Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

W publikacji ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego, a także w postępowaniach pomocniczych.

więcej

Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszyńska (red. naukowy), Tomasz Aniukiewicz, Katarzyna Karwecka, Łukasz Bierski, Aleksandra Klich,
Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 maja 2016 r.
z uwzględnieniem zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1311)

Kod: KAM-2168;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 150,36 zł.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 17

WPROWADZENIE | str. 21

PROCES | str. 23

I PISMA PROCESOWE PRZED WSZCZĘCIEM PROCESU | str. 25

1. Wniosek pozwanej o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 27
2. Wniosek powódki o zwolnienie od kosztów sądowych | str. 31
3. Wniosek powoda o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu | str. 36
4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu | str. 40
5. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej | str. 43
6. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia | str. 46

II POZWY | str. 53

A. Wzory ogólne | str. 53
7. Pozew o świadczenie majątkowe (o zapłatę) | str. 55
8. Pozew o świadczenie niemajątkowe | str. 61
9. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 68
10. Pozew o ukształtowanie prawa | str. 75
11. Pozew z roszczeniem ewentualnym | str. 81
12. Pozew z roszczeniem alternatywnym | str. 87
13. Pozew zawierający interwencję główną | str. 93
14. Pozew wzajemny | str. 98

B. Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania | str. 105
15. Pozew o ochronę dóbr osobistych | str. 107
16. Pozew o zapłatę w związku ze spełnieniem świadczenia | str. 113
17. Pozew o uznanie czynności prawnej za nieważną | str. 120
18. Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną | str. 127
19. Pozew o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli | str. 135
20. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości | str. 141
21. Powództwo o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu błędu | str. 149
22. Pozew przeciwko właścicielowi nieruchomości o zaniechanie naruszeń | str. 157
23. Pozew o wydanie i rozgraniczenie nieruchomości | str. 164
24. Pozew o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości | str. 170
25. Pozew o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną | str. 176
26. Pozew o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne) | str. 182
27. Pozew o zaprzestanie naruszeń prawa własności nieruchomości (powództwo negatoryjne) | str. 189
28. Pozew najemcy przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów na nieruchomość | str. 195
29. Pozew zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy | str. 202
30. Pozew dłużnika solidarnego o zapłatę (względem współdłużnika) | str. 208
31. Pozew wierzyciela solidarnego o zapłatę | str. 213
32. Pozew o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne | str. 219
33. Pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej | str. 225
34. Pozew o zwrot zadatku | str. 231
35. Pozew o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia | str. 237
36. Pozew o zapłatę z tytułu czynu niedozwolonego | str. 244
37. Pozew o zapłatę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 251
38. Pozew o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania | str. 258
39. Pozew o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika | str. 265
40. Pozew o zapłatę kary umownej | str. 272
41. Pozew o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej | str. 281
42. Powództwo o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną | str. 287
43. Pozew o zapłatę z powodu wady rzeczy | str. 293
44. Pozew o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji | str. 301
45. Pozew o zapłatę z uwagi na złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy | str. 310
46. Pozew o naprawienie szkody za naruszenie prawa pierwokupu | str. 316
47. Powództwo o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu | str. 323
48. Pozew o zwrot rzeczy użyczonej | str. 329
49. Pozew o zapłatę prowizji z tytułu umowy agencyjnej | str. 337
50. Pozew przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki | str. 344
51. Pozew o odszkodowanie za utratę rzeczy wniesionej przez osobę korzystającą z usług hotelu | str. 351
52. Pozew o rozwiązanie spółki cywilnej | str. 358
53. Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 364
54. Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 372
55. Pozew wierzyciela przeciwko poręczycielowi | str. 379
56. Pozew o zwrot przedmiotu darowizny | str. 386

C. Prawo spadkowe | str. 393
57. Powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego | str. 395
58. Pozew o wyłączenie małżonka od dziedziczenia | str. 403
59. Pozew o zobowiązanie do wykonania zapisu | str. 409
60. Pozew o zachowek | str. 415
61. Pozew wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy o zapłatę | str. 421
62. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie ustnej | str. 427

D. Prawo rodzinne | str. 431
63. Pozew o unieważnienie małżeństwa | str. 433
64. Pozew o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny | str. 440
65. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej | str. 445
66. Pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str. 451
67. Pozew o separację | str. 458
68. Pozew małżonka rozwiedzionego o dostarczenie środków utrzymania | str. 466
69. Pozew męża matki o zaprzeczenie ojcostwa | str. 473
70. Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa | str. 480
71. Pozew o ustalenie ojcostwa | str. 488
72. Pozew o rozwiązanie przysposobienia | str. 494
73. Pozew o zasądzenie alimentów | str. 501
74. Pozew o podwyższenie alimentów | str. 509
75. Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego | str. 516

E. Inne postępowania odrębne | str. 523
76. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 525
77. Pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 533
78. Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym - formularz | str. 542

III PISMA PROCESOWE WNOSZONE W TOKU POSTĘPOWANIA | str. 551

A. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 551
79. Odpowiedź na pozew | str. 553
80. Odpowiedź na pozew wraz z pozwem wzajemnym | str. 558
81. Odpowiedź na pozew z wnioskiem o odrzucenie pozwu | str. 565
82. Cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczeń | str. 569
83. Ograniczenie powództwa | str. 572
84. Wniosek o wyłączenie sędziego | str. 575
85. Zgłoszenie interwencji ubocznej | str. 579
86. Opozycja przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego | str. 583
87. Wniosek pozwanego o wezwanie do wzięcia udziału w procesie - przypozwanie | str. 586
88. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie | str. 589
89. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu | str. 592
90. Wniosek o uzupełnienie i sprostowanie protokołu rozprawy | str. 596
91. Wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżeń co do uchybień przepisom postępowania | str. 599
92. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego | str. 602
93. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 605
94. Wniosek powoda o zawieszenie postępowania | str. 608
95. Wniosek stron o zawieszenie postępowania | str. 612
96. Wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania | str. 614
97. Wniosek o umorzenie zawieszonego postępowania | str. 617
98. Wniosek powoda o odroczenie rozprawy | str. 620
99. Wniosek powoda o połączenie kilku oddzielnych spraw do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia | str. 623
100. Wniosek o sporządzenie oraz doręczenie pozwanemu wyroku wraz z uzasadnieniem | str. 626
101. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku | str. 629
102. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku | str. 631
103. Wniosek pozwanego o dokonanie wykładni wyroku | str. 634
104. Wniosek pozwanego o ograniczenie zabezpieczenia wynikającego z nakazu zapłaty z weksla | str. 636
105. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego | str. 639

B. Zaskarżenie orzeczeń sądowych | str. 643
106. Sprzeciw pozwanego od wyroku zaocznego | str. 645
107. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 649
108. Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 654
109. Apelacja oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego | str. 658
110. Apelacja oparta na zarzucie naruszeń prawa procesowego | str. 664
111. Apelacja oparta na nowych faktach i dowodach | str. 670
112. Odpowiedź na apelację | str. 675
113. Cofnięcie apelacji pozwanego | str. 678
114. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie uiszczenia kosztów sądowych | str. 680
115. Zażalenie powoda na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie zwrotu pozwu | str. 684
116. Zażalenie powoda na postanowienie rozstrzygające o kosztach procesu | str. 687
117. Odpowiedź na zażalenie | str. 692
118. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu prawa materialnego | str. 695
119. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania | str. 705
120. Odpowiedź pozwanego na skargę kasacyjną | str. 714
121. Cofnięcie skargi kasacyjnej | str. 717
122. Skarga na postanowienie referendarza sądowego | str. 720
123. Skarga pozwanego o wznowienie postępowania | str. 724
124. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 729

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE

I SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO | str. 739

125. Wniosek o uznanie za zmarłego | str. 741
126. Wniosek o stwierdzenie zgonu | str. 746
127. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego | str. 750
128. Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite wraz z wnioskiem o ustanowienie doradcy tymczasowego | str. 754
129. Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia | str. 759

II SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI | str. 763

130. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną | str. 765
131. Wniosek o zwolnienie z obowiązku złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa | str. 769
132. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków | str. 773
133. Wniosek małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem | str. 777
134. Wniosek małżonka o nakazanie wypłacania mu wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka | str. 782
135. Wniosek o wyłączenie odpowiedzialności małżonka | str. 786
136. Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków | str. 791
137. Wniosek o zniesienie separacji | str. 795
138. Wniosek o podział majątku wspólnego wraz z wnioskiem o ustalenie nierównych udziałów w tym majątku | str. 799
139. Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej | str. 804
140. Wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem | str. 808
141. Wniosek o odebranie dziecka | str. 813
142. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka | str. 817
143. Wniosek o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka | str. 821
144. Wniosek o przysposobienie | str. 825
145. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniej | str. 831
146. Wniosek opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego | str. 836
147. Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej | str. 840

III SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO | str. 843

148. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości | str. 845
149. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej | str. 851
150. Wniosek współwłaściciela o uchylenie zarządu | str. 855
151. Wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy | str. 859
152. Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej | str. 864
153. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości | str. 871

IV SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO | str. 877

154. Wniosek o zabezpieczenie spadku | str. 879
155. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza | str. 884
156. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu | str. 888
157. Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu | str. 892
158. Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych | str. 896
159. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku | str. 901
160. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku | str. 905
161. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu | str. 910
162. Wniosek o dział spadku | str. 915

V SPRAWY ZŁOŻENIA PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA DO DEPOZYTU SĄDOWEGO | str. 921

163. Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 923
164. Wniosek dłużnika o zwrot depozytu sądowego | str. 928

VI POSTĘPOWANIE REJESTROWE | str. 931

165. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców | str. 933
166. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców | str. 937
167. Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów | str. 956
168. Wniosek o wpis w księdze wieczystej | str. 962

VII INNE SPRAWY | str. 969

169. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego | str. 971
170. Wniosek o odtworzenie dokumentu świadectwa dojrzałości | str. 974
171. Wniosek o umorzenie weksla | str. 980

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

I POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE | str. 985


172. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego | str. 987
173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych | str. 991
174. Wniosek strony o uchylenie zabezpieczenia | str. 994
175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności | str. 998
176. Zażalenie na udzielenie zabezpieczenia | str. 1001
177. Zażalenie na postanowienie uchylające zabezpieczenie | str. 1005
178. Pozew dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia | str. 1009

II POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE | str. 1015

A. Wnioski i pisma w sprawie nadania klauzuli wykonalności | str. 1015
179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu | str. 1017
180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem | str. 1020
181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi sądu polubownego | str. 1024
182. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed sądem polubownym | str. 1027
183. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu | str. 1030
184. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika | str. 1033
185. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko osobie, na którą przeszedł obowiązek | str. 1038
186. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego) | str. 1042
187. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki osobowej | str. 1046
188. Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego | str. 1050
189. Zażalenie na postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności | str. 1053
190. Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 1056
191. Wniosek dłużnika o uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 1059

B. Wszczęcie i prowadzenie egzekucji | str. 1063
192. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego | str. 1065
193. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości | str. 1069
194. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę | str. 1072
195. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego | str. 1075
196. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności | str. 1078
197. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości | str. 1081
198. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) | str. 1084
199. Wniosek o wszczęcie egzekucji z wieczystego użytkowania gruntu | str. 1087
200. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości | str. 1091
201. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości | str. 1095
202. Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego | str. 1098
203. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej | str. 1101
204. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wprowadzenia w posiadanie | str. 1104
205. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (z prawem do lokalu socjalnego) | str. 1107
206. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia) | str. 1111
207. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego (bez prawa do lokalu socjalnego i bez wskazania tymczasowego pomieszczenia) | str. 1115
208. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej) | str. 1119
209. Wniosek o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności | str. 1122
210. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości | str. 1126
211. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych | str. 1130
212. Wniosek o wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy | str. 1133
213. Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku | str. 1139
214. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 1143
215. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 1145
216. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji | str. 1147
217. Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości | str. 1150
218. Skarga na czynność komornika | str. 1153
219. Skarga na zaniechanie przez komornika określonej czynności (bezczynność komornika) | str. 1156
220. Skarga na postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego | str. 1159

C. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 1163
221. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego | str. 1165
222. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji | str. 1169

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM POLUBOWNYM

223. Zapis na sąd polubowny | str. 1175
224. Wezwanie na arbitraż | str. 1178
225. Wniosek strony do sądu o wyznaczenie arbitra | str. 1180
226. Wniosek strony o wyłączenie arbitra | str. 1183
227. Wniosek sądu polubownego do sądu rejonowego o dokonanie czynności | str. 1187
228. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 1189

MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE

I POWÓDZTWO PRZED SĄDEM PRACY PRZECIWKO PRACODAWCY ZAGRANICZNEMU | str. 1197

229. Powództwo o zapłatę wynagrodzenia przeciwko pracodawcy zagranicznemu - na podstawie rozporządzenia Parlamentu i Rady nr 1215/2012/UE | str. 1199

II EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ (ROZPORZĄDZENIE NR 861/2007) | str. 1205

230. Pozew w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń | str. 1207
231. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 1219

III POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY | str. 1225

232. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty | str. 1227
233. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty | str. 1237

IV POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO | str. 1241

234. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego - na podstawie rozporządzenia nr 805/2004/WE | str. 1243
235. Zażalenie na odmowę wydania zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego | str. 1246
236. Wniosek dłużnika o wydanie zaświadczenia o utracie wykonalności orzeczenia, któremu wcześniej nadano zaświadczenie europejskiego tytułu wykonawczego | str. 1250
237. Wniosek o uznanie orzeczenia zagranicznego | str. 1253

LITERATURA | str. 1257

Ukryj

Opis:

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w szczególności:
– złagodzenia przepisów o formie czynności prawnych,
– zwiększenia katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych,
– wprowadzenia możliwości wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu informatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych.
W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.
Publikacja jest przygotowana w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający wykorzystywanie zamieszczonych w niej wzorów w praktyce. Opracowany przez autorów komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:
– zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
– zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
– poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Publikacja obejmuje również wzory z europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.
Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8626-5 , 1260
Rodzaj: wzory pism , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2168;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów