Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Federczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2013 r.
Kod: KAM-2273:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Uwagi wprowadzające
str. 21


1. Alternatywne środki rozwiązywania sporów - rozwój i charakterystyka
str. 21

1.1. Określenie alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 22

1.2. Powstanie i rozwój instytucjonalny alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 25

1.3. Klasyfikacje alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 29

1.4. Mediacja
str. 32

1.5. Koncyliacja
str. 38

1.6. Arbitraż
str. 40

1.7. Środki hybrydowe
str. 41

2. Metody rozwiązywania konfliktów
str. 42

2.1. Konflikt a spór
str. 42

2.2. Istota alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 49

2.3. Podstawy aksjologiczne i prakseologiczne
str. 52

2.4. Granice stosowania alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 58

3. Specyfika prawa administracyjnego
str. 61

3.1. Charakter prawa administracyjnego
str. 61

3.2. Cechy postępowania administracyjnego i sądowej kontroli administracji
str. 66

3.3. Interes publiczny i prywatny, przeciwstawność oraz konieczność równoważenia
str. 74

3.4. Związanie administracji prawem
str. 78

4. Podsumowanie
str. 81

Rozdział II
Środki polubownego rozwiązywania sporów między organami administracji i podmiotami prywatnymi - doświadczenia europejskie
str. 84


1. Prace Rady Europy dotyczące zastosowania alternatywnych środków rozwiązywania sporów w prawie i sądownictwie administracyjnym
str. 84

1.1. Charakter działań podejmowanych przez Radę Europy
str. 84

1.2. Zaangażowanie Rady Europy w zakresie prawa i sądownictwa administracyjnego
str. 87

1.3. Zaangażowanie Rady Europy w propagowanie alternatywnych środków rozwiązywania sporów
str. 91

1.4. Przebieg i rezultaty konferencji w Lizbonie
str. 92

1.5. Prace przygotowawcze poprzedzające przyjęcie projektu zalecenia Rec (2001)9
str. 101

2. Zalecenie Rec (2001)9 w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów między organami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi
str. 103

2.1. Założenia zalecenia Rec (2001)9
str. 103

2.2. Poszczególne alternatywne środki rozwiązywania sporów między organami administracji a podmiotami prywatnymi zawarte w zaleceniu Rec (2001)9
str. 107

2.2.1. Konsultacje wewnętrzne (internal reviews)
str. 107

2.2.2. Koncyliacja
str. 108

2.2.3. Mediacja
str. 110

2.2.4. Ugoda (rozstrzygnięcie w drodze negocjacji)
str. 112

2.2.5. Arbitraż
str. 112

3. Ocena wdrożenia zalecenia Rec (2001)9
str. 113

3.1. Wytyczne do zalecenia Rec (2001)9
str. 113

3.2. Konferencja w Warszawie
str. 118

4. Alternatywne środki rozwiązywania sporów w sferze publicznej w praktyce niemieckiej
str. 119

4.1. Konsensualne formy rozstrzygania spraw administracyjnych na przykładzie umowy administracyjnej
str. 119

4.2. Możliwości wykorzystania mediacji w sprawach administracyjnych
str. 122

4.3. Sposób wprowadzania mediacji do sytemu prawnego
str. 124

4.4. Federalna ustawa o mediacji
str. 126

4.5. Zastosowanie mediacji do rozwiązywania sporów z administracją poza sprawami rozstrzyganymi w formie decyzji
str. 129

5. Podsumowanie
str. 131

Rozdział III
Postępowanie mediacyjne w sądach administracyjnych
str. 134


1. Mediacja w zreformowanej procedurze sądowoadministracyjnej
str. 134

1.1. Przyczyny wprowadzenia mediacji
str. 134

1.2. Zakres stosowania mediacji
str. 137

2. Cele postępowania mediacyjnego i ich ocena przez doktrynę
str. 139

3. Przesłanki przeprowadzenia mediacji
str. 142

3.1. Wniosek uprawnionego podmiotu
str. 142

3.2. Skierowanie sprawy przez sąd
str. 146

4. Mediator i uczestnicy postępowania mediacyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 151

4.1. Sędzia sprawozdawca
str. 153

4.2. Referendarz sądowy
str. 157

4.3. Uczestnicy mediacji
str. 158

4.4. Możliwość udziału pełnomocników
str. 159

5. Przebieg postępowania mediacyjnego
str. 161

5.1. Posiedzenie mediacyjne - charakter
str. 161

5.2. Przebieg posiedzenia mediacyjnego
str. 162

5.3. Dopuszczalność przeprowadzania dowodów
str. 167

5.4. Protokół mediacyjny
str. 168

5.5. Charakter uzgodnień poczynionych w trakcie mediacji
str. 169

6. Zakończenie mediacji i jego konsekwencje
str. 171

6.1. Nieosiągnięcie przez strony porozumienia
str. 171

6.2. Uzgodnienia mediacyjne i ich skutki
str. 172

6.3. Konsekwencje mediacji dla dalszego przebiegu sprawy sądowoadministracyjnej
str. 175

7. Mediacja a samokontrola organu - podobieństwa i różnice
str. 178

8. Doświadczenia stosowania mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 185

9. Porównanie ze standardami mediacji oraz zaleceniem Rec (2001)9
str. 188

10. Podsumowanie
str. 195

Rozdział IV
Polubowne metody rozwiązywania sporów w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym
str. 198


1. Uwarunkowania modelu jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego
str. 198

1.1. Inkwizycyjne elementy postępowania administracyjnego
str. 198

1.2. Zasada praworządności
str. 204

1.3. Zasada prawdy obiektywnej
str. 207

1.4. Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w toku postępowania administracyjnego
str. 209

1.5. Zasada zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej
str. 216

1.6. Zasada czynnego udziału stron
str. 219

1.7. Zasada przekonywania
str. 220

1.8. Zasada ugodowego załatwiania spraw
str. 222

2. Możliwości zastosowania mediacji w postępowaniu administracyjnym
str. 225

3. Ugoda administracyjna
str. 234

4. Samokontrola organu i odwołanie w administracyjnym toku instancji
str. 238

5. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.
str. 249

6. Postępowanie wyjaśniające, w tym rozprawa administracyjna
str. 256

7. Uzgadnianie treści decyzji w poszczególnych dziedzinach prawa administracyjnego
str. 264

7.1. Programy dostosowawcze w prawie ochrony środowiska
str. 264

7.2. Decyzje zobowiązaniowe w prawie antymonopolowym
str. 269

7.3. Możliwości szerszego zastosowania negocjacyjnych metod ustalania treści decyzji
str. 272

8. Podsumowanie
str. 274

Zakończenie
str. 277

Orzecznictwo
str. 287

Bibliografia
str. 293

Ukryj

Opis:

Monografia jest systemowym opracowaniem dotyczącym zastosowania mediacji w sprawach administracyjnych. Przedstawia nie tylko najważniejsze etapy rozwoju mediacji w systemie prawnym oraz możliwości jej zastosowania, lecz wskazuje także przyczyny braku szerszego wykorzystania mediacji w sprawach administracyjnych.
Książka zawiera analizę dogmatyczną przepisów o mediacji przed sądem administracyjnym, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego oraz dorobku Rady Europy w zakresie alternatywnych środków rozwiązywania sporów w sprawach administracyjnych (ADR). Przedstawia również doświadczenia wdrażania ADR w Niemczech.

Autor w sposób umiejętny łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką stosowania prawa administracyjnego oraz polubownymi środkami rozwiązywania sporów.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców - sędziów sądów administracyjnych, urzędników administracji publicznej, adwokatów i radców prawnych, a także przedstawicieli środowisk naukowych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4400-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 312
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-2273:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów