Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Damian Nartowski (red. nauk.), Piotr Fik (red. nauk.), Piotr Staszczyk (red. nauk.),
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2013 r.
Kod: KAM-2189:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne (Krystian Koziara)
str. 17


1.1. Pojęcie sprawy cywilnej
str. 17

1.1.1. Materialna sprawa cywilna
str. 17

1.1.2. Formalna sprawa cywilna
str. 17

1.1.3. Konstytucyjna sprawa cywilna
str. 18

1.2. Podziały postępowań cywilnych
str. 18

1.3. Zasady wymiaru sprawiedliwości i postępowania cywilnego
str. 19

1.3.1. Zasady wymiaru sprawiedliwości
str. 19

1.3.1.1. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości i prawa do sądu
str. 20

1.3.1.2. Zasada niezależności sądu i niezawisłości sędziów
str. 20

1.3.1.3. Zasada rzetelnego postępowania
str. 20

1.3.1.4. Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego
str. 20

1.3.1.5. Zasada instancyjności
str. 20

1.3.1.6. Zasada kolegialności
str. 21

1.3.1.7. Zasada udziału czynnika społecznego w orzekaniu
str. 21

1.3.2. Zasady postępowania cywilnego
str. 21

1.3.2.1. Zasada prawdy
str. 21

1.3.2.2. Zasada kontradyktoryjności
str. 22

1.3.2.3. Zasada równouprawnienia stron
str. 22

1.3.2.4. Zasada koncentracji materiału procesowego
str. 22

1.3.2.5. Zasada udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym
str. 23

1.3.2.6. Zasada udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym
str. 23

1.3.2.7. Zasada jawności
str. 23

1.3.2.8. Zasada dążenia do ugodowego załatwienia sprawy
str. 24

1.3.2.9. Zasada wpływu postępowania karnego na postępowanie cywilne
str. 24

1.3.2.10. Zasada domniemania trybu procesowego
str. 25

1.3.2.11. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 25

1.3.2.12. Zasada rozporządzalności
str. 25

1.3.2.13. Zasada bezpośredniości
str. 26

1.3.2.14. Zasada ustności
str. 26

1.3.2.15. Zasada formalizmu procesowego
str. 26

1.4. Przesłanki postępowania cywilnego
str. 26

1.4.1. Przesłanki merytoryczne
str. 27

1.4.1.1. Interes prawny
str. 27

1.4.1.2. Legitymacja procesowa
str. 27

1.4.1.3. Wymagalność roszczenia
str. 28

1.4.1.4. Zaskarżalność roszczenia
str. 28

1.4.2. Przesłanki formalne
str. 28

1.4.2.1. Droga sądowa
str. 29

1.4.2.2. Zdolność sądowa
str. 29

1.4.2.3. Zdolność procesowa
str. 30

1.4.2.4. Stan sprawy w toku oraz powaga rzeczy osądzonej
str. 30

1.4.2.5. Właściwość sądu
str. 31

1.4.2.6. Właściwość trybu postępowania
str. 31

1.4.2.7. Jurysdykcja krajowa
str. 31

Rozdział 2
Sąd (Krystian Koziara)
str. 32


2.1. Właściwość sądu
str. 32

2.1.1. Właściwość ustawowa
str. 33

2.1.1.1. Właściwość rzeczowa. Wartość przedmiotu sporu
str. 33

2.1.1.2. Właściwość miejscowa
str. 35

2.1.1.3. Właściwość funkcjonalna
str. 36

2.1.2. Właściwość umowna
str. 38

2.1.3. Właściwość delegacyjna
str. 38

2.2. Skład sądu
str. 39

2.3. Wyłączenie sędziego
str. 40

2.3.1. Wyłączenie z mocy prawa
str. 40

2.3.2. Wyłączenie na wniosek lub żądanie
str. 41

2.3.3. Procedura wyłączenia sędziego
str. 41

2.4. Referendarz sądowy
str. 42

Rozdział 3
Uczestnicy postępowania (Marta Haręża, Łukasz Witkowski)
str. 43


3.1. Wprowadzenie
str. 43

3.2. Strony
str. 43

3.2.1. Pojęcie
str. 43

3.2.2. Cechy stron
str. 44

3.2.2.1. Zdolność sądowa
str. 44

3.2.2.2. Zdolność procesowa
str. 45

3.2.2.3. Legitymacja procesowa
str. 46

3.2.2.4. Zdolność postulacyjna
str. 47

3.3. Wielopodmiotowość
str. 48

3.3.1. Pojęcie i rodzaje
str. 48

3.3.2. Współuczestnictwo materialne (art. 72 § 1 pkt
str. 1 k.p.c.)
str. 48

3.3.3. Współuczestnictwo formalne (art. 72 § 1 pkt
str. 2 k.p.c.)
str. 48

3.3.4. Współuczestnictwo konieczne (art. 73 § 2 k.p.c.)
str. 49

3.3.5. Współuczestnictwo jednolite (art. 73 § 2 k.p.c.)
str. 49

3.3.6. Dokonywanie czynności procesowych przez współuczestników
str. 50

3.4. Interwencja - główna i uboczna, przypozwanie
str. 50

3.4.1. Interwencja główna
str. 50

3.4.2. Interwencja uboczna (art. 76 k.p.c.)
str. 51

3.4.2.1. Pojęcie
str. 51

3.4.2.2. Opozycja
str. 51

3.4.2.3. Rodzaje interwencji ubocznej
str. 51

3.4.3. Przypozwanie (art. 84 k.p.c.)
str. 52

3.5. Pełnomocnicy procesowi
str. 52

3.5.1. Podmioty mogące pełnić funkcję pełnomocnika procesowego (art. 87 k.p.c.)
str. 53

3.5.2. Przymus adwokacko-radcowski
str. 54

3.5.3. Ustanowienie pełnomocnictwa
str. 54

3.5.4. Rodzaje pełnomocnictwa (art. 88 k.p.c.)
str. 55

3.5.5. Ustanie pełnomocnictwa
str. 55

3.6. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
str. 56

3.6.1. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
str. 56

3.6.1.1. Przesłanki wzięcia udziału prokuratora w postępowaniu
str. 56

3.6.1.2. Ograniczenia udziału prokuratora w postępowaniu
str. 56

3.6.1.3. Wytoczenie powództwa przez prokuratora
str. 57

3.6.1.4. Wstąpienie do toczącego się postępowania (art. 60 k.p.c.)
str. 58

3.6.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 58

3.6.3. Państwowa Inspekcja Pracy
str. 58

3.6.4. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów
str. 59

3.6.5. Organizacje pozarządowe
str. 59

3.6.5.1. Wszczęcie postępowania przez organizację pozarządową (art. 61 k.p.c.)
str. 59

3.6.5.2. Przedstawienie istotnego dla sprawy poglądu
str. 59

3.6.5.3. Odpowiednie stosowanie przepisów
str. 60

Rozdział 4
Koszty procesu (Karol Wątrobiński)
str. 61


4.1. Pojęcie kosztów procesu
str. 61

4.2. Koszty procesu a koszty sądowe
str. 61

4.2.1. Opłaty
str. 62

4.2.2. Wydatki
str. 62

4.2.3. Zasady ponoszenia kosztów
str. 63

4.2.3.1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasada kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony
str. 63

4.2.3.2. Zasada kompensaty
str. 63

4.2.3.3. Zasada zawinienia
str. 64

4.2.3.4. Zasada słuszności
str. 65

4.2.4. Zwrot kosztów przez współuczestników sporu
str. 65

4.2.5. Zwrot kosztów przez interwenienta ubocznego
str. 65

4.2.6. Orzekanie o kosztach procesu
str. 66

4.3. Zwolnienie z kosztów sądowych
str. 67

4.3.1. Zwolnienie ustawowe
str. 67

4.3.2. Zwolnienie na mocy orzeczenia sądu
str. 69

4.4. Pomoc prawna z urzędu
str. 70

4.5. Zabezpieczenie kosztów
str. 71

Rozdział 5
Czynności procesowe (Wojciech Jaciubek)
str. 73


5.1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych
str. 73

5.1.1. Pojęcie czynności procesowej
str. 73

5.1.2. Klasyfikacja czynności procesowych
str. 73

5.2. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych
str. 77

5.2.1. Pisma procesowe
str. 77

5.2.1.1. Pojęcie, warunki formalne i rodzaje pism procesowych
str. 77

5.2.1.2. Pisma procesowe wnoszone na urzędowych formularzach
str. 78

5.2.1.3. Pisma procesowe wnoszone drogą elektroniczną
str. 78

5.2.1.4. Braki formalne pism procesowych i tryb ich uzupełniania
str. 79

5.2.1.5. Braki fiskalne pism procesowych i tryb ich uzupełniania
str. 80

5.2.2. Doręczenia
str. 80

5.2.2.1. Pojęcie i ogólne reguły doręczeń
str. 80

5.2.2.2. Doręczenie właściwe (zwykłe)
str. 81

5.2.2.3. Doręczenie zastępcze
str. 82

5.2.2.4. Doręczenie w trybie art. 139 § 1 k.p.c.
str. 83

5.2.2.5. Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia
str. 83

5.2.2.6. Doręczenia w toku sprawy między profesjonalnymi pełnomocnikami
str. 84

5.2.2.7. Doręczenia osobom nieznanym z miejsca pobytu oraz organizacjom, które nie mają organów, albo których organy są nieznane z miejsca pobytu
str. 84

5.2.3. Posiedzenia sądowe
str. 85

5.2.3.1. Pojęcie, rodzaje i charakterystyka posiedzeń sądowych
str. 85

5.2.3.2. Odraczanie posiedzeń
str. 87

5.2.3.3. Formy utrwalania przebiegu posiedzeń
str. 87

5.2.4. Terminy procesowe
str. 89

5.2.4.1. Pojęcie i rodzaje terminów procesowych
str. 89

5.2.4.2. Uchybienie terminowi procesowemu i przywrócenie go
str. 90

Rozdział 6
Przedmiot procesu (Wojciech Jaciubek, Michał Szachnitowski)
str. 93


6.1. Poglądy na temat przedmiotu procesu
str. 93

6.1.1. Pojęcie przedmiotu procesu
str. 93

6.1.2. Roszczenie procesowe jako przedmiot procesu
str. 93

6.1.3. Roszczenie materialnoprawne lub stosunek prawny jako przedmiot procesu
str. 94

6.2. Przedmiot procesu a pojęcie powództwa
str. 94

6.3. Powództwa o świadczenie
str. 95

6.4. Powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego
str. 96

6.5. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
str. 98

Rozdział 7
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (Piotr Staszczyk)
str. 99


7.1. Mediacja i postępowanie pojednawcze
str. 99

7.1.1. Postępowanie pojednawcze (art. 154-186 k.p.c.)
str. 99

7.1.2. Ugoda sądowa
str. 99

7.1.3. Mediacja
str. 100

7.2. Pozew
str. 101

7.2.1. Wszczęcie postępowania
str. 102

7.2.2. Wymogi formalne pozwu
str. 102

7.2.3. Rodzaje powództw
str. 102

7.2.4. Skutki wniesienia pozwu
str. 103

7.2.5. Skutki doręczenia pozwu
str. 103

7.2.6. Odrzucenie pozwu
str. 104

7.2.7. Cofnięcie pozwu
str. 104

7.2.8. Kumulacja roszczeń
str. 105

7.2.9. Rozdrabnianie roszczeń
str. 106

7.2.10. Przedmiotowa zmiana powództwa
str. 106

7.3. Zawisłość sporu i podjęcie obrony przez pozwanego
str. 106

7.3.1. Uznanie powództwa
str. 107

7.3.2. Zarzuty procesowe
str. 107

7.3.3. Powództwo wzajemne
str. 107

7.3.4. Bierność
str. 108

7.4. Rozprawa
str. 108

7.4.1. Czynności przed rozprawą
str. 108

7.4.2. Odpowiedź na pozew
str. 108

7.4.3. Przygotowanie rozprawy
str. 109

7.4.4. Przebieg rozprawy (art. 210-213, 2141, 216, 217, 220, 221, 222 k.p.c.)
str. 109

7.4.5. Połączenie spraw (art. 219 k.p.c.)
str. 110

7.4.6. Rozprawa oddzielna (art. 218 k.p.c.)
str. 111

7.4.7. Odroczenie rozprawy (art. 214, 215 k.p.c.)
str. 111

7.4.8. Zamknięcie rozprawy (art. 224, 225 k.p.c.)
str. 111

7.4.9. Inny środek odwoławczy (art. 226 k.p.c.)
str. 111

7.5. Zawieszenie postępowania
str. 112

7.5.1. Zawieszenie postępowania z mocy prawa
str. 112

7.5.2. Zawieszenie postępowania obligatoryjnie z urzędu
str. 112

7.5.3. Zawieszenie postępowania obligatoryjnie na wniosek
str. 112

7.5.4. Zawieszenie postępowania fakultatywnie z urzędu
str. 113

7.5.5. Zawieszenie postępowania fakultatywnie na wniosek (tzw. spoczywanie procesu)
str. 113

7.5.6. Wyłączenia
str. 113

7.5.7. Podjęcie zawieszonego postępowania z urzędu
str. 114

7.5.8. Podjęcie zawieszonego postępowania na wniosek
str. 114

7.5.9. Skutki zawieszenia postępowania
str. 114

7.5.10. Zaskarżalność postanowień
str. 115

7.6. Umorzenie postępowania
str. 115

7.6.1. Przesłanki umorzenia postępowania
str. 115

7.6.2. Forma umorzenia
str. 115

7.6.3. Skutki umorzenia postępowania
str. 116

Rozdział 8
Dowody (Marcin Mróz, Karol Wątrobiński)
str. 117


8.1. Postępowanie dowodowe
str. 117

8.1.1. Przedmiot i ocena dowodów
str. 117

8.1.2. Przepisy ogólne
str. 119

8.2. Dowody z dokumentów
str. 122

8.3. Zeznania świadków
str. 126

8.4. Dowód z opinii biegłych
str. 130

8.5. Oględziny
str. 133

8.6. Dowód z przesłuchania stron
str. 133

8.7. Inne środki dowodowe
str. 134

8.8. Zabezpieczenie dowodów
str. 135

Rozdział 9
Orzeczenia (Paweł Skura)
str. 137


9.1. Zagadnienia ogólne
str. 137

9.2. Wyroki
str. 137

9.2.1. Wyroki wyróżnione ze względu na kryterium zakresu rozstrzygnięcia
str. 138

9.2.2. Wyroki wyróżnione ze względu na kryterium skutków prawnych
str. 139

9.2.3. Wyroki wyróżnione ze względu na kryterium sposobu wydania
str. 139

9.2.4. Wyroki wyróżnione ze względu na kryterium treści
str. 141

9.2.5. Wyroki wyróżnione ze względu na kryterium sposobu ustosunkowania się sądu do powództwa
str. 141

9.2.6. Inne kategorie wyroków
str. 141

9.3. Wydanie wyroku
str. 141

9.4. Uzasadnianie wyroków
str. 143

9.5. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
str. 144

9.6. Postanowienia
str. 145

9.7. Nakazy zapłaty
str. 147

9.8. Zarządzenia
str. 147

9.9. Wykonalność orzeczeń
str. 148

9.10. Prawomocność orzeczeń
str. 150

Rozdział 10
Środki zaskarżenia (Marta Haręża, Łukasz Witkowski)
str. 151


10.1. Podział środków zaskarżenia
str. 151

10.2. Środki odwoławcze
str. 152

10.2.1. Apelacja
str. 152

10.2.1.1. Zakres przedmiotowy zaskarżenia apelacją
str. 152

10.2.1.2. Zakres podmiotowy zaskarżenia apelacją
str. 152

10.2.1.3. Interes prawny a apelacja
str. 153

10.2.1.4. Wymagania formalne apelacji
str. 153

10.2.1.5. Zarzuty apelacyjne
str. 154

10.2.1.6. Nieważność postępowania
str. 154

10.2.1.7. Właściwość sądu
str. 155

10.2.1.8. Skład sądu
str. 155

10.2.1.9. Termin do wniesienia apelacji
str. 156

10.2.1.10. Postępowanie wstępne
str. 156

10.2.1.11. Odpowiedź na apelację
str. 157

10.2.1.12. Zasady rządzące postępowaniem odwoławczym
str. 157

10.2.1.13. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego
str. 159

10.2.1.14. Uzasadnienie i doręczenie wyroku sądu odwoławczego
str. 161

10.2.2. Zażalenie
str. 162

10.2.2.1. Zakres przedmiotowy zaskarżenia zażaleniem
str. 162

10.2.2.2. Wymogi formalne zażalenia
str. 162

10.2.2.3. Skład sądu
str. 164

10.2.2.4. Postępowanie zażaleniowe
str. 166

10.2.2.5. Zakaz reformationis in peius a postępowanie zażaleniowe
str. 166

10.2.2.6. Wykonalność postanowienia zaskarżonego zażaleniem
str. 167

10.3. Zwyczajne środki zaskarżenia o charakterze niedewolutywnym
str. 167

10.3.1. Sprzeciw od wyroku zaocznego i od nakazu zapłaty
str. 167

10.3.2. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
str. 168

Rozdział 11
Nadzwyczajne środki zaskarżenia (Michał Szachnitowski)
str. 171


11.1. Skarga kasacyjna
str. 171

11.1.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej oraz legitymacja do jej złożenia
str. 172

11.1.2. Podstawy skargi kasacyjnej oraz wymagania formalne
str. 173

11.1.3. Termin do złożenia skargi oraz początkowe stadium postępowania
str. 174

11.1.4. Postępowanie przed Sądem Najwyższym
str. 175

11.1.5. Wynik postępowania
str. 177

11.2. Skarga o wznowienie postępowania
str. 178

11.2.1. Dopuszczalność skargi oraz legitymacja do jej złożenia
str. 178

11.2.2. Przyczyny wznowienia postępowania
str. 179

11.2.3. Właściwość sądu, termin do wniesienia skargi oraz wymagania formalne
str. 180

11.2.4. Etapy postępowania oraz jego wynik
str. 181

11.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 182

11.3.1. Dopuszczalność skargi oraz legitymacja do jej złożenia
str. 182

11.3.2. Podstawy skargi, wymagania formalne oraz termin do jej wniesienia
str. 183

11.3.3. Postępowanie przez Sądem Najwyższym
str. 184

Rozdział 12
Postępowania odrębne (Piotr Fik)
str. 186


12.1. Postępowanie w sprawach małżeńskich
str. 186

12.2. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
str. 187

12.3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
str. 188

12.3.1. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 477-4777 k.p.c.)
str. 189

12.3.2. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778-47716 k.p.c.)
str. 190

12.4. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania
str. 191

12.5. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji
str. 191

12.6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
str. 192

12.7. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki
str. 192

12.8. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty
str. 193

12.9. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego
str. 193

12.10. Postępowanie nakazowe
str. 193

12.11. Postępowanie upominawcze
str. 195

12.12. Postępowanie uproszczone
str. 196

12.13. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych
str. 198

12.13.1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515-50520 k.p.c.)
str. 198

12.13.2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521-50527a k.p.c.)
str. 199

12.14. Elektroniczne postępowanie upominawcze
str. 199

Rozdział 13
Postępowanie nieprocesowe (Piotr Paśko)
str. 201


13.1. Podmioty postępowania nieprocesowego
str. 201

13.2. Przebieg postępowania nieprocesowego
str. 204

13.3. Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym
str. 205

13.4. Środki zaskarżenia w postępowaniu nieprocesowym
str. 206

13.5. Rodzaje spraw w postępowaniu nieprocesowym
str. 209

13.6. Różnice między postępowaniem nieprocesowym a procesem
str. 210

Rozdział 14
Postępowanie zabezpieczające (Damian Nartowski, Piotr Staszczyk)
str. 211


14.1. Przepisy ogólne o postępowaniu zabezpieczającym
str. 211

14.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
str. 214

14.3. Inne wypadki zabezpieczenia
str. 215

Rozdział 15
Postępowanie egzekucyjne (Piotr Paśko)
str. 216


15.1. Organy i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
str. 216

15.2. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności
str. 217

15.3. Przebieg postępowania egzekucyjnego
str. 218

15.4. Ograniczenie egzekucji
str. 220

15.5. Powództwa przeciwegzekucyjne
str. 221

15.6. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
str. 221

15.7. Sposoby egzekucji
str. 223

Rozdział 16
Międzynarodowe postępowanie cywilne (Damian Nartowski)
str. 225


16.1. Zagadnienia ogólne
str. 225

16.2. Jurysdykcja krajowa
str. 226

16.3. Immunitety - zwolnienie spod jurysdykcji krajowej
str. 228

16.4. Pomoc prawna
str. 230

16.5. Zabezpieczenie dowodów
str. 232

16.6. Zagraniczne dokumenty urzędowe
str. 232

16.7. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych
str. 233

16.7.1. Skuteczność
str. 233

16.7.2. Wykonanie
str. 234

16.8. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 235

Rozdział 17
Sąd polubowny (Marcin Mróz)
str. 236


17.1. Wprowadzenie
str. 236

17.2. Zakres spraw posiadających zdolność arbitrażową
str. 237

17.3. Zapis na sąd polubowny
str. 237

17.4. Skład sądu polubownego
str. 238

17.4.1. Liczebność składu orzekającego
str. 238

17.4.2. Arbiter
str. 239

17.4.3. Powołanie składu orzekającego
str. 239

17.4.4. Wyłączenie arbitra
str. 240

17.4.5. Odwołanie arbitra
str. 240

17.4.6. Umowa o pełnienie funkcji arbitra
str. 240

17.5. Właściwość sądu polubownego
str. 240

17.6. Postępowanie przed sądem polubownym
str. 241

17.7. Wyrok sądu polubownego
str. 243

17.7.1. Podstawy orzekania
str. 243

17.7.2. Zasady wydawania orzeczeń
str. 244

17.7.3. Treść wyroku sądu polubownego
str. 245

17.8. Umorzenie postępowania przed sądem polubownym
str. 246

17.9. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
str. 246

17.9.1. Informacje ogólne
str. 246

17.9.2. Podstawy skargi
str. 246

17.9.3. Termin do wniesienia skargi
str. 248

17.10. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
str. 248

Wykaz podstawowej literatury
str. 251


Ukryj

Opis:

Książka stanowi istotną pomoc dla wszystkich studentów przygotowujących się do egzaminu z postępowania cywilnego - obejmuje całość materiału niezbędnego do przyswojenia wiedzy z tego przedmiotu.

Autorzy przedstawili zagadnienia w syntetycznym i przystępnym ujęciu, za pomocą schematów, wykresów i tabel. Taka forma nauki uważana jest przez wielu za najefektywniejszą i najszybszą. Dzięki przejrzystości tak ułożonego materiału student łatwo może zrozumieć nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia. Postępowanie cywilne. Repetytorium jest cenną lekturą przed przystąpieniem do egzaminu.

Adresaci:
Dodatkowo publikacja stanowi pomoc dla absolwentów kierunków prawniczych przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze. Zawiera bowiem wszelkie informacje, niezbędne do należytego przygotowania się do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, ogólną, notarialną i komorniczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4420-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Cywilne prawo / Czynności cywilnoprawne
Kod: KAM-2189:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa