Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mieczysław Goettel,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2013 r.
Kod: KAM-2256:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Zwierzę jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego
str. 23


1. Koncepcja przedmiotu stosunku cywilnoprawnego
str. 23

1.1. Uwagi wstępne
str. 23

1.2. Przedmioty materialne
str. 25

1.2.1. Rzeczy
str. 26

1.2.2. Obiekty materialne niebędące rzeczami
str. 30

1.3. Przedmioty niematerialne
str. 35

1.4. Przedmioty złożone
str. 36

2. Kwalifikacja prawna zwierzęcia
str. 37

2.1. Zwierzę a rzecz. Zasada dereifikacji
str. 37

2.1.1.Sytuacja prawna zwierzęcia przed wejściem w życie ustawy o ochronie zwierząt
str. 37

2.1.2. Sytuacja prawna zwierzęcia po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt
str. 42

2.2. Zwierzę jako szczególne dobro materialne
str. 49

Rozdział II
Zwierzę w stosunkach prawnorzeczowych
str. 55


1. Uwagi wprowadzające
str. 55

2. "Własność" zwierząt
str. 56

2.1. Problem własności zwierząt przed wejściem w życie ustawy o ochronie zwierząt
str. 56

2.2. Koncepcja "własności" zwierząt po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt
str. 59

2.3. Podmioty "własności" zwierząt
str. 61

2.4. Sytuacja prawna zwierząt znajdujących się w szczególnej sytuacji faktycznej
str. 65

2.5. Treść i wykonywanie "własności" zwierzęcia
str. 68

2.6. Nabycie i utrata "własności" zwierzęcia w sposób pierwotny - uwagi ogólne
str. 83

2.7. Nabycie "własności" zwierzęcia przez znalezienie
str. 84

2.8. Problem porzucenia i zawłaszczenia zwierzęcia
str. 92

2.9. Zwierzęta a nabycie pożytków naturalnych
str. 100

2.10. Skutki prawne wyrojenia pszczół
str. 104

2.11. Nabycie "własności" zwierzęcia wolno żyjącego w drodze wykonywania polowania oraz "pozyskiwania" w inny sposób
str. 107

2.12.Wybrane przypadki utraty "własności" zwierzęcia
str. 111

2.13. Uśmiercenie jako szczególny przypadek wygaśnięcia "własności" zwierzęcia
str. 113

2.14. "Współwłasność" zwierzęcia i jej zniesienie
str. 117

3. Zwierzę jako przedmiot innych praw rzeczowych oraz sytuacji prawnorzeczowych
str. 119

3.1. Zwierzę jako przedmiot praw rzeczowych ograniczonych
str. 119

3.2. Zwierzę jako przedmiot "posiadania" i "dzierżenia"
str. 127

Rozdział III
Zwierzę w stosunkach zobowiązaniowych
str. 130


1. Uwagi wprowadzające
str. 130

2. Sprzedaż zwierząt
str. 132

2.1. Zwierzę jako przedmiot umowy sprzedaży oraz wynikających z niej obowiązków stron
str. 132

2.2. Rękojmia za wady zwierząt
str. 136

2.3. Sprzedaż konsumencka zwierząt
str. 145

3. Zwierzęta na tle innych czynności obrotu
str. 150

3.1. Umowy zbycia połączone z wytworzeniem przedmiotu obrotu
str. 150

3.2. Pozostałe umowy zbycia
str. 153

3.3. Umowy o używanie cudzych dóbr majątkowych
str. 156

3.4. Umowy o świadczenie usług
str. 163

3.5. Umowa przewozu
str. 170

3.6. Zwierzęta w stosunkach ubezpieczeniowych
str. 175

4. Wyłączenia i ograniczenia w zakresie obrotu zwierzętami
str. 184

5. Zwierzę w pozaumownych stosunkach zobowiązaniowych
str. 189

5.1. Zwierzę jako produkt niebezpieczny
str. 189

5.2. Zwierzę a czyny niedozwolone
str. 196

5.3. Zwierzę a bezpodstawne wzbogacenie
str. 198

Rozdział IV
Zwierzę w innych stosunkach cywilnoprawnwych
str. 204


1. Zwierzę w stosunkach spadkowych
str. 204

2. Zwierzę w stosunkach rodzinnoprawnych
str. 205

3. Zwierzę jako przedmiot ochrony patentowej
str. 208

4. Zwierzę w świetle cywilnych regulacji prawnoprocesowych
str. 211

4.1. Sytuacja zwierzęcia w stosunkach prawnoprocesowych - uwagi ogólne
str. 211

4.2. Zwierzę jako przedmiot egzekucji
str. 213

Rozdział V
Prawna ochrona zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cywilnoprawnej
str. 221


1. Prawna ochrona zwierząt - zagadnienia wprowadzające
str. 221

1.1. Prawna ochrona zwierząt a tzw. prawa zwierząt
str. 221

1.2. Zwierzę jako dobro chronione prawem
str. 223

1.3. Ochrona zwierząt w świetle standardów międzynarodowych, wspólnotowych i konstytucyjnych - zarys problematyki
str. 226

1.4. Ochrona zwierząt na gruncie prawa administracyjnego - przegląd wybranych regulacji prawnych
str. 233

1.4.1. Uwagi ogólne
str. 233

1.4.2. Ustawa o ochronie zwierząt
str. 235

1.4.3. Inne regulacje administracyjnoprawne
str. 238

1.5. Prawnokarna ochrona zwierząt - ogólna charakterystyka
str. 246

1.5.1. Ochrona w przepisach kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń
str. 246

1.5.2. Ochrona na gruncie szczególnych regulacji prawa karnego
str. 250

2. Szczególne instrumenty ochrony administracyjnej oraz prawnokarnej mające bezpośredni wpływ na cywilnoprawną sytuację zwierzęcia
str. 257

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 257

2.2. Czasowe odebranie zwierzęcia w trybie ustawy o ochronie zwierząt
str. 258

2.3. Orzeczenie przepadku zwierzęcia
str. 274

2.4. Inne środki orzekane przez sąd
str. 285

3. Ochrona cywilnoprawna
str. 289

3.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 289

3.2. Problem ochrony cywilnoprawnej w świetle unormowań szczególnych
str. 290

3.2.1. Eliminacja szkód w środowisku naturalnym
str. 291

3.2.2. Sytuacja prawna zwierząt bezdomnych
str. 292

3.2.3. Inne rozwiązania szczególne
str. 294

3.3. Ochrona cywilnoprawna na zasadach ogólnych
str. 297

3.3.1. Prawnorzeczowe środki ochrony
str. 297

3.3.2. Ochrona na gruncie instytucji zobowiązaniowych
str. 306

3.3.3. Zwierzę a ochrona dóbr osobistych
str. 316

Rozdział VI
Cywilnoprawne środki ochrony przed zwierzętami
str. 318


1. Zwierzęta jako źródło zagrożeń dla dóbr chronionych prawem
str. 318

1.1. Przyczyny i charakter zagrożeń
str. 318

1.2. Cywilnoprawne środki eliminacji skutków i przyczyn zagrożeń - uwagi ogólne
str. 320

2. Odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie art. 431 k.c.
str. 321

2.1. Uwagi wprowadzające i prawnoporównawcze
str. 321

2.2. Zakres odpowiedzialności
str. 327

2.3. Podmioty odpowiedzialności
str. 331

2.4. Przesłanki odpowiedzialności
str. 336

2.5. Zasady odpowiedzialności
str. 342

2.6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność
str. 347

2.7. Odpowiedzialność na zasadzie słuszności
str. 348

2.8. Zabezpieczenie roszczenia o naprawienie szkody
str. 352

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza w świetle unormowań szczególnych
str. 354

3.1. Uwagi wstępne
str. 354

3.2. Szkody łowieckie
str. 357

3.2.1. Pojęcie szkód łowieckich
str. 357

3.2.2. Przesłanki i podmioty odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 365

3.2.3. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 369

3.3. Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne występujące na obszarach chronionych
str. 372

3.4. Szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
str. 377

3.4.1. Zakres szkód podlegających naprawieniu
str. 377

3.4.2. Przesłanki, podmioty i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 381

4. Unormowania szczególne a przepisy kodeksu cywilnego
str. 385

4.1. Problem zbiegu odpowiedzialności
str. 385

4.2. Ustalenie szkody i odszkodowania w świetle przepisów szczególnych oraz unormowań kodeksu cywilnego
str. 386

5. Inne cywilnoprawne środki ochrony
str. 393

5.1. Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych
str. 393

5.1.1. Uwagi ogólne
str. 393

5.1.2. Odpowiedzialność za czyny własne
str. 394

5.1.3. Odpowiedzialność za zachowania osób trzecich
str. 398

5.1.4. Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej
str. 400

5.1.5. Skutki wyrządzenia szkody w stanie wyższej konieczności
str. 402

5.1.6. Roszczenie prewencyjne
str. 407

5.2. Odszkodowanie jako szczególny instrument przeciwdziałania zagrożeniu szkodą
str. 412

5.3. Roszczenia o ochronę dóbr osobistych
str. 414

5.4. Zbieg roszczeń - zarys problemu
str. 417

Uwagi końcowe i wnioski
str. 421

Bibliografia
str. 443


Ukryj

Opis:

W pracy w sposób kompleksowy przedstawiono problem zwierzęcia na gruncie prawa prywatnego. Jednym z głównych zamierzeń autora było uchwycenie miejsca zwierzęcia w stosunkach prawnorzeczowych, z położeniem szczególnego nacisku na istotę, treść, kwestię nabycia i utraty, ochrony itd. prawa podmiotowego do zwierzęcia, będącego odpowiednikiem prawa własności, oraz w stosunkach zobowiązaniowych - umownych i pozaumownych. Autor podjął złożoną problematykę ochrony prawnej zwierząt, poruszył też tematy wynagradzania szkód oraz innych konsekwencji zagrożeń ze strony zwierząt.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników nauki oraz studentów prawa lub administracji, przedstawicieli praktyki wymiaru sprawiedliwości i administracji zajmujących się głównie sprawami cywilnymi oraz administracyjnymi dotyczącymi zwierząt (m. in. związanymi z ochroną zwierząt i wynagradzaniem wyrządzanych przez nie szkód), członków organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz wszelkich innych podmiotów działających na rzecz ochrony zwierząt.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4375-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 460
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-2256:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów