Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bogusława Gnela,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: KAM-2008:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 21

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające do problematyki umowy konsumenckiej
str. 27


1.1. Pojęcie umowy i znaczenie jej ogólnej regulacji dla umowy konsumenckiej
str. 27

1.2. Kryteria systematyzowania umów zobowiązaniowych a problem systematyzacji umów konsumenckich
str. 34

1.2.1. Systematyzowanie umów zobowiązaniowych
str. 34

1.2.2. Kwalifikacja i klasyfikacja umów zobowiązaniowych a umowa konsumencka
str. 37

1.2.3. Kryteria kwalifikacji podmiotowej w umowach zobowiązaniowych
str. 47

1.2.4. Geneza kwalifikacji podmiotu profesjonalnego w umowie handlowej (gospodarczej) i jednostronnie handlowej
str. 52

1.2.5. Problem normatywnej definicji umowy obustronnie handlowej oraz jednostronnie handlowej niekonsumenckiej
str. 59

1.3. Znaczenie dyrektyw konsumenckich dla kwalifikacji i regulacji umów konsumenckich a nowe tendencje w normowaniu tych umów
str. 65

Rozdział II
Kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej oraz jej miejsce w polskim systemie prawnym
str. 93


2.1. odmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 93

2.1.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 93

2.1.2. Pojęcie konsumenta
str. 118

2.2. Cel i przedmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 144

2.2.1. Cel zawarcia umowy jako kryterium kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 144

2.2.2. Przedmiotowe kryteria kwalifikacji umowy konsumenckiej
str. 149

2.3. Sens wyodrębniania umów konsumenckich
str. 156

2.4. Pojęcia i instytucje związane z umową konsumencką w projekcie nowego kodeksu cywilnego
str. 162

2.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 162

2.4.2. Projektowane pojęcia konsumenta i przedsiębiorcy
str. 162

2.4.3. Obowiązujące instytucje reżimu umów konsumenckich a ich ogólny charakter w projekcie kodeksu cywilnego
str. 177

2.5. Miejsce umów konsumenckich w polskim systemie prawnym
str. 183

Rozdział III
Specyfika prawnej regulacji umów konsumenckich
str. 190


3.1. Idea ochrony konsumenta jako słabszej strony umowy a zasada swobody umów
str. 190

3.2. Zawarcie umowy konsumenckiej z zastosowaniem wzorca umowy
str. 194

3.3. Problem niedozwolonych postanowień w umowach konsumenckich
str. 201

3.3.1. Zakres podmiotowy reżimu niedozwolonych postanowień umownych
str. 201

3.3.3. Kryteria i skutki uznania postanowienia za niedozwolone
str. 202

3.3.3.Rozumienie przez sądy polskie klauzuli dobrych obyczajów jako kryterium uznania postanowienia umownego za niedozwolone
str. 210

3.4. Umowy konsumenckie zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 211

3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 211

3.4.2. Pojęcie umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w obowiązującym stanie prawnym
str. 213

3.4.3. Instrumenty ochrony konsumenta w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 216

3.5. Umowy konsumenckie zawierane na odległość
str. 218

3.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 218

3.5.2. Pojęcie umowy zawieranej na odległość
str. 219

3.5.3. Zakres przedmiotowy regulacji umów zawieranych na odległość
str. 220

3.5.4. Wymogi informacyjne. Zgoda konsumenta
str. 222

3.5.5. Prawo odstąpienia od umowy i konsekwencje jego realizacji
str. 223

3.5.6. Pozostałe instrumenty ochrony konsumenta
str. 225

3.5.7. Przykłady stosowania przepisów o umowach zawieranych na odległość przez sądy polskie
str. 226

3.6. Znaczenie etapu przedkontraktowego w reżimach umów konsumenckich
str. 228

3.7. Ogólna charakterystyka najważniejszych instrumentów ochronnych w reżimie umów konsumenckich
str. 239

3.7.1. Ochrona konsumenta przez informację
str. 239

3.7.2. Prawo odstąpienia od umowy konsumenckiej bez podania przyczyny
str. 245

3.8. Problem naprawienia szkody niemajątkowej związanej z "naruszeniem" umowy konsumenckiej
str. 256

3.8.1. Problem dopuszczalności naprawienia szkody niemajątkowej w reżimie kontraktowym w polskim prawie
str. 256

3.8.2. Naprawienie szkody niemajątkowej wynikłej z naruszenia umowy konsumenckiej
str. 264

Rozdział IV
Umowy sprzedaży konsumenckiej
str. 275


4.1. Sprzedaż konsumencka według ustawy o sprzedaży konsumenckiej
str. 275

4.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 275

4.1.2. Niektóre aspekty sprzedaży konsumenckiej uregulowane w dyrektywie 99/44/WE
str. 277

4.1.3. Ogólna charakterystyka regulacji zawartych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej
str. 281

4.1. Umowa sprzedaży konsumenckiej według kodeksu cywilnego
str. 298

4.3. Projektowane zmiany w regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej w polskim prawie
str. 308

Rozdział V
Niektóre konsumenckie umowy o świadczenie usług finansowych
str. 311


5.1. Pojęcie usług finansowych
str. 311

5.2. Umowa o kredyt konsumencki
str. 313

5.2.1. Regulacja umowy kredytu w prawie bankowym - wzmianka
str. 313

5.2.2. Umowa o kredyt konsumencki według ustawy z 2001 r.
str. 315

5.2.3. Umowa o kredyt konsumencki według ustawy z 2011 r.
str. 318

5.3. Umowy o usługi finansowe zawierane na odległość
str. 328

5.4. Konsumenckie umowy ubezpieczenia
str. 333

5.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 333

5.4.2. Kwalifikacja ubezpieczyciela jako profesjonalnej strony umowy ubezpieczenia
str. 336

5.4.3. Kwalifikacja ubezpieczającego jako konsumenta w umowie ubezpieczenia
str. 341

5.4.4. Konsumencka ochrona ubezpieczającego niebędącego konsumentem w przepisach o umowie ubezpieczenia
str. 345

5.4.5. Problem rozciągnięcia ochrony konsumenckiej na inne niż ubezpieczający podmioty stosunku ubezpieczenia
str. 349

5.4.6. Przykłady zastosowania reżimów konsumenckich dokonsumenckiej umowy ubezpieczenia
str. 351

Rozdział VI
Umowa o imprezę turystyczną (o usługi turystyczne) oraz umowy typu timeshare
str. 358


6.1. Umowa o imprezę turystyczną
str. 358

6.1.1. Uwagi wstępne
str. 358

6.1.2. Umowa o imprezę turystyczną w prawie unijnym
str. 363

6.1.3. Umowa o imprezę turystyczną w ustawie o usługach turystycznych
str. 367

6.2. Cywilnoprawne instrumenty ochrony klienta (konsumenta) w regulacji umowy o imprezę turystyczną
str. 372

6.2.1. Ogólne zagadnienia ochrony klienta w umowie o imprezę turystyczną
str. 372

6.2.2. Informacja przedkontraktowa
str. 374

6.2.3. Obligatoryjna treść umowy o imprezę turystyczną
str. 376

6.2.4. Inne obowiązki organizatora imprezy turystycznej oraz uprawnienia klienta
str. 378

6.2.5. Zasady odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną
str. 382

6.2.6. Ochrona klienta a ochrona konsumenta przewidziana w odrębnych reżimach konsumenckich - wzmianka
str. 385

6.3. Umowy typu timeshare
str. 388

6.3.1. Ogólna charakterystyka timesharingu w uchylonej dyrektywie 94/47/WE
str. 388

6.3.2. Polska ustawa o timesharingu z 2000 r.
str. 390

6.3.3. Ogólna charakterystyka dyrektywy 2008/122/WE
str. 394

6.3.4. Polska ustawa o timeshare z 2011 r.
str. 399

Rozdział VII
Umowa konsumencka w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 403


7.1. Kwalifikacja umowy konsumenckiej w prawie prywatnym międzynarodowym oraz jej skutki
str. 403

7.1.1 Geneza kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta oraz definicji umowy konsumenckiej w polskim prawie rywatnym międzynarodowym
str. 403

7.1.2. Umowa konsumencka według konwencji rzymskiej
str. 408

7.1.3. Umowa konsumencka w projektach ustawy o p.p.m. z 2011 r. na tle obowiązujących norm dotyczących kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta
str. 439

7.1.4. Umowa konsumencka według rozporządzenia Rzym I
str. 444

7.2. Umowa konsumencka w ustawie o p.p.m. z 2011 r. na tle obowiązujących norm dotyczących kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta
str. 454

Wnioski
str. 459

Wykaz literatury
str. 465


Ukryj

Opis:

W książce dokonano analizy regulacji umów konsumenckich nie tylko od strony konsumenta, jako słabszej strony tych umów, ale także od strony przedsiębiorcy. Wobec obowiązywania w polskim prawie zasady jedności prawa cywilnego zwrócono uwagę na podmiotowe rozbicie prawa umów i zgłoszono propozycje uporządkowania stanu normatywnego w tym zakresie w sposób zgodny z prawem unijnym i zapewniający spójność polskiego prawa cywilnego.

Autorka wykazuje specyfikę kryteriów kwalifikacji umów konsumenckich oraz specyfikę metody ich regulacji i uzasadnia celowość unormowania tych umów w jednej, pozakodeksowej ustawie.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do przedstawicieli nauki prawa, prawników praktyków, a także do pracowników organów, instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta oraz organów projektujących i stanowiących prawo w tym zakresie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4469-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 484
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2008:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów