Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book





Autorzy: Magdalena Tabernacka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31.03.2013 r.
Kod: KAM-2153;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Użyteczność publiczna
str. 19


I. Pojęcie użyteczności publicznej
str. 19

II. Zakres zadań publicznych w sferze użyteczności publicznej
str. 25

III. Korzystanie w sferze użyteczności publicznej
str. 34

1. Prawa podmiotowe w dziedzinie użyteczności publicznej
str. 34

2. Charakter uprawnień do korzystania w sferze użyteczności publicznej
str. 41

3. Użyteczność publiczna jako powszechność korzystania
str. 47

IV. Podmioty i struktury realizujące zadania w sferze użyteczności publicznej
str. 50

1. Pojęcie sektora użyteczności publicznej
str. 50

2. Podmioty i struktury administracji publicznej realizujące zadania publiczne w sferze użyteczności publicznej
str. 53

A. Przesłanki klasyfikacji
str. 53

B. Organy administracji publicznej
str. 53

C. Zakłady administracyjne, zakłady publiczne
str. 56

D. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
str. 59

E. Samorządowe zakłady budżetowe
str. 59

F. Państwowe oraz samorządowe służby, inspekcje i straże wykonujące kompetencje policyjne w sferze użyteczności publicznej
str. 61

3. Podmioty podejmujące działalność w sferze użyteczności publicznej niezaliczane do administracji publicznej w sensie ustrojowym
str. 62

A. Przesłanki klasyfikacji
str. 62

B. Spółki prawa handlowego
str. 63

C. Przedsiębiorstwa państwowe
str. 65

D. Przedsiębiorcy
str. 67

E. Spółdzielnie
str. 68

F. Instytucje naukowe i badawcze
str. 69

G. Stowarzyszenia i fundacje
str. 70

H. Publicznoprawne instytucje typu korporacyjnego
str. 71

I. Związki wyznaniowe i kościoły
str. 73

4. Klasyfikacja podmiotów działających w sferze użyteczności publicznej według prawa pozytywnego
str. 74

A. Przesłanki wyróżnienia
str. 74

B. Podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej
str. 75

C. Instytucje użyteczności publicznej
str. 76

D. Organizacje użyteczności publicznej
str. 77

E. Państwowe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
str. 78

F. Spółki prawa handlowego mające charakter użyteczności publicznej
str. 80

G. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie użyteczności publicznej, przedsiębiorcy publiczni
str. 81

H. Jednostki gospodarcze prowadzące działalność w zakresie użyteczności publicznej
str. 82

V. Formy aktywności podejmowane w zakresie wykonywania zadań publicznych w sferze użyteczności publicznej
str. 83.

1. Zakres podejmowania prawnych form działania organów administracji w wykonywaniu zadań z zakresu użyteczności publicznej
str. 83

A. Zakres wydawania przez organy administracji publicznej aktów normatywnych w sferze użyteczności publicznej
str. 83

B. Zakres wydawania aktów administracyjnych w sferze użyteczności publicznej
str. 85

C. Zakres podejmowania działań faktycznych w sferze użyteczności publicznej
str. 86

C. akres zawierania umów w sferze użyteczności publicznej
str. 89

2. Klasyfikacja rzeczowa działań w sferze użyteczności publicznej
str. 90

A. Przesłanki klasyfikacji
str. 90

B. Planowanie działań i inwestycji z zakresu użyteczności publicznej
str. 91

C. Udzielanie świadczeń w sferze użyteczności publicznej
str. 95

D. Prowadzenie inwestycji z zakresu użyteczności publicznej
str. 98

E. Utrzymywanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 101

F. Prowadzenie działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem zadań użyteczności publicznej
str. 102

3. Rodzaje aktywności w wykonywaniu zadań z zakresu użyteczności publicznej według prawa pozytywnego
str. 104

A. Przesłanki wyróżnienia
str. 104

B. Działalność użyteczności publicznej
str. 104

C. Usługi użyteczności publicznej
str. 105

D. Usługi w zakresie inicjatyw społecznych i organizowania akcji wspierających na rzecz obiektów użyteczności publicznej
str. 108

E. Inwestycje o charakterze użyteczności publicznej
str. 108

F. Obowiązek utrzymania użyteczności publicznej
str. 109

Rozdział 2
Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej
str. 112


I. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej - rzeczy publiczne
str. 112

II. Funkcje obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i cel ich istnienia
str. 117

III. Klasyfikacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej według prawa pozytywnego
str. 125

1. Przesłanki wyróżnienia
str. 125

2. Obiekty użyteczności publicznej
str. 126

3. Urządzenia użyteczności publicznej
str. 128

4. Budynki użyteczności publicznej
str. 129

5. Miejsca użyteczności publicznej
str. 131

6. Wnętrza użyteczności publicznej
str. 131

7. Infrastruktura użyteczności publicznej
str. 132

IV. Rzeczowa klasyfikacja obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 134

V. Korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 138

1. Sposoby korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 138

2. Korzystanie z mocy prawa lub w warunkach braku wyraźnej podstawy w regulacji prawnej
str. 142

3. Reglamentowane korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 143

4. Bezpośrednie i pośrednie korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 148

VI. Forma własności obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 149

VII. Charakter i zakres obowiązywania norm regulujących korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 152

1. Zakres regulacji prawnej dotyczącej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 152

2. Regulacja prawna korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przepisami prawa powszechnie obowiązującego
str. 154

3. Wpływ przepisów prawa wewnętrznie obowiązującego na korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 165

4. Wpływ aktów generalnych stosowania prawa na korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 167

VIII. Podstawa nabycia uprawnień do korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 170

1. Nabywanie z mocy prawa uprawnień do korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 170

2. Akty administracyjne jako źródło uprawnień do korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 172

3. Umowy o korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 175

Rozdział 3
Zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 182


I. Zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jako zasady prawne
str. 182

II. Zasada administracyjnoprawnej regulacji korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 188

III. Zasada powszechności korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 199

IV. Zasada realizacji praw podmiotowych w korzystaniu z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 211

V. Zasada korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach określanych zasadą pomocniczości
str. 221

VI. Zasada korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w warunkach wyznaczanych zasadą zrównoważonego rozwoju
str. 227

VII. Zasada poddania kontroli korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 236

Rozdział 4
Środki ochrony prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 242


I. Zakres ochrony prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 242

II. Postulatywne środki ochrony korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 251

1. Petycje, skargi i wnioski
str. 251

2. Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 256

III. Reklamacje
str. 259

IV. Ochrona prawna korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w postępowaniach administracyjnych
str. 260

1. Zakres ochrony prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej za pomocą środków odwoławczych w postępowaniu administracyjnym
str. 260

2. Zakres ochrony prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w postępowaniu administracyjnym wszczętym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
str. 266

V. Zakres ochrony sądowej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 268

VI. Mediacje jako środek ochrony prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 278

VII. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów o statusie publicznoprawnym w związku z wykonywaniem zadań publicznych związanych z udostępnianiem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
str. 283

Zakończenie
str. 293

Literatura
str. 301




Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki prawnej korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zawiera definicje pojęć użyteczności publicznej oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, co może być przydatne w przypadku wątpliwości interpretacyjnych w ocenie zakresu obowiązywania poszczególnych regulacji prawnych, a także systematykę takich obiektów i urządzeń. Powyższe rozważania zostały przedstawione na podstawie analizy orzecznictwa, obowiązującego stanu prawnego oraz z wykorzystaniem literatury z zakresu prawa i filozofii prawa.

W publikacji zaprezentowano i przeanalizowano prawne środki ochrony obywatela w zakresie realizacji uprawnień do korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które obejmują zarówno środki regulowane prawem publicznym - w zakresie dochodzenia realizacji publicznych praw podmiotowych, jak i prawem cywilnym, co dotyczy przede wszystkim odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej lub deliktowej.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników naukowych zajmujących się prawem administracyjnym, pracowników urzędów państwowych i pracowników samorządowych zajmujących się procesem inwestycyjnym, prawników - sędziów sądów administracyjnych, prokuratorów, radców prawnych, a także studentów i wykładowców kierunków prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4240-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 316
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2153;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów