Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Od autorów
str. 15

Rozdział 1
Wprowadzenie
str. 17


1.1. Rys historyczny, postanowienia i cel dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy
str. 18

1.1.1. Cel dekretu
str. 18

1.1.2. Przejście własności gruntów warszawskich na rzecz m.st. Warszawy
str. 19

1.1.3. Obejmowanie gruntów w posiadanie przez gminę m.st. Warszawy
str. 20

1.1.4. Składanie wniosków o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy
str. 25

1.1.5. Istota wieczystej dzierżawy i prawa zabudowy
str. 31

1.1.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 31

1.1.5.2. Prawo zabudowy
str. 33

1.1.5.3. Własność czasowa
str. 34

1.1.5.4. Użytkowanie wieczyste (wzmianka)
str. 35

1.1.6. Odrębna własność budynków
str. 35

1.1.7. Umowy o odbudowę oraz promesy
str. 39

1.1.7.1. Umowy o odbudowę
str. 40

1.1.7.2. Promesy
str. 40

1.1.8. Prawo do żądania odszkodowania
str. 42

Rozdział 2
Zmiany legislacyjne wpływające na sytuację prawną dotychczasowych właścicieli gruntów warszawskich
str. 46


2.1. Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Nacjonalizacja gruntów warszawskich
str. 46

2.2. Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
str. 47

2.3. Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
str. 48

2.3.1. Użytkowanie wieczyste
str. 48

2.3.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
str. 50

2.4. Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy
str. 51

2.5. Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
str. 52

2.6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
str. 57

2.7. Układy indemnizacyjne
str. 63

Rozdział 3
Postępowanie dekretowe
str. 67


3.1. Przyznanie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną
str. 67

3.1.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
str. 67

3.1.1.1. Wniosek dekretowy
str. 68

3.1.1.2. Braki podania (wniosku)
str. 69

3.2. Legitymacja do złożenia wniosku
str. 71

3.2.1. Pojęcie dotychczasowego właściciela gruntu
str. 72

3.2.2. Reprezentacja spółek będących osobami prawnymi na gruncie prawa handlowego, cywilnego i administracyjnego
str. 73

3.2.3. Termin "prawny następca właściciela"
str. 80

3.2.4. Osoby reprezentujące prawa dotychczasowego właściciela
str. 81

3.2.4.1. Kurator
str. 81

3.2.4.2. Wnioski składane przez urzędy likwidacyjne
str. 82

3.3. Rozpatrzenie wniosku
str. 83

3.3.1. Badanie zgodności wniosku dekretowego z planem
str. 86

3.3.2. Wnioski dekretowe rozpoznawane w chwili obecnej
str. 97

3.4. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych
str. 100

3.4.1. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych od daty wejścia w życie dekretu warszawskiego do 13 kwietnia 1950 r.
str. 101

3.4.2. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych od 13 kwietnia 1950 r. do 9 grudnia 1973 r.
str. 102

3.4.3. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych od 9 grudnia 1973 r. do 27 maja 1990 r.
str. 103

3.4.4. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych od 27 maja 1990 r. do 27 października 2002 r.
str. 103

3.4.4.1. Nieruchomości stanowiące mienie Skarbu Państwa
str. 103

3.4.4.2. Nieruchomości stanowiące "mienie komunalne"
str. 104

3.4.5. Właściwość organów do rozpoznawania wniosków dekretowych od 27 października 2002 r.
str. 105

3.5. Wnioski złożone na podstawie uchwały nr 11
str. 106

3.6. Wnioski o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste złożone do 31 grudnia 1988 r.
str. 110

Rozdział 4
Środki prawne umożliwiające wzruszenie ostatecznych decyzji dekretowych
str. 115


4.1. Wprowadzenie
str. 115

4.2. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej w trybie postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą, która nie jest wadą kwalifikowaną
str. 118

4.3. Uchylenie decyzji ostatecznej w trybie postępowania w sprawie wznowienia postępowania (art. 145 § 1 w zw. z art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a.)
str. 124

4.4. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
str. 126

4.4.1. Właściwość organów
str. 126

4.4.2. Wszczęcie postępowania
str. 129

4.4.2.1. Podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania
str. 129

4.4.2.2. Interes prawny
str. 129

4.4.3. Przesłanki stwierdzenia nieważności
str. 131

4.4.4. Pojęcie nieodwracalnych skutków prawnych i jego ewolucja w orzecznictwie
str. 135

4.4.5. Skutki prawne stwierdzenia nieważności
str. 138

4.4.5.1. Skutki bezpośrednie
str. 138

4.4.5.2. Skutki pośrednie
str. 141

Rozdział 5
Dochodzenie roszczeń przez byłych właścicieli gruntów warszawskich i ich następców prawnych w postępowaniach sądowych
str. 145


5.1. Wprowadzenie
str. 145

5.2. Roszczenie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania decyzji dekretowej z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji
str. 150

5.2.1. Podstawa prawna roszczenia
str. 150

5.2.2. Legitymacja czynna
str. 157

5.2.3. Legitymacja bierna
str. 165

5.2.4. Źródło szkody
str. 176

5.2.5. Szkoda
str. 180

5.2.6. Związek przyczynowy
str. 210

5.2.7. Wymagalność roszczenia
str. 235

5.2.8. Odsetki
str. 241

5.2.9. Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego i termin zawity
str. 251

5.2.10. Tryb dochodzenia roszczenia
str. 268

5.3. Pozostałe roszczenia
str. 274

5.3.1. Odszkodowanie za szkodę wynikłą z decyzji legalnej (art. 161 k.p.a.)
str. 274

5.3.2. Roszczenie odszkodowawcze za szkodę wynikłą z zaniechania wydania decyzji dekretowej
str. 278

5.3.3. Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości budynkowej
str. 288

Rozdział 6
Zasiedzenie nieruchomości warszawskich przez dotychczasowych właścicieli i osoby trzecie
str. 296


6.1. Wprowadzenie
str. 296

6.2. Rys historyczny
str. 297

6.3. Przesłanki zasiedzenia
str. 299

6.4. Przedmiot zasiedzenia
str. 302

6.5. Stwierdzenie zasiedzenia
str. 306

Rozdział 7
Ujawnianie praw dotyczących nieruchomości warszawskich w księgach wieczystych
str. 313


7.1. Wprowadzenie
str. 313

7.2. Podstawa ujawnienia odrębnej własności budynku w księdze wieczystej
str. 313

7.3. Dokumenty stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej budynkowej dla budynku spełniającego przesłanki art. 5 d.w.u.g.
str. 316

7.4. Ujawnianie w księgach wieczystych praw i roszczeń dotyczących gruntów warszawskich
str. 318

Literatura
str. 321


Ukryj

Opis:

Publikacja jest w dotychczasowej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnej problematyki dochodzenia roszczeń przez byłych właścicieli (i ich następców prawnych) tzw. gruntów warszawskich na drodze postępowania administracyjnego i sądowego.

Autorzy w sposób szczegółowy i przystępny omawiają poszczególne postanowienia dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz wyjaśniają istotę problemów związanych z dochodzeniem roszczeń dekretowych, prezentując przy tym szeroko stanowisko doktryny. W książce przedstawiono również pogłębioną analizę bieżącego orzecznictwa sądowego, w tym licznych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a także Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Stanowi to dodatkowy walor opracowania, ponieważ wnioski z nich wypływające znajdują poparcie w rzeczywistych stanach faktycznych, będących przedmiotem rozstrzygnięcia warszawskich sądów.

Adresaci:
Książka jest adresowana do prawników praktyków i aplikantów zawodów prawniczych zajmujących się tematyką tzw. gruntów warszawskich, jak również do tych, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli do czynienia z tym zagadnieniem. Z pewnością okaże się przydatna także dla byłych właścicieli tzw. gruntów warszawskich, walczących o odzyskanie nieruchomości bądź uzyskanie odszkodowania, którym ułatwi zrozumienie niełatwych zagadnień prawnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4227-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 344
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2144;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów