Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce

Szczegółowa analiza obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej postępowania z nieletnimi w Polsce oraz krajach europejskich, jej ocena i konkretne propozycje zmian.

więcej

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2013 r.
Kod: KAM-2290:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Szczególny status dzieci i młodzieży w prawie wewnętrznym i w prawie międzynarodowym
str. 21


1.1. Powody odrębnego traktowania dzieci i młodzieży w poszczególnych sferach życia społecznego
str. 21

1.2. Kategorie dzieci i młodzieży wyodrębnione w poszczególnych gałęziach prawa (małoletni, nieletni, młodociani)
str. 28

Rozdział 2
Nieletni sprawcy czynów zabronionych i zasady postępowania z nimi na ziemiach polskich w ujęciu historycznym
str. 34

Rozdział 3
Ogólna charakterystyka obowiązującego systemu postępowania z nieletnimi w Polsce
str. 48


3.1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r. - ogólna charakterystyka i zakres regulacji
str. 48

3.2. Podstawy prawne wszczęcia postępowania i podjęcia działań na podstawie ustawy
str. 51

3.2.1. Czyn karalny jako podstawa podejmowania działań na podstawie ustawy
str. 52

3.2.2. Wykazywanie przejawów demoralizacji jako druga podstawa podejmowania działań na podstawie ustawy
str. 55

3.3. Cele, zasady i dyrektywy postępowania z nieletnimi w prawie polskim
str. 63

3.3.1. Cele ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.
str. 63

3.3.2. Zasady i dyrektywy postępowania z nieletnimi obowiązujące w polskim porządku prawnym
str. 65

3.3.2.1. Zasada nieodpowiedzialności karnej nieletnich
str. 66

3.3.2.2. Zasada celowości wszczynania postępowania w trybie ustawy i orzekania środków przewidzianych prawem
str. 67

3.3.2.3. Dyrektywa dobra nieletniego
str. 70

Rozdział 4
System środków prawnych przewidzianych do stosowania w sprawach nieletnich
str. 76


4.1. Sądowe środki przewidziane do stosowania wobec nieletnich
str. 80

4.1.1. Środki wychowawcze
str. 82

4.1.2. Środki wychowawczo-lecznicze
str. 99

4.1.3. Środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
str. 102

4.1.4. Środek poprawczy
str. 104

4.2. Możliwość przekazania sprawy nieletniego poza obszar wymiaru sprawiedliwości
str. 112

4.2.1. Przekazanie sprawy nieletniego szkole lub organizacji społecznej
str. 112

4.2.2. Skierowanie sprawy nieletniego do postępowania mediacyjnego
str. 114

4.3. Wyjątkowa dopuszczalność orzekania kar kryminalnych wobec nieletnich sprawców czynów przestępnych
str. 120

4.4. Środki możliwe do zastosowania wobec rodziców lub opiekuna nieletniego
str. 141

Rozdział 5
Postępowanie przed sądem rodzinnym w sprawach nieletnich oraz postępowanie odwoławcze
str. 146


5.1. Właściwość sądu rodzinnego i wyjątki od niej
str. 150

5.2. Stadia postępowania (procedowania) przed sądem rodzinnym
str. 159

5.2.1. Postępowanie wyjaśniające i decyzje procesowe kończące to postępowanie
str. 163

5.2.2. Postępowanie rozpoznawcze i orzeczenia wydawane przez sąd
str. 176

5.2.2.1. Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze
str. 176

5.2.2.2. Postępowanie poprawcze
str. 179

5.3. Postępowanie odwoławcze
str. 188

5.4. Stosowanie środków interwencyjnych i tymczasowych wobec nieletnich
str. 194

5.4.1. Środki interwencyjne
str. 194

5.4.2. Środki tymczasowe
str. 197

Rozdział 6
Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich
str. 201


6.1. Cele postępowania wykonawczego
str. 202

6.2. Organy i inne podmioty wykonujące orzeczenia
str. 205

6.3. Możliwość modyfikacji prawomocnych orzeczeń w stadium postępowania wykonawczego
str. 206

6.3.1. Możliwość zmiany, uchylenia lub odstąpienia od stosowania orzeczonego środka wychowawczego
str. 209

6.3.2. Możliwość orzekania o zastosowaniu środka o charakterze leczniczo-wychowawczym i rozstrzyganie o potrzebie dalszego pobytu w podmiocie leczniczym
str. 214

6.3.3. Odroczenie lub przerwanie wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego
str. 215

6.3.4. Warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym
str. 217

6.3.5. Warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego
str. 219

6.3.6. Inne modyfikacje orzeczonych środków poprawczych w toku ich wykonywania
str. 222

6.4. Postępowanie z nieletnimi wychowankami zakładów poprawczych, którzy dopuścili się nowego czynu karalnego
str. 226

Rozdział 7
Polski system postępowania z nieletnimi w świetle standardów międzynarodowych oraz na tle systemów prawnych postępowania z nieletnimi innych państw
str. 230


7.1. System postępowania z nieletnimi obowiązujący w Polsce w świetle standardów międzynarodowych
str. 230

7.2. Charakterystyka regulacji prawnych dotyczących nieletnich obowiązujących w innych krajach
str. 249

7.2.1. System postępowania z nieletnimi w Niemczech
str. 249

7.2.2. System postępowania z nieletnimi w Holandii
str. 252

7.2.3. System postępowania z nieletnimi we Włoszech
str. 255

7.2.4. System postępowania z nieletnimi w Anglii i Walii
str. 258

7.2.5. System postępowania z nieletnimi w Hiszpanii
str. 266

7.2.6. System postępowania z nieletnimi w Szwajcarii
str. 270

7.3. Polski system postępowania z nieletnimi na tle systemów prawnych postępowania z nieletnimi innych państw
str. 276

Rozdział 8
Propozycje zmian w obowiązującym systemie postępowania z nieletnimi
str. 282

Bibliografia
str. 309


Ukryj

Opis:

Książka prezentuje obowiązujący w Polsce system prawny postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych lub wykazującymi inne przejawy demoralizacji. W publikacji przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • szczególnego statusu prawnego dzieci i młodzieży,
  • systemu środków prawnych przewidzianych do stosowania w sprawach nieletnich,
  • postępowania przed sądem rodzinnym w sprawach nieletnich oraz postępowań odwoławczych,
  • postępowania wykonawczego w sprawach nieletnich.
Autorka omawia nie tylko unormowania dotyczące postępowania z nieletnimi w Polsce, ale także wskazuje na obowiązujące w tym względzie standardy międzynarodowe oraz na rozwiązania systemowe przyjęte w innych krajach europejskich.

Walorem opracowania jest to, że oprócz szczegółowej analizy obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej postępowania z nieletnimi, zawiera jej ocenę i konkretne propozycje zmian.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do prawników praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów i aplikujących w tych zawodach), osób uczestniczących w procesie legislacji, do teoretyków prawa karnego i postępowania z nieletnimi, a także do studentów prawa, administracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i resocjalizacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4481-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2290:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów