Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Ponad 200 wzorów orzeczeń, pism procesowych i dokumentów składanych w toku postępowania upadłościowego.

więcej

Autorzy: Anna Hrycaj, Patryk Filipiak,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2017 r.
Kod: KAM-2170:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 21

Część 1. Pisma uczestników postępowania upadłościowego


I Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
1. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości | str. 27
2. Wniosek dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - o ogłoszenie upadłości głównej obejmującej likwidację majątku upadłego | str. 42
3. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika | str. 50
4. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika | str. 60
5. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (byłego przedsiębiorcy) | str. 69
6. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości wtórnej na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) | str. 75
7. Oświadczenie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 85
8. Odpowiedź dłużnika na wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 87
9. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz uchylenie zajęć w trybie art. 39 ust. 1 p.u. | str. 91
10. Pismo z ustosunkowaniem się dłużnika do sprawozdania tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 95
11. Wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą o przyspieszenie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości | str. 98
12. Wniosek dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej o przyspieszenie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości. | str. 100
13. Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości | str. 102
14. Zażalenie dłużnika na postanowienie sądu w przedmiocie oddalenia wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku | str. 110

II Postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego
15. Wniosek współmałżonka upadłego o wyłączenie rzeczy z masy upadłości | str. 123
16. Wniosek o wyłączenie rzeczy z masy upadłości | str. 126
17. Pozew o wyłączenie rzeczy z masy upadłości | str. 130
18. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości | str. 134
19. Sprzeciw wierzyciela co do odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym | str. 140
20. Sprzeciw upadłego co do uznania wierzytelności | str. 149
21. Odpowiedź wierzyciela na sprzeciw upadłego co do uznania wierzytelności | str. 154
22. Oświadczenie upadłego co do uznania wierzytelności | str. 158
23. Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym | str. 160
24. Zarzuty wierzyciela przeciwko opisowi i oszacowaniu nieruchomości upadłego (wzór nr 1) | str. 164
25. Zarzuty wierzyciela przeciwko opisowi i oszacowaniu nieruchomości upadłego (wzór nr 2) | str. 167
26. Zarzuty wierzyciela przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej rzeczowo | str. 170
27. Zarzuty wierzyciela przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszy masy upadłości | str. 174
28. Wniosek wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności wyciągowi z listy wierzytelności | str. 178
29. Wniosek upadłego o wstrzymanie likwidacji masy upadłości | str. 182
30. Wniosek upadłego o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem wraz z wnioskiem o wstrzymanie likwidacji masy upadłości (art. 266a p.u.) | str. 185
31. Zgoda na pełnienie funkcji członka rady wierzycieli | str. 191
32. Wniosek wierzycieli o zmianę składu rady wierzycieli | str. 195
33. Wniosek wierzycieli o ustanowienie rady wierzycieli | str. 199
34. Wniosek o dopuszczenie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli | str. 205
35. Wniosek wierzycieli o zwołanie zgromadzenia wierzycieli | str. 208

III Postępowanie w przedmiocie pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej
36. Wniosek wierzyciela o pozbawienie upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia | str. 213

Część 2. Pisma syndyka oraz innych organów postępowania upadłościowego i postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

I Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
37. Zarządzenie tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 225
38. Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 231

II Postępowanie upadłościwe
39. Pismo syndyka do upadłego z zawiadomieniem o wyznaczeniu syndyka oraz o utracie prawa zarządu | str. 243
40. Pismo syndyka informujące sędziego komisarza o tym, że upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek | str. 250
41. Wniosek syndyka o ustanowienie kuratora dla nieznanego spadkobiercy upadłego | str. 254
42. Wniosek syndyka o ustanowienie kuratora dla spadkobiercy upadłego, który nie wstąpił do postępowania | str. 257
43. Wniosek syndyka do komornika o wprowadzenie w posiadanie majątku upadłego | str. 260
44. Wniosek o wpis ogłoszenia upadłości w księdze wieczystej | str. 265
45. Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wierzycieli upadłego | str. 272
46. Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wierzyciela mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą | str. 276
47. Zawiadomienie komornika właściwości ogólnej upadłego o ogłoszeniu upadłości | str. 281
48. Zawiadomienie placówek pocztowych o ogłoszeniu upadłości | str. 289
49. Zawiadomienie banków i innych instytucji, z którymi upadły zawarł umowę o udostępnienie skrytki sejfowej albo w których złożył pieniądze lub inne przedmioty | str. 293
50. Wezwanie przedsiębiorstw i domów składowych | str. 295
51. Wniosek syndyka o powołanie zastępcy syndyka | str. 298
52. Wniosek syndyka o odwołanie z pełnionej funkcji | str. 301
53. Wniosek o ustalenie wynagrodzenia wstępnego | str. 304
54. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia ostatecznego | str. 311
55. Wezwanie upadłego do złożenia wyjaśnień co do zgłoszonej wierzytelności oraz do złożenia oświadczenia, czy upadły uznaje zgłoszoną wierzytelność | str. 315
56. Wezwanie wierzyciela do złożenia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności | str. 319
57. Wniosek do sędziego komisarza o przeprowadzenie postępowania dowodowego co do istnienia zgłoszonej wierzytelności | str. 322
58. Pismo syndyka z oświadczeniem o potrąceniu | str. 325
59. Wniosek syndyka o wyrażenie zgody przez sędziego komisarza na odstąpienie od umowy wzajemnej w całości | str. 332
60. Wniosek syndyka o wyrażenie zgody przez sędziego komisarza na odstąpienie od umowy wzajemnej w części | str. 335
61. Pismo syndyka o odstąpieniu od umowy wzajemnej w całości | str. 338
62. Pismo syndyka o odstąpieniu od umowy wzajemnej w części | str. 341
63. Wniosek syndyka do sędziego komisarza o wyrażenie zgody na wykonanie umowy wzajemnej | str. 343
64. Pismo syndyka o wykonaniu umowy wzajemnej | str. 346
65. Oświadczenie syndyka o zatrzymaniu rzeczy nieobjętej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości | str. 348
66. Oświadczenie syndyka o odstąpieniu od umowy zlecenia | str. 350
67. Pismo syndyka zawierające żądanie rozwiązania umowy użyczenia | str. 352
68. Oświadczenie syndyka o rozwiązaniu umowy najmu nieruchomości | str. 354
69. Wniosek do sędziego komisarza o wyrażenie zgody na wypowiedzenie umowy leasingu | str. 356
70. Wniosek syndyka o zwolnienie z kosztów sądowych złożony przed wytoczeniem powództwa o zapłatę | str. 359
71. Pozew o ustalenie bezskuteczności czynności prawnej | str. 365
72. Pozew syndyka o uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości | str. 377
73. Wniosek syndyka o uznanie umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości (art. 129 ust. 1 p.u.) | str. 382
74. Wniosek syndyka o uznanie obciążenia majątku upadłego zastawem rejestrowym za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości | str. 386
75. Spis inwentarza i oszacowanie składników masy upadłości (wzór nr 1) | str. 390
76. Spis inwentarza oraz spis należności wraz ze spisem nieobjętych przez syndyka składników majątku upadłego (wzór określony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) | str. 396
77. Plan likwidacyjny wraz ze spisem inwentarza i oszacowaniem majątku upadłego oraz sprawozdaniem finansowym (wzór nr 1) | str. 401
78. Spis inwentarza, oszacowanie masy upadłości, plan likwidacyjny oraz sprawozdanie finansowe (wzór nr 2) | str. 408
79. Pisemne sprawozdanie ogólne o stanie masy upadłości i o możliwości zaspokojenia wierzycieli składane w trybie art. 307 ust. 2 p.u. | str. 421
80. Okresowe sprawozdanie syndyka z czynności wraz ze sprawozdaniem rachunkowym oraz uzasadnieniem | str. 429
81. Okresowe sprawozdanie z czynności syndyka na wzorze określonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości | str. 437
82. Ostateczne sprawozdanie syndyka obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego oraz sprawozdanie rachunkowe (wzór nr 1) | str. 441
83. Ostateczne sprawozdanie syndyka obejmujące sprawozdanie ze swoich czynności w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego oraz sprawozdanie rachunkowe na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości | str. 447
84. Lista wierzytelności na wzorze określonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości | str. 452
85. Wniosek syndyka do sędziego komisarza o zatwierdzenie warunków przetargu | str. 458
86. Wniosek do sędziego komisarza o wydanie zezwolenia na sprzedaż przez syndyka przedsiębiorstwa upadłego z wolnej ręki | str. 463
87. Wniosek do sędziego komisarza o zgodę na sprzedaż przez syndyka ruchomości upadłego z wolnej ręki | str. 466
88. Wniosek do sędziego komisarza o zgodę na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności przez syndyka | str. 469
89. Wniosek o wyłączenie niezbywalnych ruchomości z masy upadłości | str. 472
90. Wniosek do sędziego komisarza o zezwolenie na zniszczenie niezbywalnych ruchomości | str. 475
91. Pismo syndyka do upadłego wzywające do odebrania pozostałego majątku, ksiąg i dokumentów | str. 478
92. Wniosek syndyka do sędziego komisarza o przeprowadzenie likwidacji nieodebranego majątku upadłego | str. 482
93. Wniosek syndyka o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego | str. 485
94. Oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej | str. 488
95. Oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości (plan podziału rzeczowy) | str. 495
96. Spis zlikwidowanych składników masy upadłości | str. 502
97. Sprawozdanie z wykonania planu podziału na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości | str. 505
98. Wniosek syndyka o wyrażenie zgody przez sędziego komisarza na złożenie kwoty do depozytu sądowego | str. 509
99. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości | str. 512
100. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości | str. 516

III Postępowanie w przedmiocie pozbawienia upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej
101. Wniosek syndyka o pozbawienie upadłego prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia | str. 523

Część 3. Orzeczenia sądu w postępowaniu upadłościowym

I Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
A. Formalna kontrola wniosku o ogłoszenie upadłości
102. Zarządzenie przewodniczącego, wzywające do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez dłużnika | str. 537
103. Zarządzenie przewodniczącego wzywające do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela | str. 541
104. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela reprezentowanego przez adwokata | str. 544
105. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku dłużnika z powodu nieuzupełnienia w terminie braków formalnych | str. 547
106. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku wierzycieli z powodu nieuiszczenia w terminie opłaty sądowej | str. 550
B. Przekazanie sprawy według właściwości
107. Postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi równorzędnemu | str. 555
C. Koszty sądowe
108. Postanowienie o zwolnieniu wierzyciela od kosztów sądowych | str. 559
109. Postanowienie o oddaleniu wniosku wierzyciela o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 561
110. Postanowienie o wezwaniu wierzyciela do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 565
D. Zabezpieczenie majątku dłużnika
111. Postanowienie o wyznaczeniu tymczasowego nadzorcy sądowego | str. 569
112. Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia ostatecznego tymczasowemu nadzorcy sądowemu | str. 573
113. Postanowienie o ustanowieniu zarządu przymusowego | str. 577
114. Postanowienie o oddaleniu wniosku wierzyciela o zabezpieczenie majątku dłużnika przez ustanowienie zarządu przymusowego | str. 581
115. Postanowienie o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych | str. 584
116. Postanowienie o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowań zabezpieczających | str. 588
E. Orzeczenia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości
117. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości | str. 593
118. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (brak wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania) | str. 603
119. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (brak wykazania legitymacji materialnej wnioskodawcy) | str. 610
120. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (brak wykazania wielości wierzycieli) | str. 615
121. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (brak wykazania istnienia majątku) | str. 619
122. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 628

II Postępowanie po ogłoszeniu upadłości
A. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
123. Postanowienie sędziego komisarza o zakazie opuszczania kraju przez upadłego | str. 635
124. Postanowienie sędziego komisarza o zastosowaniu wobec upadłego środków przymusu | str. 638
125. Postanowienie sędziego komisarza o uchyleniu środków przymusu | str. 641
B. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
126. Postanowienie sędziego komisarza o wyłączeniu z masy upadłości | str. 647
127. Postanowienie sędziego komisarza oddalające wniosek o wyłączenie z masy upadłości | str. 653
128. Postanowienie sędziego komisarza o określeniu zakresu i czasu korzystania przez upadłego i osoby mu bliskie z mieszkania | str. 657
129. Postanowienie sędziego komisarza nakazujące zwrot na rzecz osoby trzeciej z masy upadłości świadczenia wzajemnego tej osoby | str. 659
130. Postanowienie sędziego komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu hipoteki w księdze wieczystej | str. 662
C. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego i spadków nabytych przez upadłego
131. Postanowienie sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości | str. 667
132. Postanowienie sędziego komisarza o wyłączeniu spadku z masy upadłości | str. 670
D. Bezskuteczność czynności upadłego
133. Postanowienie sędziego komisarza o uznaniu za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości części wynagrodzenia reprezentanta upadłego | str. 675
134. Postanowienie sędziego komisarza o uznaniu za bezskuteczne obciążenia majątku upadłego hipoteką | str. 680
E. Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca
135. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego syndyka | str. 685
136. Postanowienie sędziego komisarza o sprostowaniu sprawozdania rachunkowego syndyka | str. 689
137. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania rachunkowego syndyka | str. 693
138. Postanowienie sędziego komisarza o powołaniu zastępcy syndyka | str. 697
139. Postanowienie o ustaleniu wstępnej wysokości wynagrodzenia syndyka | str. 699
140. Postanowienie o ustaleniu ostatecznej wysokości wynagrodzenia syndyka | str. 707
141. Postanowienie o odwołaniu syndyka z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków | str. 713
142. Postanowienie sądu o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji syndyka i o wyznaczeniu innej osoby do pełnienia funkcji syndyka w razie śmierci poprzedniego syndyka | str. 719
143. Postanowienie sędziego komisarza o odwołaniu zastępcy syndyka | str. 721
F. Upadły
144. Postanowienie sędziego komisarza o ustanowieniu kuratora dla upadłego, który nie ma zdolności procesowej | str. 725
145. Postanowienie sędziego komisarza o określeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem organów upadłego | str. 727
146. Postanowienie sędziego komisarza o ustaleniu wynagrodzenia kuratora upadłego | str. 730
147. Postanowienie sędziego komisarza o ustanowieniu kuratora dla spadkobiercy upadłego | str. 733
G. Wierzyciele
148. Postanowienie sędziego komisarza o ustanowieniu kuratora dla wierzyciela, który nie ma zdolności sądowej lub procesowej | str. 737
149. Postanowienie sędziego komisarza o ustaleniu kosztów działania kuratora wierzyciela | str. 739
H. Rada wierzycieli
150. Postanowienie sędziego komisarza o ustanowieniu rady wierzycieli | str. 745
151. Postanowienie sędziego komisarza o odwołaniu członka rady wierzycieli | str. 748
152. Postanowienie sędziego komisarza o uchyleniu uchwały rady wierzycieli | str. 751
153. Postanowienie sędziego komisarza o zwrocie wydatków związanych z udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli | str. 754
154. Postanowienie sędziego komisarza o przyznaniu wynagrodzenia za udział w posiedzeniu rady wierzycieli | str. 756
I. Z gromadzenie wierzycieli
155. Postanowienie sędziego komisarza o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli | str. 761
156. Postanowienie sędziego komisarza o dopuszczeniu wierzyciela do udziału w zgromadzeniu wierzycieli | str. 764
J. Zagadnienia ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
157. Postanowienie o połączeniu do wspólnego rozpoznania spraw upadłościowych prowadzonych wobec wspólników spółki cywilnej | str. 769
158. Postanowienie sędziego komisarza o zobowiązaniu wierzycieli do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania | str. 771
K. Lista wierzytelności
159. Zarządzenie sędziego komisarza o zwrocie zgłoszenia wierzytelności dokonanego przez adwokata lub radcę prawnego | str. 777
160. Zarządzenie sędziego komisarza o wezwaniu do uzupełnienia braków zgłoszenia wierzytelności | str. 780
161. Zarządzenie sędziego komisarza o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wskutek nieuzupełnienia braków formalnych w terminie | str. 782
162. Postanowienie sędziego komisarza o zobowiązaniu wierzyciela do złożenia zaliczki na koszty postępowania związanego ze zgłoszeniem wierzytelności po terminie | str. 785
163. Zarządzenie sędziego komisarza o zwrocie zgłoszenia wierzytelności wskutek nieuiszczenia w terminie zaliczki | str. 788
164. Zarządzenie sędziego komisarza o przekazaniu zgłoszenia wierzytelności syndykowi | str. 791
165. Postanowienie sędziego komisarza o odrzuceniu sprzeciwu | str. 793
166. Postanowienie sędziego komisarza o rozpoznaniu sprzeciwu | str. 796
167. Postanowienie sędziego komisarza o dokonaniu zmiany na liście i o zatwierdzeniu listy wierzytelności | str. 798
168. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu uzupełniającej listy wierzytelności | str. 800
169. Postanowienie sędziego komisarza o dokonaniu zmiany na zatwierdzonej liście wierzytelności | str. 802
L. Likwidacja masy upadłości
170. Postanowienie sędziego komisarza o wstrzymaniu likwidacji masy upadłości | str. 807
171. Postanowienie sędziego komisarza o wyłączeniu z masy upadłości rzeczy ruchomych, których nie można zbyć z zachowaniem przepisów ustawy | str. 809
172. Postanowienie sędziego komisarza o rozpoznaniu zarzutów na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa | str. 812
173. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu warunków przetargu | str. 814
174. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta | str. 816
175. Postanowienie sędziego komisarza o odroczeniu zatwierdzenia wyboru oferenta | str. 818
176. Postanowienie sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki | str. 820
177. Postanowienie sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż ruchomości z wolnej ręki | str. 822
178. Postanowienie sędziego komisarza o wyznaczeniu zastawnikowi terminu zaspokojenia się z przedmiotu zastawu | str. 824
179. Postanowienie sędziego komisarza o wydaniu syndykowi przedmiotu zastawu | str. 826
180. Postanowienie sędziego komisarza o wyznaczeniu wierzycielowi terminu przejęcia przedmiotu zastawu na własność v828
181. Postanowienie sędziego komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki v830
M. Podział funduszów masy upadłości
182. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką | str. 835
183. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu częściowego planu podziału funduszy masy upadłości | str. 837
184. Postanowienie sędziego komisarza o zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości | str. 839
185. Postanowienie sędziego komisarza o odrzuceniu zarzutów wniesionych po terminie | str. 840
186. Postanowienie sędziego komisarza o rozpoznaniu zarzutów | str. 843
187. Postanowienie sędziego komisarza o określeniu zakresu wykonania planu podziału | str. 847
188. Postanowienie sędziego komisarza o złożeniu kwoty przypadającej z planu podziału do depozytu sądowego | str. 849
189. Postanowienie o wydaniu kwoty z depozytu sądowego | str. 851
N. U morzenie i ukończenie postępowania upadłościowego
190. Postanowienie o umorzeniu postępowania | str. 855
191. Postanowienie o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego | str. 859
192. Postanowienie sędziego komisarza nakazujące przymusowe odebranie majątku od syndyka | str. 862
193. Postanowienie o zasądzeniu od upadłego na rzecz przechowawcy kosztów przechowywania majątku | str. 864
194. Postanowienie sędziego komisarza o zarządzeniu likwidacji nieodebranego majątku upadłego | str. 867
O. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
195. Postanowienie o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej | str. 873
196. Postanowienie o oddaleniu wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej | str. 876
P. Międzynarodowe postępowanie upadłościowe w sprawach pozaunijnych
197. Postanowienie o zabezpieczeniu | str. 881
198. Postanowienie o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 883
199. Postanowienie o uchyleniu postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 888
200. Postanowienie o zmianie postanowienia o uznaniu orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego | str. 892
201. Postanowienie o zezwoleniu zarządcy zagranicznemu na likwidację majątku znajdującego się w Polsce | str. 895

Bibliografia | str. 897

Ukryj

Opis:

Drugie wydanie książki zawiera ponad dwieście wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych. Obejmuje ona zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników: dłużnika i wierzycieli, jak i pisma przygotowywane przez syndyka. Autorzy, dążąc do ujednolicenia praktyki organów postępowania upadłościowego, przedstawiają również propozycje wzorów postanowień sądu upadłościowego i sędziego-komisarza. Uwzględnione zostały zmiany w stanie prawnym zaszłe od czasu poprzedniego wydania oraz wydane w tym czasie orzeczenia sądów odnoszące się do omawianej tematyki. Wzory są opatrzone rozbudowanymi komentarzami autorskimi wyjaśniającymi kwestie merytoryczne i ułatwiającymi szybkie i prawidłowe sporządzenie właściwego dokumentu. Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Książka jest przeznaczona dla sędziów i asystentów sędziów w wydziałach do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich, jak również dla przedsiębiorców, pracowników firm windykacyjnych, banków, firm leasingowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-750-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 900
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-2170:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów