Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Adam Kwieciński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: KAM-2161:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Słowo wstępne | str. 17

Ryszard Godyla, Leszek Bogunia
Niektóre problemy kwalifikowania skazanych i tymczasowo aresztowanych do grupy osadzonych niebezpiecznych | str. 21


1. Pojęcie więźniów niebezpiecznych i rekomendacje międzynarodowe w zakresie postępowania z tą grupą osadzonych | str. 21

2. Kryteria i organy kwalifikujące do grupy osadzonych niebezpiecznych z uwzględnieniem instrumentów kontrolno-nadzorczych | str. 27

3. Rozmiary badanego zjawiska i jego dynamika | str. 32

4. Opinie funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczące pracy penitencjarnej wśród osadzonych niebezpiecznych | str. 38

Tomasz Kalisz
Skazani szczególnie chronieni. Uwagi na tle problemu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osadzonych w polskich jednostkach penitencjarnych | str. 43


1. Uwagi wprowadzające | str. 43

2. Podstawowe zagrożenia i zmienne wpływające na poziom bezpieczeństwa osobistego osadzonych w świetle statystyk Centralnego Zarządu Służby Więziennej | str. 47

3. Zespół rozwiązań normatywnych przewidzianych w celu zapewnienia osadzonym bezpieczeństwa osobistego | str. 55

4. Przestępstwo z art. 247 k.k. | str. 72

5. Pojęcie i zasady kierowania do grupy tzw. osadzonych szczególnie chronionych | str. 74

Tomasz Kalisz, Daniel Kowalczyk
Wybrane problemy związane z wykonywaniem kary aresztu wojskowego | str. 83


1. Uwagi wprowadzające. Kształtowanie się kary aresztu wojskowego | str. 83

2. Kodyfikacja karna z 1997 r. | str. 89

3. Kara aresztu wojskowego w świetle danych statystycznych | str. 98

Anna Muszyńska
Podstawy prawne szczególnego traktowania skazanych uzależnionych od środków odurzających | str. 107


1. Wprowadzenie | str. 107

2. Dotychczasowe regulacje prawne | str. 108

3. Obowiązujący model postępowania z osobami uzależnionymi | str. 111

4. Podsumowanie | str. 121

Olgierd Grodziński
Recydywa w prawie karnym wykonawczym powojennej Polski | str. 123


1. Uwagi ogólne | str. 123

2. Prawne regulacje recydywy penitencjarnej w latach 1945-1969 | str. 125

3. Lata 1970-1997 | str. 132

4. Okres od 1997 r. | str. 143

Adam Kwieciński
Skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi | str. 149


1. Podstawy aksjologiczne szczególnego statusu karno-wykonawczego osadzonych z zaburzeniami psychicznymi | str. 149

2. Kształtowanie się koncepcji odrębnego traktowania skazanych z zaburzeniami psychicznymi na gruncie polskiego prawa | str. 152

3. Analiza aktualnych regulacji prawnych w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym | str. 159

4. Problematyka procesu klasyfikacji skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi | str. 163

5. Wnioski końcowe | str. 171

Adam Kwieciński
Karać czy leczyć? Budowa polskiego systemu postępowania ze skazanymi wykazującymi zaburzenia preferencji seksualnych. Raport z badań | str. 174


1. Uwagi wprowadzające | str. 174

2. Wstępne ustalenia badań ankietowych personelu specjalistycznego oddziałów terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych | str. 176

3. Pozycja prawna skazanych z zaburzeniami preferencji seksualnych w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego określających odmienne reguły ich traktowania | str. 193

4. Wnioski końcowe | str. 198

Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec tzw. więźniów sumienia | str. 201


1. Założenia aksjologiczne odrębności wykonywania kary pozbawienia wolności wobec więźniów sumienia | str. 201

2. Status więźnia sumienia | str. 204

3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób skazanych za przestępstwa z motywacji politycznej | str. 210

4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec więźniów skazanych za przestępstwa z motywacji religijnej | str. 213

5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych za przestępstwa popełnione z przekonań ideowych | str. 215

Bogdan Myrna
Młodociani w świetle przepisów kodeksu karnego wykonawczego | str. 222


1. Problematyka definicji młodocianego na gruncie prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego | str. 222

2. Cel wykonywania kary pozbawienia wolności wobec młodocianych | str. 224

3. Zagadnienia klasyfikacji skazanych młodocianych | str. 226

4. System programowanego oddziaływania | str. 233

5. System terapeutyczny | str. 238

6. Badania psychologiczne | str. 239

7. Podsumowanie | str. 240

Patrycja Chabier
Cudzoziemcy w polskich aresztach śledczych i zakładach karnych | str. 242


1. Pojęcie "cudzoziemiec" w świetle polskich unormowań prawnych | str. 242

2. Rozmiary i dynamika skazań cudzoziemców | str. 243

3. Status skazanych cudzoziemców w świetle standardów wyznaczanych przez system ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej | str. 247

4. Zasada humanitaryzmu oraz prawo do pomocy tłumacza i obrońcy w świetle unormowań krajowych | str. 251

5. Opieka konsularna i dyplomatyczna oraz tajemnica korespondencji | str. 255

6. Przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 259

7. Wydalenie cudzoziemca | str. 263

8. Podsumowanie | str. 266

Kamila Mrozek
Skazani na kary długoterminowe w polskich jednostkach penitencjarnych | str. 268


1. Pojęcie kary długoterminowej | str. 268

2. Kara dożywotniego pozbawienia wolności oraz kara 25 lat pozbawienia wolności w kodyfikacji karnej z 1997 r. | str. 273

3. Europejskie standardy postępowania ze skazanymi na długoterminowe kary pozbawienia wolności | str. 282

4. Uwagi końcowe | str. 286

Piotr Pałaszewski
Status tymczasowo aresztowanego, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności (art. 223a k.k.w.) | str. 288


1. Uwagi wstępne | str. 288

2. Zmiana pozycji prawnej tymczasowo aresztowanych w związku z rozwojem postępowania karnego i postępowania wykonawczego | str. 290

3. Status tymczasowo aresztowanych, wobec których jednocześnie wykonywana jest kara pozbawienia wolności | str. 292

4. Podsumowanie | str. 304

Katarzyna Sitnik
Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet | str. 305


1. Uwagi wstępne | str. 305

2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet w świetle polskiego ustawodawstwa | str. 307

3. Sytuacja prawna skazanych ciężarnych oraz matek odbywających karę pozbawienia wolności z dziećmi | str. 316

4. Status prawny skazanych kobiet w świetle standardów międzynarodowych | str. 328

5. Wnioski | str. 332

Bibliografia | str. 335

Autorzy | str. 349

Ukryj

Opis:

Publikacja ukazuje prawne aspekty postępowania penitencjarnego w odniesieniu do najważniejszych grup skazanych w polskim systemie penitencjarnym, w tym:

  • wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych,
  • zakwalifikowanych jako niebezpieczni,
  • szczególnie chronionych,
  • uzależnionych od środków odurzających,
  • recydywistów.
Dodatkowym atutem książki jest to, że część zawartych w niej opracowań, poza analizą przepisów i studium dostępnej literatury, zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorów.

Autorami publikacji są pracownicy, doktoranci i najbliżsi współpracownicy Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla osób zawodowo związanych z problematyką postępowania karnego wykonawczego: sędziów (w szczególności sędziów penitencjarnych), kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz adwokatów i prokuratorów, a także studentów prawa, administracji, pedagogiki oraz resocjalizacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4454-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 352
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-2161:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów