Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marcin Miemiec,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.05.2013 r.
Kod: KAM-2068:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 19

Literatura
str. 25

Rozdział I
Administracyjne prawo osobowe
str. 27


1. Obywatelstwo
str. 27

1.1. Podstawy prawne
str. 27

1.2. Zakres regulacji
str. 28

1.2.1. Posiadanie obywatelstwa
str. 28

1.2.2. Nabycie obywatelstwa
str. 28

1.2.3. Nabycie obywatelstwa z mocy prawa
str. 28

1.2.4. Nabycie obywatelstwa na wniosek
str. 29

1.2.5. Utrata obywatelstwa
str. 31

1.3. Organy właściwe
str. 32

1.4. Formy prawne działania
str. 33

2. Status cudzoziemca
str. 33

2.1. Podstawy prawne
str. 34

2.2. Zakres regulacji
str. 34

2.2.1. Cudzoziemcy posiadający status dyplomatyczny
str. 35

2.2.2. Cudzoziemcy będący obywatelami Unii Europejskiej
str. 35

2.2.3. Cudzoziemcy poszukujący ochrony na terytorium RP
str. 35

2.2.4. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
str. 37

2.3. Organy właściwe
str. 37

2.4. Formy prawne działania
str. 38

3. Dokumenty paszportowe
str. 38

3.1. Podstawy prawne
str. 38

3.2. Zakres regulacji
str. 39

3.2.1. Paszport
str. 41

3.2.2. Paszport tymczasowy
str. 41

3.2.3. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych
str. 42

3.3. Organy właściwe
str. 43

3.4. Formy prawne działania
str. 44

4. Dowody osobiste
str. 44

4.1. Podstawy prawne
str. 44

4.2. Zakres regulacji
str. 45

4.3. Organy właściwe
str. 46

4.4. Formy prawne działania
str. 47

5. Ewidencja ludności
str. 47

5.1. Podstawy prawne
str. 47

5.2. Zakres regulacji
str. 47

5.2.1. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
str. 48

5.2.2. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
str. 49

5.2.3. Numer PESEL
str. 50

5.3. Organy właściwe
str. 50

5.4. Formy prawne działania
str. 51

6. Akty stanu cywilnego
str. 51

6.1. Podstawy prawne
str. 51

6.2. Zakres regulacji
str. 51

6.2.1. Rejestracja urodzeń
str. 51

6.2.2. Rejestracja małżeństw
str. 53

6.2.3. Rejestracja zgonów
str. 53

6.2.4. Sprostowanie, unieważnienie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego, dokonanie przypisku oraz wpisu w formie wzmianki dodatkowej
str. 54

6.2.5. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia
str. 55

6.3. Organy właściwe
str. 56

6.4. Formy prawne działania
str. 56

7. Zmiana imienia i nazwiska
str. 57

7.1. Podstawy prawne
str. 58

7.2. Zakres regulacji
str. 58

7.3. Organy właściwe
str. 59

7.4. Formy prawne działania
str. 60

7.5. Szczególne podstawy zmiany imienia i nazwiska
str. 60

7.5.1. Zmiana nazwiska w trybie k.r.o.
str. 60

7.5.2. Zmiana imienia w trybie k.r.o.
str. 60

7.5.3. Zmiana imienia dziecka w trybie p.a.s.c.
str. 61

Literatura
str. 61

Rozdział II
Administracyjne prawo zbiorowe
str. 63


1. Uwagi ogólne
str. 63

1.1. Wprowadzenie
str. 63

1.2. Podstawy prawne
str. 63

1.3. Zakres regulacji
str. 64

1.4. Organy właściwe
str. 66

1.5. Formy prawne działania
str. 66

1.6. Wyłączenia i przepisy szczególne
str. 67

2. Stowarzyszenia
str. 68

2.1. Podstawy prawne
str. 69

2.2. Zakres regulacji
str. 69

2.3. Organy właściwe
str. 72

2.4. Formy prawne działania
str. 72

2.5. Wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe oraz przepisy szczególne
str. 73

3. Partie polityczne
str. 75

3.1. Podstawy prawne
str. 75

3.2. Zakres regulacji
str. 75

3.3. Organy właściwe
str. 77

3.4. Formy prawne działania
str. 77

3.5. Wyłączenia i przepisy szczególne
str. 77

4. Kościoły i związki wyznaniowe
str. 78

4.1. Podstawy prawne
str. 78

4.2. Zakres regulacji
str. 78

4.3. Organy właściwe
str. 82

4.4. Formy prawne działania
str. 82

5. Mniejszości narodowe i etniczne
str. 82

5.1. Podstawy prawne
str. 83

5.2. Zakres regulacji
str. 83

5.3. Organy właściwe
str. 85

5.4. Formy prawne działania
str. 86

Literatura
str. 87

Rozdział III
Prawo pomocy społecznej
str. 88


1. Pomoc społeczna
str. 89

1.1. Podstawy prawne
str. 89

1.2. Zakres regulacji
str. 90

1.2.1. Zakres podmiotowy świadczeń pomocy społecznej
str. 91

1.2.2. Przesłanki uzyskania pomocy społecznej
str. 92

1.2.3. Postępowanie w sprawach pomocy społecznej
str. 93

1.3. Organy i podmioty właściwe
str. 95

1.3.1. Zadania gminy
str. 97

1.3.2. Zadania powiatu
str. 100

1.3.3. Zadania samorządu województwa
str. 101

1.3.4. Zadania wojewody
str. 102

1.3.5. Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
str. 103

1.3.6. Zadania podmiotów prywatnych
str. 104

1.4. Formy prawne świadczenia pomocy społecznej
str. 105

2. Pomoc alimentacyjna
str. 111

2.1. Podstawy prawne
str. 111

2.2. Zakres regulacji
str. 112

2.3. Organy właściwe
str. 115

2.4. Formy prawne działania
str. 116

3. Dodatki mieszkaniowe
str. 116

3.1. Podstawy prawne
str. 116

3.2. Zakres regulacji
str. 116

3.3. Organy właściwe
str. 118

3.4. Formy prawne działania
str. 119

Literatura
str. 120

Rozdział IV
Prawo ochrony zdrowia
str. 121


1. Działalność lecznicza
str. 121

1.1. Podstawy prawne
str. 121

1.2. Zakres regulacji
str. 121

1.2.1. Rodzaje działalności leczniczej
str. 122

1.2.2. Zakres podmiotowy
str. 123

1.3. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
str. 124

1.3.1. Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami
str. 124

1.3.2. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami
str. 125

1.3.3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
str. 126

1.3.4. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą
str. 127

1.3.5. Organy właściwe
str. 127

1.4. Formy prawne działania
str. 128

2. Ubezpieczenia zdrowotne
str. 128

2.1. Podstawy prawne
str. 128

2.2. Zakres regulacji
str. 129

2.2.1. Ubezpieczeni
str. 130

2.2.2. Składka
str. 130

2.2.3. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 131

2.2.4. Weryfikacja prawa do świadczeń
str. 132

2.3. Organy właściwe
str. 133

2.4. Formy prawne działania
str. 133

3. Narodowy Fundusz Zdrowia
str. 134

3.1. Podstawy prawne
str. 134

3.2. Zakres regulacji
str. 135

3.3. Organy Funduszu
str. 135

3.4. Formy prawne działania
str. 137

4. Prawa pacjenta
str. 138

4.1. Podstawy prawne
str. 138

4.2. Zakres regulacji
str. 138

4.2.1. Prawa pacjenta
str. 139

4.2.2. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
str. 139

4.2.3. Prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
str. 140

4.2.4. Prawo do informacji o stanie zdrowia
str. 141

4.2.5. Prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia
str. 141

4.2.6. Prawo do tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia
str. 141

4.2.7. Prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody
str. 141

4.2.8. Podmioty obowiązane do przestrzegania praw pacjenta
str. 142

4.2.9. Rzecznik Praw Pacjenta
str. 142

5. Zawody medyczne
str. 143

5.1. Podstawy prawne
str. 144

5.2. Zakres regulacji
str. 144

5.2.1. Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty
str. 144

5.2.2. Prawo do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty
str. 145

5.2.3. Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej
str. 146

5.2.4. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego i ratownika
str. 148

5.2.5. Zawód diagnosty laboratoryjnego
str. 149

5.2.6. Wykonywanie zawodu felczera
str. 149

6. Refundacja leków i świadczenia gwarantowane
str. 150

6.1. Podstawa prawna
str. 150

6.2. Zakres regulacji
str. 150

6.2.1. Koszyk świadczeń gwarantowanych
str. 150

6.2.2. Kryteria zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
str. 151

6.3. Organy właściwe
str. 152

6.4. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne jako świadczenia gwarantowane
str. 153

6.5. Kategorie dostępności refundacyjnej
str. 154

Literatura
str. 154

Rozdział V
Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
str. 155


1. Policja administracyjna
str. 155

1.1. Podstawy prawne
str. 156

1.2. Zakres regulacji
str. 157

1.3. Organy policji administracyjnej
str. 157

1.4. Formy prawne działania
str. 158

2. Policja
str. 159

2.1. Podstawy prawne
str. 159

2.2. Zakres regulacji
str. 159

2.3. Organy właściwe
str. 160

2.4. Formy prawne działania
str. 161

3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
str. 163

3.1. Podstawy prawne
str. 163

3.2. Zakres regulacji
str. 164

3.3. Organy właściwe
str. 164

3.4. Formy prawne działania
str. 165

4. Państwowa Straż Pożarna
str. 166

4.1. Podstawy prawne
str. 166

4.2. Zakres regulacji
str. 166

4.3. Organy właściwe
str. 167

4.4. Formy prawne działania
str. 169

5. Straż Graniczna
str. 170

5.1. Podstawy prawne
str. 170

5.2. Zakres regulacji
str. 170

5.3. Organy właściwe
str. 171

5.4. Formy prawne działania
str. 172

6. Straże gminne
str. 173

6.1. Podstawy prawne
str. 173

6.2. Zakres regulacji
str. 173

6.3. Organy właściwe
str. 176

6.4. Formy prawne działania
str. 177

6.5. Wyłączenia i przepisy szczególne
str. 177

7. Bezpieczeństwo imprez masowych
str. 178

7.1. Podstawy prawne
str. 178

7.2. Zakres regulacji
str. 178

7.3. Organy właściwe
str. 181

7.4. Formy prawne działania
str. 181

8. Stany nadzwyczajne
str. 184

8.1. Stan wojenny
str. 185

8.1.1. Podstawy prawne
str. 185

8.1.2. Zakres regulacji
str. 185

8.1.3. Organy właściwe
str. 186

8.1.4. Formy prawne działania
str. 187

8.2. Stan wyjątkowy
str. 187

8.2.1. Podstawy prawne
str. 187

8.2.2. Zakres regulacji
str. 188

8.2.3. Organy właściwe
str. 189

8.2.4. Formy prawne działania
str. 189

8.3. Stan klęski żywiołowej
str. 190

8.3.1. Podstawy prawne
str. 190

8.3.2. Zakres regulacji
str. 190

8.3.3. Organy właściwe
str. 192

8.3.4. Formy prawne działania
str. 194

8.4. Wyłączenia i przepisy szczególne
str. 194

9. Zarządzanie kryzysowe
str. 195

9.1. Podstawy prawne
str. 196

9.2. Zakres regulacji
str. 196

9.3. Organy właściwe
str. 197

9.4. Formy prawne działania
str. 200

10. Obrona cywilna
str. 200

10.1. Podstawy prawne
str. 200

10.2. Zakres regulacji
str. 201

10.3. Organy właściwe
str. 202

10.4. Formy prawne działania
str. 203

11. Ochrona osób i mienia
str. 203

11.1. Podstawy prawne
str. 203

11.2. Zakres regulacji
str. 204

11.3. Organy właściwe
str. 208

11.4. Formy prawne działania
str. 208

Literatura
str. 210

Rozdział VI
Prawo zagospodarowania przestrzeni
str. 212


1. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego
str. 212

1.1. Podstawy prawne
str. 212

1.2. Zakres regulacji
str. 212

1.2.1. Zasada zrównoważonego rozwoju
str. 213

1.2.2. Zasada ładu przestrzennego
str. 213

1.2.3. Zasada ochrony innych wartości wysoko cenionych
str. 213

1.2.4. Zasada spójnego systemu aktów planowania przestrzennego
str. 214

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
str. 215

2.1. Podstawy prawne
str. 215

2.2. Zakres regulacji
str. 215

2.3. Organy właściwe
str. 219

2.4. Formy prawne działania
str. 219

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
str. 220

3.1. Podstawy prawne
str. 220

3.2. Zakres regulacji
str. 220

3.3. Organy właściwe
str. 224

3.4. Formy prawne działania
str. 224

4. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
str. 225

4.1. Podstawy prawne
str. 225

4.2. Zakres regulacji
str. 226

4.3. Organy właściwe
str. 228

4.4. Prawne formy działania
str. 229

5. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju
str. 229

5.1. Podstawy prawne
str. 229

5.2. Zakres regulacji
str. 229

5.3. Organy właściwe
str. 230

5.4. Prawne formy działania
str. 230

6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 230

6.1. Podstawy prawne
str. 231

6.2. Zakres regulacji
str. 231

6.3. Organy właściwe
str. 234

6.4. Formy prawne działania
str. 234

Literatura
str. 236

Rozdział VII
Prawo budowlane
str. 237


1. Podstawy prawne
str. 238

2. Zakres regulacji
str. 238

3. Organy właściwe
str. 244

4. Formy prawne działania
str. 245

Literatura
str. 247

Rozdział VIII
Prawo gospodarowania nieruchomościami
str. 249


1. Ewidencja gruntów i budynków
str. 250

1.1. Podstawy prawne
str. 250

1.2. Zakres regulacji
str. 251

1.3. Organy (podmioty) właściwe
str. 252

1.4. Formy prawne działania
str. 253

1.5. Przepisy szczególne - przykłady
str. 253

2. Rejestr zabytków
str. 256

2.1. Podstawy prawne
str. 256

2.2. Zakres regulacji
str. 256

2.3. Organy (podmioty) właściwe
str. 258

2.4. Formy prawne działania
str. 258

2.5. Przepisy szczególne
str. 259

3. Rozgraniczanie nieruchomości
str. 259

3.1. Podstawy prawne
str. 259

3.2. Zakres regulacji
str. 260

3.3. Organy (podmioty) właściwe
str. 260

3.4. Formy prawne działania
str. 261

3.5. Przepisy szczególne
str. 262

3.6. Rozgraniczenie a wznowienie znaków granicznych
str. 262

4. Podział geodezyjny nieruchomości
str. 263

4.1. Podstawy prawne
str. 263

4.2. Zakres regulacji
str. 263

4.3. Organy (podmioty) właściwe
str. 265

4.4. Formy prawne działania
str. 265

4.5. Przepisy szczególne - przykłady
str. 268

5. Scalanie i podział nieruchomości według ustawy o gospodarce nieruchomościami
str. 269

5.1. Podstawy prawne
str. 270

5.2. Zakres regulacji
str. 270

5.3. Formy prawne działania
str. 271

5.4. Organy właściwe
str. 272

5.5. Przepisy szczególne
str. 272

6. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolnej lub leśnej
str. 273

6.1. Podstawy prawne
str. 273

6.2. Zakres regulacji
str. 273

6.3. Organy właściwe
str. 273

6.4. Formy prawne działania
str. 274

6.5. Przepisy szczególne
str. 275

7. Utrzymanie stanu wody na gruncie
str. 276

7.1. Podstawy prawne
str. 276

7.2. Zakres regulacji
str. 276

7.3. Organy właściwe
str. 277

7.4. Formy prawne działania
str. 277

Literatura
str. 278

Rozdział IX
Prawo działalności gospodarczej
str. 279


1. Gospodarka jako obszar regulacji prawnej
str. 279

1.1. Założenia ustroju gospodarczego w Konstytucji RP
str. 281

1.2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
str. 282

1.3. Zasada wolności działalności gospodarczej
str. 285

1.4. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej
str. 288

2. Działalność gospodarcza
str. 290

2.1. Podstawy prawne
str. 291

2.2. Zakres przedmiotowy - pojęcie działalności gospodarczej
str. 292

2.2.1. Wyznaczniki działalności gospodarczej
str. 294

2.2.2. Działalność gospodarcza wolna - rejestrowana lub ewidencjonowana (osoby fizyczne)
str. 298

2.2.3. Działalność gospodarcza regulowana
str. 300

2.2.4. Działalność gospodarcza wykonywana na podstawie koncesji, zezwoleń, licencji i zgód
str. 303

2.3. Zakres podmiotowy - przedsiębiorcy
str. 308

2.3.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 309

2.3.2. Pojęcie przedsiębiorstwa
str. 310

2.3.3. Kategorie przedsiębiorców
str. 312

2.3.4. Podstawowe obowiązki przedsiębiorców
str. 315

Literatura
str. 316

Wykaz aktów prawnych
str. 319

Wykaz orzecznictwa
str. 329

O Autorach
str. 331

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera analizę najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego. Z uwagi na obszerność tej dziedziny prawa skupiono się na najistotniejszych kwestiach, takich jak: obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane czy swoboda działalności gospodarczej. W publikacji omówiono podstawy prawne przedstawionych zagadnień, zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji, organy właściwe oraz formy prawne ich działania.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa i administracji oraz innych kierunków studiów, na których wykładane jest prawo administracyjne, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4376-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 332
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2068:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów