Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bronisław Ziemianin, Edmund Kitłowski,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2041:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Objaśnienie skrótów
str. 13

Słowo wstępne
str. 15

Rozdział I
Źródła prawa zobowiązań
str. 17


§ 1. Dawne prawo zobowiązań
str. 17

§ 2. Obecnie obowiązujące prawo zobowiązań
str. 18

§ 3. Prawo międzyczasowe
str. 22

§ 4. Normy pozaprawne
str. 23

§ 5. Wzorce umowne
str. 24

Rozdział II
Zobowiązanie
str. 26


§ 1. Pojęcie zobowiązania
str. 26

§ 2. Rodzaje uprawnień wierzyciela
str. 29

§ 3. Odpowiedzialność dłużnika
str. 30

§ 4. Zobowiązania niezupełne
str. 33

Rozdział III
Treść i rodzaje świadczeń
str. 34


§ 1. Treść świadczenia
str. 35

1. Działanie lub zaniechanie
str. 35

2. Sposób oznaczenia świadczenia
str. 37

3. Świadczenie w zobowiązaniu rezultatu lub starannego działania
str. 38

4. Możliwość spełnienia świadczenia
str. 40

§ 2. Rodzaje świadczeń
str. 41

1. Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe
str. 41

2. Świadczenia podzielne i niepodzielne
str. 42

3. Świadczenia oznaczone co do tożsamości i co do gatunku
str. 44

4. Świadczenie w zobowiązaniu przemiennym lub z upoważnieniem przemiennym
str. 48

5. Świadczenie pieniężne
str. 51

6. Odsetki
str. 58

7. Naprawienie szkody
str. 63

8. Zwrot nakładów i wydatków
str. 69

9. Świadczenia dodatkowe
str. 70

Rozdział IV
Źródła zobowiązań
str. 72


§ 1. Uwagi ogólne
str. 73

§ 2. Czynności prawne
str. 73

§ 3. Czyny niedozwolone
str. 75

§ 4. Bezpodstawne wzbogacenie
str. 75

§ 5. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
str. 76

§ 6. Konstytutywne orzeczenia sądowe
str. 76

§ 7. Konstytutywne akty administracyjne
str. 77

Rozdział V
Wykonywanie zobowiązań
str. 78


§ 1. Uwagi ogólne
str. 79

§ 2. Charakter prawny wykonania zobowiązania
str. 83

§ 3. Podmioty uczestniczące w wykonaniu zobowiązania
str. 84

§ 4. Przedmiot wykonania zobowiązania
str. 87

§ 5. Miejsce wykonania zobowiązania
str. 87

§ 6. Termin wykonania zobowiązania
str. 89

§ 7. Spełnianie świadczeń z umów wzajemnych
str. 90

§ 8. Zarachowanie (zaliczenie) zapłaty
str. 91

§ 9. Prawo zatrzymania (ius retentionis)
str. 92

§ 10. Dowody wykonania zobowiązania
str. 93

Rozdział VI
Umowy jako źródła zobowiązań
str. 95


§ 1. Pojęcie umowy. Regulacje prawne
str. 97

§ 2. Przygotowanie umowy. Culpa in contrahendo
str. 99

§ 3. Swoboda umów
str. 102

§ 4. Umowa o świadczenie niemożliwe
str. 109

§ 5. Wyzysk
str. 109

§ 6. Wzorce umowne
str. 110

§ 7. Umowy nazwane i nienazwane
str. 118

§ 8. Umowy konsumenckie
str. 119

1. Umowy zawierane na szczególnych warunkach
str. 120

2. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
str. 124

3. Umowy zawierane na odległość
str. 125

4. Umowy zawierane na odległość o wykonywanie usług finansowych
str. 129

5. Postanowienia niedozwolone w umowach konsumenckich
str. 132

§ 9. Umowy wzajemne
str. 134

§ 10. Umowa przedwstępna
str. 139

§ 11. Umowy konsensualne i realne
str. 146

§ 12. Umowy kauzalne i abstrakcyjne
str. 147

§ 13. Umowy losowe
str. 148

§ 14. Umowy adhezyjne
str. 149

§ 15. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią
str. 149

§ 16. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
str. 153

§ 17. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią od obowiązku świadczenia
str. 156

§ 18. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
str. 159

1. Zadatek
str. 159

2. Umowne prawo odstąpienia od umowy
str. 162

3. Odstępne
str. 165

4. Kara umowna
str. 166

Rozdział VII
Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
str. 170


§ 1. Uwagi wprowadzające
str. 172

§ 2. Pojęcie odpowiedzialności kontraktowej
str. 172

§ 3. Podstawy prawne odpowiedzialności kontraktowej
str. 173

§ 4. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej
str. 174

1. Szkoda i odszkodowanie
str. 174

2. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
str. 178

3. Związek przyczynowy
str. 179

§ 5. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
str. 181

§ 6. Rozkład ciężaru dowodu
str. 184

§ 7. Przedawnienie roszczeń
str. 187

Rozdział VIII
Czyny niedozwolone
str. 188


§ 1. Uwagi wprowadzające
str. 191

§ 2. Funkcje deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 193

§ 3. Odpowiedzialność za czyny własne
str. 194

1. Podstawy prawne odpowiedzialności
str. 194

2. Przesłanki odpowiedzialności za czyny własne
str. 195

3. Zasady odpowiedzialności
str. 205

4. Rozkład ciężaru dowodu
str. 206

5. Przedawnienie roszczeń
str. 206

§ 4. Odpowiedzialność za cudze czyny
str. 209

1. Odpowiedzialność za winę w nadzorze
str. 210

2. Odpowiedzialność za winę w wyborze wykonawcy czynności
str. 212

3. Odpowiedzialność za podwładnego
str. 215

§ 5. Odpowiedzialność organów władzy publicznej
str. 217

1. Uwagi ogólne
str. 217

2. Podstawy prawne odpowiedzialności w obecnym stanie prawnym
str. 218

3. Podmioty odpowiedzialne za szkody
str. 218

4. Podmioty poszkodowane
str. 219

5. Czyny wyrządzające szkody
str. 219

6. Przesłanki odpowiedzialności za szkody
str. 230

7. Zasady odpowiedzialności organów władzy publicznej
str. 234

8. Rozkład ciężaru dowodu
str. 235

9. Przedawnienie roszczeń
str. 236

§ 6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta
str. 236

1. Podstawy prawne odpowiedzialności
str. 236

2. Podmioty odpowiedzialne za szkody
str. 237

3. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
str. 238

4. Zasady odpowiedzialności
str. 239

5. Rozkład ciężaru dowodu
str. 240

6. Przedawnienie roszczeń
str. 240

§ 7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rzeczy
str. 240

1. Uwagi ogólne
str. 240

2. Odpowiedzialność za wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu
str. 241

3. Odpowiedzialność za zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części
str. 243

§ 8. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu
str. 247

1. Uwagi ogólne
str. 247

2. Podmioty odpowiedzialne za szkody
str. 248

3. Przesłanki odpowiedzialności
str. 250

4. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład (okoliczności egzoneracyjne)
str. 251

5. Rozkład ciężaru dowodu
str. 253

6. Przedawnienie roszczeń
str. 253

§ 9. Odpowiedzialność za wypadki komunikacyjne
str. 254

1. Uwagi ogólne
str. 254

2. Mechaniczny środek komunikacji
str. 254

3. Ruch mechanicznego środka komunikacji
str. 255

4. Podmioty odpowiedzialne za szkodę
str. 255

5. Przesłanki odpowiedzialności
str. 257

6. Zasady odpowiedzialności
str. 257

7. Okoliczności egzoneracyjne
str. 258

8. Rozkład ciężaru dowodu
str. 259

9. Przedawnienie roszczeń
str. 259

10. Ubezpieczenia komunikacyjne
str. 259

§ 10. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny
str. 260

1. Uwagi ogólne
str. 260

2. Podstawy prawne odpowiedzialności
str. 261

3. Pojęcie produktu niebezpiecznego
str. 262

4. Podmioty odpowiedzialne za szkody
str. 263

5. Podmioty poszkodowane
str. 263

6. Przesłanki odpowiedzialności
str. 264

7. Zasady odpowiedzialności
str. 265

8. Rozkład ciężaru dowodu
str. 266

9. Przedawnienie roszczeń
str. 267

§ 11. Odpowiedzialność za szkody na osobie
str. 267

1. Uwagi ogólne
str. 267

2. Podstawy prawne odpowiedzialności
str. 267

3. Odpowiedzialność za szkody majątkowe
str. 268

4. Odpowiedzialność za szkody niemajątkowe
str. 274

5. Rozkład ciężaru dowodu
str. 280

6. Przedawnienie roszczeń
str. 281

§ 12. Obowiązek zapobiegania szkodzie
str. 281

§ 13. Odpowiedzialność za szkody poniesione w cudzym lub we wspólnym interesie
str. 282

§ 14. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu praw podmiotowych
str. 283

Rozdział IX
Bezpodstawne wzbogacenie
str. 284


§ 1. Regulacja prawna
str. 285

§ 2. Istota bezpodstawnego wzbogacenia
str. 285

§ 3. Przesłanki powstania roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia
str. 286

§ 4. Roszczenie o wydanie bezpodstawnego wzbogacenia
str. 290

§ 5. Nienależne świadczenie
str. 296

§ 6. Przepadek świadczenia
str. 299

§ 7. Gra i zakład
str. 300

§ 8. Przedawnienie roszczeń
str. 301

Rozdział X
Zmiana wierzyciela lub dłużnika
str. 302


§ 1. Zmiana wierzyciela
str. 303

1. Uwagi ogólne
str. 303

2. Umowa przelewu
str. 304

3. Przedmiot przelewu
str. 305

4. Niedopuszczalność przelewu
str. 306

5. Skutki przelewu
str. 308

6. Ochrona dłużnika
str. 309

7. Przelew na zabezpieczenie
str. 311

8. Wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela
str. 311

§ 2. Zmiana dłużnika
str. 315

1. Przejęcie długu
str. 315

2. Zarzuty przysługujące przejemcy długu
str. 317

3. Kumulatywne przystąpienie do długu
str. 319

Rozdział XI
Wielość wierzycieli i dłużników
str. 322


§ 1. Uwagi ogólne
str. 322

§ 2. Solidarność dłużników (bierna)
str. 323

§ 3. Solidarność wierzycieli (czynna)
str. 327

§ 4. Zobowiązania podzielne
str. 328

§ 5. Zobowiązania niepodzielne
str. 329

§ 6. Solidarność niewłaściwa (in solidum)
str. 330

Rozdział XII
Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika
str. 332


§ 1. Uwagi ogólne
str. 332

§ 2. Przesłanki ochrony pauliańskiej
str. 333

§ 3. Zaskarżenie czynności prawnej i jego skutki
str. 340

§ 4. Instytucje podobne do skargi pauliańskiej
str. 342

Rozdział XIII
Wygaśnięcie zobowiązania
str. 343


§ 1. Uwagi ogólne
str. 344

§ 2. Zaspokojenie wierzyciela
str. 344

1. Świadczenie właściwe
str. 344

2. Świadczenie w miejsce wykonania
str. 344

3. Odnowienie (nowacja)
str. 346

4. Potrącenie
str. 349

5. Złożenie do depozytu sądowego
str. 355

§ 3. Wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela
str. 357

1. Zwolnienie z długu
str. 357

2. Rozwiązanie umowy
str. 359

3. Inne przyczyny wygaśnięcia zobowiązania
str. 360

Wykaz literatury
str. 361

Indeks rzeczowy
str. 381


Ukryj

Opis:

W podręczniku omówiono zagadnienia części ogólnej prawa zobowiązań, uregulowane w art. 353-534 kodeksu cywilnego. W sposób zwięzły przedstawiono wszystkie instytucje części ogólnej prawa zobowiązań (m.in. pojęcie i strukturę zobowiązań, ich źródła, kwestie wykonania i niewykonania zobowiązań). Poza przepisami kodeksu cywilnego wykorzystano także przepisy ustaw szczególnych, które dotyczą omawianej materii. Twierdzenia zawarte w opracowaniu udokumentowane zostały rozległym piśmiennictwem prawniczym oraz bogatym orzecznictwem sądowym.

Treść książki została dostosowana do programu wykładów na uniwersyteckich wydziałach prawa.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, może jednak być przydatna również studentom administracji, ekonomii czy zarządzania, a także przedstawicielom praktyki prawniczej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4242-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 394
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2041:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów