Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2140:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 17

Funkcja ścigania

Referaty wygłoszone


Ryszard A. Stefański
Postępowanie przygotowawcze: zmiany ewolucyjne, czy rewolucyjne
str. 23

Piotr Rogoziński
Kilka uwag na temat przesłanek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia - de lege lata i de lege ferenda
str. 45

Grażyna Artymiak
Gwarancje realizacji przez pokrzywdzonego prawa do sądu w trybie skargi subsydiarnej - analiza praktyki i uwagi de lege ferenda
str. 55

Wojciech Jasiński
Kilka uwag o przesłankach oskarżenia posiłkowego ubocznego w polskim procesie karnym
str. 67

Dorota Kaczorkiewicz
Organy postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym
str. 76

Justyna Karaźniewicz
Realizacja funkcji ścigania i oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym
str. 84

Hanna Kuczyńska
Funkcje prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w postępowaniu przygotowawczym
str. 97

Pozostałe referaty

Janusz Tylman
Dylematy przemian polskiego modelu procesu karnego
str. 107

Stanisław Stachowiak, Anna Gerecka-Żołyńska, Paweł Libertowski, Małgorzata Żbikowska
Uwagi o trybach ścigania przestępstw w polskim postępowaniu karnym
str. 128

Barbara Janusz-Pohl, Iwona Zając-Bange, Piotr Karlik
Wybrane aspekty obowiązków oskarżonego w polskim procesie karnym z perspektywy dyrektywy trafnej reakcji karnej
str. 138

Dorota Mocarska
Wybrane zagadnienia procesowe przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariuszy policji w świetle przeprowadzonych badań kryminologicznych
str. 149

Krzysztof Nowicki
Koszty procesu a realizacja funkcji oskarżenia prywatnego
str. 159

Agata Osińska
Tajemnica bankowa w niemieckim postępowaniu karnym
str. 168

Andrzej Osiński
Postępowanie mandatowe jako przykład postępowania opartego na prawie procesowym, w którym dochodzi do kumulacji funkcji procesowych
str. 177

Bernard Piechota
Dowódca jednostki wojskowej jako organ ścigania karnego
str. 188

Maciej Rogalski
Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego
str. 198

Grzegorz Skowronek
Zatrzymanie dowodów przestępstw skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych
str. 206

Piotr Starzyński
Rola pełnomocnika pokrzywdzonego w realizacji funkcji ścigania
str. 215

Krzysztof Wiciak
Europeizacja postępowania zabezpieczającego na przykładzie implementacji wybranych decyzji ramowych Rady UE
str. 224

Dyskusja
str. 255

Stanisław Waltoś
str. 255

Piotr Hofmański
str. 256

Katarzyna Dudka
str. 258

Krzysztof Nowicki
str. 259

Maria Jeż-Ludwichowska
str. 262

Krzysztof Eichstaedt
str. 263

Ewa Kruk
str. 264

Anna Gerecka-Żołyńska
str. 264

Stanisław Stachowiak
str. 266

Marcin Warchoł
str. 267

Maria Rogacka-Rzewnicka
str. 267

Hanna Gajewska-Kraczkowska
str. 268

Andrzej Światłowski
str. 269

Piotr Kruszyński
str. 270

Jerzy Skorupka
str. 271

Sławomir Steinborn
str. 272

Piotr Starzyński
str. 273

Odpowiedzi Prelegentów
str. 275

Ryszard A. Stefański
str. 275

Piotr Rogoziński
str. 275

Grażyna Artymiak
str. 276

Wojciech Jasiński
str. 276

Dorota Kaczorkiewicz
str. 277

Justyna Karaźniewicz
str. 277

Hanna Kuczyńska
str. 278

Funkcja obrony

Referaty wygłoszone

Piotr Kruszyński, Szymon Pawelec
Prawo oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zagadnienia wybrane
str. 281

Cezary Kulesza
Uwarunkowania efektywności obrony w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych (uwagi na tle prawnoporównawczym)
str. 288

Ryszard A. Stefański
Prawo do obrony osoby podejrzanej
str. 296

Piotr Krzysztof Sowiński
O prawie oskarżonego do przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy. Uwagi na tle art. 301, art. 249 § 3 k.p.k. oraz art. 5 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
str. 311

Radosław Koper
Terminy tymczasowego aresztowania a realizacja prawa do obrony
str. 325

Monika Waluk-Zalewska
Prawo do obrony jako realizacja funkcji gwarancyjnej w europejskim prawie karnym
str. 335

Pozostałe referaty

Marcin Adamczyk
Ochrona praw jednostki w procesie karnym jako element funkcji gwarancyjnej postępowania karnego
str. 345

Michał Błoński
Znaczenie opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony
str. 354

Czesław Paweł Kłak
Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego
str. 364

Jakub Kosowski
Zasada informacji prawnej w postępowaniu przyspieszonym
str. 399

Monika Kotowska, Arkadiusz Ludwiczek
Zawieszenie postępowania a realizacja prawa do obrony w polskim procesie karnym - wybrana problematyka
str. 409

Paweł Łuczyński
Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym - wybrane zagadnienia na tle funkcji procesowej w postaci funkcji obrony karnej
str. 419

Anna Malicka
Granice działań obrońcy w polskim procesie karnym
str. 431

Amadeusz Małolepszy
Uprawnienie oskarżonego do ustanowienia pełnomocnika w postępowaniach po uprawomocnieniu się wyroku
str. 438

Emilia Mądrecka
Jawność wewnętrzna i zewnętrzna posiedzeń w przedmiocie tymczasowego aresztowania
str. 445

Radosław Olszewski
Pozycja procesowa interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym
str. 455

Przemysław Piotrowski
Realizacja zasady prawa oskarżonego do obrony w postępowaniu karnym skarbowym
str. 463

Ewelina Strzyżewska-Racewicz
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a tajemnica zawodów prawniczych w perspektywie prawnoporównawczej
str. 471

Michał Rusinek
Niezmienność przedmiotu postępowania karnego a gwarancje oskarżonego
str. 480

Monika Zbrojewska
Zawiadamianie samorządu adwokackiego i radców prawnych w razie rażącego naruszenia przez obrońcę lub pełnomocnika strony ich obowiązków procesowych (art. 20 § 1-1b k.p.k.)
str. 490

Dyskusja
str. 497

Antoni Bojańczyk
str. 497

Stanisław Zabłocki
str. 498

Andrzej Sakowicz
str. 502

Małgorzata Wąsek-Wiaderek
str. 503

Andrzej Światłowski
str. 504

Katarzyna Dudka
str. 505

Eliana Trybuchowska
str. 506

Jakub Kosowski
str. 507

Szymon Pawelec
str. 507

Sławomir Steinborn
str. 508

Grzegorz Skowronek
str. 509

Wojciech Jasiński
str. 510

Krzysztof Nowicki
str. 511

Piotr Starzyński
str. 512

Odpowiedzi Prelegentów
str. 515

Piotr Kruszyński
str. 515

Cezary Kulesza
str. 516

Ryszard A. Stefański
str. 518

Piotr Sowiński
str. 519

Radosław Koper
str. 519

Antoni Bojańczyk
str. 520

Ryszard A. Stefański
str. 520

Funkcja orzekania

Referaty wygłoszone

Piotr Hofmański
Funkcja sądzenia - u progu przebudowy modelu
str. 523

Jerzy Skorupka
Inkwizycyjna rola sądu w postępowaniu głównym
str. 531

Hanna Paluszkiewicz, Paweł Wiliński, Szymon Stypuła
Usprawnianie procesu karnego poprzez koncentrację materiału dowodowego. Propozycje de lege ferenda
str. 540

Sławomir Steinborn
O zakresie orzekania poza granicami środka odwoławczego w świetle zasad i tendencji rozwojowych współczesnego procesu karnego (uwagi de lege ferenda)
str. 552

Krzysztof Eichstaedt
Ograniczenia dowodowe w polskim procesie karnym i ich wpływ na dojście do prawdy
str. 568

Antoni Bojańczyk
Zmiana prawa procesowego jako podstawa wznowienia postępowania karnego
str. 579

Dawid Dąbrowski
Wydanie europejskiego nakazu aresztowania w celu wykonania orzeczonej in absentia kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego na tle gwarancyjnej funkcji procesu karnego
str. 586

Pozostałe referaty

Katarzyna Dudka
Praktyka stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych
str. 599

Katarzyna Sychta
Sprawowanie funkcji orzekania w oparciu o bezpośrednio zastosowane normy ustawy zasadniczej
str. 605

Maria Badek
Sporządzenie uzasadnienia wyroku karnego, jego znaczenie dla realizacji podstawowych zasad i gwarancji procesowych. Uzasadnienie "częściowe" (niepełne - art. 423 § 1a k.p.k.). Kilka uwag na tle praktyki
str. 614

Irmina Bondarczuk
Wpływ koncepcji sprawiedliwości naprawczej na realizację zasady rzetelnego procesu w polskim ustawodawstwie karnym
str. 623

Anna Drozd
Realizacja interesów pokrzywdzonego w trybach konsensualnych
str. 631

Urszula Doniec, Adam Koziara
Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w zakresie decyzji kreujących zobowiązania podatkowe
str. 639

Justyna Głębocka
Wpływ nieobecności oskarżonego na rozprawie na jej dalszy bieg na przykładzie art. 377 § 4 k.p.k
str. 656

Miłosz Kościelniak-Marszał
Motywacyjna część wyroku karnego
str. 662

Rossana Starzyńska
Uzasadnienie orzeczenia jako realizacja funkcji orzekania. Zagadnienia wybrane
str. 671

Dyskusja
str. 679

Maria Jeż-Ludwichowska
str. 679

Stanisław Zabłocki
str. 680

Ryszard A. Stefański
str. 683

Dobrosława Szumiło-Kulczycka
str. 685

Hanna Kuczyńska
str. 689

Barbara Janusz-Pohl
str. 689

Michał Rusinek
str. 690

Marcin Warchoł
str. 690

Grażyna Artymiak
str. 691

Krzysztof Nowicki
str. 691

Barbara Dudzik
str. 697

Piotr Starzyński
str. 697

Katarzyna Dudka
str. 697

Łukasz Budźko
str. 698

Odpowiedzi Prelegentów
str. 701

Piotr Hofmański
str. 701

Jerzy Skorupka
str. 701

Hanna Paluszkiewicz
str. 702

Sławomir Steinborn
str. 703

Krzysztof Eichstaedt
str. 703

Antoni Bojańczyk
str. 703

Dawid Dąbrowski
str. 704

Varia

Paweł Czarnecki
Realizacyjna funkcja norm karnoprocesowych - spotkanie kodeksu karnego z kodeksem postępowania karnego
str. 707

Jerzy Kasprzak
Charakterystyka muzułmańskiego procesu karnego - tradycja i współczesność
str. 720

Wiesław Juchacz, Bogusław Sygit
Rozwiązania prawne i organizacyjne chroniące sądy przed pomyłkami w sprawach o zabójstwa
str. 735

Andrzej Ważny
Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości
str. 745

Nota o Autorach i Uczestnikach dyskusji
str. 761


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej również rozwiązania międzynarodowe, w tym wykraczające poza prawo europejskie.

W książce znalazły się rozważania dotyczące m.in.:

  • znaczenia opinii prywatnej w realizacji prawa do obrony,
  • prawa do obrony i granic działania obrońcy,
  • wygaśnięcia prawa do oskarżania,
  • korzystania z pomocy pełnomocnika w procesie karnym,
  • stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych,
  • usprawnień procesu karnego, samodzielności jurysdykcyjnej sądu oraz uzasadniania orzeczeń sądowych.
Opracowanie powstało na podstawie materiałów ogólnopolskiej konferencji naukowej "Funkcje procesu karnego z uwzględnieniem aspektu prawa karnego skarbowego i europejskiego", która odbyła się w Łodzi w dniach 19-21 września 2011 r.

Adresaci:
Wieloaspektowość podjętych zagadnień z tak wielu obszarów badawczych powoduje, że publikacja ma oryginalny i unikatowy charakter. Może wiec okazać się interesującą dla badaczy prawa, ale też dla sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli prawniczych korporacji zawodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4123-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 764
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2140:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów