Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...

więcej

Autorzy: Wojciech Szwajdler, Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowicki,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2013 r.
Kod: KAM-2178:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako polityka działania państwa
str. 13


1. Cele zagospodarowania przestrzennego
str. 13

2. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w polskich regulacjach prawnych
str. 14

3. Problematyka zagospodarowania przestrzennego w aktualnych regulacjach prawnych
str. 18

3.1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 18

3.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w innych ustawach
str. 19

4. Zasady ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 21

4.1. Zasada ładu przestrzennego
str. 23

4.2. Zasada zrównoważonego rozwoju
str. 24

4.3. Zasada uwzględniania w planowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
str. 25

4.4. Zasada władztwa planistycznego gminy
str. 26

4.5. Zasada udziału obywateli w kształtowaniu ładu przestrzennego
str. 28

5. Podstawowe (ustawowe) pojęcia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
str. 29

6. Planowanie przestrzenne a prawo własności (wpływ instrumentów planowania na prawo własności)
str. 34

Rozdział 2
Charakter prawny, treść i rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
str. 37


1. Charakter prawny studium
str. 37

1.1. Cel i funkcje studium
str. 37

1.2. Zasięg terytorialny studium
str. 38

1.3. Obowiązek sporządzenia studium
str. 39

1.4. Studium jako akt kierownictwa wewnętrznego
str. 40

1.5. Finansowanie sporządzenia studium
str. 41

2. Treść studium
str. 41

2.1. Uwagi wstępne o strukturze studium
str. 41

2.2. Tekstowa część studium
str. 42

2.3. Graficzna część studium
str. 45

2.4. Transparentność studium
str. 46

3. Wpływ studium na plany miejscowe
str. 46

Rozdział 3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - charakter prawny, treść oraz skutki ekonomiczne
str. 48


1. Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 48

1.1. Cel i funkcje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 48

1.2. Zasięg terytorialny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 49

1.3. Fakultatywność sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 50

1.4. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego
str. 50

1.5. Finansowanie sporządzenia planu miejscowego
str. 51

2. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 51

2.1. Struktura miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 51

2.2. Część tekstowa
str. 52

2.3. Część graficzna
str. 54

2.4. Dostępność treści planu miejscowego
str. 55

3. Skutki ekonomiczne związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 56

3.1. Cechy wspólne
str. 56

3.2. Roszczenia związane z uniemożliwieniem lub utrudnieniem korzystania z nieruchomości
str. 57

3.3. Roszczenia związane ze zmianą wartości nieruchomości - odszkodowanie równe obniżeniu wartości nieruchomości
str. 58

3.4. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
str. 59

Rozdział 4
Procedura tworzenia i uchwalania studium i planów miejscowych na poszczególnych etapach - podobieństwa i różnice
str. 64


1. Czynności wykonywane do momentu sporządzenia projektu studium lub planu
str. 64

1.1. Uchwała rady gminy w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia studium lub planu
str. 64

1.2. Sporządzenie projektu. Wnioski do studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 65

2. Procedura opiniowania i uzgadniania
str. 67

2.1. Organy właściwe do opiniowania i uzgadniania
str. 67

2.2. Charakter prawny opinii i uzgodnień
str. 70

3. Partycypacja społeczna - wyłożenie projektu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna, uwagi do projektu studium bądź planu
str. 73

4. Uchwalanie i wejście w życie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 75

5. Zarządzenie zastępcze wojewody
str. 77

Rozdział 5
Charakter prawny decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
str. 78


1. Zagadnienia ogólne
str. 78

2. Decyzja lokalizacyjna jako decyzja administracyjna
str. 79

3. Czas obowiązywania decyzji
str. 82

4. Skutki prawne zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
str. 82

Rozdział 6
Materialnoprawne przesłanki i cele decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 85


1. Zakres decyzji
str. 85

2. Inwestycje niewymagające ustalenia lokalizacji celu publicznego
str. 87

3. Cel wprowadzenia decyzji o ustaleniu inwestycji lokalizacji celu publicznego
str. 89

Rozdział 7
Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
str. 91


1. Zakres decyzji
str. 91

2. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy
str. 93

2.1. Rodzaje przesłanek
str. 93

2.2. Dobre sąsiedztwo
str. 94

2.3. Analiza
str. 97

2.4. Dostęp do drogi publicznej
str. 98

2.5. Uzbrojenie terenu
str. 99

2.6. Zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele
str. 99

2.7. Zgodność z przepisami odrębnymi
str. 101

3. Ustalenie warunków zabudowy a studium
str. 102

4. Skutki wydania decyzji o warunkach zabudowy
str. 104

Rozdział 8
Procedura wydawania decyzji lokalizacyjnych - podobieństwa i różnice
str. 105


1. Przyczyny podobnych uregulowań proceduralnych odnoszących się do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy
str. 105

2. Właściwość organu
str. 105

3. Wniosek inwestora
str. 107

4. Strona
str. 108

5. Projekt decyzji lokalizacyjnej
str. 110

6. Uzgodnienia
str. 111

7. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie uzgodnienia
str. 114

8. Zawieszenie postępowania
str. 115

9. Elementy decyzji
str. 116

10. Możliwość przeniesienia uprawnień wynikających z decyzji
str. 118

11. Zaskarżalność decyzji
str. 118

12. Wygaśnięcie decyzji lokalizacyjnych
str. 119

13. Tryby nadzwyczajne zezwalające na zmianę bądź wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji lokalizacyjnych
str. 120

14. Rejestry decyzji
str. 122

Rozdział 9
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na szczeblu krajowym, regionalnym i ponadgminnym
str. 123


1. Charakter prawny koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
str. 123

2. Treść KPZK
str. 125

3. Procedura sporządzania i przyjmowania KPZK
str. 127

4. Planowanie przestrzenne w województwie
str. 131

4.1. Opracowania planistyczne obejmujące obszar województwa
str. 131

4.2. Charakter prawny wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 132

4.3. Treść wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 135

4.4. Procedura sporządzania i uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego województwa
str. 139

5. Rola powiatu w planowaniu przestrzennym
str. 142

Rozdział 10
Problemy planowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość
str. 146


1. Problemy planowania przestrzennego
str. 146

2. Kierunki zmian legislacyjnych
str. 147

3. Ocena funkcjonowania systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w obecnym kształcie. Perspektywy na przyszłość
str. 150

Orzeczenia
str. 153

Akty prawne
str. 157

Bibliografia
str. 161


Ukryj

Opis:

W książce w syntetyczny i przejrzysty sposób przedstawiono analizę instytucji oraz procedur z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, od genezy i istoty planowania przestrzennego począwszy, poprzez omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, po kwestie związane z realizacją planu miejscowego (lokalizacja inwestycji).

Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach. Autorzy zaprezentowali również aktualny przebieg prac legislacyjnych związanych z reformą regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego, wskazali też pewne rozwiązania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Czytelnik znajdzie tu również przegląd procedur planistycznych w ujęciu porównawczym oraz wybór najważniejszych i najciekawszych orzeczeń sądów administracyjnych.

Adresaci:
Opracowanie adresowane jest do radców prawnych, adwokatów, aplikantów, do studentów prawa i administracji, a także do pracowników administracji, którzy uczestniczą w procesie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i biorą udział w procesie stosowania prawa.


"Trafny dobór problematyki umożliwia analizę najważniejszych problemów teoretycznych, a jednocześnie doniosłych dla praktyki stosowania prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, miejsce planowania lokalnego w systemie planowania przestrzennego, charakter prawny, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy wreszcie charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to rzeczywiście problemy, które wymagają szczególnej analizy".

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4250-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 168
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-2178:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów