Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji

Książka opiera się na bogatej praktyce i doświadczeniu autorów, którzy na co dzień zajmują się doradzaniem w sprawach z zakresu procedur podatkowych.

więcej

Autorzy: Dariusz Zalewski (red. nauk.), Andrzej Melezini (red. nauk.), Sylwester Golec, Aleksander Kaźmierski,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2013 r.
Kod: KAM-2247:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 179,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 161,10 zł. ( Oszczędzasz: 17,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 29

Rozdział 1
Czynności sprawdzające
str. 33


A. Podejmowanie czynności sprawdzających przez organy I instancji
str. 33


1. Jaki charakter i cel mają czynności sprawdzające?
str. 33

2. Fakultatywny charakter czynności sprawdzających
str. 34

3. Na czym polegają ograniczenia odnoszące się do zakresu czynności sprawdzających?
str. 35

4. Czy naruszenie przepisów o czynnościach sprawdzających może prowadzić do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej?
str. 36

5. Czynności sprawdzające a postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa
str. 36

6. Możliwość jednoczesnego prowadzenia wobec podatnika czynności sprawdzających oraz innej procedury podatkowej - wyjątkiem od zasady
str. 37

7. Konsekwencje przeprowadzenia czynności sprawdzających
str. 38

8. Czy w trakcie prowadzonych już czynności sprawdzających organ podatkowy może rozpocząć wobec tego samego podatnika formalną weryfikację deklaracji za inne (kolejne) lata podatkowe?
str. 38

9. Kiedy małżonkowie mogą występować w toku czynności sprawdzających jako jedna strona postępowania, a kiedy małżonek ma prawo podejmować określone czynności w imieniu drugiego małżonka?
str. 39

10. Czy czynności sprawdzające mogą odnosić się do deklaracji podatkowych dotyczących zobowiązań podatkowych, które powstają na podstawie decyzji organu podatkowego?
str. 40

11. Czy zachowanie podatników w toku czynności sprawdzających zagrożone jest karą porządkową?
str. 41

B. Korekta deklaracji podatkowej przez organ podatkowy/podatnika
str. 42


12. Jakiego rodzaju błędy, omyłki i braki w zakresie niezachowania wymogów dotyczących deklaracji mogą być przedmiotem korekty w toku czynności sprawdzających?
str. 42

13. Kiedy organ podatkowy może samodzielnie dokonać korekty deklaracji podatkowej i co podatnik może wówczas uczynić?
str. 43

14. W jaki sposób podatnik sam koryguje deklarację po wezwaniu go do tego przez organ podatkowy i jakie skutki prawne to wywołuje?
str. 44

15. Jaki jest termin do złożenia korekty deklaracji przez wezwanego do takiego postępowania na podstawie art. 274 § 1 pkt 2 o.p.?
str. 44

16. Żądanie organu podatkowego udzielenia przez podatnika wyjaśnień dotyczących poprawności deklaracji podatkowej
str. 45

17. Jakie prawa ma osoba, wobec której podjęto czynności sprawdzające?
str. 46

C. Niektóre pozostałe uprawnienia przysługujące organowi podatkowemu w toku czynności sprawdzających
str. 47


18. Przesłanki i przebieg oględzin lokalu mieszkalnego podatnika
str. 47

19. Czy przepisy ordynacji podatkowej stanowią samoistną podstawę prawną do przedłużenia terminu zwrotu podatku?
str. 48

20. Czy w celu przedłużenia terminu zwrotu podatku organ podatkowy jest zobowiązany dowieść, że ma podstawy, aby zakładać bezzasadność tego zwrotu?
str. 49

21. Uprawnienia podatnika w przypadku kolejnego przedłużenia przez organ podatkowy terminu zwrotu podatku
str. 49

D. Uprawnienia organów w trakcie "kontroli krzyżowej"
str. 50


22. Jaki jest zakres kontroli krzyżowej u kontrahentów podatnika?
str. 50

23. Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy do przedłożenia w trakcie czynności sprawdzających?
str. 51

24. Porównanie uprawnień organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w kontroli krzyżowej
str. 51

25. Limity czasu trwania kontroli krzyżowej
str. 53

26. Skutki naruszenia zasad prowadzenia kontroli krzyżowej
str. 53

27. Składanie oświadczeń do protokołu
str. 55

28. Zawieszenie prawa do kontroli krzyżowej
str. 56

29. Odmowa okazania dokumentów
str. 56

30. Szczegółowy zakres czynności sprawdzających dokonywanych przez organy kontroli skarbowej
str. 57

31. Jakie przepisy mają zastosowanie do czynności sprawdzających w sprawach nieuregulowanych w dziale V o.p.?
str. 58

32. Wezwanie do okazania dowodów
str. 59

33. Żądanie kserokopii dokumentów od podatnika
str. 60

34. Zawieszenie możliwości skorygowania deklaracji
str. 60

35. Wykorzystanie dowodów zebranych podczas kontroli krzyżowej
str. 61

36. Żądanie przedłożenia dokumentów nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem kontroli podatkowej
str. 62

37. Dowód z kontroli krzyżowej zamiast postępowania dowodowego u kontrolowanego podatnika
str. 63

38. Rozszerzenie zakresu kontroli krzyżowej
str. 64

39. Wyjaśnienia w trakcie czynności sprawdzających
str. 64

40. Żądanie okazania dokumentów innych niż faktura VAT
str. 65

Rozdział 2
Kontrola podatkowa
str. 67

A. Zasady ogólne prowadzenia kontroli podatkowej
str. 67


41. Funkcja zasad ogólnych
str. 67

42. Zasada legalizmu w kontroli podatkowej
str. 68

43. Zasada zaufania
str. 68

44. Zasada informowania i wyjaśniania
str. 69

45. Zasada prawdy obiektywnej
str. 69

46. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
str. 71

47. Zasada przekonywania
str. 72

48. Zasada wnikliwości i szybkości
str. 73

49. Zasada pisemności
str. 74

50. Zasada jawności
str. 74

B. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
str. 75


51. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
str. 75

52. Elementy zawiadomienia
str. 76

53. Przesłanki wyłączające obowiązek zawiadomienia podatnika
str. 77

54. Przesłanki wyłączenia związane z przedmiotem kontroli
str. 77

55. Kontrola zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego
str. 78

56. Kontrola wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze
str. 78

57. Kontrola opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
str. 80

58. Kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej
str. 81

59. Kontrola w przypadku uzyskania informacji o tzw. praniu brudnych pieniędzy
str. 81

60. Kontrola na legitymację
str. 82

61. Kontrola kas fiskalnych
str. 83

62. Rozszerzenie zakresu kontroli na inne okresy rozliczeniowe
str. 83

63. Przesłanki niezawiadamiania o kontroli związane z podmiotem kontroli
str. 84

64. Prawomocne skazanie lub popełnienie wykroczenia polegające na utrudnianiu kontroli
str. 85

65. Zobowiązanie w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
str. 85

66. Bezskuteczność lub utrudnienie doręczenia
str. 86

67. Negatywne skutki zawiadomienia o planowanej kontroli
str. 86

68. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego przez organy kontroli skarbowej
str. 88

69. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania do dnia 29 lipca 2010 r
str. 88

70. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania od dnia 30 lipca 2010 r
str. 89

C. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 89


71. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 89

72. Treść i zakres upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej
str. 91

73. Zakres przedmiotowy kontroli podatkowej
str. 92

74. Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego
str. 94

75. Doręczenie upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej
str. 95

76. Tryby wszczęcia kontroli podatkowej
str. 96

77. Ponowne wszczęcie kontroli podatkowej
str. 96

78. Kontrola podatkowa a czynności sprawdzające
str. 97

79. Kontrola podatkowa a kontrola skarbowa
str. 97

80. Czynności dowodowe w postępowaniu kontrolnym i kontroli podatkowej
str. 99

D. Doręczenia w kontroli podatkowej
str. 100


81. Doręczenia jako czynność materialno-techniczna
str. 100

82. Skuteczność doręczania pism
str. 101

83. Uprawnieni do doręczania pism
str. 102

84. Zasada doręczania pism stronie kontroli podatkowej i wyjątki od tej zasady
str. 102

85. Zawiadomienie o zmianie adresu
str. 105

86. Doręczanie pism poza granice kraju
str. 105

87. Pisma pochodzące od obcej władzy
str. 106

88. Wyznaczenie miejsca doręczania pism osobom prawnym
str. 106

89. Odbiorca pisma w podmiocie gospodarczym
str. 107

90. Zagadnienia praktyczne wynikające z doręczania pism podmiotom gospodarczym
str. 107

91. Pisma skierowane do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
str. 109

92. Miejsce doręczania pism osobom fizycznym
str. 110

93. Doręczenie zastępcze w przypadku osób fizycznych
str. 111

94. Kierowanie pism do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu
str. 112

95. Obowiązki odbiorcy pisma
str. 112

E. Terminy w kontroli podatkowej
str. 113


96. Terminy - ich rodzaje i znaczenie
str. 113

97. Obliczanie terminów
str. 116

98. Odraczanie i przywracanie terminów
str. 118

99. Przywracanie terminów w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 120

100. Okoliczności nieuzasadniające przywrócenia terminu w orzecznictwie
str. 121

101. Charakter terminu do złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej
str. 123

102. Skracanie terminów
str. 124

103. Wyznaczanie nowych terminów
str. 124

104. Wydłużanie terminów
str. 124

105. Dotrzymanie terminu a sposoby doręczania pism i dokumentów
str. 125

106. Skutki niedotrzymania terminów przez kontrolowanego
str. 126

107. Skutki uchybienia terminom przez organ
str. 127

F. Tajemnica skarbowa w kontroli podatkowej
str. 128


108. Zakres pojęciowy tajemnicy skarbowej
str. 128

109. Udzielanie informacji zbiorczych o podatnikach
str. 129

110. Akta kontroli podatkowej i postępowania podatkowego a informacja publiczna
str. 129

111. Wykorzystanie informacji podatników niezwiązanych z kontrolą podatkową
str. 130

112. Zobowiązani do zachowania tajemnicy skarbowej
str. 130

113. Nadawanie klauzuli "tajemnica skarbowa"
str. 131

114. Specyfika rozwiązań dotyczących tajemnicy skarbowej w ustawie o kontroli skarbowej
str. 132

115. Wyłączenie spod tajemnicy skarbowej w przypadku kontroli skarbowej
str. 133

116. Zgoda na ujawnienie tajemnicy skarbowej
str. 134

117. Zakres podmiotowy stosowania tajemnicy skarbowej przez kontrolę skarbową
str. 134

118. Specyfika dostępu do tajemnicy skarbowej w ustawie o kontroli skarbowej
str. 135

119. Zwolnienie z tajemnicy skarbowej
str. 137

120. Pozyskiwanie przez organy ścigania dowodów objętych tajemnicą skarbową
str. 138

121. Tajemnica skarbowa w aspekcie ograniczenia prawa wglądu do akt sprawy i ochrony interesu publicznego osób trzecich
str. 139

G. Czas trwania kontroli
str. 140


122. Ramy czasowe trwania kontroli podatkowej
str. 140

123. Zawiadomienie o niezakończeniu kontroli podatkowej w terminie a moc dowodowa zebranych dokumentów
str. 140

124. Wielokrotne przedłużanie czasu trwania kontroli podatkowej
str. 141

125. Czas trwania kontroli podatkowej a czas trwania postępowania podatkowego
str. 141

126. Wpływ zasady szybkości i prostoty na czas trwania procedur kontrolnych
str. 142

127. Wyjątki od terminów przewidzianych na załatwienie sprawy
str. 142

128. Nieprzeprowadzenie procedur kontrolnych we właściwym terminie
str. 144

129. Środki dyscyplinujące organ podatkowy
str. 145

130. Uprawnienie do ponaglenia organu podatkowego
str. 145

131. Definicja bezczynności organu podatkowego
str. 146

132. Złożenie skargi na bezczynność organu podatkowego
str. 146

133. Bezczynność samorządowego kolegium odwoławczego
str. 147

134. Odpowiedzialność odszkodowawcza
str. 147

135. Odpowiedzialność pracownika organu podatkowego
str. 147

H. Reprezentacja kontrolowanego
str. 148


136. Czy kontrolowany musi osobiście brać udział w kontroli podatkowej?
str. 148

137. Kto może być upoważniony do reprezentowania kontrolowanego i jakie przepisy ordynacji podatkowej mają do niego zastosowanie?
str. 149

138. Forma ustanowienia osoby upoważnionej do reprezentowania
str. 150

139. Pozycja prawna osoby reprezentującej kontrolowanego
str. 152

140. Status reprezentanta w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 153

141. Pełnomocnik kontrolowanego
str. 155

142. Zakres pełnomocnictwa w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 156

143. Obowiązek działania za osobę trzecią
str. 158

144. Fałszywy pełnomocnik
str. 158

145. Rzekomy pełnomocnik
str. 160

146. Skuteczność pełnomocnictwa
str. 160

147. Pełnomocnictwo dorozumiane
str. 161

148. Pełnomocnik osoby prawnej i spółki
str. 161

149. Zawiadomienie organu o udzielonym pełnomocnictwie
str. 162

150. Ustanowienie pełnomocnika przed wszczęciem kontroli
str. 163

151. Legitymacja pełnomocnika
str. 164

152. Urzędowe poświadczenie pełnomocnictwa
str. 164

153. Opłata skarbowa od dokumentu
str. 166

154. Pełnomocnictwo udzielone do protokołu
str. 166

155. Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa do akt
str. 166

156. Akta w rozumieniu art. 137 § 3 o.p
str. 167

157. Obowiązek dołączania pełnomocnictwa do akt w orzecznictwie sądów administracyjnych (najnowsze orzecznictwo w zakresie wykładni art. 137 § 3 o.p.)
str. 168

158. Nieuzasadniony obowiązek dołączania pełnomocnictwa po zmianie procedury kontrolnej
str. 170

159. Pełnomocnictwo w kontroli a pełnomocnictwo w postępowaniu
str. 171

160. Substytucja w kontroli podatkowej
str. 171

161. Zakres substytucji w zależności od statusu pełnomocnika
str. 172

162. Praktyka organów skarbowych w zakresie dopuszczania substytuta do kontroli podatkowej
str. 173

163. Umocowanie pełnomocnika po ustanowieniu substytuta
str. 175

164. Doręczanie pism substytutowi
str. 176

165. Skutki naruszenia regulacji dotyczących pełnomocnictwa
str. 176

166. Pominięcie pełnomocnika w kontroli i postępowaniu
str. 177

167. Wielość pełnomocników w kontroli
str. 178

168. Cofnięcie pełnomocnictwa
str. 178

169. Wypowiedzenie pełnomocnictwa w orzecznictwie sądów
str. 179

170. Forma wypowiedzenia pełnomocnictwa
str. 180

171. Prokurent przedsiębiorcy
str. 180

172. Ustanowienie prokurenta
str. 181

173. Przedstawiciel ustawowy
str. 181

174. Kontrolowany nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych
str. 182

175. Reprezentacja małoletniego kontrolowanego
str. 182

176. Kurator dla osoby nieobecnej
str. 183

177. Obligatoryjność stosowania art. 138 o.p
str. 184

178. Przedstawiciel do działań doraźnych
str. 184

I. Prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej
str. 185


179. Prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej
str. 185

180. Uprawnienia organów skarbowych
str. 186

181. Sankcje karne skarbowe w kontroli podatkowej
str. 187

182. Kara porządkowa w kontroli podatkowej
str. 188

183. Uprawnienia organów służące sprawnemu zrealizowaniu kontroli podatkowej
str. 188

184. Prawo wstępu do pomieszczeń kontrolowanego
str. 188

185. Prawo wstępu do lokalu mieszkalnego
str. 189

186. Prawo legitymowania
str. 189

187. Prawo do stosownych warunków pracy
str. 190

188. Prawo żądania wskazania osoby upoważnionej
str. 190

189. Żądanie okazania majątku i jego oględzin
str. 190

190. Udostępnianie dokumentów oraz sporządzenie ich kopii i odpisów
str. 191

191. Zbieranie materiałów w zakresie kontroli
str. 191

192. Zabezpieczenie zebranych dowodów
str. 192

193. Żądanie przeprowadzenia spisu z natury
str. 192

194. Żądanie złożenia oświadczenia majątkowego
str. 192

195. Oświadczenia składane przez kontrolowanych
str. 193

196. Tłumaczenie dokumentacji kontrolnej
str. 194

197. Uprawnienia związane z przesłuchaniem i żądaniem wyjaśnień
str. 195

198. Prawo do korzystania z pomocy Policji i innych organów
str. 195

199. Obowiązki organów skarbowych związane z realizacją uprawnień kontrolowanych
str. 196

200. Prawa kontrolowanych
str. 196

201. Prawo czynnego udziału w czynnościach kontrolnych w każdym stadium kontroli
str. 197

202. Prawo do informacji o prawach i obowiązkach
str. 197

203. Prawo do identyfikacji osób dokonujących kontroli
str. 198

204. Prawo do zapoznania się z zakresem i planowanym czasem trwania kontroli
str. 198

205. Prawo do przeglądania akt sprawy w każdym stadium kontroli
str. 198

206. Prawo do składania wyjaśnień z własnej inicjatywy i wnoszenia wniosków dowodowych
str. 199

207. Prawo do żądania wyłączenia pracownika organu skarbowego przeprowadzającego czynności kontrolne
str. 199

208. Prawo do pisemnego prowadzenia czynności kontrolnych
str. 199

209. Prawo do wyznaczenia osoby zastępującej kontrolowanego, tzw. stałego reprezentanta
str. 199

210. Prawo do ustanowienia pełnomocnika
str. 200

211. Prawo do korekty deklaracji
str. 200

212. Obowiązki przedsiębiorców związane z realizacją uprawnień kontrolujących
str. 200

J. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej
str. 201

213. Zakres pojęciowy słowa "dowód"
str. 201

214. Otwarty system środków dowodowych
str. 201

215. Zasada oficjalności i zupełności postępowania dowodowego
str. 202

216. Inicjatywa przeprowadzania dowodów
str. 204

217. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 205

218. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym
str. 206

219. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu
str. 207

220. Wyznaczenie terminu na przedstawienie dowodu
str. 208

221. Otwarty katalog środków dowodowych
str. 208

222. Przesłuchanie w charakterze świadka
str. 209

223. Brak zdolności do występowania w charakterze świadka
str. 210

224. Zasada zakazu odmawiania zeznań w charakterze świadka
str. 211

225. Pouczenie o prawie odmowy zeznań
str. 211

226. Dokumentowanie przesłuchania świadka
str. 212

227. Zgoda strony na przesłuchanie
str. 212

228. Wezwanie strony do złożenia wyjaśnień
str. 213

229. Powołanie w sprawie biegłego
str. 213

230. Wiadomości specjalne
str. 214

231. Kto może być biegłym?
str. 214

232. Sposób powołania biegłego
str. 215

233. Bezstronność biegłego
str. 216

234. Zasadność przeprowadzania oględzin
str. 217

235. Księgi podatkowe
str. 218

236. Walor szczególnej mocy dowodowej ksiąg podatkowych
str. 219

237. Rzetelność ksiąg
str. 219

238. Ocena rzetelności ksiąg
str. 220

239. Uznanie ksiąg podatkowych za nierzetelne i wadliwe
str. 221

240. Udokumentowanie nierzetelności lub wadliwości ksiąg w postępowaniu podatkowym i kontroli podatkowej
str. 222

241. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania
str. 223

242. Udokumentowanie procesu szacowania podstawy opodatkowania
str. 223

243. Metoda określenia podstawy opodatkowania
str. 224

244. Odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie ksiąg
str. 225

245. Pozyskiwanie dowodów finansowych przez organy podatkowe
str. 225

246. Zakres informacji pozyskiwanych przez organy podatkowe z instytucji finansowych
str. 226

205. Prawo do przeglądania akt sprawy w każdym stadium kontroli
str. 198

206. Prawo do składania wyjaśnień z własnej inicjatywy i wnoszenia wniosków dowodowych
str. 199

207. Prawo do żądania wyłączenia pracownika organu skarbowego przeprowadzającego czynności kontrolne
str. 199

208. Prawo do pisemnego prowadzenia czynności kontrolnych
str. 199

209. Prawo do wyznaczenia osoby zastępującej kontrolowanego, tzw. stałego reprezentanta
str. 199

210. Prawo do ustanowienia pełnomocnika
str. 200

211. Prawo do korekty deklaracji
str. 200

212. Obowiązki przedsiębiorców związane z realizacją uprawnień kontrolujących
str. 200

J. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej
str. 201


213. Zakres pojęciowy słowa "dowód"
str. 201

214. Otwarty system środków dowodowych
str. 201

215. Zasada oficjalności i zupełności postępowania dowodowego
str. 202

216. Inicjatywa przeprowadzania dowodów
str. 204

217. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 205

218. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym
str. 206

219. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu
str. 207

220. Wyznaczenie terminu na przedstawienie dowodu
str. 208

221. Otwarty katalog środków dowodowych
str. 208

222. Przesłuchanie w charakterze świadka
str. 209

223. Brak zdolności do występowania w charakterze świadka
str. 210

224. Zasada zakazu odmawiania zeznań w charakterze świadka
str. 211

225. Pouczenie o prawie odmowy zeznań
str. 211

226. Dokumentowanie przesłuchania świadka
str. 212

227. Zgoda strony na przesłuchanie
str. 212

228. Wezwanie strony do złożenia wyjaśnień
str. 213

229. Powołanie w sprawie biegłego
str. 213

230. Wiadomości specjalne
str. 214

231. Kto może być biegłym?
str. 214

232. Sposób powołania biegłego
str. 215

233. Bezstronność biegłego
str. 216

234. Zasadność przeprowadzania oględzin
str. 217

235. Księgi podatkowe
str. 218

236. Walor szczególnej mocy dowodowej ksiąg podatkowych
str. 219

237. Rzetelność ksiąg
str. 219

238. Ocena rzetelności ksiąg
str. 220

239. Uznanie ksiąg podatkowych za nierzetelne i wadliwe
str. 221

240. Udokumentowanie nierzetelności lub wadliwości ksiąg w postępowaniu podatkowym i kontroli podatkowej
str. 222

241. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania
str. 223

242. Udokumentowanie procesu szacowania podstawy opodatkowania
str. 223

243. Metoda określenia podstawy opodatkowania
str. 224

244. Odpowiedzialność za nierzetelne prowadzenie ksiąg
str. 225

245. Pozyskiwanie dowodów finansowych przez organy podatkowe
str. 225

246. Zakres informacji pozyskiwanych przez organy podatkowe z instytucji finansowych
str. 226

Rozdział 3
Kontrola podatkowa przedsiębiorców
str. 274

A. Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 274


288. Podstawy prawne kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 274

289. Zasada prymatu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 274

290. Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach podatkowych
str. 276

291. Definicja przedsiębiorcy
str. 277

292. Działalność wytwórcza w rolnictwie
str. 278

293. Wątpliwości związane ze statusem przedsiębiorcy w kontroli podatkowej
str. 279

294. Działalność agroturystyczna a kontrola podatkowa przedsiębiorców
str. 279

295. Profesjonalny wynajem nieruchomości
str. 280

296. Kluby i stowarzyszenia sportowe
str. 280

297. Kasy oszczędnościowo-kredytowe
str. 280

298. Stowarzyszenia
str. 281

299. Wolne zawody
str. 281

300. Działanie w szarej strefie a kontrola podatkowa
str. 282

301. Stanowisko Ministra Finansów w zakresie kontroli podmiotów niezarejestrowanych
str. 283

302. Status podatnika a obowiązek stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 283

303. Przerwy w działalności gospodarczej a posiadanie statusu przedsiębiorcy
str. 284

304. Kontrola w znaczeniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 285

305. Postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa
str. 287

306. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa
str. 288

307. Postępowanie kontrolne a kontrola podatkowa
str. 290

308. Problematyka rozróżnienia procedury kontroli podatkowej i postępowania kontrolnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 291

309. Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa
str. 294

310. Czynności sprawdzające i ich charakter w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 296

311. Organy właściwe w zakresie kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 297

312. Różnice w zakresie kontroli wynikające ze specyfiki organów kontrolnych
str. 299

B. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
str. 300


313. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
str. 300

314. Elementy zawiadomienia
str. 300

315. Wszczęcie kontroli bez zawiadomienia
str. 301

316. Przeprowadzenie kontroli na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego
str. 302

317. Popełnienie przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenie dowodów ich popełnienia
str. 304

318. Wszczęcie kontroli a wpis w książce kontroli
str. 306

319. Inne przesłanki wyłączające zawiadomienie przedsiębiorcy
str. 307

320. Zwolnienie z obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie przepisów ordynacji podatkowej
str. 307

321. Niezawiadomienie o kontroli ze względu na jej przedmiot i zakres oraz z uwagi na kontrolowany podmiot
str. 308

322. Kontrola zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
str. 308

323. Kontrola wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
str. 309

324. Kontrola opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
str. 311

325. Kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej
str. 311

326. "Pranie brudnych pieniędzy"
str. 311

327. Kontrola na legitymację
str. 312

328. Kontrola doraźna
str. 313

329. Rozszerzenie zakresu kontroli na inne okresy rozliczeniowe
str. 313

330. Prawomocne skazanie lub popełnienie wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli
str. 314

331. Kontrolowany zobowiązany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
str. 314

332. Utrudnione doręczenie
str. 315

333. Specyfika zawiadamiania o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 315

334. Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej w zakresie wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 317

335. Skutki zawiadomienia podatnika o planowanej kontroli
str. 319

C. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 320


336. Specyfika wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 320

337. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorców
str. 321

338. Sprostowanie oczywistych omyłek w upoważnieniu do wszczęcia kontroli podatkowej
str. 323

339. Oznaczenie daty rozpoczęcia i terminu zakończenia kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 324

340. Przedsiębiorca jako osoba uprawniona do odbioru upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej
str. 324

341. Tryby wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 325

342. Prawo do korekty w aspekcie wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 327

D. Czas trwania kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 327


343. Prawidłowe wyznaczenie czasu trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy
str. 327

344. Wyznaczanie limitów czasu trwania kontroli w dniach roboczych
str. 328

345. Efektywność wyznaczania czasu trwania kontroli u przedsiębiorców
str. 329

346. Odstępstwa od ogólnych zasad wyznaczania czasu trwania kontroli podatkowej
str. 330

347. Przedłużenie czasu trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy
str. 331

348. Terminy na załatwienie sprawy
str. 332

349. Przekroczenie limitu czasu przeprowadzenia kontroli podatkowej a ważność czynności kontrolnych
str. 333

350. Przerwanie kontroli
str. 334

E. Sprzeciw na czynności kontrolne
str. 335


351. Charakter prawny sprzeciwu
str. 335

352. Podmiotowy i przedmiotowy zakres sprzeciwu
str. 336

353. Warunki formalne wniesienia sprzeciwu
str. 337

354. Przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu
str. 338

355. Procedura rozpatrywania sprzeciwów przez organy kontrolne
str. 340

356. Sposób liczenia terminów w procedurze rozpatrywania sprzeciwu
str. 340

357. Praktyka postępowania organów skarbowych ze sprzeciwami niedopuszczalnymi w świetle zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 342

358. Postanowienia "o niedopuszczalności sprzeciwu"
str. 343

359. Prawidłowość oceny wydania postanowienia "o niedopuszczalności sprzeciwu" w ocenie sądów
str. 343

360. Rozstrzyganie quasi-sprzeciwu zwykłym pismem
str. 344

361. Postanowienie o kontynuacji czynności kontrolnych, na które służy zażalenie
str. 345

362. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 165a o.p
str. 346

363. Stanowisko NSA w zakresie rozstrzygania spraw wpadkowych
str. 347

364. Postanowienie o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego
str. 348

365. Rozstrzygnięcie sprzeciwu w decyzji kończącej postępowanie kontrolne
str. 349

366. Uznanie quasi-sprzeciwu jako skargi na działania organu lub jego pracowników
str. 349

367. Quasi-sprzeciw jako skarga w orzecznictwie sądów
str. 351

368. Problem stosowania prawidłowej formy rozstrzygnięcia sprzeciwu w orzecznictwie
str. 353

369. Skutki wniesienia sprzeciwu dla przedsiębiorcy
str. 354

370. Sprzeciwy w statystyce organów skarbowych
str. 356

, F. Zasady prowadzenia czynności kontrolnych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 357


371. Zasada odszkodowania
str. 357

372. Zasada prowadzenia czynności wobec kontrolowanego
str. 359

373. Zasada przeprowadzania kontroli w siedzibie kontrolowanego
str. 361

374. Zasada niezakłócania funkcjonowania działalności kontrolowanego
str. 362

375. Zasada jednej kontroli
str. 363

G. Książka kontroli
str. 364


376. Zasady ogólne prowadzenia książki kontroli
str. 364

377. Obowiązki przedsiębiorcy związane z prowadzeniem książki kontroli
str. 365

378. Korzystanie z książki kontroli przez organy skarbowe
str. 367

379. Forma prowadzenia książki kontroli
str. 369

380. Skutki naruszenia przepisów o książce kontroli w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 370

381. Skutki naruszenia przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy
str. 371

H. Skutki przekształcenia i likwidacji przedsiębiorstwa w trakcie kontroli podatkowej
str. 373


382. Przekształcenie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorcy w trakcie kontroli podatkowej
str. 373

383. Następstwo prawne przedsiębiorcy
str. 374

384. Odpowiedzialność przedsiębiorcy w przypadku łączenia się podmiotów gospodarczych
str. 375

385. Następstwo prawne osoby zawiązanej
str. 376

386. Konsekwencje dla przedsiębiorcy wstąpienia w prawa i obowiązki innej osoby prawnej
str. 377

387. Obowiązki wspólników spółek cywilnych i osobowych związane z likwidacją działalności gospodarczej
str. 378

388. Odpowiedzialność wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej
str. 379

I. Zakończenie kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 382


389. Zakończenie kontroli podatkowej w kontekście zakończenia innych procedur kontrolnych
str. 382

390. Zasady sporządzania protokołu kontroli
str. 383

391. Protokół kontroli a badanie ksiąg
str. 384

392. Doręczenie protokołu z kontroli a ważność czynności dowodowych przeprowadzonych wobec przedsiębiorcy
str. 385

393. Prawo do korekty w postępowaniach kontrolnych
str. 387

394. Zastrzeżenia do protokołu
str. 390

Rozdział 4
Postępowanie podatkowe
str. 392

A. Zasady ogólne postępowania podatkowego
str. 392


395. Systematyka zasad ogólnych postępowania podatkowego
str. 392

396. Zasada legalizmu i praworządności
str. 392

397. Źródła prawa podatkowego
str. 393

398. Obowiązek organów podatkowych przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego i odmowy stosowania prawa krajowego niezgodnego z prawem wspólnotowym (wyroki polskich sądów administracyjnych)
str. 395

399. Interpretacje przepisów prawa podatkowego a prawo unijne
str. 398

400. Kiedy podatnik może powołać się wprost na przepisy prawa Unii Europejskiej?
str. 399

401. Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej sprzecznej z prawem wspólnotowym
str. 401

402. Czy organy podatkowe mogą powoływać się na interpretacje Ministra Finansów?
str. 402

403. Wykładnia przepisu prawnego a podstawa rozstrzygnięcia przez organy podatkowe
str. 402

404. Zasada zaufania do organów podatkowych a zmienność rozstrzygnięć organów podatkowych w odniesieniu do tej samej sprawy podatnika
str. 404

405. Zasada praworządności w kontekście optymalizacji podatkowej i obejścia prawa
str. 405

406. Korelacja zasady zaufania z innymi przepisami ordynacji podatkowej
str. 406

407. Przykłady naruszenia zasady zaufania w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 408

408. Czy organy podatkowe mogą w postępowaniu podatkowym czynić wszystko, co nie jest przez prawo wyraźnie zakazane?
str. 411

409. Poprawny sposób tworzenia formularzy oświadczeń podatkowych
str. 411

410. Wybrane przykłady naruszenia przez organy podatkowe zasady zaufania do organów podatkowych
str. 412

411. Zaufanie obywateli (podatników) do państwa a zmienność przepisów podatkowych w czasie (zasada niedziałania prawa wstecz)
str. 413

412. Zasada udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego - uprawnienia podatnika
str. 414

413. Ograniczenia co do stosowania przez organy podatkowe zasady udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego
str. 416

414. Obowiązek udzielania informacji stronie w sytuacji, gdy korzysta ona z profesjonalnego pełnomocnika
str. 417

415. Wprowadzenie podatnika w błąd przez pracownika organu podatkowego - konsekwencje takiego zdarzenia
str. 418

416. Znaczenie zasady prawdy obiektywnej w postępowaniu podatkowym
str. 419

417. Skutki prawne niezastosowania się przez organ podatkowy do zasady prawdy obiektywnej
str. 421

418. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym
str. 421

419. Wyjątki co do przestrzegania zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym
str. 422

420. Konsekwencje naruszenia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym
str. 423

421. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym a informowanie stron o treści rozstrzygnięcia, zanim zostanie ono wydane
str. 424

422. Zasada dwuinstancyjności a obowiązek ponownego rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy
str. 424

423. Czy istnieją wyjątki od zasady dwuinstancyjności?
str. 425

424. Jakie są skutki prawne wydania decyzji podatkowej z pogwałceniem zasady dwuinstancyjności?
str. 426

425. Wyjątki od zasady trwałości decyzji ostatecznych
str. 426

426. Zasada jawności postępowania i jej ograniczenia
str. 427

427. Czy doręczenie pisma organu podatkowego pełnoletniemu domownikowi, który wyjawił treść tego pisma osobom trzecim, stanowi naruszenie zasady jawności postępowania?
str. 428

B. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
str. 429


428. Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego
str. 429

429. Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego jako przedmiot rozstrzygnięć sądowych
str. 430

430. Czy podlega wyłączeniu pracownik organu podatkowego, jeśli brał on udział w wydaniu decyzji, która została następnie uchylona przez organ odwoławczy, a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji?
str. 432

431. Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego
str. 433

432. Jakie są skutki prawne wyłączenia pracownika organu podatkowego oraz wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego?
str. 434

433. Następstwa prawne prowadzenia sprawy przez pracownika organu podatkowego lub organ wyłączony od udziału w postępowaniu
str. 434

C. Strona w postępowaniu podatkowym
str. 435


434. Podmioty będące stronami postępowania podatkowego
str. 435

435. Posiadanie własnego interesu prawnego jako niezbędny element statusu strony postępowania podatkowego
str. 436

436. Które osoby trzecie mogą występować w postępowaniu podatkowym na prawach strony?
str. 438

437. Kiedy małżonkowie mogą być jedną stroną postępowania podatkowego?
str. 439

438. Kiedy organ podatkowy może odstąpić od żądania przedstawienia pełnomocnictwa przez małżonka strony?
str. 441

439. Udział organizacji społecznej w sprawie podatnika, ale nie zamiast (w miejsce) podatnika
str. 442

440. Cel statutowy organizacji społecznej a możliwość jej występowania w postępowaniu podatkowym w sprawie dotyczącej innej osoby
str. 442

441. Kto może działać jako pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym?
str. 443

442. Wymagana forma i treść pełnomocnictwa
str. 443

443. Czy na każdym etapie postępowania podatkowego wystarczające jest złożenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania strony?
str. 444

444. Obowiązek załączenia oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonej urzędowo kopii takiego dokumentu do akt kolejnej sprawy podatkowej
str. 445

445. Dochowanie szczególnej staranności przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
str. 446

446. Samodzielne uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego
str. 447

447. Konsekwencje złożenia pełnomocnictwa (jego odpisu) do akt danej sprawy podatkowej
str. 448

448. Jaka jest prawidłowa forma cofnięcia pełnomocnictwa?
str. 448

449. Od kiedy cofnięcie pełnomocnictwa wywołuje skutki prawne wobec organu podatkowego?
str. 451

450. Skutki pominięcia pełnomocnika przez organ podatkowy
str. 451

451. Jakie są obowiązki organu podatkowego w sytuacji, gdy strona nie może w prawidłowy sposób uczestniczyć w postępowaniu?
str. 453

D. Terminy załatwiania spraw podatkowych
str. 454


452. Jak długie są terminy załatwiania spraw przez organy podatkowe?
str. 454

453. Jakich okresów nie należy wliczać do ustawowych terminów załatwiania spraw?
str. 454

454. Czy opóźnienie wynikłe z przekazania pisma podatnika przez jeden organ drugiemu (właściwemu) organowi podatkowemu można zakwalifikować jako "opóźnienie wynikłe z przyczyn niezależnych od organu"?
str. 455

455. Czy okres zawieszenia postępowania w danej sprawie przez organ podatkowy na czas rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ podatkowy lub sąd podlega wliczeniu do terminu załatwienia tej sprawy?
str. 456

456. Skutki niezachowania terminu do załatwienia sprawy
str. 456

457. Skarga na bezczynność lub przewlekłe postępowanie prowadzone przez organ podatkowy
str. 458

458. Sposób liczenia terminów administracyjnych w sytuacji, gdy koniec terminu przypada w sobotę
str. 458

E. Przywrócenie terminu procesowego zawitego
str. 460


459. Kiedy można przywrócić termin procesowy?
str. 460

460. Zaburzenia psychiczne podatnika jako przesłanka przywrócenia terminu procesowego - w przypadku uchybienia tego terminu
str. 461

F. Doręczenia
str. 463


461. Czy uczestnik postępowania musi występować do organu podatkowego o doręczanie mu pism? Za czyim pośrednictwem mogą mu być doręczane pisma?
str. 463

462. Jakie są miejsca i procedury doręczania pism osobom fizycznym?
str. 464

463. Czy i kiedy możliwe jest doręczanie pism na adres poczty elektronicznej?
str. 465

464. Czy osoba trzecia, która pośredniczy w doręczeniu pisma organu podatkowego, może odebrać awizowane pismo w placówce operatora pocztowego?
str. 465

465. Pokwitowanie odbioru pisma i znaczenie tej czynności
str. 466

466. Na czym polega publiczne wezwanie do odbioru pisma?
str. 466

467. Na czym polega i kiedy ma miejsce fikcja prawna doręczenia pisma?
str. 467

468. Skutki - w zakresie doręczeń - ustanowienia przez stronę pełnomocnika
str. 468

469. Jakie następstwa dla mocodawcy (strony postępowania podatkowego) pociąga za sobą ustanowienie przez pełnomocnika substytuta?
str. 469

470. Następstwa - w zakresie doręczeń pism organu podatkowego - czasowego przebywania strony poza miejscem zamieszkania (niestanowiącego zmiany adresu strony postępowania)
str. 469

471. Zaniedbania podatnika w przedmiocie aktualizacji jego danych osobowych a zasada domniemania doręczenia
str. 470

G. Wezwanie strony lub innej osoby do dokonania czynności procesowych
str. 471


472. Przesłanki wezwania
str. 471

473. Wezwanie strony do złożenia wyjaśnień a jej przesłuchanie
str. 472

474. Przed jakim organem podatkowym zobowiązany jest stawić się wezwany?
str. 473

475. Procesowa pomoc prawna organu podatkowego z siedzibą w innym województwie a prawo strony do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym
str. 474

476. Skutki nieprawidłowego wezwania
str. 475

477. Jakie są następstwa braku pouczenia osoby wezwanej w treści wezwania o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania?
str. 476

478. Czy organ podatkowy może dokonać wezwania w innej formie aniżeli za pomocą pisma, a jeśli tak - to w jakich okolicznościach może to uczynić?
str. 477

H. Wszczęcie postępowania podatkowego
str. 478


479. W jaki sposób i z jaką datą wszczynane jest postępowanie podatkowe?
str. 478

480. Jakie są skutki doręczenia postanowienia o wszczęciu postępowania pełnomocnikowi strony?
str. 480

481. Czy wszczęcie postępowania z urzędu zawsze przyjmuje formę postanowienia?
str. 483

482. Kiedy może mieć miejsce odmowa wszczęcia postępowania?
str. 484

483. Kiedy - w związku z przeprowadzoną wcześniej kontrolą podatkową - organ podatkowy ma obowiązek wszczęcia postępowania podatkowego?
str. 485

484. Przesłanki rozszerzenia zakresu żądania strony
str. 487

485. Jakie są skutki wniesienia podania do niewłaściwego organu?
str. 488

486. Jakie są obowiązki organu podatkowego w przypadku otrzymania przez niego podania dotyczącego kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy podatkowe?
str. 489

I. Metryki, protokoły i adnotacje
str. 490


487. Znaczenie dla stron postępowania podatkowego sporządzenia i aktualizacji przez organ podatkowy metryki sprawy podatkowej
str. 490

488. Czy metryka musi być prowadzona w każdej sprawie?
str. 490

489. Kiedy zachodzi obowiązek sporządzenia protokołu?
str. 491

490. Wymogi materialne i formalne dotyczące protokołu z czynności postępowania podatkowego
str. 492

J. Dowody oraz postępowanie dowodowe
str. 493


491. Co to jest dowód w sprawie podatkowej i jakie są jego cechy?
str. 493

492. Rodzaje środków dowodowych w postępowaniu podatkowym
str. 494

493. Co oznacza zasada równej mocy dowodowej środków dowodowych?
str. 496

494. Dopuszczenie dowodu z dokumentu sporządzonego w języku obcym
str. 497

495. Wykorzystanie materiałów zgromadzonych w trakcie innych postępowań, nieuregulowanych w przepisach ordynacji podatkowej
str. 498

496. Przesłanki wystąpienia do instytucji finansowych z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji
str. 499

497. Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawie podatkowej?
str. 500

498. Kiedy strona postępowania powinna współuczestniczyć w gromadzeniu materiału dowodowego?
str. 501

499. Kiedy organ podatkowy może nie uwzględnić żądania strony co do przeprowadzenia dowodu i co strona może uczynić, jeśli się z tym nie zgadza?
str. 503

500. Wniosek dowodowy strony dotyczący tezy dowodowej odmiennej aniżeli teza sformułowana wcześniej przez organ podatkowy
str. 504

501. Żądanie strony przeprowadzenia dowodu
str. 505

502. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 506

503. Brak znaku równości pomiędzy uprawnieniem organu podatkowego do swobodnej oceny dowodów a dokonaniem przez niego dowolnej oceny
str. 507

504. Kiedy księga podatkowa może być uznana za dowód w sprawie?
str. 508

505. Czy każda wadliwość księgi podatkowej powoduje, że nie może ona stanowić dowodu w sprawie?
str. 509

506. Czy nieracjonalność wydatków ponoszonych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może stanowić podstawę do uznania księgi podatkowej za nierzetelną?
str. 510

507. Jakie konsekwencje dla podatnika może rodzić nierzetelna lub wadliwa księga podatkowa?
str. 511

508. Domniemania związane z dokumentem urzędowym
str. 512

509. W jaki sposób mogą być wzruszone domniemania dotyczące dokumentu urzędowego?
str. 513

510. Które osoby nie mogą być świadkami, a kiedy możliwa jest odmowa złożenia zeznań?
str. 514

511. Kiedy organ podatkowy powołuje biegłego?
str. 515

512. Ustalenie treści czynności prawnej przez organ podatkowy
str. 516

513. Kiedy organ podatkowy ma obowiązek wystąpienia do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego lub prawa w sytuacji, a kiedy może samodzielnie dokonać ustaleń w tym względzie?
str. 517

514. Kiedy stronie postępowania nie przysługuje prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?
str. 518

515. Czy w toku postępowania odwoławczego organ podatkowy może odstąpić od wezwania strony do zapoznania się z materiałem dowodowym?
str. 519

K. Zawieszenie postępowania podatkowego (zawieszenie obligatoryjne i fakultatywne)
str. 520


516. Na czym polega zawieszenie postępowania podatkowego?
str. 520

517. Kiedy organ podatkowy musi zawiesić postępowanie?
str. 520

518. Czy strona postępowania może sama zażądać zawieszenia postępowania podatkowego, gdy organ podatkowy nie uczynił tego z urzędu?
str. 521

519. Jaka kwestia może stanowić zagadnienie wstępne i co musi cechować takie zagadnienie?
str. 522

520. Czy rozstrzygnięcie sprawy przez organ lub sąd obcego państwa może stanowić zagadnienie wstępne w postępowaniu przed polskim organem podatkowym?
str. 523

521. Jakiego rodzaju następstwa pociąga za sobą zawieszenie postępowania?
str. 524

522. Kiedy organ podatkowy podejmuje z urzędu zawieszone postępowanie?
str. 525

L. Decyzja podatkowa i jej wykonanie
str. 526


523. Rodzaje decyzji podatkowych
str. 526

524. Jakie skutki prawne wywołuje doręczenie adresatowi pisma organu podatkowego noszącego inną nazwę niż decyzja, jeśli treść i podstawa prawna rozstrzygnięcia wskazują na to, że jest to decyzja podatkowa?
str. 527

525. Elementy decyzji podatkowej
str. 528

526. Jakie konsekwencje wywołuje brak określonych elementów rozstrzygnięcia organu podatkowego?
str. 528

527. Czy brak wskazania adresatów w treści samej decyzji podatkowej, a wskazanie ich w "rozdzielniku" decyzji stanowi podstawę do uznania tej decyzji za nieważną?
str. 529

528. Czy decyzja może być podpisana przez kilka osób, a jeśli nie - to jakie wywołuje to konsekwencje?
str. 530

529. Co powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej?
str. 531

530. Od kiedy decyzja wiąże organ podatkowy i co to oznacza?
str. 532

531. Kiedy możliwe jest uzupełnienie lub sprostowanie decyzji?
str. 532

532. Czy każdy błąd w decyzji może zostać sprostowany przez organ podatkowy, który wydał tę decyzję?
str. 534

533. Przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności
str. 535

534. Przesłanki i zasady wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej
str. 537

535. Jakie są formy zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z decyzji podatkowej?
str. 538

536. Jakie są praktyczne konsekwencje wstrzymania wykonania decyzji podatkowej przez organ podatkowy I instancji?
str. 538

537. Związanie organu podatkowego decyzją
str. 538

538. Przykłady związania organu podatkowego decyzją
str. 540

539. Zawieszenie postępowania a pytanie prejudycjalne
str. 542

M. Specyfika zakończenia postępowania przez organ kontroli skarbowej
str. 543


540. Decyzje organów kontroli skarbowej
str. 543

541. Specyficzne elementy decyzji organu kontroli skarbowej
str. 543

542. Charakter prawny decyzji organu kontroli skarbowej
str. 544

543. Rodzaje decyzji wydawanych przez organy kontroli skarbowej
str. 545

544. Specyfika decyzji wydawanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
str. 546

545. Wynik kontroli a decyzja podatkowa
str. 548

546. Wynik kontroli a złożenie przez kontrolowanego korekty deklaracji
str. 549

547. Sprawa zakończona wcześniej decyzją organu podatkowego
str. 550

548. Wydanie wyniku w częściowym zakresie prowadzonego postępowania
str. 551

549. Wydanie wyniku zamiast decyzji podatkowej
str. 552

550. Odrębności i podobieństwa pomiędzy treścią decyzji i wyniku kontroli
str. 553

551. Elementy wyniku kontroli
str. 554

552. Ustalenia i wnioski końcowe wyniku
str. 555

553. Termin usunięcia nieprawidłowości
str. 556

N. Odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze
str. 559


554. Obligatoryjne i inne elementy w treści odwołania
str. 559

555. Czy można wnieść odwołanie drogą elektroniczną?
str. 560

556. Kto ma uprawnienie do wniesienia odwołania?
str. 560

557. Wyroki sądów administracyjnych dotyczące sposobu formułowania zarzutów w odwołaniu od decyzji podatkowej
str. 562

558. Przykłady w zakresie formułowania zarzutów w odwołaniu od decyzji podatkowej
str. 562

559. Co trzeba wiedzieć o terminie do wniesienia odwołania?
str. 563

560. Czy lekkie niedbalstwo podatnika uniemożliwia przywrócenie przez organ podatkowy terminu do wniesienia odwołania od decyzji?
str. 565

561. Czy organ podatkowy I instancji może zmienić swoją decyzję (po otrzymaniu odwołania)?
str. 566

562. Jakie są prawa i obowiązki organu podatkowego I instancji po tym, kiedy wpłynie do niego odwołanie?
str. 567

563. Czy strona postępowania może cofnąć odwołanie i jakie skutki wywołuje skorzystanie przez nią z tego uprawnienia?
str. 568

564. Co strona postępowania może uczynić, jeśli organ podatkowy odmawia uwzględnienia jej wniosku o cofnięcie odwołania?
str. 569

565. Na czym polega zbadanie formalnej poprawności odwołania przez organ odwoławczy i jakie są skutki ustalenia wadliwości w tym zakresie?
str. 570

566. Jakie są dopuszczalne rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w związku z rozpoznaniem odwołania?
str. 571

567. Jakie są podstawy wydania decyzji kasacyjnej przez organ odwoławczy?
str. 572

568. Kiedy może być wydana decyzja kasacyjna (na podstawie art. 233 § 2 o.p.)?
str. 573

569. W jaki sposób powinny być uzasadniane decyzje kasacyjne?
str. 574

570. Czy wymóg dokonania oceny zgromadzonego materiału dowodowego przez organ I instancji może stanowić podstawę wydania decyzji kasacyjnej?
str. 575

571. Jakie są ograniczenia w stosowaniu przez organ odwoławczy zakazu pogarszania sytuacji prawnej strony?
str. 576

572. Czy decyzja organu podatkowego I instancji wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy - mniej korzystna dla strony aniżeli decyzja pierwotna - stanowi naruszenie zakazu reformationis in peius?
str. 577

O. Postanowienie i zażalenie w postępowaniu podatkowym
str. 577


573. Istota postanowienia
str. 577

574. Treść postanowienia
str. 578

575. Forma postanowienia
str. 579

576. Zażalenie na postanowienie
str. 580

577. Forma zażalenia
str. 580

578. Rozpatrywanie zażaleń
str. 580

579. Przykłady postanowień, na które służy zażalenie
str. 581

P. Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach podatkowych
str. 582


580. Ogólne zasady prowadzenia postępowań w trybach nadzwyczajnych
str. 582

581. Wznowienie postępowania podatkowego
str. 583

582. Tryb rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania
str. 584

583. Przesłanki wznowienia postępowania
str. 584

584. Wyłączenie osób uczestniczących w postępowaniu w trybie zwykłym
str. 588

585. Tryby nadzwyczajne do postępowań zakończonych wynikiem kontroli
str. 589

586. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
str. 590

587. Specyfika właściwości organów kontroli skarbowej w sprawach trybów nadzwyczajnych
str. 590

588. Zakończenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
str. 592

589. Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności decyzji
str. 593

590. Przesłanki uchylenia lub zmiany decyzji
str. 595

591. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo
str. 596

592. Brak możliwości uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej
str. 597

593. Zmiana decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego
str. 597

594. Wymogi dotyczące decyzji zmieniającej decyzję ustalającą lub określającą wysokość zobowiązania podatkowego
str. 599

595. Odmowa wszczęcia postępowania
str. 600

Q. Zbieg postępowań nadzwyczajnych oraz zbieg postępowania nadzwyczajnego i sądowoadministracyjnego
str. 600


596. Zbieg postępowań nadzwyczajnych
str. 600

597. Zbieg postępowania nadzwyczajnego i sądowoadministracyjnego
str. 601

R. Wygaśnięcie decyzji podatkowej w drodze decyzji a wygaśnięcie ex lege
str. 602


598. Przypadki, w których organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie decyzji w drodze decyzji
str. 602

S. Kary porządkowe - podstawy i procedura ich wymierzania
str. 604


599. Kara porządkowa w postępowaniu podatkowym
str. 604

600. Podmioty, które mogą być ukarane karą porządkową
str. 605

601. Przedmiotowa strona kary porządkowej
str. 605

602. Procedury podatkowe, w których możliwe jest wymierzenie kary porządkowej
str. 606

603. Procedura nałożenia kary porządkowej
str. 607

604. Środki odwoławcze od kary porządkowej
str. 607

605. Zbieg kary porządkowej i sankcji karnej skarbowej
str. 608

T. Koszty postępowania podatkowego obciążające stronę tego postępowania
str. 609


606. Koszty postępowania podatkowego
str. 609

607. Zasady ponoszenia kosztów w postępowaniu podatkowym
str. 609

608. Otwarty katalog kosztów postępowania
str. 610

609. Zwrot kosztów
str. 611

610. Rodzaje wydatków zaliczane do kosztów
str. 611

611. Wynagrodzenie pełnomocnika jako koszt postępowania
str. 612

612. Koszty opinii biegłego
str. 612

613. Koszty obciążające kontrolowanego
str. 613

614. Inne koszty w postępowaniu
str. 613

615. Podstawowe zasady rozliczania kosztów
str. 614

616. Koszty obciążające stronę
str. 614

617. Procedura postępowania przy rozstrzyganiu zasad rozliczenia kosztów
str. 615

618. Egzekucja kosztów postępowania od strony
str. 616

Rozdział 5
Postępowanie przed sądami administracyjnymi
str. 617

A. Właściwość rzeczowa sądu
str. 617


619. Formy działania administracji podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego
str. 617

620. Rozstrzyganie sporów o właściwość
str. 618

621. Sprawy wyłączone z właściwości sądów administracyjnych
str. 619

622. Obowiązek pouczania przez sąd stron o ich prawach i obowiązkach
str. 619

623. Skład sądu
str. 620

624. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy
str. 621

625. Pozostałe przesłanki wyłączenia sędziego
str. 622

B. Zdolność sądowa i procesowa
str. 623


626. Osoby fizyczne
str. 623

627. Osoby prawne
str. 624

628. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne
str. 624

629. Inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej
str. 625

630. Organizacje społeczne
str. 626

631. Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
str. 626

632. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo nieposiadające jej w ogóle
str. 627

633. Czynności osób nieposiadających zdolności procesowej i czynności jednostek organizacyjnych
str. 628

634. Kurator
str. 628

635. Postępowanie w razie stwierdzenia braku zdolności sądowej lub procesowej
str. 629

636. Syndyk
str. 630

C. Strony i uczestnicy postępowania
str. 631


637. Skarżący
str. 631

638. Organ
str. 632

639. Uczestnicy postępowania
str. 632

640. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika
str. 634

D. Pełnomocnicy w postępowaniu przed sądem
str. 634


641. Uprawnienie do działania w postępowaniu przez pełnomocnika
str. 634

642. Podmioty uprawnione do występowania w charakterze pełnomocnika
str. 635

643. Doradca podatkowy
str. 636

644. Osoby zwolnione z przymusu adwokackiego
str. 636

645. Prawnicy zagraniczni
str. 637

646. Pracownik
str. 638

647. Pełnomocnik upoważniony przez podmiot świadczący pomoc prawną
str. 639

648. Rodzaje pełnomocnictw
str. 639

649. Prokura
str. 639

650. Zakres pełnomocnictwa ogólnego i do prowadzenia poszczególnych spraw
str. 640

651. Obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt sprawy i jego uwierzytelnienia
str. 641

652. Warunkowe dopuszczenie pełnomocnika
str. 642

653. Forma pełnomocnictwa
str. 643

654. Wygaśnięcie pełnomocnictwa
str. 643

, E. Pisma w postępowaniu sądowym
str. 644


655. Wnioski i oświadczenia
str. 644

656. Wymogi formalne pism sądowych
str. 645

657. Możliwość wnoszenia pism drogą elektroniczną
str. 645

658. Obowiązek dołączenia odpisów
str. 646

659. Składanie dokumentów do akt sprawy
str. 647

660. Uzupełnianie braków formalnych pism
str. 648

F. Skarga
str. 649


661. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
str. 649

662. Pojęcie interesu prawnego
str. 649

663. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 650

664. Rzecznik Praw Dziecka
str. 652

665. Organizacja społeczna
str. 652

666. Inne podmioty
str. 653

667. Obowiązek wyczerpania toku instancji
str. 653

668. Bezczynność organu
str. 654

669. Przewlekłość postępowania
str. 654

670. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
str. 655

671. Termin do wniesienia skargi
str. 655

672. Wniesienie skargi osobiście przez stronę reprezentowaną w postępowaniu przed organem przez pełnomocnika
str. 656

673. Wniesienie skargi bezpośrednio do sądu
str. 656

674. Wniesienie skargi za pośrednictwem niewłaściwego organu
str. 657

675. Tryb wnoszenia skargi, obowiązki organu i postępowanie po wniesieniu skargi
str. 657

676. Odpowiedź na skargę
str. 657

677. Uwzględnienie skargi przez organ
str. 658

678. Związanie treścią skargi
str. 659

679. Niewykonanie przez organ obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy
str. 660

680. Wniesienie skargi do sądu po wszczęciu postępowania w trybach nadzwyczajnych
str. 660

681. Wszczęcie postępowania administracyjnego w trybach nadzwyczajnych po wniesieniu skargi do sądu
str. 661

682. Wymogi formalne skargi
str. 662

683. Generalne przesłanki odrzucenia skargi
str. 662

684. Brak właściwości sądu administracyjnego
str. 663

685. Wniesienie skargi po upływie terminu do jej wniesienia
str. 663

686. Nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi
str. 664

687. Zawisłość sprawy przed sądem lub rozstrzygnięcie w innym postępowaniu
str. 666

688. Niedopuszczalność skargi z innych przyczyn
str. 666

689. Odrzucenie skargi z powodu braku zdolności sądowej albo zdolności procesowej
str. 667

690. Cofnięcie skargi
str. 667

691. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu
str. 667

G. Doręczenia pism w postępowaniu sądowym
str. 670


692. Zasady doręczania pism
str. 670

693. Doręczenie w razie nieobecności adresata w mieszkaniu
str. 672

694. Doręczenie zastępcze
str. 673

695. Odmowa przyjęcia pisma przez adresata i odmowa pokwitowania odbioru pisma
str. 674

696. Doręczenia pism pełnomocnikom
str. 675

697. Kurator do doręczeń
str. 675

H. Terminy i ich przywracanie
str. 676


698. Bieg terminów i ich obliczanie
str. 676

699. Wniesienie pisma za pośrednictwem poczty lub urzędu konsularnego
str. 677

700. Nadanie pisma w firmie kurierskiej
str. 677

701. Nadanie pisma w zagranicznym urzędzie pocztowym
str. 678

702. Nadanie pisma do niewłaściwego sądu
str. 678

703. Oddanie pisma listonoszowi
str. 679

704. Nadanie pisma w innej placówce zagranicznej
str. 679

705. Możliwość wniesienia pisma drogą elektroniczną
str. 679

706. Wnoszenie pism przez żołnierzy lub członków załogi polskiego statku morskiego albo przez osoby pozbawione wolności
str. 679

707. Przywrócenie terminu
str. 680

708. Orzecznictwo sądów w sprawach przywrócenia terminu
str. 682

709. Przedłużenie terminu sądowego
str. 684

I. Posiedzenia sądowe
str. 684

710. Jawność posiedzeń sądowych
str. 684

711. Przebieg rozprawy
str. 686

712. Odroczenie rozprawy
str. 687

713. Protokół rozprawy
str. 688

714. Utrwalanie przebiegu rozprawy przez sąd za pomocą aparatury dźwiękowej
str. 689

715. Utrwalanie przebiegu rozprawy przez jej uczestników
str. 689

716. Sprostowanie lub uzupełnienie protokołu
str. 690

717. Załączniki do protokołu rozprawy
str. 690

718. Zastrzeżenia do protokołu rozprawy
str. 691

719. Postępowanie dowodowe
str. 692

720. Fakty powszechnie znane
str. 693

721. Fakty znane sądowi z urzędu
str. 693

722. Rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym z urzędu
str. 694

723. Rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym na wniosek
str. 695

724. Sprawy wskazane w art. 55 § 2 p.p.s.a
str. 695

725. Postępowanie w trybie uproszczonym
str. 696

J. Zawieszenie postępowania sądowego
str. 696


726. Zawieszenie postępowania z mocy prawa
str. 696

727. Obligatoryjne zawieszenie postępowania
str. 697

728. Fakultatywne przesłanki zawieszenia postępowania
str. 699

729. Skutki zawieszenia postępowania
str. 699

730. Podjęcie zawieszonego postępowania
str. 700

731. Orzeczenia w sprawie zawieszenia postępowania
str. 701

K. Orzeczenia sądów administracyjnych
str. 701


732. Wyroki sądów administracyjnych
str. 701

733. Orzekanie w granicach sprawy administracyjnej
str. 702

734. Brak związania sądu zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną
str. 703

735. Zakaz pogarszania sytuacji prawnej skarżącego
str. 704

736. Zakaz reformationis in peius w sprawach indywidualnych interpretacji podatkowych
str. 704

737. Uchylenie interpretacji
str. 706

738. Zakres orzekania
str. 707

739. Wydanie wyroku
str. 709

740. Ogłoszenie wyroku
str. 709

741. Pisemne uzasadnienie wyroku
str. 710

742. Uchylenie zaskarżonego aktu w całości lub w części
str. 713

743. Naruszenie prawa materialnego jako podstawa do uwzględnienia skargi
str. 713

744. Naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego
str. 714

745. Inne naruszenia przepisów postępowania
str. 715

746. Stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części
str. 716

747. Stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa
str. 716

748. Inne rozstrzygnięcia wydawane przez sąd
str. 717

749. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania
str. 719

750. Wpływ oceny prawnej zawartej w wyroku na stosowanie prawa unijnego
str. 719

751. Wymierzenie organowi grzywny w przypadku bezczynności lub przewlekłości postępowania
str. 720

752. Wystąpienie sygnalizacyjne
str. 721

753. Sprostowanie wyroku
str. 721

754. Uzupełnienie wyroku
str. 722

755. Wykładnia wyroku
str. 723

756. Postanowienia
str. 723

757. Umorzenie postępowania
str. 724

758. Uzasadnianie i doręczanie postanowień
str. 726

759. Związanie sądu postanowieniem
str. 726

760. Prawomocność orzeczeń
str. 727

L. Środki odwoławcze od orzeczeń sądu
str. 729


761. Przedmiot skargi kasacyjnej
str. 729

762. Podmioty legitymowane do wniesienia skargi kasacyjnej
str. 731

763. Podstawy skargi kasacyjnej
str. 732

764. Naruszenie prawa materialnego jako podstawa kasacji
str. 732

765. Naruszenie przepisów postępowania jako podstawa kasacji
str. 734

766. Przymus adwokacki
str. 735

767. Wymogi formalne skargi kasacyjnej
str. 736

768. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
str. 737

769. Odrzucenie skargi kasacyjnej
str. 739

770. Odpowiedź na skargę kasacyjną
str. 740

771. Postępowanie przed NSA
str. 741

772. Związanie sądu granicami skargi kasacyjnej
str. 742

773. Nieważność postępowania
str. 743

774. Orzeczenia wydawane w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej
str. 744

775. Związanie wykładnią prawa zawartą w wyroku NSA
str. 745

776. Przedmiot zażalenia
str. 747

777. Termin do wniesienia zażalenia i wymogi formalne zażalenia
str. 748

778. Postępowanie w sprawie zażalenia
str. 749

779. Zażalenia na zarządzenia przewodniczącego
str. 750

780. Uchwały NSA
str. 751

781. Uchwały konkretne
str. 751

782. Uchwały abstrakcyjne
str. 752

783. Procedura wydawania uchwał
str. 753

784. Moc wiążąca uchwał
str. 754

M. Koszty postępowania
str. 755


785. Zasady ponoszenia kosztów przez strony postępowania
str. 755

786. Koszty sądowe
str. 757

787. Wpis stały i wpis stosunkowy
str. 758

788. Uiszczenie wpisu
str. 759

789. Zwrot wpisu
str. 762

790. Zaliczka na wydatki
str. 762

791. Zwolnienie z kosztów sądowych z mocy prawa
str. 762

792. Prawo pomocy
str. 763

N. Wznowienie postępowania oraz stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 764


793. Wznowienie postępowania
str. 764

794. Nieważność jako przesłanka wznowienia postępowania
str. 764

795. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i organu międzynarodowego jako przesłanka wznowienia postępowania
str. 765

796. Właściwe przyczyny wznowienia (restytucyjne)
str. 766

797. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania
str. 767

798. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu przed sądem I instancji
str. 768

799. Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania
str. 768

800. Wymogi formalne skargi o wznowienie postępowania
str. 769

801. Wstępne badanie skargi o wznowienie postępowania
str. 769

802. Rozprawa w sprawie wniosku o wznowienie postępowania
str. 770

803. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 771

804. Przedmiot skargi
str. 772

805. Prawo Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 773

806. Podstawy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 774

807. Wymogi formalne skargi
str. 774

808. Postępowanie w sprawie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 775

809. Postępowanie przed NSA
str. 776

810. Rozpoznanie skargi przez NSA
str. 777

Literatura
str. 779

O Autorach
str. 783


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompendium wiedzy o procedurach podatkowych, poczynając od czynności sprawdzających, poprzez kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe, aż po postępowanie przed sądami administracyjnymi. Zawiera tezy z prawie 600 orzeczeń sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników z organami w sprawach podatkowych. Opracowanie obejmuje także pisemne interpretacje przepisów Ordynacji podatkowej wydawane przez Ministerstwo Finansów.

Autorzy wyjaśniają m.in. następujące zagadnienia:

  • uprawnienia organów w trakcie "kontroli krzyżowej",
  • prawa i obowiązki przysługujące stronom w kontroli podatkowej,
  • odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze,
  • sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych,
  • doręczenia pism w postępowaniu podatkowym i sądowym,
  • terminy i ich przywracanie,
  • skuteczność skarg na decyzje podatkowe,
  • środki odwoławcze od orzeczeń sądu.
Książka opiera się na bogatej praktyce i doświadczeniu autorów (sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, doradcy podatkowego i pracownika Urzędu Kontroli Skarbowej), którzy na co dzień zajmują się doradzaniem w sprawach z zakresu procedur podatkowych podatnikom, pracownikom organów skarbowych, czy też rozstrzyganiem sporów sądowych pomiędzy kontrolowanymi a organami skarbowymi.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, pracowników administracji skarbowej, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów. Zainteresuje również księgowych, dyrektorów finansowych, przedsiębiorców i studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4368-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 786
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2247:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów