Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Sieradzka, Marian Zdyb,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30.04.2013 r.
Kod: KAM-2060;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
str. 21

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 23


Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
str. 23

Art. 2. [Działalność gospodarcza - pojęcie]
str. 26

Art. 2a. [Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług]
str. 46

Art. 3. [Wyłączenia stosowania ustawy - działalność rolnicza]
str. 53

Art. 4. [Pojęcie przedsiębiorcy]
str. 57

Art. 5. [Słowniczek ustawy]
str. 75

Art. 6. [Wolność działalności gospodarczej]
str. 86

Art. 7. [Pomoc publiczna dla przedsiębiorców]
str. 194

Art. 8. [Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez organy administracji publicznej]
str. 203

Art. 9. [Działanie z poszanowaniem uzasadnionych interesów przedsiębiorcy]
str. 205

Art. 9a. [Uznawanie certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej]
str. 209

Art. 9b. [Uznawanie ubezpieczeń i gwarancji odpowiedzialności zawodowej]
str. 212

Art. 10. [Interpretacja przepisów]
str. 213

Art. 10a. [Termin]
str. 219

Art. 11. [Załatwianie spraw przedsiębiorców]
str. 225

Art. 12. [Obowiązek współdziałania]
str. 229

Art. 13. [Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne]
str. 231

Art. 13a. [Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową]
str. 244

Rozdział 2
Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
str. 250


Art. 14. [Wpis we właściwym rejestrze]
str. 250

Art. 14a. [Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej]
str. 261

Art. 15. (uchylony
str. 281

Art. 16. [Obowiązek posiadania NIP]
str. 284

Art. 17. [Obowiązek przestrzegania reguł uczciwej konkurencji]
str. 284

Art. 18. [Obowiązek spełniania określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej]
str. 286

Art. 19. [Obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych]
str. 288

Art. 20. [Obowiązek oznakowania towarów]
str. 289

Art. 21. [Obowiązek oznaczenia przedsiębiorcy]
str. 294

Art. 22. [Obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym]
str. 295

Rozdział 2a
Punkt kontaktowy
str. 298


Art. 22a. [Punkt kontaktowy]
str. 298

Art. 22b. [Zapewnienie dostępu do informacji]
str. 301

Art. 22c. [Składanie wniosków za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego]
str. 303

Art. 22d. [Udostępnienie informacji o pojedynczym punkcie kontaktowym w innych krajach]
str. 305

Art. 22e. [Realizacja obowiązków związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej za pomocą środków komunikacji elektronicznej]
str. 306

Art. 22f. [Rozporządzenie w sprawie realizacji zadań punktu kontaktowego]
str. 306

Rozdział 3
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
str. 308


Art. 23. [Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej]
str. 308

Art. 24. [Forma przekazywania informacji]
str. 316

Art. 25. [Wpis do CEIDG]
str. 317

Art. 25a. [Potwierdzenie w CEIDG upoważnienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy]
str. 323

Art. 26. [Zasady składania wniosków o wpis oraz ich archiwizacja]
str. 324

Art. 27. [Wniosek o wpis do CEIDG]
str. 327

Art. 28. [Wpis w innych rejestrach i ewidencjach]
str. 334

Art. 29. [Zwolnienie z opłaty za wpis]
str. 335

Art. 30. [Zmiana oraz wykreślenie wpisu]
str. 336

Art. 31. [Wpis z urzędu]
str. 337

Art. 32. [Wniosek o zmianę wpisu]
str. 339

Art. 33. [Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do rejestru]
str. 340

Art. 34. [Wykreślenie wpisu z urzędu]
str. 341

Art. 35. [Wykreślenie lub sprostowanie wpisu]
str. 344

Art. 36. [Sprostowanie lub wykreślenie - obowiązek powiadomienia innych organów]
str. 345

Art. 37. [Udostępnianie danych i informacji zawartych we wpisie w CEIDG]
str. 346

Art. 38. [Jawność udostępnianych danych]
str. 349

Art. 39. [Udostępnianie danych CEIDG organom administracji]
str. 351

Art. 40-45. (uchylone)
str. 353

Rozdział 4
Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza
str. 354


Art. 46. [Działalność gospodarcza koncesjonowana]
str. 354

Art. 47. [Organy właściwe w sprawach koncesji]
str. 419

Art. 48. [Szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej koncesjonowanej]
str. 425

Art. 49. [Wniosek o udzielenie koncesji]
str. 428

Art. 50. [Postępowanie poprzedzające wydanie koncesji]
str. 437

Art. 51. [Ograniczona liczba koncesji]
str. 439

Art. 52. [Przetarg na udzielenie koncesji]
str. 440

Art. 53. [Ogłoszenie o przetargu]
str. 443

Art. 54. [Wybór ofert]
str. 445

Art. 55. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu koncesyjnym]
str. 446

Art. 56. [Odmowa udzielenia lub ograniczenie zakresu koncesji]
str. 448

Art. 57. [Kontrola działalności gospodarczej koncesjonowanej]
str. 453

Art. 58. [Przesłanki cofnięcia koncesji]
str. 456

Art. 59. [Zgłaszanie zmian]
str. 463

Art. 60. [Przyrzeczenie wydania koncesji]
str. 463

Art. 61. [Ponowne udzielenie koncesji]
str. 467

Art. 62. [Opłata za udzielenie koncesji]
str. 468

Art. 63. [Stosowanie odrębnych przepisów]
str. 470

Art. 65. [Wpis do rejestru działalności gospodarczej regulowanej]
str. 491

Art. 66. [Rejestr działalności regulowanej]
str. 509

Art. 67. [Wpis do rejestru]
str. 511

Art. 68. [Odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej]
str. 514

Art. 69. [Przechowywanie dokumentów]
str. 516

Art. 70. [Kontrola działalności gospodarczej regulowanej]
str. 516

Art. 71. [Zakaz prowadzenia działalności regulowanej]
str. 517

Art. 72. [Wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej regulowanej - konsekwencje]
str. 521

Art. 73. [Wykreślenie na wniosek]
str. 522

Art. 74. [Odesłanie]
str. 523

Art. 75. [Zezwolenia]
str. 523

Art. 75a. [Obowiązek uzyskania pozwoleń, licencji lub zgód na prowadzenie działalności gospodarczej]
str. 538

Art. 76. [Zadania organów samorządu terytorialnego]
str. 604

Rozdział 5
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
str. 605


Art. 77. [Zasady i tryb kontroli działalności gospodarczej]
str. 605

Art. 78. [Zawiadomienie o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami prawa]
str. 612

Art. 79. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli]
str. 614

Art. 79a. [Podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych]
str. 620

Art. 79b. [Prawa i obowiązki kontrolowanego]
str. 629

Art. 80. [Czynności kontrolne]
str. 630

Art. 80a. [Przeprowadzenie kontroli - miejsce]
str. 633

Art. 80b. [Sposób przeprowadzenia czynności kontrolnych]
str. 635

Art. 81. [Dokumentacja kontroli]
str. 636

Art. 81a. [Książka kontroli]
str. 638

Art. 82. [Ograniczenia prowadzenia kontroli]
str. 639

Art. 83. [Ograniczenie czasu trwania kontroli]
str. 643

Art. 83a. [Przerwanie kontroli]
str. 648

Art. 84. [Odstępstwa od zakazu prowadzenia więcej niż jednej kontroli oraz ograniczeń w zakresie czasu trwania kontroli]
str. 649

Art. 84a. [Wyłączenia określonych rodzajów działalności gospodarczej z kontroli]
str. 650

Art. 84aa. [Wyłączenia niektórych przepisów dotyczących kontroli w odniesieniu do kontroli działalności leczniczej]
str. 652

Art. 84b. [Wyłączenia przepisów dotyczących kontroli]
str. 652

Art. 84c. [Sprzeciw wobec czynności kontrolnych]
str. 653

Art. 84d. [Niedopuszczalność sprzeciwu]
str. 658

Rozdział 6
Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
str. 660


Art. 85. [Oddział przedsiębiorcy zagranicznego]
str. 660

Art. 86. [Zakres działalności oddziału]
str. 662

Art. 87. [Ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania oddziału]
str. 665

Art. 88. [Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego]
str. 666

Art. 89. [Obowiązki rejestrowe przedsiębiorcy zagranicznego]
str. 667

Art. 90. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie wykonywania działalności]
str. 670

Art. 91. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez oddział]
str. 672

Art. 92. [Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego]
str. 675

Art. 93. [Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego]
str. 677

Art. 94. [Zakres działania przedstawicielstwa]
str. 678

Art. 95. [Przedstawicielstwa utworzone przez osoby zagraniczne]
str. 678

Art. 96. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo]
str. 679

Art. 97. [Wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw - elementy]
str. 680

Art. 98. [Zaświadczenie o wpisie]
str. 684

Art. 99. [Odmowa wpisu do rejestru przedstawicielstw]
str. 684

Art. 100. [Obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego tworzącego przedstawicielstwo]
str. 686

Art. 101. [Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez przedstawicielstwa]
str. 688

Art. 102. [Likwidacja - obowiązki]
str. 689

Art. 102a. [Likwidacja - wyłączenia]
str. 690

Rozdział 7
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
str. 693


Art. 103. [Mikroprzedsiębiorcy,mali i średni przedsiębiorcy]
str. 693

Art. 104. [Mikroprzedsiębiorca]
str. 695

Art. 105. [Mały przedsiębiorca]
str. 695

Art. 106. [Średni przedsiębiorca]
str. 696

Art. 107. [Zasady przeliczania przychodu]
str. 696

Art. 108. (uchylony)
str. 697

Art. 109. [Zasady przeliczania zatrudnienia]
str. 697

Art. 110. [Wniosek o udzielenie pomocy publicznej]
str. 697

Rozdział 8
Przepis końcowy
str. 702

Art. 111.
str. 702

Bibliografia
str. 703


Ukryj

Opis:

Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera kompleksowe omówienie problematyki aktywności gospodarczej. W publikacji przedstawiono najważniejsze aspekty działalności gospodarczej - jej podjęcie, wykonywanie, zawieszenie oraz zakończenie. Omówiono także przepisy prawne dotyczące ograniczeń swobody wykonywania działalności gospodarczej, w tym przepisy prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu uwzględniono aktualne orzecznictwo z tego zakresu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych, jak również sędziów sądów gospodarczych.

"Praca zasługuje na szczególne uznanie ponieważ autorzy, dokonując swoich analiz, odpowiadają na pytania o charakterze fundamentalnym. Niewątpliwie kluczowe znaczenie ma tu odpowiedź na pytanie o istotę wolności gospodarczej oraz kształtowanie aksjologicznych podstaw nowego ustroju gospodarczego, a także podjęcie zagadnienia kształtowania optymalnego modelu nowego ładu gospodarczego. Swoje poglądy prezentują w sposób użyteczny zarówno dla praktyków, jak i teoretyków. Stąd spotkać się ona powinna z zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców".

Prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak


Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 708
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-2060;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów