Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

Finanse Komunalne - [EBOOK PDF]
Poszczególne numery czasopisma w wersji PDF.

MIESIĘCZNIK Regionalnych Izb Obrachunkowych wydawany od maja 1994 roku.

W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO)

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: EBO-1281:ABC-6504  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 48,30 zł.
Twoja cena brutto już od: 38,64 zł. ( Oszczędzasz: 9,66 zł. )

Spis treści: 

Polski opis Angielski opis


ARTYKUŁY

Piotr Świątek
 • Organizacja i finansowanie przez gminy zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • str. 5

  Iwona Ciepiela
 • Procedura wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w świetle senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw z 2011 r.
 • str. 13

  BUDŻET

  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
 • Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
 • str. 22

  Artur Tomasz Olszewski
 • Dochodzenie na drodze postępowania sądowego wypłaty dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty
 • str. 51

  PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  Tomasz Wołowiec
 • Preferencje w podatku od środków transportu a decyzje gospodarcze firm transportowych (badania własne)
 • str. 61

  Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski
 • Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości
 • str. 73

  MIENIE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Jarosław Balcewicz
 • Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
 • str. 81

  Artur K. Modrzejewski
 • Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez podmiot wewnętrzny
 • str. 87

  NADZÓR I KONTROLA

  Grażyna Jakubowicz
 • Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych
 • str. 98

  DYLEMATY

  Elżbieta Rogala
 • Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy a podatek VAT
 • str. 110

  ORZECZNICTWO

 • Zakres odwołania do "przepisów prawa budowlanego" na potrzeby definiowania budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  (glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 12.05.2011 r. - Krzysztof Radzikowski)
 • str. 113

  VARIA

  Tadeusz Dobek
 • Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2011 r.
 • str. 124

  Table of Contents & Abstracts str. 158
  Piotr Świątek
  Organizacja i finansowanie przez gminy zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  Artykuł dotyczy najistotniejszych regulacji wprowadzonych ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Materiał podzielono na dwie części. W pierwszej omówiono zagadnienia dotyczące realizacji przez gminę zadań w formie żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna, wskazano na obowiązki gminy związane z prowadzeniem rejestru podmiotów tworzących żłobki i kluby dziecięce oraz przedstawiono kwestie zlecania przez gminy innym podmiotom zadań z zakresu opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna. W drugiej części przedstawiono sposób finansowania przez gminy określonych ustawą zadań, przeanalizowano podstawy ustalania opłat za sprawowanie opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna oraz zasady udzielania dotacji z budżetu gminy.

  Początek strony


  Iwona Ciepiela
  Procedura wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w świetle senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim i niektórych innych ustaw z 2011 r.
  W celu zwiększenia znaczenia i aktywności wiejskich jednostek pomocniczych gmin - sołectw, uchwalono ustawę o funduszu sołeckim, umożliwiającą prowadzenie przez sołectwa własnej gospodarki finansowej w ramach budżetu danej gminy. W praktyce jednak część gmin albo w ogóle nie podejmowała uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego, albo podejmowała uchwały o odmowie jego wyodrębnienia. W konsekwencji zgłoszona została inicjatywa legislacyjna zmierzająca do zmiany dotychczasowych reguł wyodrębniania środków funduszu sołeckiego, poddana analizie w treści niniejszego opracowania.

  Początek strony


  Małgorzata Natoniewska-Stasiak
  Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r.
  Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego (JST) w 2011 r. oraz nawiązuje do stanu finansów publicznych w 1999 r. - roku ustanowienia trzech szczebli samorządu terytorialnego w Polsce. Tekst powstał na podstawie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., przedłożonego Sejmowi i Senatowi przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych (KRRIO) w czerwcu br.

  Początek strony


  Artur Tomasz Olszewski
  Dochodzenie na drodze postępowania sądowego wypłaty dotacji, o której mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty
  Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest problematyka dotowania szkół i placówek niepublicznych zgodnie z art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, określenie zasad ustalania wysokości dotacji oraz trybu jej przekazywania. Autor odniósł się również do kwestii związanych z dochodzeniem tego rodzaju roszczeń w toku postępowania sądowego - przed sądem cywilnym oraz w postępowaniu administracyjnym, dokonując oceny charakteru prawnego roszczenia o dotację oraz dopuszczalności drogi sądowej.

  Początek strony


  Tomasz Wołowiec
  Preferencje w podatku od środków transportu a decyzje gospodarcze firm transportowych (badania własne)
  Preferencje podatkowe w sensie prawnym przybierają różną postać - najczęściej są to odliczenia, zwolnienia, obniżki stawek, ale zdarza się też zaniechanie poboru podatku czy łączne opodatkowanie dochodów podatników. Wspólną cechą tych działań jest to, że prowadzą do obniżenia zobowiązania podatkowego i tym samym obniżenia potencjalnych wpływów budżetowych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Oznacza to, że preferencje te mają swoją wartość, która wyraża się wielkością utraconych przez budżet dochodów. Należy pamiętać, że preferencje podatkowe nie są jednym czynnikiem wpływającym na decyzje ekonomiczne podmiotów gospodarczych, zatem nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych determinant otoczenia społeczno-gospodarczego.

  Początek strony


  Tomasz Brzezicki, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jacek Wantoch-Rekowski
  Wpływ zmiany granic gminy na wymiar podatku od nieruchomości
  Przedmiotem opracowania jest ustalenie, jakie przepisy podatkowe o charakterze miejscowym obowiązują w sytuacji zmiany granic gminy na obszarach, które zmieniły swoją przynależność terytorialną. Problematyczne mogą okazać się zarówno przepisy dotyczące stawek podatku, które to gminy uchwalają w granicach wynikających z ustawy, jak i przepisy ustanawiające zwolnienia przedmiotowe, a w szczególności zwolnienia stanowiące zachęty do inwestowania na terytorium danej gminy.

  Początek strony


  Jarosław Balcewicz
  Problemy niepłacenia przez wykonawcę podwykonawcom w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
  Nieterminowe regulowanie przez wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców, za wykonane w ramach zamówień publicznych roboty budowlane, stanowi poważny problem dla zamawiających. Podwykonawca z mocy prawa może domagać się zapłaty przysługującego mu wynagrodzenia nie tylko od wykonawcy, lecz także wprost od inwestora (zamawiającego) - także wtedy gdy inwestor zapłacił już całość wynagrodzenia wykonawcy. Aby uchronić się przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami obowiązujących regulacji, zamawiający (inwestor) powinien zawrzeć z wykonawcą umowę odpowiednio zabezpieczającą jego interesy oraz efektywnie kontrolować proces płacenia przez wykonawcę podwykonawcom.

  Początek strony


  Artur K. Modrzejewski
  Wybór regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonej przez podmiot wewnętrzny
  Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki wyboru przez gminę regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której trafiały będą odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości, w sytuacji kiedy regionalna instalacja prowadzona jest przez tzw. podmiot wewnętrzny. Artykuł uwzględnia stan prawny na 16.07.2012 r.

  Początek strony


  Grażyna Jakubowicz
  Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych
  W artykule omówiono wyniki kontroli koordynowanej w zakresie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 r. Przeprowadzona kontrola miała na celu w szczególności sprawdzenie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego stosują przepisy dotyczące dotacji, po wejściu w życie ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych w odniesieniu do podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także w jaki sposób przestrzegane są inne przepisy prawa w tym zakresie.

  Początek strony


  Elżbieta Rogala
  Zbycie gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy a podatek VAT
  Wysokość opodatkowania podatkiem VAT zbycia gruntu zabudowanego ze środków własnych nabywcy od początku stanowiła przedmiot sporu pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Spowodowane było to nierespektowaniem przez prawo podatkowe przepisów prawa cywilnego. I jakkolwiek takie nierespektowanie wpisane jest w autonomię prawa podatkowego, to jednak organy podatkowe ostatecznie uznały wyższość norm prawa cywilnego nad prawem podatkowym VAT. Wydaje się zatem, że od 7.11.2011 r. - dzięki interpretacji indywidualnej, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - sprawa ta nie będzie budziła już kontrowersji.

  Początek strony


  Krzysztof Radzikowski
  Zakres odwołania do "przepisów prawa budowlanego" na potrzeby definiowania budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  Wyrok WSA w Olsztynie z 12.05.2011 r.
  Pojęcie budowli - jako przedmiotu opodatkowania - należy interpretować zgodnie z definicją legalną, zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 3 i 9 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, a nie aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów techniczno-budowlanych lub dotyczących innych dziedzin prawa, do których nie ma w ustawie podatkowej odesłania w tym zakresie.

  Początek strony


  Tadeusz Dobek
  Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2011 r.
  Opracowanie jest omówieniem części pierwszej przedłożonego Sejmowi i Senatowi RP sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r. w zakresie: zadań i zasad działania regionalnych izb obrachunkowych, działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej izb. W dalszej części opracowania omówione zostały również m.in. raporty izb o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzona przez nie działalność informacyjna i szkoleniowa. Ostatnia część tekstu zawiera omówienie działalności Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, a także doświadczeń izb z zakresu stosowania obowiązujących przepisów prawa w działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej.

  Początek strony


  Ukryj

  Opis:

  KOLEGIUM REDAKCYJNE

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. Mirosław Stec

  dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu),
  Tadeusz Dobek (prezes RIO w Bydgoszczy),
  Janusz Gałkiewicz (prezes RIO w Opolu),
  dr Ryszard Paweł Krawczyk (prezes RIO w Łodzi),
  dr Stanisław Srocki (prezes RIO w Białymstoku),
  dr Zbigniew K. Wójcik (prezes RIO w Rzeszowie)

  Rada naukowo-programowa

  prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
  prof. dr hab. Zyta Gilowska,
  prof. dr hab. Jerzy Małecki
  prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
  dr Czesława Rudzka-Lorentz - przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli
  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski,
  Elżbieta Suchocka-Roguska

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1232-0307 , Format: B5 (176 x 250 mm)
  Rodzaj: czasopisma samorządowe , Medium: czasopismo (WKP)
  Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
  Kod: EBO-1281:ABC-6504 Miejsce wydania: Warszawa