Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran (red. nauk.), Daniel Książek, Marcin Wujczyk,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2013 r.
Kod: KAM-1745:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

CZĘŚĆ PIERWSZA. PROCESOWE PRAWO PRACY
str. 19

Rozdział 1
Spory pracy
str. 21


1. Ogólna charakterystyka sporów pracy
str. 21

2. Delimitacja indywidualnych i zbiorowych sporów pracy
str. 23

3. Systematyka indywidualnych sporów pracy
str. 28

Rozdział 2
Organizacja systemu ochrony prawnej w sporach pracy
str. 37


1. Modele ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy
str. 37

1.1. Organy ochrony prawnej a wymiar sprawiedliwości w indywidualnych sporach pracy
str. 37

1.2. Metody likwidowania indywidualnych sporów pracy przez organy ochrony prawnej
str. 38

1.3. Modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy
str. 41

1.4. Modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy w systemie ustawodawstwa polskiego
str. 48

2. Status organizacyjny komisji pojednawczych
str. 52

3. Status organizacyjny sądownictwa pracy.
str. 55

4. Status organizacyjny kolegiów arbitrażu społecznego
str. 59

Rozdział 3
Prawo do sądu w indywidualnych sporach pracy
str. 61

Rozdział 4
Droga sądowa w indywidualnych sporach pracy
str. 70


1. Delimitacja trybów rozstrzygania indywidualnych sporów pracy
str. 70

2. Spory na tle niepracowniczych stosunków służbowych
str. 73

3. Spory na tle pracowniczych stosunków służbowych
str. 75

Rozdział 5
Kompetencje sądów pracy
str. 82


1. Uwagi wprowadzające
str. 82

2. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy
str. 84

3. Sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy
str. 92

4. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
str. 96

5. Sprawy o odszkodowania dochodzone od pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
str. 100

6. Sprawy o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa ze stosunków prawa pracy
str. 101

Rozdział 6
Procedury polubownego likwidowania indywidualnych sporów pracy
str. 107


1. Uwagi wstępne
str. 107

2. Pozasądowe postępowanie pojednawcze
str. 108

2.1. Podstawy prawne postępowania przed komisjami pojednawczymi
str. 108

2.2. Podmioty pozasądowego postępowania pojednawczego
str. 110

2.3. Przebieg pozasądowego postępowania pojednawczego
str. 113

3. Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 118

4. Sądowe postępowanie pojednawcze
str. 123

4.1. Podstawy prawne sądowego postępowania pojednawczego
str. 123

4.2. Podmioty sądowego postępowania pojednawczego
str. 124

4.3. Przebieg sądowego postępowania pojednawczego
str. 126

Rozdział 7
Ugody w indywidualnych sporach pracy
str. 131


1. Systematyka ugód w indywidualnych sporach pracy
str. 131

2. Charakter prawny i skutki ugód w indywidualnych sporach pracy
str. 132

3. Zakres swobody kontraktowania w ugodach w indywidualnych sporach pracy
str. 145

4. Kontrola ugód w indywidualnych sporach pracy
str. 154

Rozdział 8
Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 164


1. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy a model proceduralny w indywidualnych sporach pracy
str. 164

2. Strony w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 165

3. Pełnomocnicy w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 168

4. Wszczęcie procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 172

4.1. Formy wszczęcia postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 172

4.2. Treść pozwu
str. 173

4.3. Skutki wniesienia pozwu
str. 175

4.4. Podmioty uprawnione do złożenia powództwa w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 176

4.5. Skutki doręczenia pozwu
str. 180

4.6. Powództwo wzajemne
str. 181

4.7. Przekształcenia podmiotowe
str. 182

5. Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 183

5.1. Właściwość rzeczowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 183

5.2. Właściwość miejscowa w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 184

5.3. Przekazanie sprawy innemu sądowi ze względów celowościowych
str. 186

6. Pomoc sądu dla stron w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 187

7. Koszty postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 190

8. Czynności wyjaśniające w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 194

8.1. Konieczność prowadzenia czynności wyjaśniających
str. 195

8.2. Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających
str. 195

8.3. Cel czynności wyjaśniających
str. 195

8.4. Zaniechanie prowadzenia czynności wyjaśniających
str. 198

9. Rozprawa sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 199

9.1. Charakterystyka ogólna
str. 199

9.2. Przygotowanie rozprawy
str. 199

9.3. Termin rozprawy
str. 200

9.4. Wstęp na rozprawę
str. 200

9.5. Przebieg rozprawy
str. 201

10. Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 206

10.1. Charakterystyka ogólna
str. 206

10.2. Dowód z dokumentów
str. 209

10.3. Dowód z zeznań świadków
str. 210

10.4. Dowód z opinii biegłego
str. 213

10.5. Dowód z przesłuchania stron
str. 215

10.6. Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki
str. 216

10.7. Dowód z akt
str. 217

11. Postępowanie uproszczone w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 218

12. Wyrok i wyrokowanie w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 225

13. Apelacja w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 235

14. Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 243

14.1. Charakterystyka ogólna
str. 243

14.2. Wyłączenie dopuszczalności skargi kasacyjnej
str. 244

14.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
str. 244

14.4. Przymus adwokacko-radcowski
str. 245

14.5. Termin do wniesienia skargi
str. 246

14.6. Forma skargi kasacyjnej
str. 248

14.7. Procedura rozpoznania skargi kasacyjnej
str. 255

14.8. Wyrokowanie
str. 257

15. Egzekucja orzeczeń i ugód w sprawach z zakresu prawa pracy
str. 257

Rozdział 9
Procedury rejestrowe w zbiorowym prawie pracy
str. 262


1. Uwagi ogólne
str. 262

2. Rejestracja związków zawodowych i organizacji pracodawców
str. 262

3. Rejestracja układów zbiorowych pracy
str. 267

Rozdział 10
Postępowanie arbitrażowe w zbiorowych sporach pracy
str. 273

CZĘŚĆ DRUGA. PISMA Z ZAKRESU PRAWA PRACY
str. 281


1. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego
str. 283

2. Pozew o nawiązanie stosunku pracy
str. 284

3. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
str. 287

4. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem
str. 289

5. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 292

6. Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 295

7. Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracodawcę
str. 297

8. Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu wygaśnięcia umowy o pracę
str. 300

9. Pozew o przywrócenie do pracy
str. 302

10. Pozew o dopuszczenie do pracy
str. 304

11. Pozew o ponowne zatrudnienie z powodu wydania wyroku uniewinniającego
str. 306

12. Pozew o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu
str. 308

13. Pozew o nawiązanie spółdzielczej umowy o pracę
str. 311

14. Pozew o uchylenie kary porządkowej nagany
str. 313

15. Pozew o ustalenie, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy
str. 315

16. Pozew o sprostowanie treści protokołu powypadkowego w zakresie przyczyn i okoliczności wystąpienia wypadku przy pracy
str. 317

17. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
str. 319

18. Pozew o uzupełnienie świadectwa pracy
str. 321

19. Pozew o odszkodowanie z tytułu wydania niewłaściwego świadectwa pracy
str. 323

20. Pozew o odszkodowanie z tytułu niewydania świadectwa pracy
str. 326

21. Pozew o wydanie świadectwa pracy
str. 328

22. Pozew o udzielenie urlopu wypoczynkowego
str. 330

23. Pozew o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 332

24. Pozew o ustalenie okresu wypowiedzenia
str. 334

25. Pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę
str. 336

26. Pozew o zapłatę odprawy z tytułu zwolnień grupowych
str. 338

27. Pozew o zapłatę odprawy pośmiertnej
str. 340

28. Pozew o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
str. 342

29. Pozew o zapłatę premii regulaminowej
str. 345

30. Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej
str. 347

31. Pozew o zapłatę dodatku wyrównawczego
str. 349

32. Pozew o zapłatę odszkodowania należnego z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku pracy
str. 351

33. Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu stosowania w stosunku do powoda mobbingu
str. 353

34. Pozew o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dóbr osobistych
str. 355

35. Pozew o zapłatę odszkodowania z powodu naruszenia zasad równego traktowania i dyskryminacji
str. 357

36. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia z powodu stosowania w stosunku do powoda mobbingu
str. 360

37. Pozew o zapłatę niesłusznie potrąconego wynagrodzenia
str. 362

38. Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 364

39. Pozew o zwrot niesłusznie nadpłaconego wynagrodzenia
str. 366

40. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
str. 368

41. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy
str. 371

42. Pozew o zwrot kosztów poniesionych na kształcenie pracownika
str. 374

43. Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez pracownika w mieniu pracodawcy
str. 377

44. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu spowodowania niedoboru w mieniu pracodawcy
str. 379

45. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niedoboru w mieniu powierzonym w ramach wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników
str. 382

46. Pozew
str. 385

47. Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym
str. 391

48. Odpowiedź na pozew
str. 394

49. Zmiana powództwa
str. 399

50. Wniosek pozwanej o przyznanie kosztów procesu w związku z cofnięciem pozwu
str. 400

51. Ugoda
str. 401

52. Ugoda pozasądowa
str. 402

53. Wniosek pozwanej o zawieszenie postępowania
str. 403

54. Wniosek pozwanej o podjęcie zawieszonego postępowania
str. 404

55. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego
str. 405

56. Wniosek powódki o uzupełnienie wyroku
str. 406

57. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji
str. 407

58. Odpowiedź na apelację
str. 408

59. Odpowiedź na zażalenie
str. 410

60. Sprzeciw od wyroku zaocznego
str. 412

61. Sprzeciw od nakazu zapłaty
str. 417

62. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego
str. 423

63. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty
str. 426

64. Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
str. 427

65. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie sądowej
str. 428

66. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
str. 429

67. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
str. 430

68. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
str. 431

69. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wykonanie czynności
str. 432

70. Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
str. 434

71. Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego
str. 435

72. Wniosek o reasumpcję postanowienia
str. 436

73. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
str. 437

74. Odpowiedź na pozew
str. 439

75. Cofnięcie pozwu
str. 441

76. Ograniczenie powództwa
str. 443

77. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
str. 444

78. Wniosek powoda o wyłączenie sędziego
str. 446

79. Wniosek powódki o ustanowienie kuratora
str. 447

80. Wniosek o przedłużenie terminu
str. 448

81. Wniosek pozwanego o sprostowanie wyroku
str. 449

82. Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku
str. 450

83. Wniosek pozwanego o przywrócenie uchybionego terminu
str. 451

84. Wniosek powódki o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem
str. 453

85. Apelacja powoda
str. 454

86. Apelacja pozwanej
str. 459

87. Zażalenie pozwanego
str. 463

88. Zażalenie powoda
str. 465

89. Sprzeciw od wyroku zaocznego
str. 467

90. Zarzuty pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty
str. 470

91. Sprzeciw od nakazu zapłaty
str. 472

92. Skarga na przewlekłość postępowania sądowego
str. 474

93. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
str. 477

94. Skarga kasacyjna
str. 479

95. Skarga kasacyjna
str. 482

96. Odpowiedź na skargę kasacyjną
str. 487

97. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 490

98. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia
str. 493

99. Wniosek o uchylenie prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia
str. 495

100. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności następcy prawnemu
str. 497

101. Skarga dłużnika na dokonanie czynności przez komornika sądowego
str. 498

102. Skarga dłużnika na postanowienie komornika o ukaraniu grzywną
str. 500

103. Pozew pracownika o zapłatę odszkodowania z powodu utraty przedmiotów w wypadku przy pracy
str. 502

104. Odwołanie od odmowy rejestracji przez okręgowego inspektora pracy
str. 504

105. Zastrzeżenie do zakładowego układu zbiorowego pracy
str. 506

106. Wniosek o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy
str. 508

107. Wniosek do kolegium arbitrażu społecznego o rozpoznanie sporu zbiorowego
str. 510

108. Skarga kasacyjna
str. 512

109. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
str. 515

110. Pozew wzajemny
str. 518

111. Pozew o przywrócenie do pracy i zapłatę zaległego wynagrodzenia
str. 521

112. Skarga kasacyjna
str. 524

113. Skarga kasacyjna
str. 527

114. Skarga powoda o wznowienie postępowania
str. 530

Indeks rzeczowy
str. 533


Ukryj

Opis:

W publikacji w sposób kompleksowy przedstawiono teoretyczne i praktyczne zagadnienia postępowania przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz postępowania przedsądowego.

W sposób szeroki zaprezentowano stanowisko judykatury i poglądy doktryny dotyczące rozumienia procedury cywilnej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dodatkowym atutem opracowania są wzory pism procesowych i przedprocesowych stosowanych w toku postępowania przed sądami.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatna także pracownikom działów HR oraz pracodawcom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4268-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 552
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1745:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów