Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Profesor Teodor Szymanowski - życiorys kryminologa
str. 5

Dorobek naukowy Profesora Teodora Szymanowskiego
str. 9

Część I. Zasady prawa karnego oraz zasady tworzenia prawa karnego


Prawo obywatela do sądu - "usądowienie" szczególnych działów polskiego prawa karnego
Tadeusz Bojarski
str. 25

O przestępstwach samouwolnienia się osoby pozbawionej wolności (art. 242 § 1 i 4 k.k.) oraz niepowrotu osoby pozbawionej wolności do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 § 2 i 3 k.k.)
Paweł Daniluk
str. 36

Uwagi o znaczeniu zasady proporcjonalności dla stanowienia prawa
Teresa Dukiet -Nagórska
str. 56

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kodeksie karnym skarbowym w aspekcie sprawstwa umyślnego albo nieumyślnego
Katarzyna Gutbier
str. 76

Kara pozbawienia wolności za przestępstwa gospodarcze w prawie ukraińskim
Andrij Kosyło
str. 88

Kilka uwag w kwestii tzw. dwutorowości prawa karnego
Krzysztof Krajewski
str. 108

Kryminologiczne prawo karne
Marek J. Lubelski
str. 126

Zasada proporcjonalności w stosowaniu środków przymusu w procesie karnym
Ariadna Ochnio
str. 144

Represyjność polskiego prawa karnego
Andrzej J. Szwarc
str. 162

Wokół reformy prawa karnego. Indywidualizacja kary w prawie karnym materialnym - szkic penologiczny
Jarosław Utrat -Milecki
str. 175

Rozważania o potrzebie zmian w zakresie środków represji karnoprawnej
Andrzej Zoll
str. 208

Część II. Polityka kryminalna w Polsce

Jak często stosowany jest areszt tymczasowy?
Janina Błachut
str. 227

Zanim zostanie orzeczona kara zastępcza. Uwagi na tle orzekania i wykonywania kar wolnościowych
Wojciech Dadak
str. 235

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego podobnie działającego środka (w ustawodawstwie i praktyce sądowej)
Jolanta Jakubowska -Hara
str. 249

Kara pozbawienia wolności w perspektywie rozważań penologicznych i psychospołecznych
Tomasz Kalisz
str. 279

Punitywność? Kierunki zmian w polskiej polityce kryminalnej
Witold Klaus, Irena Rzeplińska, Dagmara Woźniakowska-Fajst
str. 295

Polityka karna sądów powszechnych w okresie obowiązywania nowej kodyfikacji karnej
Mirosława Melezini
str. 330

Aktualne tendencje polityki stosowania środków penalnych w Polsce. Czy wreszcie przełom?
Jan Skupiński
str. 360

Sprawiedliwość naprawcza wobec kary pozbawienia wolności
Paweł Szczepaniak
str. 380

Próba całościowego spojrzenia na efektywność prawa karnego w Polsce
Leon Chełmicki-Tyszkiewicz
str. 406

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - w kierunku racjonalizacji czy biurokracji?
Paulina Wiktorska
str. 419

Część III. Stan badań kryminologicznych w Polsce i za granicą

Uwięzieni w okresie małoletniości. Wokół kategoryzacji osób pozbawionych wolności
Teodor Bulenda
str. 441

Populacje więzienne w krajach Unii Europejskiej
Beata Gruszczyńska
str. 460

Geneza (nie tylko) współczesnej przestępczości w Rosji
Katarzyna Laskowska
str. 480

Pomiar napięcia emocjonalnego osób o określonych dysfunkcjach psychicznych i społecznych
Tomasz Rudowski
str. 498

Część IV. Prawa osób pozbawionych wolności

Przesłanki obrony obligatoryjnej w postępowaniu wykonawczym
Jacek Kosonoga
str. 511

Prawo więźniów do wolności religijnej
Małgorzata Kuć
str. 539

Prawo skazanego do niezwłocznego wykonania orzeczonej kary
Jerzy Lachowski
str. 566

Szczególna ochrona skazanych i tymczasowo aresztowanych na podstawie przepisów art. 88d i 212ba kodeksu karnego wykonawczego
Stefan Lelental
str. 577

Jak poradzić sobie z karą dożywotniego pozbawienia wolności?
Maria Niełaczna
str. 597

Kształtowanie się prawa skazanych do korzystania z wolności religijnej
Grażyna B. Szczygieł
str. 641

Wybrane zagadnienia wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem prawa do przebywania w izolacji penitencjarnej wraz z dzieckiem
Karolina Więckiewicz
str. 659

Część V. Systemy postępowania z więźniami

Kierowanie skazanych do właściwych zakładów karnych. Uwagi na tle zmian w zakresie regulacji prawnej klasyfikacji penitencjarnej
Leszek Bogunia , Adam Kwieciński
str. 685

Kara pozbawienia wolności i jej wykonanie w poglądach prof. Juliusza Makarewicza
Alicja Grześkowiak
str. 697

Więźniowie niebezpieczni a prawa osób pozbawionych wolności w polskim systemie penitencjarnym
Jacek Pomiankiewicz
str. 719

Kształcenie na odległość jako perspektywa optymalizująca readaptację społeczną osób pozbawionych wolności
Adam Szecówka, Marietta Pawlas
str. 741

Resocjalizacyjne funkcje najdłuższych kar pozbawienia wolności. Pomiędzy sporami doktrynalnymi a wykonawczym oportunizmem
Piotr Stępniak
str. 765

Część VI. Personel więzienny

Służba Więzienna - portret własny na tle systemu penitencjarnego
Zbigniew Lasocik
str. 785

Personel więzienny - specyfika zawodu
Henryk Machel
str. 803

Istota i znaczenie Europejskich Reguł Więziennych (ERW-2006) z perspektywy pracy funkcjonariuszy więziennych
Monika Płatek
str. 822

Polecenie jako prawna forma działalności Służby Więziennej
Tomasz Przesławski
str. 856

Część VII. Środki probacyjne

Nowe zadania sądowych kuratorów zawodowych po zmianach przepisów kodeksu karnego wykonawczego
Kazimierz Postulski
str. 871

Część VIII. Przestępczość i postępowanie z nieletnimi

Zakład poprawczy czy zakład karny dla nieletnich?
Violetta Konarska -Wrzosek
str. 891

Kwalifikowany typ przestępstwa zgwałcenia a odpowiedzialność karna nieletniego
Joanna Mierzwińska -Lorencka
str. 904

Część IX. społeczeństwo o przestępczości i polityce Kryminalnej

Znajomość prawa karnego w zakresie czynnego żalu w społeczeństwie polskim
Olga Sitarz
str. 921

Stosunek społeczeństwa polskiego do wybranych zachowań kontrowersyjnych i nagannych moralnie w świetle wyników badań
Aleksandra Szymanowska
str. 943

Część X. Wykluczeni i działania na ich rzecz

Interdyscyplinarna pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
Elżbieta Bielecka
str. 971

Wykluczenie społeczne a przestępczość - wybrane aspekty
Anna Kossowska
str. 978

Doświadczenia, perspektywy, ograniczenia w działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób skazanych i ich rodzin na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat"
Krystyna Ostrowska
str. 986

Część XI. Historia wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Ewolucja systemów wykonywania kary pozbawienia wolności na przestrzeni wieków
Jadwiga Cegielska
str. 1003

Ograniczanie recydywy w dyskusjach kryminalno-politycznych ostatniego stulecia
Barbara Stańdo -Kawecka
str. 1022

Zabójstwo sądowe Heinza Baumanna - sprawa karna Sr 176/46 przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku. Ofiara, proces i sprawcy
Andrzej Rzepliński
str. 1038

Część XII. Varia

Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy
Konrad Buczkowski
str. 1117

Następstwa globalizacji dla rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
Władysław Misiak, Joanna Felczak
str. 1153

Godność - polityka - sprawiedliwość
Tadeusz Pilch
str. 1168

Globalizacja jako uwarunkowania tożsamości nowej kategorii dewiantów
Bronisław Urban
str. 1179

Bibliografia zbiorcza
str. 1191

Wykaz skrótów
str. 1255


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4224-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1268
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2139:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów