Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Przemysław Czajor,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0867:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Rozdział 1. Charakterystyka instrumentów finansowych | str. 15


1.1. Proste instrumenty finansowe | str. 16

1.1.1. Akcje | str. 16

1.1.2. Obligacje | str. 17

1.2. Instrumenty pochodne | str. 19

1.2.1. Kontrakty forward | str. 23

1.2.2. Kontrakty futures | str. 25

1.2.3. Opcje | str. 30

1.2.4. Transakcje swap | str. 33

1.2.5. Inne instrumenty pochodne | str. 38

1.3. Zastosowanie instrumentów pochodnych | str. 39

Rozdział 2. Zakres wykorzystania instrumentów pochodnych na świecie | str. 43

2.1. Rynek instrumentów pochodnych w latach 1995-2003 | str. 43

2.2. Rynek instrumentów pochodnych w latach 2003-2011 | str. 46

2.3. Instrumenty pochodne na rynku OTC w latach 2003-2011 | str. 53

Rozdział 3. Ewolucja międzynarodowych regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych | str. 64

3.1. Historia regulacji rachunkowości instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | str. 64

3.2. Wdrożenie MSR w zakresie instrumentów finansowych do stosowania w Unii Europejskiej | str. 74

Rozdział 4. Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych | str. 77

4.1. Podstawowe definicje | str. 77

4.1.1. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe | str. 81

4.1.2. Instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe i umowy rozliczane we własnych instrumentach kapitałowych | str. 84

4.2. Klasyfikacja instrumentów finansowych | str. 93

4.2.1. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | str. 93

4.2.2. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności | str. 95

4.2.3. Pożyczki i należności | str. 101

4.2.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | str. 102

4.3. Przeklasyfikowanie aktywów finansowych po początkowym ujęciu | str. 104

4.4. Wbudowane instrumenty pochodne | str. 107

Rozdział 5. Wycena instrumentów finansowych | str. 117

5.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych a zasady wyceny | str. 117

5.2. Parametry wyceny | str. 122

5.2.1. Zamortyzowany koszt | str. 122

5.2.2. Wartość godziwa | str. 162

Rozdział 6. Ujęcie początkowe instrumentów finansowych | str. 173

6.1. Transakcje zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych | str. 175

6.2. Koszty transakcji przy początkowym ujęciu | str. 180

6.3. Transakcje standaryzowane | str. 186

6.4. Instrumenty złożone | str. 195

6.5. Instrumenty pochodne | str. 202

6.5.1. Transakcje forward | str. 202

6.5.2. Transakcje futures | str. 206

6.5.3. Opcje | str. 209

6.5.4. Wbudowane instrumenty pochodne | str. 211

Rozdział 7. Utrata wartości aktywów finansowych | str. 218

7.1. Istota i przesłanki utraty wartości | str. 218

7.2. Kalkulacja odpisu z tytułu utraty wartości | str. 221

7.3. Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych, które utraciły wartość | str. 227

7.4. Grupowe odpisy z tytułu utraty wartości | str. 229

7.5. Utrata wartości aktywów finansowych, na których ustanowiono zabezpieczenie | str. 230

Rozdział 8. Rachunkowość transakcji zabezpieczających | str. 233

8.1. Warunki stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń | str. 233

8.2. Efektywność transakcji zabezpieczających | str. 236

8.3. Rodzaje powiązań zabezpieczających | str. 239

8.3.1. Zabezpieczenie wartości godziwej | str. 239

8.3.2. Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | str. 246

8.3.3. Zabezpieczenie wartości godziwej portfela przed ryzykiem stopy procentowej | str. 260

Rozdział 9. Ujawnianie informacji o instrumentach finansowych | str. 272

9.1. Ujawnienia informacji o charakterze ilościowym oraz ilościowo-jakościowym | str. 273

9.2. Ujawnienia informacji o charakterze jakościowym (opisowym) | str. 285

9.3. Ujawnienia informacji dotyczących rachunkowości zabezpieczeń | str. 287

9.4. Ilościowe ujawnienia informacji na temat ryzyka (analiza wrażliwości) | str. 290

Rozdział 10. MSSF 9 - nowy standard rachunkowości instrumentów finansowych | str. 311

10.1. Bieżący (marzec 2013 r.) stan prac nad nowymi regulacjami rachunkowości instrumentów finansowych | str. 311

10.2. Klasyfikacja i wycena aktywów finansowych | str. 312

10.3. Propozycja ograniczonych zmian MSSF 9 w zakresie klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych | str. 316

10.4. Klasyfikacja i wycena zobowiązań finansowych | str. 317

10.5. Utrata wartości aktywów finansowych | str. 322

10.6. Rachunkowość zabezpieczeń | str. 324

10.7. Potencjalne skutki wdrożenia MSSF 9 | str. 327

Wykaz skrótów | str. 329

Bibliografia | str. 331

Indeks | str. 335


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono:

  • istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę światowego rynku instrumentów pochodnych (jako szczególnego rodzaju instrumentów finansowych),
  • ewolucję regulacji rachunkowości instrumentów finansowych,
  • zagadnienia dotyczące rachunkowości instrumentów finansowych, takie jak: klasyfikacja, ujęcie początkowe, wycena, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń,
  • wymagania w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych i związanym z nimi ryzyku.
Przybliżono również aktualny stan prac nad nowym standardem - MSSF 9, który ma obowiązywać od 2015 r. Zaprezentowane rozwiązania zostały zilustrowane przykładami, w których przedstawiono możliwy sposób ewidencyjnego ujęcia określonych zdarzeń dotyczących instrumentów finansowych.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych, głównych księgowych, zwłaszcza osób odpowiedzialnych za politykę rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, a także biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych. Będzie również przydatne dla studentów rachunkowości, finansów i innych kierunków ekonomicznych oraz uczestników studiów podyplomowych z obszaru rachunkowości i zarządzania finansami.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4373-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 340
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: OFE-0867:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów