Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji

Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak identyfikować oraz gromadzić materiał procesowy, aby proces był szybki i rzetelny.

więcej

Autorzy: Bartosz Karolczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2013 r.
Kod: KAM-2255:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 19

Wprowadzenie
str. 23

Rozdział 1
Teoretycznoprawne oraz systemowe aspekty koncentracji materiału procesowego
str. 55


1. Rozważania teoretycznoprawne o procesie oraz normach procesowych
str. 55

1.1. Uwagi wstępne: dwa modele postępowania
str. 55

1.2. Prawo procesowe jako zjawisko społeczne w państwie aktywnym
str. 61

1.3. Dyrektywy konstytucyjne
str. 65

1.4. Przedmiot procesu cywilnego
str. 66

1.5. Cel postępowania cywilnego: perspektywa polska
str. 68

1.6. Cel postępowania cywilnego: perspektywa porównawcza
str. 71

1.7. Pojęcie materiału procesowego
str. 72

2. Czynności procesowe
str. 74

2.1. Uwagi wstępne
str. 74

2.2. Czynności procesowe sądu
str. 76

3. Naczelne zasady postępowania cywilnego
str. 79

3.1. Uwagi wstępne
str. 79

3.2. Katalog naczelnych zasad procesowych a zasada koncentracji
str. 81

3.3. Naczelne zasady procesowe a sprawność postępowania
str. 87

4. Doktrynalne ujęcie zasady koncentracji w kontekście systemowym
str. 88

4.1. Uwagi wstępne
str. 88

4.2. Rozumienie, cele oraz funkcje zasady koncentracji
str. 91

4.3. Zasada koncentracji a pozostałe naczelne zasady procesowe
str. 94

5. Zasada kierownictwa sędziowskiego
str. 96

5.1. Uwagi wstępne w kontekście prawnoporównawczym
str. 96

5.2. Uwagi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego
str. 103

5.3. Kierownictwo sędziowskie czy zarządzanie postępowaniem?
str. 106

5.4. Uwagi końcowe
str. 108

6. Systemy koncentracji: uwagi komparatystyczne w kontekście historycznym
str. 111

7. System koncentracji w prawie polskim
str. 117

7.1. Uwagi wstępne
str. 117

7.2. Prekluzja procesowa
str. 118

7.3. Dyskrecjonalna władza sędziego
str. 120

7.4. Uwagi końcowe
str. 123

8. Rozwój systemów koncentracji w kodeksie postępowania cywilnego w kontekście legislacyjnym
str. 125

8.1. Przedwojenna ustawa procesowa
str. 125

8.2. Kodeks postępowania cywilnego w pierwotnym brzmieniu
str. 127

8.3. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w 2000 r.
str. 128

8.4. Zmiany kodeksu postępowania cywilnego w latach 2004-2011
str. 132

8.5. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z 16 września 2011 r.
str. 136

9. Ciężary procesowe
str. 139

9.1. Uwagi wstępne
str. 139

9.2. Ciężary a obowiązki procesowe
str. 141

9.3. Ciężar wspierania postępowania
str. 143

9.4. Ciężar prawdomówności oraz kompletności wyjaśnień
str. 143

9.5. Ciężar wspierania procesu a zawodowi pełnomocnicy
str. 147

10. System pism procesowych w kodeksie postępowania cywilnego
str. 150

10.1. Uwagi wstępne
str. 150

10.2. Pisma przygotowawcze
str. 152

11. System posiedzeń sądowych w kodeksie postępowania cywilnego
str. 152

11.1. Uwagi wstępne
str. 152

11.2. Posiedzenia jawne
str. 154

11.3. Posiedzenia niejawne
str. 154

12. Postępowanie cywilne a ekonomiczna analiza prawa
str. 155

12.1. Uwagi wstępne
str. 155

12.2. Co ma wspólnego proces cywilny z ekonomią
str. 156

12.3. System sądowy jako rynek monopolistyczny
str. 158

12.4. Zagadnienie dostępu do informacji
str. 160

12.5. Ugodowe zakończenie sporu
str. 164

12.6. Racjonalność (rzadkość zasobów)
str. 167

12.7. Dostępność informacji (porównywalność użyteczności)
str. 168

12.8. Struktura bodźców (korekty zachowania)
str. 169

13. Podsumowanie częściowe
str. 171

Rozdział 2
Zarys federalnego postępowania cywilnego w USA
str. 176


1. Uwagi wstępne
str. 176

2. Kontekst historyczny
str. 178

2.1. Dwutorowość rozwoju prawa angielskiego
str. 178

2.2. Reforma Fielda: fact-pleading a notice-pleading
str. 184

3. Wprowadzenie kodyfikacji federalnej (FRCP)
str. 187

4. Główne założenia FRCP
str. 189

4.1. Odejście od fact-pleading
str. 189

4.2. Cele oraz struktura postępowania
str. 190

4.3. Uznanie sędziowskie
str. 192

5. Pozostałe źródła prawa procesowego
str. 197

6. Kontradyktoryjność jako fundament postępowania sądowego
str. 198

6.1. Uwagi wstępne
str. 198

6.2. Tradycyjny model sporu sądowego
str. 199

6.3. Krytyka obowiązującego modelu
str. 204

7. Sądy i prawnicy
str. 210

8. Zarys struktury procesu cywilnego
str. 213

8.1. Podział postępowania na części oraz ich główne fazy
str. 213

8.2. System pism procesowych w FRCP
str. 214

8.3. Wnioski stron
str. 215

8.4. Dalszy przebieg procesu cywilnego w ogólności - rozprawa
str. 217

9. Podsumowanie częściowe
str. 218

Rozdział 3
Koncentracja materiału procesowego a przygotowanie pozwu
str. 220

Część I. Prawo polskie
str. 220


1. Pozew
str. 220

1.1. Uwagi wstępne
str. 220

1.2. Funkcje pozwu
str. 222

1.3. Przesłanki procesowe
str. 228

2. Wymagania formalne pozwu w kontekście zasady koncentracji
str. 230

2.1. Uwagi wstępne
str. 230

2.2. Podstawa faktyczna powództwa
str. 232

2.3. Kryterium istotności twierdzenia
str. 235

2.4. Kategoryzacja twierdzeń pozwu
str. 237

2.5. Sposób formułowania twierdzeń pozwu
str. 238

2.6. Da mihi factum, dabo tibi ius
str. 241

3. Pominięcie spóźnionego materiału procesowego a treść pozwu
str. 244

3.1. Uwagi wstępne
str. 244

3.2. Przedmiotowy zakres normy prekluzyjnej
str. 245

3.3. Rygor procesowy niedochowania ciężaru wspierania procesu
str. 250

3.4. Przesłanki wyłączające rygor utraty prawa
str. 251

4. Przedmiotowe zmiany powództwa
str. 252

4.1. Uwagi wstępne
str. 252

4.2. Przedmiotowa zmiana powództwa w odrębnym postępowaniu w sprawach gospodarczych
str. 253

4.3. Przedmiotowa zmiana powództwa w postępowaniu zwyczajnym
str. 254

5. Dalsze czynności procesowe organów sądowych
str. 257

6. Podsumowanie częściowe
str. 258

Część II. Amerykańskie prawo federalne
str. 259


1. Zagadnienia wstępne
str. 259

1.1. Kilka uwag na temat ciężaru dowodu i standardów dowodu
str. 259

1.2. Kategorie powództw
str. 262

2. Przygotowanie pozwu
str. 263

3. Wymagania formalne pozwu
str. 266

3.1. Uwagi wstępne
str. 266

3.2. Twierdzenia pozwu: dotychczasowa wykładnia Reg. 8(a) FRCP
str. 268

3.3. Twierdzenia pozwu: zmiana wykładni Reg. 8(a) FRCP
str. 270

3.4. Podstawa prawna powództwa oraz żądanie pozwu
str. 272

3.5. Ogólne zasady formułowania twierdzeń pozwu
str. 273

4. Obowiązki procesowe pełnomocnika (Reg. 11 FRCP)
str. 274

4.1. Uwagi wstępne
str. 274

4.2. Procesowe obowiązki pełnomocnika
str. 278

4.3. Sankcje
str. 280

5. Podsumowanie częściowe
str. 282

Rozdział 4
Koncentracja materiału procesowego po złożeniu pozwu
str. 283

Część I. Prawo polskie
str. 283


1. Wprowadzenie
str. 283

2. Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania cywilnego
str. 284

3. Zagadnienie odrzucenia pozwu przez sąd z urzędu
str. 290

3.1. Uwagi wstępne
str. 290

3.2. Przesłanki odrzucenia pozwu brane pod uwagę przez sąd z urzędu
str. 291

4. Czynności procesowe pozwanego po doręczeniu pozwu
str. 295

4.1. Uwagi wstępne
str. 295

4.2. Zarzuty procesowe
str. 295

4.3. Wdanie się pozwanego w spór co do istoty sprawy
str. 298

4.4. Odrzucenie pozwu na zarzut pozwanego
str. 300

4.5. Postanowienia sądu odnoszące się do wniosku o odrzucenie pozwu
str. 302

4.6. Zasady zgłaszania zarzutów procesowych
str. 303

5. Odpowiedź na pozew: zagadnienia procesowe
str. 306

5.1. Uwagi wstępne
str. 306

5.2. Funkcje odpowiedzi na pozew
str. 307

5.3. Termin do złożenia odpowiedzi na pozew oraz jego przywrócenie
str. 308

5.4. Zwrot odpowiedzi na pozew
str. 309

5.5. Odpowiedź na pozew a zgłaszanie zarzutów procesowych
str. 310

6. Treść odpowiedzi na pozew: obronne twierdzenia pozwanego
str. 314

6.1. Uwagi wstępne
str. 314

6.2. Sposób formułowania twierdzeń przez pozwanego
str. 316

6.3. Procesowe kategorie twierdzeń pozwanego
str. 317

6.4. Zarzuty procesowe
str. 318

6.5. Zarzuty merytoryczne
str. 318

6.6. Zaprzeczenie
str. 319

6.7. Przyznanie
str. 322

6.8. Odpowiedź na pozew a art. 230 k.p.c.
str. 327

6.9. Uwagi końcowe
str. 328

7. Ciężar wspierania postępowania a odpowiedź na pozew
str. 329

7.1. Zakres przedmiotowy
str. 329

7.2. Dopuszczenie spóźnionego materiału procesowego
str. 333

7.3. Zagadnienie zmiany odpowiedzi na pozew
str. 333

8. Pisma przygotowawcze
str. 335

8.1. Uwagi wstępne
str. 335

8.2. Uprawnienie stron do składania pism przygotowawczych
str. 340

8.3. Czynności procesowe przewodniczącego lub sądu
str. 344

8.4. Treść pism przygotowawczych a ciężar wspierania postępowania
str. 347

8.5. Termin do złożenia pisma przygotowawczego
str. 349

8.6. Zwrot pisma przygotowawczego
str. 350

8.7. Pisma przygotowawcze a inne pisma procesowe
str. 353

9. Wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy
str. 355

10. Podsumowanie częściowe
str. 357

Część II. Amerykańskie prawo federalne
str. 358


1. Zarzuty procesowe pozwanego zgłaszane przed wdaniem się w spór
str. 358

1.1. Uwagi wstępne
str. 358

1.2. Utrata (prekluzja) spóźnionych zarzutów procesowych
str. 359

1.3. Zarzut braku właściwości rzeczowej sądu federalnego
str. 360

1.4. Zarzut braku roszczenia
str. 361

1.5. Skutek podniesienia i rozpoznania zarzutów procesowych
str. 366

1.6. Inne wnioski pozwanego dopuszczalne przed wdaniem się w spór
str. 367

1.7. Zgłaszanie zarzutów procesowych a odpowiedź na pozew
str. 368

2. Odpowiedź na pozew
str. 369

2.1. Uwagi wstępne
str. 369

2.2. Zaprzeczenie
str. 370

2.3. Przyznanie
str. 372

2.4. Zarzuty merytoryczne oraz ich utrata
str. 373

2.5. Powództwo krzyżowe
str. 378

3. Powództwo wzajemne
str. 379

3.1. Uwagi wstępne
str. 379

3.2. Obowiązkowe powództwo wzajemne
str. 380

3.3. Fakultatywne powództwo wzajemne
str. 380

4. Wniosek o wydanie wyroku na podstawie pism procesowych
str. 381

4.1. Uwagi wstępne
str. 381

4.2. Chwila złożenia wniosku
str. 382

4.3. Standard oceny zasadności wniosku
str. 383

5. Modyfikacja pism procesowych przed rozpoczęciem rozprawy
str. 384

6. Podsumowanie częściowe
str. 387

Rozdział 5
Koncentracja materiału a przygotowanie i przebieg rozprawy
str. 390

Część I. Prawo polskie
str. 390


1. Przygotowanie rozprawy
str. 390

1.1. Uwagi wstępne
str. 390

1.2. Czynności przewodniczącego
str. 391

2. Rozprawa: zagadnienia wybrane
str. 398

2.1. Uwagi wstępne
str. 398

2.2. Kompetencje sądu w zakresie organizacji i przebiegu rozprawy
str. 401

2.3. Rozpoczęcie rozprawy a prekluzja niektórych czynności procesowych
str. 402

2.4. Ograniczenie rozprawy
str. 402

2.5. Załącznik do protokołu rozprawy (art. 161 k.p.c.)
str. 403

2.6. Wyrok zaoczny
str. 405

3. Dostęp stron do materiału dowodowego w toku postępowania
str. 406

3.1. Uwagi historyczne w kontekście komparatystycznym
str. 406

3.2. Dostęp do dowodów rzeczowych
str. 411

3.3. Dowód z przesłuchania strony
str. 412

3.4. Problem obstrukcji postępowania dowodowego
str. 413

4. Informacyjne przesłuchanie stron
str. 414

4.1. Uwagi wstępne w kontekście prawnoporównawczym
str. 414

4.2. Aktualna regulacja polska
str. 417

5. Pominięcie spóźnionego materiału procesowego
str. 423

5.1. Uwagi wstępne
str. 423

5.2. Rozpoczęcie rozprawy (art. 207 § 6 k.p.c.)
str. 426

5.3. W toku rozprawy (art. 217 § 2 k.p.c.)
str. 428

5.4. Zakończenie rozprawy
str. 433

5.5. Przedmiotowe wyłączenia spod rygorów prekluzji
str. 433

5.6. Podmiotowe wyłączenia spod rygorów prekluzji
str. 435

5.7. Pominięcie spóźnionego materiału procesowego a czynności sądu
str. 440

6. Przesłanki wyłączające pominięcie spóźnionego materiału procesowego
str. 442

6.1. Uwagi wstępne
str. 442

6.2. Uprawdopodobnienie
str. 443

6.3. Przesłanka "braku winy"
str. 445

6.4. Przesłanka "braku zwłoki w rozpoznaniu sprawy"
str. 450

6.5. Przesłanka "innych okoliczności"
str. 454

6.6. Termin przedstawienia spóźnionego materiału procesowego
str. 457

7. Pominięcie materiału procesowego zgłoszonego jedynie dla zwłoki
str. 459

7.1. Uwagi wstępne
str. 459

7.2. Aktualna wykładnia
str. 459

8. Uchybienia procesowe sądu (art. 162 k.p.c.)
str. 462

9. Podsumowanie częściowe
str. 465

Część II. Amerykańskie prawo federalne
str. 466


1. Zarządzanie przez sędziego postępowaniem przygotowawczym
str. 466

1.1. Uwagi wstępne
str. 466

1.2. Posiedzenia przygotowawcze
str. 468

1.3. Harmonogram postępowania przygotowawczego
str. 472

1.4. Sankcje za nienależyte partycypowanie w postępowaniu przygotowawczym
str. 473

2. Plan rozprawy
str. 474

3. Pominięcie spóźnionego materiału procesowego
str. 475

4. Discovery: ujawnianie i gromadzenie potencjalnego materiału dowodowego przez strony
str. 481

4.1. Uwagi wstępne
str. 481

4.2. Aspekty proceduralne
str. 487

4.3. Wstępne ujawnienie potencjalnego materiału dowodowego (initial disclosure)
str. 489

4.4. Przedmiotowy zakres discovery
str. 491

4.5. Informacje niepodlegające ujawnieniu w toku discovery
str. 493

4.6. Nadzór sądowy nad discovery
str. 496

4.7. Sankcje
str. 497

5. Sposoby uzyskiwania informacji w toku discovery
str. 499

5.1. Uwagi wstępne
str. 499

5.2. Pytania pisemne
str. 500

5.3. Żądanie przyznania prawdziwości faktów, opinii lub dokumentów
str. 501

5.4. Pozasądowe przesłuchanie strony lub osoby trzeciej
str. 503

5.5. Żądanie okazania dokumentów lub wejścia na posesję
str. 504

5.6. Badanie medyczne strony
str. 506

6. Wniosek o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy
str. 506

7. Rozprawa
str. 508

7.1. Uwagi wstępne
str. 508

7.2. Dopuszczanie nowego materiału procesowego w toku rozprawy
str. 511

7.3. Zgłaszanie zastrzeżeń wobec zarządzeń oraz postanowień
str. 513

8. Podsumowanie częściowe
str. 514

Podsumowanie oraz wnioski końcowe
str. 517

English summary
str. 545

Table of Contents
str. 547

Bibliografia
str. 565

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono w sposób przystępny i kompleksowy ważną dla polskiego systemu prawnego problematykę koncentracji materiału procesowego w procesie cywilnym. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak identyfikować oraz gromadzić materiał procesowy, aby proces był szybki i rzetelny.

W opracowaniu został uwzględniony szeroki kontekst komparatystyczny poprzez odniesienia m.in. do prawa austriackiego, angielskiego czy norweskiego. Jest ono zarazem jedynym na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowym źródłem wiedzy o procesie amerykańskim w sprawach cywilnych.

W monografii zaprezentowano m.in.:

  • poszczególne czynności procesowe i ich wzajemne relacje;
  • powinności lub uprawnienia stron w zakresie identyfikowania, gromadzenia i przedstawiania materiału procesowego;
  • porównanie polskiej regulacji z regulacją amerykańską, tj. Federalnymi Regułami Procedury Cywilnej z 1938 r., a także z normami procesowymi wybranych krajów europejskich;
  • uwagi de lege lata oraz de lege ferenda.
Adresaci:
Książka adresowana jest w szczególności do adwokatów, radców prawnych i sędziów. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, aplikantów i studentów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu cywilnego, zwłaszcza w ujęciu prawnoporównawczym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4382-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 584
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2255:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów