Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Rafal Wrzecionek,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  23.08.2013 r.
Kod: KAM-2257:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Rola notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych
str. 17


1. Obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym
str. 17

1.1. Obowiązek starannego działania
str. 18

1.1.1. Obowiązek starannego prowadzenia postępowania notarialnego
str. 18

1.1.2. Obowiązek zabezpieczenia praw i innych (słusznych) interesów strony oraz osób uczestniczących w czynności
str. 22

1.1.3. Obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej
str. 24

1.2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej
str. 27

1.3. Bezstronność
str. 29

2. Obowiązki notariusza przy sporządzaniu dokumentu notarialnego
str. 32

2.1. Obowiązek przejrzystego i zrozumiałego tworzenia dokumentu
str. 32

2.2. Obowiązek starannej analizy dokumentów stanowiących podstawę dokonania czynności notarialnej
str. 34

Rozdział 2
Charakter prawny czynności notarialnych
str. 40


1. Wybrane zagadnienia terminologiczne ustawy - Prawo o notariacie
str. 40

2. Pojęcie czynności notarialnej
str. 43

2.1. "Czynność notarialna" w nauce prawa cywilnego
str. 43

2.2. Czynność notarialna - próba sformułowania definicji
str. 46

Rozdział 3
Sporządzenie aktu notarialnego w kodeksie spółek handlowych
str. 62


1. Wprowadzenie
str. 62

2. Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z kodeksu spółek handlowych (wybrane problemy)
str. 64

2.1. Problematyka stosowania skrótów firm (nazw) w umowach i statutach spółek
str. 64

2.2. "Historyczne" postanowienia umów i statutów spółek
str. 74

2.3. Odmowa dokonania czynności notarialnej przy niektórych postanowieniach umowy spółki komandytowej
str. 82

2.4. Przystąpienie nowego komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej
str. 90

3. Obowiązek zachowania formy aktu notarialnego wynikający z przepisów o wkładach wnoszonych do spółki - spółka jawna i partnerska
str. 94

4. Forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki handlowej
str. 102

Rozdział 4
Sporządzenie poświadczenia własnoręczności i wzoru podpisu w kodeksie spółek handlowych
str. 107


1. Wprowadzenie
str. 107

2. Podpis jako przedmiot poświadczenia notarialnego
str. 109

3. Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z kodeksu spółek handlowych
str. 115

3.1. Zgłoszenie sprzeciwu przez komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej wobec pozbawienia go prawa do reprezentacji
str. 115

3.2. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 119

3.2.1. Notarialne poświadczenie podpisu pod umową zbycia (sprzedaży) udziału
str. 119

3.2.2. Zgoda spółki na sprzedaż udziału
str. 123

3.2.3. Dopuszczalność odmowy sporządzenia przez notariusza poświadczenia własnoręczności podpisów pod umową zbycia (sprzedaży) udziału w braku wymaganej zgody spółki
str. 125

4. Obowiązek notarialnego poświadczenia podpisu wynikający z przepisów dotyczących przedmiotu czynności prawnej - wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa do spółki jawnej lub partnerskiej
str. 129

5. Poświadczenie wzoru podpisu przez notariusza w prawie spółek
str. 132

Rozdział 5
Spisanie protokołu notarialnego dokumentującego uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) oraz zarządu
str. 135


1. Wprowadzenie
str. 135

2. Protokołowanie obrad zgromadzenia w prawie spółek
str. 139

2.1. Prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników
str. 139

2.2. Dopuszczenie do uczestnictwa w obradach zgromadzenia - weryfikacja listy obecności i pełnomocnictw
str. 144

2.3. Wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej
str. 159

2.4. Ingerencja notariusza w przebieg zgromadzenia i w treść podejmowanych uchwał
str. 1644

2.5. Akcjonariusz biorący udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu
str. 166

3. Obowiązek protokołowania uchwał organów spółek
str. 170

3.1. Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
str. 170

3.2. Uchwała zgromadzenia w przedmiocie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 171

3.3. Uchwała o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo o przeniesieniu jej siedziby za granicę
str. 175

3.4. Uchwały zarządów spółek kapitałowych
str. 178

3.4.1. Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o obniżeniu kapitału zakładowego w trybie art. 199 § 5 k.s.h.
str. 178

3.4.2. Uchwała zarządu spółki akcyjnej w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
str. 182

4. Specyfika protokołu notarialnego jako dokumentu urzędowego
str. 185

4.1. Spisanie protokołu czy sporządzenie protokołu (na gruncie k.s.h.)
str. 185

4.2. Charakter urzędowy protokołu z obrad zgromadzenia
str. 189

4.3. Załącznik do protokołu notarialnego
str. 193

5. Postępowanie notarialne przy dokonywaniu czynności notarialnej spisania protokołu z obrad zgromadzenia
str. 195

Rozdział 6
Sądowa kontrola czynności notarialnych z zakresu prawa spółek
str. 199


1. Wprowadzenie
str. 199

2. Sąd rejestrowy
str. 199

2.1. Zakres badania treści czynności notarialnych przez sąd rejestrowy
str. 202

2.1.1. Badanie zgodności treści czynności notarialnych z normami imperatywnymi, dyspozytywnymi oraz z postanowieniami umowy (statutu) spółki
str. 203

2.1.2. "Drobne uchybienia"
str. 213

2.2. Rola sądu rejestrowego jako instytucji badającej formę notarialną w zakresie prawa spółek
str. 222

Zakończenie
str. 229

Bibliografia
str. 233

Orzecznictwo
str. 249


Ukryj

Opis:

W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spornych w doktrynie, takich jak:

  • problematyka skracania nazw (firm) w umowach i statutach spółek,
  • problematyka zmian "historycznych" postanowień umów i statutów spółek,
  • kwestia formy aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki,
  • wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej,
  • problematyka uchwal zgromadzenia w przedmiocie: zmiany umowy spółki z o.o., rozwiązania spółki z o.o., przeniesienia jej siedziby za granice, itd.

Publikacja zawiera również analizę sformułowanych w literaturze poglądów dotyczących tego, jak należy rozumieć dyskutowane przepisy i jakie normy należy z nich wyinterpretować. Przedstawiono także bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz wojewódzkich sadów administracyjnych dotyczącego omawianych zagadnień.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla notariuszy, asesorów notarialnych, aplikantów notarialnych, a także sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4381-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 252
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2257:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów