Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2208:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 5

życiorys naukowy Profesora Jana Skupińskiego
str. 7

wykaz Publikacji Profesora Jana Skupińskiego
str. 11

Prace dedykowane Profesorowi Janowi Skupińskiemu

Prawo karne materialne - zagadnienia ogólne


O zakresie warunkowego zawieszania kar (refleksje krytyczne)
Krystyna Daszkiewicz
str. 25

Kilka uwag o kryminalizacji i o ustawowej określoności czynów zabronionych
Ryszard Dębski
str. 31

O ustawowym zagrożeniu karą w kontekście ujęcia znamion przestępstwa - po raz drugi
Lech Gardocki
str. 49

Grzywna orzekana przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności
Jolanta Jakubowska-Hara
str. 57

Wokół problematyki tzw. umorzenia restytucyjnego
Michał Królikowski
str. 69

Sporne problemy typizacji przygotowania
Agnieszka Liszewska
str. 85

Znaczenie "zachowania się pokrzywdzonego" dla orzeczenia naprawienia szkody - uwagi na tle modelu sprawiedliwości naprawczej
Anna Muszyńska
str. 97

Obligatoryjne zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary wobec praw i wolności gwarantowanych konstytucyjnie
Barbara Nita -Światłowska
str. 108

Czy możliwa jest "rewitalizacja" warunkowego umorzenia postępowania karnego? Uwagi de lege ferenda
Hanna Paluszkiewicz
str. 119

Środek zabezpieczający umieszczenia w zakładzie karnym, w którym stosuje się szczególne środki lecznicze lub rehabilitacyjne (art. 95 k.k.) - sens czy bezsens instytucji
Lech K. Paprzycki
str. 134

Wątpliwości dotyczące skutkowego lub bezskutkowego charakteru wybranych typów przestępstw
Joanna Piórkowska-Flieger
str. 146

Kilka refleksji o funkcjach świadczenia pieniężnego
Zofia Sienkiewicz
str. 159

Kilka uwag dotyczących proponowanych zmian kodeksu karnego w zakresie środków nieizolacyjnych związanych z poddaniem sprawcy próbie
Maria Szewczyk
str. 173

Prawnokarna doniosłość właściwości sprawcy czynu zabronionego
Andrzej J. Szwarc
str. 182

Konstytucyjne gwarancje nullum crimen sine lege a przepisy odsyłające w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Paweł Wiliński
str. 194

Karygodność czynu zabronionego a warunkowe umorzenie postępowania karnego
Robert Zawłocki
str. 207

Prawo karne materialne - zagadnienia szczególne Karnoprawna ocena wystawienia tzw. fikcyjnej faktury VAT
Anna Błachnio-Parzych
str. 225

Uwagi o godności i wolności człowieka oraz jego prawie do prywatności w kontekście art. 192 § 1 k.k.
Paweł Daniluk
str. 234

O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce
Zbigniew Lasocik
str. 253

Symbolika olimpijska jako przedmiot ochrony karnoprawnej
Michał Leciak
str. 267

Nowe ujęcie przestępstwa samowolnej nieobecności w wyznaczonym miejscu służby
Jarosław Majewski
str. 279

O prawnokarnych ocenach realizowanego w okresie porodu i pod wpływem jego przebiegu niewykonawczego współdziałania przestępnego matki z osobą dopuszczającą się lub mogącą się dopuścić zabójstwa jej dziecka w tym okresie Łukasz Pohl
str. 291

Wybrane aspekty przestępczości telekomunikacyjnej
Maciej Rogalski
str. 304

Tak zwane znamiona rozbójnicze w przestępstwach przeciwko mieniu
Leszek Wilk
str. 312

O potrzebie nowelizacji art. 297 k.k.
Agata Wujastyk
str. 327

Prawo karne Procesowe

"Orzekanie w granicach środka odwoławczego" - w kwestii prawidłowej wykładni przepisu art. 433 § 1 k.p.k.
Antoni Bojańczyk, Adam Górski
str. 341

Aktywność obrońcy na rozprawie przed sądem pierwszej instancji w świetle badań empirycznych
Katarzyna Dudka
str. 352

Kasacja w sprawach karnych a niektóre uwarunkowania wynikające z zobowiązań traktatowych
Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki
str. 361

Odstępstwa od zasady bezpośredniości a model postępowania przygotowawczego. Uwagi na marginesie propozycji zwiększenia zakresu kontradyktoryjności w procesie karnym
Piotr Kardas
str. 408

Przedstawienie, zmiana i rozszerzenie zarzutów w postępowaniu przygotowawczym (na tle problematyki niezmienności i niepodzielności przedmiotu procesu karnego)
Romuald Kmiecik
str. 432

Iudex suspectus w polskim procesie karnym - zagadnienia wybrane
Jacek Kosonoga
str. 446

Od obrony formalnej do obrony realnej? Nowa rola obrońcy w projekcie reformy procedury karnej
Cezary Kulesza
str. 462

Zakaz wykorzystania dowodu w ujęciu art. 168a projektu zmian kodeksu postępowania karnego
Zbigniew Kwiatkowski
str. 474

Termin wniesienia zażalenia na czynności w postępowaniu karnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Ariadna Ochnio
str. 490

W kwestii sprawiedliwości wyroku sądowego
Jerzy Skorupka
str. 498

Miejsce popełnienia przestępstwa. Problemy materialno-karne i procesowe
Ryszard A. Stefański
str. 512

Dostęp obrony do akt postępowania przygotowawczego w związku z procedurą habeas corpus - standard strasburski i jego realizacja w polskim procesie karnym
Sławomir Steinborn
str. 527

O dopuszczalności dowodowego wykorzystania wyjaśnień podejrzanego złożonych pod nieobecność obrońcy
Małgorzata Wąsek-Wiaderek
str. 545

Prawo karne wykonawcze i Penitencjarystyka

Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej
Andrzej Bałandynowicz
str. 561

Pojęcie i nauka prawa karnego wykonawczego. Uwagi na tle procesu wyodrębniania dyscyplin naukowych prawoznawstwa
Leszek Bogunia , Tomasz Kalisz
str. 573

Wybrane zagadnienia sporne na tle wykładni przepisów ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
Jerzy Lachowski
str. 585

Wykonywanie środka zabezpieczającego skierowania na leczenie ambulatoryjne
Stefan Lelental
str. 604

Wykonywanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w kodeksie karnym wykonawczym z 1997 r. na tle rekomendacji Rady Europy
Grażyna B. Szczygieł
str. 619

Zatrudnienie osób pozbawionych wolności w Polsce współczesnej w czasie wykonywania kary i po zwolnieniu z zakładów karnych
Teodor Szymanowski
str. 631

Model wykonania kary pozbawienia wolności w świetle kodeksu karnego wykonawczego
Janina Wojciechowska
str. 646

Działy szczególne Prawa karnego
Ewolucja prawa o wykroczeniach w opinii Profesora Jana Skupińskiego
Marek Bojarski
str. 655

Z problematyki form postępowania w sprawach o wykroczenia
Tadeusz Bojarski
str. 662

Postępowanie mandatowe jako pozasądowy sposób rozstrzygania spraw o wykroczenia po ponad 10 latach obowiązywania kodyfikacji procedury wykroczeniowej z 2001 r.
Tomasz Grzegorczyk
str. 676

Określenie czynu karalnego jako podstawy odpowiedzialności w polskim modelu postępowania z nieletnimi
Grzegorz Harasimiak
str. 689

Odstąpienie od wymierzenia kary w prawie wykroczeń
Aneta Michalska-Warias
str. 702

Kilka uwag w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
Joanna Mierzwińska-Lorencka
str. 720

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - ewolucja rozwiązań ustawowych, praktyka orzecznicza
Celina Nowak
str. 730

Formy stadialne w prawie wykroczeń
Olga Sitarz
str. 742

Środek nadzwyczajny czy quasi-odwołanie? Proponowana zmiana przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i kodeksu karnego skarbowego dotyczących nadzwyczajnego uchylenia mandatu karnego
Andrzej Światłowski
str. 754

Specjalizacja unormowań dotyczących przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych czy specjalizacja sędziów i prokuratorów prowadzących postępowania w tych sprawach
Andrzej Wiśniewski
str. 764

Prawo karne zagraniczne i transnarodowe

"Zwolnienie od kary i jej odbycia" w ukraińskim prawie karnym
Wojciech Cieślak
str. 773

Dyrektywa w sprawie prawa do informacji i umocnienie praw procesowych jednostki w postępowaniu karnym w UE
Anastazja Gajda
str. 787

Karnoprawna i karnoprocesowa ochrona własności intelektualnej w świetle postanowień umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
Anna Gerecka-Żołyńska
str. 803

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego - glosa do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-145/09 Tsakouridis oraz C-348/09 P.I.
Agnieszka Grzelak
str. 812

Nadużycie władzy lub przekroczenie uprawnień służbowych w ujęciu art. 365 ukraińskiego k.k.
Stanisław Hoc
str. 827

Z problematyki sprawstwa torturowania. Uwagi na tle wybranych statutów międzynarodowych trybunałów karnych
Krzysztof Indecki
str. 835

Kara śmierci w Japonii
Jacek Izydorczyk
str. 850

Pomocnictwo jako forma współdziałania w naruszeniu kartelowym w świetle prawa unijnego
Małgorzata Król-Bogomilska
str. 855

Europejskie warunkowe skazanie
Hanna Kuczyńska
str. 870

Legalne tortury
Jan Kulesza
str. 882

Sankcje w unijnych przepisach rolnych a zasada ne bis in idem - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-489/10 Postępowanie karne v. Ł. Bonda
Justyna Łacny, Monika Szwarc
str. 894

Ochrona wód morskich przed zanieczyszczeniem ze statków w prawie karnym polskim, czeskim i słowackim
Wojciech Radecki
str. 921

What Is "Just" or "Fair" in the World? English as an Intercultural Contribution to a United Nations "Common Language of Justice"
Sławomir Redo
str. 938

Kary wolnościowe w prawie angielskim
Justyna Rzepko-Nagórka
str. 953

Ogólne zagadnienia wymiaru Sprawiedliwości, Polityka karna i kryminologia

Aktualna szwedzka polityka kryminalna w zakresie przeciwdziałania prostytucji. Próba niestandardowej oceny
Janusz Bojarski
str. 965

Mediacja w sprawach karnych w opinii sędziów i prokuratorów
Beata Czarnecka-Dzialuk
str. 978

Wiktymizacja a ubóstwo i wykluczenie społeczne
Witold Klaus, Dagmara Woźniakowska-Fajst
str. 989

Makrospołeczne uwarunkowania przestępczości młodzieży - zarys problemu
Anna Kossowska
str. 1001

Utrata urzędu sędziego sądu powszechnego
Wiesław Kozielewicz
str. 1010

Tendencje rozwoju ustawodawstwa i polityki narkotykowej w Europie
Krzysztof Krajewski
str. 1025

Skazania na podstawie wymuszonego torturami przyznania się oskarżonego jako zbrodnia sądowa
Witold Kulesza
str. 1038

Postulaty przedwojennych Międzynarodowych Kongresów Prawa Karnego AIDP
Barbara Kunicka-Michalska
str. 1063

Kary i środki karne orzekane przez sądy powszechne w świetle danych statystycznych za lata 2002 i 2010
Mirosława Melezini
str. 1075

Kilka uwag de lege lata i de lege ferenda w kwestii karania za posiadanie narkotyku w związku z przeznaczeniem go na własne potrzeby
Janusz Raglewski
str. 1092

Z badań nad karierami kryminalnymi nieletnich
Irena Rzeplińska
str. 1106

Prawo karne i polityka karna jako mechanizmy kształtowania społecznie pożądanych postaw
Maria Szczepaniec
str. 1112

Ewolucja modelu wymiaru sprawiedliwości karnej. Szkic penologiczny
Jarosław Utrat-Milecki
str. 1119

Przyszłość więzienia
Paulina Wiktorska
str. 1130

O pojęciu polityki kryminalnej
Wojciech Zalewski
str. 1141

Rola zasad i wartości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Bohdan Zdziennicki
str. 1158

wykaz skrótów
str. 1167

autorzy
str. 1171


Ukryj

Opis:

Słowo wstępne


Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu Prawa Karnego. Przez te wszystkie lata Jubilat, obok działalności naukowo-badawczej, organizatorskiej i społecznej, hojnie poświęcał swój czas młodszym kolegom i doktorantom, służąc zawsze cenną radą i wsparciem w ich rozwoju naukowym.
Wśród licznych zainteresowań badawczych Jubilata należy wyróżnić kilka nurtów, w szczególności: prawo wykroczeń, problematykę środków penalnych, w tym zwłaszcza środków probacyjnych, zagadnienia polityki kryminalnej i kryminologii, międzynarodowe standardy w zakresie prawa karnego i praw człowieka, jak również problematykę odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W ostatnim czasie Profesor wiele uwagi poświęcał kwestii alternatyw pozbawienia wolności. Szerokie spektrum zainteresowań naukowych Profesora Jana Skupińskiego znalazło wyraz w tytule i tematyce księgi jubileuszowej.
Dziękując autorom za tak cenne naukowo publikacje dedykowane Profesorowi Janowi Skupińskiemu, redaktorzy księgi wyrażają nadzieję, że przyczynią się one do rozwiązania przynajmniej po części problemów szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości karnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4286-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1184
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-2208:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów