Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 11

Rozdział I
Ocena wartości życia i zdrowia, pomiar korzyści związanych z technologiami medycznymi, rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej
str. 13


1. Teoria Kapitału Zdrowia
str. 13

2. Wartości życia i zdrowia
str. 14

3. Rodzaje kosztów w opiece zdrowotnej
str. 17

3.1. Koszty makro i mikroekonomiczne
str. 17

3.2. Koszty bezpośrednie i pośrednie
str. 17

3.3. Koszty transakcyjne
str. 18

4. Wpływ zdrowia na produkcję gospodarczą
str. 19

5. Inwestycje w zdrowie a przyszłe wydatki na opiekę zdrowotną
str. 20

6. Wnioski
str. 27

Literatura
str. 28

Rozdział II
choroby a funkcjonowanie rodziny w kontekście kosztów pośrednich
str. 31


1. Wstęp
str. 31

2. Rodzina w oczach ekonomisty
str. 34

3. Rodzina-firma a koszty pośrednie
str. 36

4. Inne ujęcia rodziny a koszty pośrednie
str. 41

5. Podsumowanie
str. 45

Literatura
str. 45

Rozdział III
Absencja chorobowa pracowników a funkcjonowanie przedsiębiorstw i rynku - wyniki analizy z użyciem symulacyjnego modelu wieloagentowego
str. 48


1. Wstęp
str. 48

2. Modelowanie wieloagentowe
str. 52

3. Struktura modelu wieloagentowego
str. 54

3.1. Rynek dobra finalnego
str. 55

3.2. Pracownicy, ubezpieczenia i rynek pracy
str. 57

3.3. Technologia produkcji
str. 58

3.4. Proces decyzyjny firm
str. 59

4. Założenia badania
str. 59

5. Wyniki symulacji
str. 63

6. Uwagi końcowe
str. 68

Literatura
str. 69

Rozdział IV
Metody szacowania kosztów absenteizmu i prezenteizmu
str. 71


1. Podejścia analityczne
str. 71

1.1. Metoda kapitału ludzkiego
str. 72

1.2. Metoda kosztów frykcyjnych
str. 74

1.3. Podejście uwzględniające ocenę stanu zdrowia
str. 76

1.4. Specyficzne podejście analityczne
str. 78

2. Koszt jednostkowy
str. 78

2.1. Produkt krajowy brutto
str. 80

2.2. Wartość dodana brutto
str. 84

2.3. Wynagrodzenie
str. 85

2.3.1. Przeciętne wynagrodzenie brutto
str. 86

2.3.2. Minimalne wynagrodzenie brutto
str. 87

2.3.3. Koszty pracy
str. 88

2.4. Zasiłki chorobowe
str. 90

2.5. Pomiar produktywności
str. 92

Literatura
str. 101

Rozdział V
Opinie ekspertów, decydentów, pracodawców i społeczeństwa. Koszty pośrednie w Polsce - skala problemu
str. 105


1. Badanie opinii w grupie ekspertów
str. 106

2. Badanie w grupie dorosłych mieszkańców polski
str. 109

2.1. Utracona produktywność z powodu choroby własnej
str. 112

2.2. Utracona produktywność z powodu opieki nad osobami trzecimi 120

3. Badanie w grupie szeregowych pracowników i kadry zarządzającej
str. 124

Literatura
str. 132

Rozdział VI
Koszty absencji chorobowej w Polsce w latach 2007-2009 w przekroju terytorialnym oraz sekcji gospodarki
str. 134


1. Wstęp i metody
str. 134

2. Przeciętny koszt doby absencji chorobowej z uwzględnieniem terytorialnej struktury absencji
str. 138

3. Przeciętny koszt doby absencji chorobowej z uwzględnieniem gospodarczej struktury absencji
str. 141

4. Koszty absencji z tytułu choroby własnej w ujęciu terytorialnym
str. 149

5. Koszty absencji z tytułu choroby własnej w poszczególnych sekcjach gospodarki narodowej
str. 154

6. Koszty absencji z tytułu choroby własnej z uwzględnieniem przyczyn absencji
str. 159

7. Dyskusja
str. 167

8. Wnioski
str. 169

Literatura
str. 170

Rozdział VII
Koszty pośrednie w ekonomicznej ocenie innowacji medycznych
str. 172


1. Terminologia
str. 172

2. Spory wokół kosztów pośrednich
str. 173

3. Metoda kapitału ludzkiego
str. 174

4. Metoda kosztów frykcyjnych
str. 175

5. Prezenteizm
str. 177

6. Koszty pośrednie i miara użyteczności
str. 178

praktyka
str. 178

podsumowanie
str. 179

Literatura
str. 179

Rozdział VIII
Koszty pośrednie chorób nowotworowych w Polsce w 2009 roku
str. 181


1. Wstęp
str. 181

2. Metody
str. 184

3. Wyniki
str. 188

3.1. Koszty absencji w pracy chorych z nowotworami (absenteizm)
str. 188

3.2. Koszty pośrednie związane z nieefektywną obecnością w pracy osób z chorobą nowotworową (prezenteizm)
str. 200

3.3. Koszty pośrednie związane z nieformalną opieką nad osobami z chorobą nowotworową
str. 203

Dyskusja
str. 208

Wnioski
str. 210

Literatura
str. 210

Rozdział IX
Koszty pośrednie związane z prezenteizmem w astmie na podstawie badania ankietowego
str. 212


1. Wstęp
str. 212

2. charakterystyka kliniczna astmy
str. 213

3. Dane i metody
str. 215

4. Wyniki
str. 217

4.1. Struktura demograficzna i aktywność ekonomiczna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorych na astmę
str. 217

4.2. Utrata produktywności oraz struktura demograficzna chorych na astmę
str. 221

4.3. Koszty prezenteizmu w astmie
str. 223

5. Podsumowanie
str. 227

Aneks - wzór ankiety
str. 228

Literatura
str. 231

Rozdział X
Koszty pośrednie związane z ciążą, porodem i połogiem w Polsce w latach 2006-2008
str. 232


1. Wprowadzenie
str. 232

2. Metody i dane
str. 234

3. Absencja w czasie ciąży, porodu i połogu
str. 236

3.1. Absencja całkowita
str. 236

3.2. Absencja z uwzględnieniem wieku kobiet
str. 238

3.3. Absencja w ujęciu terytorialnym
str. 238

4. Koszty pośrednie związane z ciążą
str. 240

4.1. Koszty absencji chorobowej w czasie ciąży, porodu i połogu
str. 240

4.2. Koszty urlopów macierzyńskich
str. 244

4.3. całkowite koszty pośrednie związane z ciążą, porodem i połogiem
str. 247

5. Podsumowanie
str. 251

Literatura
str. 253

Rozdział XI
podsumowanie i rekomendacje dotyczące wytycznych oceny technologii medycznych
str. 255


1. Metody szacowania kosztów pośrednich
str. 255

2. Podsumowanie przeprowadzonych analiz
str. 257

3. Wnioski i rekomendacje
str. 262

Autorzy
str. 267


Ukryj

Opis:

W publikacji szczegółowo omówione zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego np. przez PKB) utraconego w wyniku tego, że choroba obniża wydajność pracy, zwiększa absencję chorobową lub w ogóle powoduje wycofanie się osób z aktywności zawodowej. Celem książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich, metod kalkulacji tych kosztów oraz ich znaczenia w procesie oceny technologii medycznych z uwzględnieniem w szczególności:

  • specyfiki gospodarki Polski w zakresie aktywności gospodarczej społeczeństwa (przekładającej się na wielkość generowanych kosztów pośrednich),
  • interakcji występujących miedzy pracownikami wewnątrz firmy i firmami na rynku,
  • satysfakcji z życia osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo,
  • specyfiki epidemiologii chorób (np. chorób przewlekłych),
  • preferencji i doświadczeń decydentów działających na polskim rynku ochrony zdrowia oraz środowisk eksperckich.
W książce przedstawiono obecny stan wiedzy w obszarze metod obliczania kosztów pośrednich na podstawie istniejącej literatury i badań empirycznych, opisano metody kapitału ludzkiego, kosztów frykcyjnych i metodę gotowości do zapłaty.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla wykonawców oraz odbiorców analiz farmakoekonomicznych i raportów HTA (Health Technology Assessment), a także osób pracujących w instytucjach centralnych, tj. Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Publikacja może również zainteresować wykładowców oraz studentów wyższych uczelni medycznych - wydziałów lekarskich, farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4367-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 272
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0731:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów