Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:


Autorzy: Agnieszka Goldiszewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.01.2013 r.
Kod: KAM-2122:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Podmioty, przedmiot i treść umowy deweloperskiej
str. 19


§ 1. Działalność deweloperska w obrocie gospodarczym
str. 19

1. Istota i znaczenie działalności deweloperskiej
str. 19

2. Miejsce działalności deweloperskiej w procesie inwestycyjnym
str. 26

3. Publicznoprawne wymogi podejmowania i prowadzenia działalności deweloperskiej
str. 30

§ 2. Elementy umowy deweloperskiej w świetle art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 35

§ 3. Deweloper i nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jako strony umowy deweloperskiej
str. 44

1. Strony i podmioty zobowiązania uczestniczące w wykonaniu umowy deweloperskiej
str. 44

2. Pojęcie i status prawny dewelopera
str. 46

3. Nabywca lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w umowie deweloperskiej
str. 52

§ 4. Przedmiot świadczenia w umowie deweloperskiej
str. 55

1. Pojęcie przedmiotu umowy i przedmiotu świadczenia
str. 55

2. Lokal mieszkalny i dom jednorodzinny jako dopuszczalny przedmiot świadczenia w umowie deweloperskiej w świetle art. 3 pkt 5 u.o.n.l.m.
str. 57

3. Inne niż lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny przedmioty świadczenia dewelopera
str. 65

§ 5. Obowiązki dewelopera
str. 68

1. Obowiązki dewelopera poprzedzające zawarcie umowydeweloperskiej
str. 68

2. Charakter prawny świadczeń dewelopera
str. 72

3. Świadczenia główne (równorzędne) dewelopera
str. 76

A. Zobowiązanie do wybudowania budynku
str. 76

B. Obowiązek przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę
str. 82

4. Świadczenia uboczne dewelopera
str. 85

A. Zarząd nieruchomością wspólną
str. 85

B. Świadczenia dewelopera przygotowujące nieruchomość do natychmiastowej eksploatacji
str. 90

§ 6. Obowiązki nabywcy nieruchomości w umowie deweloperskiej
str. 92

1. Obowiązki wierzycielskie nabywcy
str. 92

A. Istota podziału na obowiązki wierzycielskie i dłużnicze
str. 92

B. Zakres obowiązku współdziałania nabywcy nieruchomości przy spełnianiu świadczenia dewelopera
str. 94

C. Obowiązek odbioru nieruchomości
str. 96

2. Obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera
str. 102

§ 7. Należyte wykonanie umowy deweloperskiej
str. 106

1. Pojęcie wykonania umowy deweloperskiej
str. 106

2. Należyta staranność w stosunkach deweloperskich
str. 108

A. Kryteria oceny jakości świadczenia
str. 108

B. Kryteria oceny jakości przedmiotu świadczenia
str. 113

3. Administracyjno-prawne warunki wykonania umowy deweloperskiej
str. 117

Rozdział II
Ograniczenia swobody kształtowania treści i formy w umowach deweloperskich
str. 121


§ 1. Swoboda umów w stosunkach deweloperskich
str. 121

1. Pojęcie i kryteria swobody umów
str. 121

2. Wpływ kryteriów swobody kontraktowania na kształtowanie postanowień umów deweloperskich
str. 128

A. Sprzeczność umowy deweloperskiej z ustawą
str. 128

B. Sprzeczność umowy deweloperskiej z zasadami współżycia społecznego
str. 131

C. Naruszenie przez strony umowy deweloperskiej kryterium natury (właściwości) stosunku cywilnoprawnego
str. 136

§ 2. Ograniczenia swobody kontraktowania ze względu na formę umowy deweloperskiej
str. 141

1. Kształtowanie formy umowy deweloperskiej jako element zasady swobody umów
str. 141

2. Skutki niezachowania formy umowy deweloperskiej
str. 144

§ 3. Granice swobody kontraktowania w umowach deweloperskich
str. 147

1. Uzależnienie wykonania zobowiązań dewelopera od nadejścia terminu lub ziszczenia się warunku
str. 147

2. Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z odpłatności umowy deweloperskiej
str. 152

3. Granice swobody kontraktowania w zakresie zobowiązania dewelopera do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę
str. 155

4. Ograniczenia swobody kontraktowej w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej na rzecz osoby trzeciej
str. 162

§ 4. Swoboda umów deweloperskich w świetle prawa ochrony konkurencji i konsumentów
str. 166

1. Rozważenie możliwości zastosowania przepisów prawa konkurencji do stosunku cywilnoprawnego wynikającego z umowy deweloperskiej
str. 166

2. Niedozwolone klauzule w umowach deweloperskich
str. 169

Rozdział III
Kwalifikacja prawna umowy deweloperskiej
str. 181


§ 1. Charakter prawny a kwalifikacja prawna umowy
str. 181

§ 2.Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 184

1. Pojęcie treści umowy a regulacja art. 22 ust. 1 u.o.n.l.m.
str. 184

2. Essentialia negotii umowy deweloperskiej
str. 188

3. Równorzędny charakter świadczeń dewelopera jako cecha konstytutywna umowy
str. 193

§ 3. "Niewłaściwa" umowa deweloperska
str. 196

1. Pojęcie i rodzaje "niewłaściwej" umowy deweloperskiej
str. 196

2. Kwalifikacja prawna niewłaściwych umów deweloperskich
str. 200

§ 4. Umowa deweloperska właściwa na tle instytucji prawnych organizujących gospodarcze współdziałanie stron
str. 204

1. Umowa deweloperska a umowy przedwstępne
str. 204

2. Umowa deweloperska a umowy ramowe
str. 208

3. Koncepcja świadczeń sukcesywnych w umowie długoterminowej a świadczenia dewelopera
str. 209

4. Łańcuchy i zespoły czynności prawnych a świadczenia równorzędne w umowie deweloperskiej
str. 211

5. Umowa deweloperska a umowa kompleksowa
str. 213

§ 5. Umowa deweloperska właściwa a konstrukcja podtypu umowy
str. 214

1. Pojęcie podtypu umowy
str. 214

2. Rozważenie możliwości uznania umowy deweloperskiej za podtyp umowy o roboty budowlane
str. 216

3. Umowa deweloperska a umowa o świadczenie usług
str. 223

4. Umowa deweloperska a umowa sprzedaży rzeczy przyszłej
str. 227

§ 6. Umowa deweloperska właściwa a umowa nazwana
str. 230

Podsumowanie
str. 235

Bibliografia
str. 243

Wykaz orzeczeń
str. 255

Skorowidz rzeczowy
str. 259Ukryj

Opis:

W monografii wyjaśniono istotę umowy deweloperskiej z uwzględnieniem dotychczasowej literatury i orzecznictwa, które stanowi ważną ilustrację przedstawianych problemów praktycznych. Publikacja jest wynikiem nie tylko analizy teoretycznej, lecz także empirycznych badań autorki nad umowami deweloperskimi zawieranymi w obrocie. Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie wielu ważnych zagadnień prawnych, tj. stron, przedmiotu umowy oraz treści świadczeń stron - w tym obowiązków dewelopera i nabywcy nieruchomości. Autorka przedstawia również problematykę ograniczenia swobody umów deweloperskich oraz dokonuje ich kwalifikacji.

W pracy zasygnalizowano ponadto zagadnienia dotyczące innych umów zawieranych przez deweloperów, które nie mieszczą się w konstrukcjach prawnych ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ale są do nich zbliżone i nadal funkcjonują w praktyce obrotu.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa (adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów), deweloperów i ich klientów oraz przedstawicieli środowisk akademickich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4167-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-2122:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów