Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Kociubiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2230:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

1. Skutki niekonstytucyjności powojennych aktów ekspropriacyjnych
str. 15

2. O metodzie
str. 24

3. Wejście w życie Konstytucji z 1997 r.
str. 31


3.1. Konstytucja z 1997 r. a wcześniejsze akty konstytucyjne
str. 31

3.2. Konstytucja z 1997 r. a ustawy przedkonstytucyjne
str. 39

3.3. Ustawodawstwo przedkonstytucyjne jako lex specialis
str. 59

3.4. Problematyka przedkonstytucyjnych aktów wykonawczych
str. 70

3.5. Przyrodzona godność człowieka jako źródło praw i wolności
str. 73

3.6. Podsumowanie
str. 81

4. Konstytucyjna regulacja prawa własności
str. 83


4.1. Miejsce prawa własności w Konstytucji
str. 83

4.2. Zakres podmiotowy prawa własności
str. 85

4.3. Zakres dopuszczalnych ingerencji w prawo własności
str. 94

4.3.1. Ograniczenia prawa własności
str. 96

4.3.1.1. Forma ustawy
str. 101

4.3.1.2. Zakaz naruszania istoty prawa własności
str. 108

4.3.1.3. Wartości uzasadniające ograniczenie prawa własności
str. 112

4.3.1.4. Zasada proporcjonalności sensu largo
str. 115

4.3.2. Wywłaszczenie
str. 117

4.3.2.1. Definicja pojęcia
str. 117

4.3.2.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy
str. 120

4.3.2.3. Warunki dopuszczalności wywłaszczenia
str. 122

4.3.3. Przepadek
str. 136

4.3.4. Ciężary i świadczenia publiczne
str. 142

4.4. Podsumowanie
str. 149

5. Prawo do wynagrodzenia szkody w Konstytucji z 1997 r.
str. 152


5.1. Charakter prawa do wynagrodzenia szkody
str. 154

5.2. Przesłanki dochodzenia uprawnienia opisanego w art. 77 ust. 1 Konstytucji
str. 155

5.2.1. Irrelewantność możliwości przypisania winy
str. 155

5.2.2. Zakres podmiotowy
str. 156

5.2.3. Organ władzy publicznej
str. 156

5.2.4. Działanie
str. 158

5.2.5. Niezgodność działania z prawem
str. 169

5.2.6. Szkoda
str. 170

5.2.7. Związek przyczynowy
str. 172

5.2.8. Sposób i zakres kompensacji
str. 174

5.2.9. Wymóg uzyskania prejudykatu
str. 178

5.3. Kwestia zupełności konstytucyjnej regulacji prawa do wynagrodzenia szkody
str. 183

5.4. Zakres temporalny prawa do wynagrodzenia szkody
str. 184

5.5. Podsumowanie
str. 191

6. Powojenne prawo konstytucyjne
str. 193


6.1. Zarys problemu
str. 193

6.2. Umocowanie Krajowej Rady Narodowej i Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego do wydawania aktów normatywnych
str. 195

6.2.1. Kwestia obowiązywania Konstytucji kwietniowej
str. 196

6.2.2. Moc obowiązująca aktów normatywnych wydanych przez władze ludowe
str. 200

6.2.3. Prawo konstytucyjne wczesnej Polski Ludowej
str. 206

6.3. Podsumowanie
str. 212

7. Legalność aktów ekspropriacyjnych
str. 214


7.1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej
str. 214

7.1.1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej a Konstytucja z 1997 r.
str. 214

7.1.1.1. Wzorzec kontroli
str. 216

7.1.1.2. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej a konstytucyjna regulacja wywłaszczenia
str. 221

7.1.1.3. Wyzucie z własności nieruchomości ziemskich o charakterze rolniczym jako ciężar publiczny
str. 239

7.1.1.4. Przejęcie majątków ziemskich podmiotów niemieckich
str. 242

7.1.1.5. Przejęcie majątków ziemskich osób skazanych za określone przestępstwa
str. 248

7.1.1.6. Kwestia praw majątkowych obciążających przejęte nieruchomości
str. 250

7.1.1.7. Nowelizacja dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
str. 252

7.1.1.8. Rozporządzenie z dnia 1 marca 1945 r. w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 266

7.1.2. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej a konstytucje międzywojenne
str. 270

7.1.2.1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej a międzywojenna konstytucyjna regulacja wywłaszczenia
str. 270

7.1.2.2. Reforma rolna jako upaństwowienie nieruchomości ziemskich (o charakterze rolniczym)
str. 274

7.1.2.3. Konstytucyjna regulacja problematyki reformy rolnej
str. 276

7.1.2.4. Wyzucie z własności nieruchomości ziemskich o charakterze rolniczym jako ciężar publiczny
str. 278

7.1.2.5. Obywatelski charakter prawa własności w konstytucjach międzywojennych a dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej
str. 279

7.1.2.6. Zasada równości a reforma rolna
str. 282

7.1.2.7. Kwestia praw majątkowych obciążających przejęte nieruchomości
str. 283

7.1.2.8. Nowelizacja przejęcia majątków ziemskich osób skazanych za określone przestępstwa
str. 285

7.1.2.9. Rozporządzenie z dnia 1 marca 1945 r. w świetle międzywojennych konstytucji
str. 285

7.1.3. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej w świetle Manifestu Lipcowego
str. 286

7.2. Dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa
str. 290

7.2.1. Dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa a Konstytucja z 1997 r.
str. 290

7.2.2. Dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa a konstytucje międzywojenne
str. 293

7.2.3. Dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa w świetle Manifestu Lipcowego
str. 295

7.3. Dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych i ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych
str. 296

7.3.1. Dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych i ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych a Konstytucja z 1997 r.
str. 296

7.3.2. Dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych i ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych a konstytucje międzywojenne
str. 300

7.3.3. Dekret o majątkach opuszczonych i porzuconych i ustawa o majątkach opuszczonych i porzuconych w świetle Manifestu Lipcowego
str. 302

7.4. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
str. 302

7.4.1. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy a Konstytucja z 1997 r.
str. 302

7.4.2. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy a konstytucje międzywojenne
str. 308

7.4.3. Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy w świetle Manifestu Lipcowego
str. 310

7.5. Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
str. 310

7.5.1. Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej a Konstytucja z 1997 r.
str. 310

7.5.2. Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej a konstytucje międzywojenne
str. 316

7.5.3. Ustawa o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej w świetle Manifestu Lipcowego
str. 318

7.6. Dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich
str. 318

7.6.1. Dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich a Konstytucja z 1997 r.
str. 318

7.6.2. Dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich a konstytucje międzywojenne
str. 321

7.6.3. Dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich w świetle Manifestu Lipcowego
str. 322

8 Skutki niekonstytucyjności powojennych aktów ekspropriacyjnych
str. 323


8.1. Dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego
str. 323

8.1.1. Uchwały w przedmiocie powszechnie obowiązującej wykładni
str. 323

8.1.2. Postanowienia umarzające postępowanie
str. 324

8.2. Kwestia utraty mocy przez akty ekspropriacyjne wskutek ich skonsumowania się a możliwość rozciągnięcia zakresu ich zastosowania na Ziemie Odzyskane
str. 328

8.3. Data skutku ekspropriacyjnego powojennych aktów nacjonalizacyjnych
str. 329

8.4. Utrata mocy obowiązującej przez przepis a możliwość jego przywołania w uzasadnieniu prawnym decyzji lub orzeczenia
str. 334

8.5. Konieczność wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia dla ochrony konstytucyjnych praw naruszonych przez akty ekspropriacyjne
str. 336

8.6. Skonsumowanie się przepisu a utrata mocy obowiązującej
str. 340

8.7. Kompetencja Trybunału Konstytucyjnego do orzekania w przedmiocie legalności aktów, które utraciły moc obowiązującą
str. 343

8.8. Ostateczna decyzja lub orzeczenie naruszające konstytucyjne wolności lub prawa jako przesłanka dopuszczalności skargi konstytucyjnej na uregulowania ekspropriacyjne
str. 347

8.9. Odszkodowawczy skutek bezprawności powojennych regulacji ekspropriacyjnych - propozycja rozwiązania
str. 348

8.9.1. Uwagi ogólne
str. 348

8.9.2. Przypadek szczególny dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
str. 354

8.9.3. Rozwiązanie zgodne z dotychczasową linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego
str. 362

8.9.4. Wysokość słusznego odszkodowania
str. 365

9. Podsumowanie
str. 368

10. Wnioski de lege ferenda
str. 374

Bibliografia
str. 381

Orzecznictwo
str. 399


Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono zagadnienie konstytucyjności powojennych przekształceń własnościowych, zarówno z perspektywy prawodawstwa ówczesnego, jak i obecnego.

Opracowanie zawiera dogłębną analizę tzw. aktów nacjonalizacyjnych oraz orzecznictwa ukształtowanego na ich tle, a także rozważania dotyczące m.in.:

  • zakresu dopuszczalnych ingerencji w prawo własności,
  • legalności aktów ekspropriacyjnych,
  • przesłanek dochodzenia odszkodowania na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji.
Prezentowane rozważania oparto m.in. na następujących aktach normatywnych:
  • dekrecie o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy,
  • dekrecie o majątkach opuszczonych i poniemieckich,
  • dekrecie o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Autor przedstawia rewizje utrwalonych poglądów - wykazuje ich wewnętrzną sprzeczność i niekonsekwencje oraz proponuje rozwiązania de lege ferenda.

Adresaci:
Książka jest adresowana do sędziów, adwokatów i radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych, a także osób zaangażowanych w proces legislacyjny. Będzie również ciekawa lektura dla wszystkich interesujących się historia ustroju i prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4342-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 404
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-2230:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów