Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz

Kompletne i wielowątkowe omówienie wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym.

więcej

Autorzy: Artur Rycak, Magdalena Barbara Rycak, Jakub Stelina,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lipca 2016 r.
Kod: ABC-0645;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 185,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 13

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. - o pracownikach samorządowych | str. 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 23
Art. 1. [Cele regulacji] | str. 23
Art. 2. [Zakres podmiotowy regulacji] | str. 26
Art. 3. [Wyłączenia spod regulacji] | str. 28
Art. 4. [Podstawy zatrudnienia] | str. 30
Art. 5. [Sekretarze urzędów jednostek samorządu terytorialnego] | str. 35
Art. 6. [Wymagania stawiane kandydatom do pracy oraz pracownikom samorządowym] | str. 43
Art. 6a. [Skutki prawomocnego skazania wobec niektórych pracowników samorządowych] | str. 52
Art. 7. [Podmioty upoważnione do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawców samorządowych] | str. 56
Art. 8. [Pracodawca wójta oraz osoby upoważnione do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta)] | str. 67
Art. 9. [Pracodawca członków organu zarządzającego powiatem oraz podmioty upoważnione do wykonywania wobec tych pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy] | str. 79
Art. 10. [Pracodawca członków organu zarządzającego województwem oraz podmioty upoważnione do wykonywania wobec tych pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy] | str. 79

Rozdział 2. Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy | str. 84
Art. 11. [Nabór na wolne stanowiska urzędnicze] | str. 84
Art. 12. [Pojęcie wolnego stanowiska urzędniczego. Odstąpienie od naboru] | str. 98
Art. 13. [Ogłoszenie o naborze] | str. 103
Art. 13a. [Rozstrzygnięcie naboru] | str. 109
Art. 14. [Protokół z przeprowadzonego naboru] | str. 113
Art. 15. [Upublicznienie wyniku naboru. Odstąpienie od naboru] | str. 115
Art. 16. [Zawarcie umowy o pracę] | str. 118
Art. 17. [Zatrudnianie asystentów i doradców] | str. 126
Art. 18. [Ślubowanie] | str. 129
Art. 19. [Służba przygotowawcza] | str. 131
Art. 20. [Awans wewnętrzny] | str. 133
Art. 21. [Czasowe powierzenie innej pracy] | str. 137
Art. 22. [Przeniesienie do innej jednostki] | str. 140
Art. 23. [Przeniesienie w razie reorganizacji] | str. 143

Rozdział 3. Obowiązki pracownika samorządowego | str. 146
Art. 24. [Katalog obowiązków] | str. 146
Art. 25. [Polecenia przełożonego] | str. 170
Art. 26. [Zatrudnienie małżonków, krewnych i powinowatych] | str. 177
Art. 27. [Oceny okresowe] | str. 184
Art. 28. [Sposób dokonywania ocen okresowych] | str. 192
Art. 29. [Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych] | str. 198
Art. 30. [Zakaz wykonywania niektórych zajęć przez pracowników na stanowiskach urzędniczych] | str. 199
Art. 31. [Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej] | str. 209
Art. 32. [Oświadczenie o stanie majątkowym] | str. 218
Art. 33. [Odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 223
Art. 34. [Wyłączenie stosowania przepisów o ocenach okresowych i oświadczeniach] | str. 223
Art. 35. [Zawieszenie stosunku pracy] | str. 224

Rozdział 4. Uprawnienia pracownika samorządowego | str. 229
Art. 36. [Zasady wynagradzania] | str. 229
Art. 37. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str. 230
Art. 38. [Dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalno-rentowa] | str. 260
Art. 39. [Regulamin wynagradzania] | str. 280
Art. 40. [Odprawa] | str. 286
Art. 41. [Należności przysługujące z tytułu podróży służbowych] | str. 290
Art. 42. [Czas pracy] | str. 295
Art. 43. [Odesłanie do przepisów kodeksu pracy, droga sądowa w sporach ze stosunku pracy] | str. 312

Rozdział 4a. Zmiany w podziale terytorialnym państwa | str. 322
Art. 43a. [Ochrona trwałości stosunków pracy w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego] | str. 322
Art. 43b. [Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego] | str. 322
Art. 43c. [Wygaśnięcie stosunków pracy sekretarzy i skarbników w przypadku utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego] | str. 323

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 330
Art. 44-52. (pominięte). | str. 330

Rozdział 6. Przepisy przejściowe | str. 331
Art. 53. [Przekształcenie dotychczasowych stosunków pracy sekretarzy] | str. 331
Art. 54. [Przekształcenie dotychczasowych stosunków pracy z mianowania] | str. 333
Art. 55. [Zasady rozwiązania stosunku pracy z mianowania w okresie przejściowym] | str. 334
Art. 56. [Składanie oświadczeń przez sekretarza województwa w okresie przejściowym] | str. 345
Art. 57. [Stosowanie przepisów ustawy z 1990 r. do naboru pracowników, ocen okresowych i postępowań dyscyplinarnych w okresie przejściowym] | str. 346
Art. 58. [Dostosowanie statutów i regulaminów] | str. 348
Art. 59. [Stosowanie przepisów wykonawczych po wejściu w życie ustawy] | str. 348

Rozdział 7. Przepisy końcowe | str. 351
Art. 60. [Utrata mocy przez ustawę z 1990 r.] | str. 351
Art. 61. [Terminy wejścia w życie przepisów ustawy] | str. 352

Wykaz aktów prawnych | str. 353

Wykaz orzecznictwa | str. 359

Bibliografia | str. 363

Ukryj

Opis:

Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych jest kompletnym i wielowątkowym omówieniem wszystkich przepisów i instytucji zawartych w samorządowym prawie urzędniczym. W opracowaniu zaprezentowano szczegółową wykładnię przepisów o zatrudnianiu i rozwiązywaniu stosunków pracy pracowników samorządowych, ich wynagradzaniu oraz ważne i skomplikowane zagadnienia z zakresu czasu pracy.
Na szczególną uwagę zasługuje słowo wstępne autorstwa Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Jerzego Stępnia - jednego z twórców polskiego samorządu terytorialnego z 1990 r., Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, przedstawiający genezę, rozwój oraz status prawny osób pełniących zawodowo funkcje w samorządzie.
W drugim wydaniu komentarza szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach kodeksu pracy i w ustawie o pracownikach samorządowych dotyczące zasad zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony. Ponadto uwzględniono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wszystkie najważniejsze publikacje doktryny prawa urzędniczego.
Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska samorządu terytorialnego, w tym pracodawców i pracowników samorządowych, organów samorządu terytorialnego, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów kierunków prawo i administracja, pracowników naukowych i legislatorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9066-8 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 372
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0645;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów