Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo publiczne ochrony zdrowia

Pierwsza na rynku książka stanowiąca praktyczną pomoc dla menedżerów oraz prawników specjalizujących się w ochronie zdrowia.

więcej

Autorzy: Maciej Dercz (red. nauk.), Hubert Izdebski, Tomasz Rek,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2013 r.
Kod: KAM-1987:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Słowo wstępne
str. 21

Rozdział wstępny
Uwagi wprowadzające. Podstawowe kwestie, podstawowa terminologia
str. 23


1. Prawo medyczne, prawo zdrowia publicznego, prawo ochrony zdrowia, prawo publiczne ochrony zdrowia
str. 23

2. Polityka zdrowotna
str. 30

3. System ochrony zdrowia
str. 32

Rozdział 1
Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i polskiego prawa konstytucyjnego
str. 35


1. Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawno-międzynarodowym
str. 35

2. Prawo do ochrony zdrowia w świetle przepisów prawa Unii Europejskiej
str. 37

3. Prawo do ochrony zdrowia w świetle przepisów Konstytucji RP
str. 41

Rozdział 2
Podstawowe zagadnienia dotyczące podziału zadań w sferze ochrony zdrowia
str. 47


1. Zagadnienia wstępne
str. 47

2. Poziom Unii Europejskiej w odniesieniu do sfery ochrony zdrowia
str. 51

3. Poziom państwa
str. 53

3.1. Pomocniczość i decentralizacja jako podstawowe kryteria podziału zadań w ramach organizacji ochrony zdrowia
str. 53

3.2. Funkcyjny podział zadań w ramach organizacji ochrony zdrowia w Polsce: zadania regulatora, organizatora i płatnika
str. 60

3.2.1. Zadania regulatora
str. 60

3.2.2. Zadania organizatora
str. 61

3.2.3. Zadania płatnika
str. 62

3.3. Strukturalny podział zadań w odniesieniu do sfery ochrony zdrowia
str. 66

3.3.1. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza - ogólne zagadnienia wraz z określonym przez Konstytucję RP procesem ustawodawczym w związku ze sferą ochrony zdrowia
str. 66

3.3.1.1. Władza ustawodawcza i wykonawcza - ogólne zagadnienia wraz z określonym przez Konstytucję RP procesem ustawodawczym w związku ze sferą ochrony zdrowia
str. 66

3.3.1.2. Władza sądownicza - ogólne zagadnienia w odniesieniu do ochrony zdrowia
str. 69

3.3.2. Samorząd terytorialny - zagadnienia ogólne w odniesieniu do sfery ochrony zdrowia
str. 70

3.3.3. Samorządy zawodowe - zagadnienia ogólne w odniesieniu do ochrony zdrowia
str. 74

Rozdział 3
Sposoby wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia
str. 76

Rozdział 4
Administracja rządowa w sferze ochrony zdrowia
str. 82


1. Minister Zdrowia, organy centralnej administracji rządowej i inne jednostki podległe Ministrowi Zdrowia
str. 82

2. Centralne organy administracji rządowej nadzorowane przez Ministra Zdrowia
str. 110

3. Inspekcja Sanitarna
str. 111

4. Inspekcja Farmaceutyczna
str. 117

5. Ważniejsze zadania Ministra Zdrowia wynikające z niektórych ustaw regulujących zadania publiczne ze sfery ochrony zdrowia
str. 123

6. Wojewoda - zadania ogólne i szczególne w odniesieniu do sfery ochrony zdrowia
str. 128

Rozdział 5
Jednostki samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia - zadania wynikające z przepisów ustrojowych i wybranych przepisów materialnego prawa administracyjnego
str. 134

1. Zagadnienia wstępne
str. 134

2. Samorządowe ustawy ustrojowe a ochrona zdrowia
str. 135

3. Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia wynikające z wybranych ustaw prawa materialnego
str. 138

4. Samorząd terytorialny jako organizator i płatnik
str. 138

5. Przykładowe zadania jednostek samorządu terytorialnego wynikające z wybranych ustaw prawa materialnego (w ujęciu chronologicznym)
str. 143

5.1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)
str. 143

5.2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
str. 144

5.3. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 z późn. zm.)
str. 148

5.4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
str. 149

5.5. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.)
str. 150

5.6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
str. 151

5.7. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)
str. 151

5.8. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.)
str. 153

5.9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
str. 153

5.10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
str. 156

5.11. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
str. 157

5.12. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
str. 157

5.13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
str. 158

5.14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.)
str. 160

5.15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)
str. 162

5.16. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
str. 163

Rozdział 6
Zadania władz publicznych dotyczące realizacji zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
str. 164


1. Narodowy Fundusz Zdrowia - organizacja i zasady działania
str. 164

2. Agencja Oceny Technologii Medycznych - organizacja i zasady działania
str. 176

3. Inne możliwości związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej
str. 177

4. Zadania władz publicznych w sferze ochrony zdrowia określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
str. 178

Rozdział 7
Samorządy zawodów medycznych na tle problematyki wykonywania tych zawodów
str. 186

Rozdział 8
Podmioty lecznicze
str. 192


1. Zagadnienia wstępne i podstawowe definicje dotyczące działalności leczniczej
str. 192

2. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami
str. 206

3. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
str. 211

4. Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej
str. 215

5. Rejestr podmiotów leczniczych
str. 216

6. Pomoc finansowa dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 219

7. Nadzór i kontrola nad podmiotami leczniczymi
str. 221

Rozdział 9
Status prawny pracowników podmiotów leczniczych
str. 224


1. Uwagi wstępne
str. 224

2. Podstawy prawne
str. 224

3. Szczególny status prawny - zakresy
str. 224

4. Kategorie pracowników podmiotów leczniczych
str. 225

5. Szczególny status pracowników a forma podmiotu leczniczego
str. 225

6. Szczególne kwalifikacje
str. 226

7. Zakres kompetencji
str. 226

8. Samodzielność
str. 232

9. Zasady wykonywania zawodu
str. 233

10. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe
str. 233

11. Inne szczególne obowiązki
str. 234

12. Ochrona prawna przewidziana jak dla funkcjonariusza publicznego
str. 235

13. Czas pracy, wynagrodzenia, odprawy i nagrody
str. 237

13.1. Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych
str. 237

13.2. Dobowa norma czasu pracy oraz tygodniowa norma czasu pracy
str. 238

13.3. Okres rozliczeniowy
str. 240

13.4. Nominał czasu pracy
str. 240

13.5. Dyżur medyczny - definicja
str. 242

13.6. Zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego
str. 242

13.7. Liczba dyżurów
str. 242

13.8. Dyżur medyczny a czas pracy
str. 243

13.9. Wynagrodzenie za dyżur medyczny
str. 243

13.10. Klauzula opt-out - praca ponad 48 godzin na tydzień
str. 244

13.11. Ewidencja czasu pracy
str. 245

13.12. Wynagrodzenie przy klauzuli opt-out
str. 245

13.13. Prawo pracownika do odpoczynku
str. 245

13.14. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 246

13.15. Wynagrodzenie za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 246

13.16. Wynagrodzenie w systemie pracy zmianowej
str. 247

14. Nagroda jubileuszowa
str. 248

15. Jednorazowa odprawa emerytalna albo rentowa
str. 248

16. Dodatek za wysługę lat
str. 249

17. Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej
str. 250

18. Nauczyciele akademiccy uczelni medycznych
str. 251

19. Konkursy na stanowiska kierownicze
str. 251

20. Wymagania wobec kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
str. 253

21. Zatrudnienie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
str. 253

22. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek
str. 254

Rozdział 10
Indywidualne i zbiorowe praktyki zawodów medycznych
str. 255


1. Zagadnienia wstępne
str. 255

2. Rodzaje praktyk zawodowych
str. 255

2.1. Praktyka indywidualna
str. 256

2.1.1. Typy indywidualnych praktyk lekarskich
str. 256

2.1.2. Typy indywidualnych praktyk pielęgniarskich
str. 256

2.2. Praktyka grupowa
str. 256

2.2.1. Spółka cywilna
str. 257

2.2.2. Spółka jawna oraz spółka partnerska
str. 258

3. Niezbędne wymagania szczególne w stosunku do indywidualnych praktyk lekarskich
str. 261

4. Niezbędne wymagania szczególne w stosunku do indywidualnych praktyk pielęgniarskich
str. 263

5. Warunek podstawowy - wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 266

5.1. Zagadnienia wstępne
str. 266

5.2. Organ rejestrowy
str. 266

5.3. Wymagania formalne do uzyskania wpisu
str. 266

5.4. Wpis do rejestru - terminy
str. 268

5.5. Odmowa wpisu
str. 268

5.6. Zmiana wpisu
str. 269

5.7. Wykreślenie wpisu
str. 269

5.8. Decyzja administracyjna
str. 269

6. Praktyka zawodowa jako świadczeniodawca
str. 270

Rozdział 11
Prawa i obowiązki pacjenta i świadczeniobiorcy
str. 271


1. Prawa pacjenta
str. 271

1.1. Zagadnienia ogólne
str. 271

1.1.1. Prawa pacjenta - definicja i znaczenie
str. 271

1.1.2. Źródła praw pacjenta
str. 272

1.1.3. Najistotniejsze ustawy regulujące prawa pacjenta
str. 273

1.1.4. Podstawowe zasady interpretacji
str. 274

1.1.5. Pacjent - definicja
str. 274

1.1.6. Szczególne cechy pacjenta
str. 275

1.1.7. Prawa pacjenta a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
str. 276

1.1.8. Pacjent a świadczeniobiorca
str. 276

1.1.9. Zobowiązani do przestrzegania praw pacjenta
str. 278

1.1.9.1. Organy władzy publicznej właściwe w zakresie ochrony zdrowia
str. 278

1.1.9.2. Narodowy Fundusz Zdrowia
str. 278

1.1.9.3. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
str. 279

1.1.9.4. Osoby wykonujące zawód medyczny
str. 280

1.1.9.5. Inne osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych
str. 280

2. Poszczególne prawa pacjenta
str. 280

2.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
str. 280

2.1.1. Znaczenie prawa do świadczeń zdrowotnych
str. 280

2.1.2. Definicja świadczenia zdrowotnego
str. 281

2.1.3. Zakres prawa do świadczeń zdrowotnych
str. 281

2.1.3.1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
str. 281

2.1.3.2. Prawo pacjenta do procedury ustalające kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych
str. 282

2.1.3.3. Prawo pacjenta do opinii innego lekarza orazkonsylium
str. 283

2.1.3.4. Prawo pacjenta do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia
str. 283

2.1.3.4.1. Istota prawa
str. 283

2.1.3.4.2. Podmioty o szczególnych obowiązkach
str. 283

2.1.3.5. Prawo pacjentki do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem
str. 285

2.1.3.6. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością
str. 285

2.1.3.7. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym
str. 285

2.1.3.8. Inne
str. 286

2.2. Prawo pacjenta do informacji
str. 286

2.2.1. Znaczenie prawa do informacji
str. 286

2.2.2. Osoby uprawnione do informacji - zakres podmiotowy
str. 287

2.2.3. Prawo do udzielenia informacji osobom trzecim
str. 287

2.2.4. Zakres przedmiotowy prawa do informacji
str. 288

2.2.5. Zdanie pacjenta
str. 288

2.2.6. Prawo pacjenta do żądania nieudzielenia informacji
str. 288

2.2.7. Przywilej terapeutyczny
str. 289

2.2.8. Odstąpienie od leczenia a prawo do informacji
str. 289

2.2.9. Obowiązki lekarza
str. 290

2.2.10. Obowiązki pielęgniarki
str. 290

2.2.11. Prawo do informacji o prawach pacjenta
str. 290

2.2.12. Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych
str. 291

2.2.13. Wybrane przypadki szczególne
str. 291

2.2.13.1. Eksperyment medyczny
str. 291

2.2.13.2. Transplantacja
str. 291

2.2.13.3. Zakażenia
str. 292

2.2.13.4. Chorzy psychicznie
str. 292

2.2.13.5. Pobieranie krwi
str. 292

2.2.13.6. Aborcja
str. 292

2.2.13.7. Zawiadomienie
str. 293

2.3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
str. 293

2.3.1. Treść prawa
str. 293

2.3.2. Zobowiązani do zachowania tajemnicy
str. 293

2.3.3. Zakres informacji objętych tajemnicą
str. 295

2.3.4. Zakres czasowy
str. 296

2.3.5. Wyjątki od zakazu zachowania tajemnicy
str. 296

2.3.6. Ustawy regulujące zawody medyczne
str. 298

2.4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
str. 299

2.4.1. Uwaga ogólna
str. 299

2.4.2. Istota prawa do wyrażenia zgody
str. 299

2.4.3. Adresaci normy - zobowiązani do uzyskania zgody
str. 300

2.4.4. Wyrażenie zgody i jej odmowa
str. 300

2.4.5. Zgoda świadoma
str. 300

2.4.6. Zgoda na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
str. 301

2.4.7. Zgoda a rodzaj świadczeń
str. 301

2.4.8. Zgoda równoległa
str. 302

2.4.9. Prawo do sprzeciwu
str. 302

2.4.10. Forma wyrażenia zgody
str. 302

2.4.11. Niedochowanie formy pisemnej
str. 303

2.4.12. Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu
str. 303

2.4.13. Brak zgody przedstawiciela ustawowego
str. 304

2.4.14. Brak zgody a stan nagły
str. 304

2.4.15. Przekroczenie zakresu zgody
str. 304

2.4.16. Przypadki szczególne
str. 305

2.4.16.1. Odmowa wypisania pacjenta
str. 305

2.4.16.2. Zgoda na zabieg przerwania ciąży
str. 305

2.4.16.3. Zgoda na przeprowadzenie eksperymentu medycznego
str. 305

2.4.16.4. Zgoda osoby z zaburzeniami psychicznymi
str. 306

2.4.16.5. Zgoda na pobranie komórek, tkanek, narządów
str. 307

2.4.16.6. Zgoda na badanie psychiatryczne, przyjęcie do szpitala; przymus bezpośredni
str. 308

2.4.16.7. Zgoda na zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej
str. 309

2.4.16.8. Leczenie, rehabilitacja, reintegracja osób uzależnionych
str. 310

2.4.16.9. Obowiązek poddania się badaniu krwi
str. 310

2.4.16.10. Przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu 310

2.4.16.11. Obowiązek poddawania się zabiegom sanitarnym, szczepieniom ochronnym
str. 311

2.4.16.12. Stan klęski żywiołowej
str. 311

2.5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
str. 311

2.5.1. Treść prawa
str. 311

2.5.2. Intymność
str. 312

2.5.3. Godność
str. 312

2.5.4. Okoliczności, w których jest chronione prawo do poszanowania intymności i godności
str. 312

2.5.5. Zobowiązani do przestrzegania prawa do poszanowania intymności i godności
str. 313

2.5.6. Prawo do umierania w spokoju i godności
str. 313

2.5.7. Prawo do łagodzenia bólu
str. 313

2.5.8. Intymność a obecność osób bliskich
str. 314

2.5.9. Ograniczenie obecności osoby bliskiej
str. 314

2.5.10. Obecność osób innych niż udzielające świadczeń zdrowotnych
str. 315

2.5.11. Uczestnictwo albo obecność innych osób
str. 315

2.5.12. Intymność pacjenta a obecność studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów dydaktycznych
str. 315

2.6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
str. 316

2.6.1. Uwagi ogólne
str. 316

2.6.2. Definicja dokumentacji medycznej
str. 316

2.6.3. Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji i jej udostępniania
str. 317

2.6.4. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej
str. 318

2.6.5. Uprawnienie do dostępu do dokumentacji medycznej
str. 318

2.6.6. Sposoby udostępniania dokumentacji
str. 319

2.6.7. Opłaty za udostępnienie
str. 320

2.6.8. Czas przechowywania
str. 321

2.6.9. Zagadnienia techniczne
str. 321

2.6.10. Sposób prowadzenia dokumentacji medycznej
str. 322

2.6.11. Przepisy szczególne
str. 322

2.7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
str. 322

2.7.1. Uwagi ogólne
str. 322

2.7.2. Treść prawa
str. 323

2.7.3. Przedmiot sprzeciwu
str. 323

2.7.4. Organ właściwy do wniesienia sprzeciwu
str. 323

2.7.5. Skład Komisji Lekarskiej
str. 323

2.7.6. Postępowanie przed komisją
str. 324

2.7.7. Wynagrodzenie członków Komisji Lekarskiej
str. 324

2.8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
str. 324

2.8.1. Uwagi ogólne
str. 324

2.8.2. Prawo do kontaktu osobistego
str. 325

2.8.3. Prawo pacjenta do odmowy kontaktu z innymi osobami
str. 325

2.8.4. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej
str. 325

2.8.5. Pielęgniarki a dodatkowa opieka pielęgnacyjna
str. 326

2.8.6. Koszty - opłaty rekompensujące
str. 326

2.9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
str. 327

2.9.1. Uwagi ogólne
str. 327

2.9.2. Treść prawa
str. 327

2.9.3. Koszty
str. 327

2.10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
str. 327

2.10.1. Treść prawa
str. 327

2.10.2. Kwestie techniczne
str. 328

2.10.3. Koszty
str. 328

2.11. Dodatkowe prawa pacjenta
str. 328

2.11.1. Prawo do obsługi bibliotecznej
str. 328

2.11.2. Prawo do pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych
str. 329

2.11.3. Prawo do skorzystania z pomocy w komunikowaniu się
str. 329

3. Ograniczenia praw pacjenta
str. 330

3.1. Wystąpienie zagrożenia epidemicznego
str. 330

3.2. Bezpieczeństwo zdrowotne
str. 330

3.3. Możliwości organizacyjne podmiotu leczniczego
str. 330

3.4. Istota regulacji
str. 331

4. Roszczenia pacjenta w przypadku naruszenia jego praw
str. 331

5. Ochrona praw pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta
str. 332

5.1. Uwagi ogólne
str. 332

5.2. Rzecznik Praw Pacjenta
str. 332

5.2.1. Cel istnienia - podstawowe kompetencje
str. 332

5.2.2. Umiejscowienie w systemie
str. 332

5.2.3. Relacje z innymi podmiotami
str. 333

5.2.4. Kwalifikacje i wybór
str. 333

5.2.5. Zakres działania
str. 334

5.2.6. Postępowanie wyjaśniające
str. 335

5.2.7. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów
str. 336

5.2.8. Aparat wykonawczy
str. 337

5.2.9. Rzecznik Praw Pacjenta a Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
str. 337

6. Obowiązki pacjenta
str. 337

6.1. Uwagi ogólne
str. 337

6.2. Obowiązek przestrzegania porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 337

6.3. Przestrzeganie praw innych pacjentów
str. 338

6.4. Przymus leczenia
str. 338

6.5. Koszty świadczeń
str. 338

7. Prawa świadczeniobiorców
str. 338

7.1. Zagadnienia ogólne
str. 338

7.2. Równy dostęp
str. 339

7.3. Definicja świadczeń opieki zdrowotnej
str. 340

7.4. Świadczeniobiorca - definicja
str. 340

7.4.1. Ubezpieczeni - art. 2 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z.
str. 341

7.4.2. Osoby inne niż ubezpieczone - art. 2 ust. 1 pkt 2 u.ś.o.z.
str. 342

7.4.3. Osoby inne niż wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 u.ś.o.z.
str. 343

7.5. Definicja świadczeniodawcy
str. 344

7.5.1. Zobowiązani do finansowania świadczeń
str. 344

7.5.2. Charakter świadczeń przysługujących świadczeniobiorcy
str. 345

7.5.3. Wykaz świadczeń gwarantowanych
str. 346

7.5.4. Świadczenia, które nie przysługują
str. 347

7.6. Prawo świadczeniobiorcy do niezwłocznego udzielenia świadczeń w stanach nagłych
str. 347

7.6.1. Przeniesienie świadczeniobiorcy w stanie nagłym
str. 348

7.6.2. Lista oczekujących - kolejka
str. 348

7.6.3. Zasady dotyczące listy oczekujących
str. 348

7.6.4. Wyjątki
str. 349

7.7. Prawo do leczenia poza granicami kraju
str. 350

7.8. Prawo do świadczeń na rzecz zachowania zdrowia
str. 351

7.9. Prawo wyboru świadczeniodawcy
str. 351

7.9.1. Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
str. 351

7.9.2. Prawo wyboru specjalisty
str. 352

7.9.3. Prawo wyboru szpitala
str. 352

7.9.4. Prawo wyboru lekarza dentysty
str. 352

7.10. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących świadczeniobiorcy
str. 353

7.11. Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej
str. 354

8. Programy zdrowotne
str. 355

8.1. Prawo do ochrony danych
str. 355

8.2. Prawo do informacji
str. 355

9. Prawo do refundacji leków
str. 356

10. Obowiązki świadczeniobiorcy
str. 358

10.1. Obowiązek informowania świadczeniodawcy o niestawieniu się
str. 358

10.2. Obowiązek przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
str. 358

10.3. Obowiązek posiadania skierowania
str. 360

10.4. Obowiązek ponoszenia opłat w braku skierowania
str. 360

10.5. Obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne
str. 361

11. Szczególne grupy uprawnionych do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
str. 361

Rozdział 12
Organizacje pozarządowe w sferze ochrony zdrowia
str. 363

Podsumowanie
str. 369

Bibliografia
str. 375

Ukryj

Opis:

Pierwsza na rynku książka stanowiąca praktyczną pomoc dla menedżerów oraz prawników specjalizujących się w ochronie zdrowia.

Książka zawiera szczegółowe omówienie prawnych i organizacyjno-prawnych zagadnień dotyczących publicznych aspektów polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak:

  • prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i polskiego prawa konstytucyjnego,
  • działania administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w sferze ochrony zdrowia,
  • prawa i obowiązki pacjenta i świadczeniobiorcy oraz status prawny pracowników podmiotów leczniczych.
Adresaci:

Publikacja jest pierwszą tak szczegółowo omawiającą zagadnienie pozycją zarówno dla praktyków jak i dla rynku akademickiego. Będzie też stanowić merytoryczne wsparcie dla menedżerów, pracowników oraz prawników obsługujących organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w zakresie związanym z ochroną zdrowia, jak również instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, samorządy zawodów medycznych i podmioty lecznicze. Jako podręcznik jest także adresowana do studentów wydziałów prawa, administracji i zdrowia publicznego

Książka jest owocem długoletniego zainteresowania autorów omawianą w niej problematyką. Praca nad jej koncepcją dotyczącą prawa publicznego ochrony zdrowia prowadzona była w oparciu o grant Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4412-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 380
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-1987:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów