Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  20.03.2013 r.
Kod: KAM-2233;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 21

Rozdział I
Struktura podmiotowa spółki jawnej
str. 33


§ 1. Aspekty konstrukcji spółki jawnej wpływające na pozycję prawną wspólnika
str. 33

1. Istota spółki jawnej jako handlowej spółki osobowej
str. 33

2. Podmiotowość prawna spółki jawnej
str. 41

3. Znaczenie celu spółki dla oceny pozycji prawnej wspólnika
str. 54

§ 2. Istota uczestnictwa w spółce jawnej
str. 70

1. Pojęcie wspólnika i uczestnictwa w spółce jawnej
str. 70

2. Uczestnictwo a "udział" w spółce jawnej
str. 74

3. Charakter prawny stosunku uczestnictwa w spółce jawnej
str. 82

§ 3. Podmioty prawa mogące być wspólnikami spółki jawnej
str. 94

§ 4. Ograniczenia i zakazy uczestniczenia w spółce jawnej w charakterze wspólnika
str. 112

§ 5. Wnioski
str. 119

Rozdział II
Organizacyjne prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej
str. 121


§ 1. Prawo reprezentowania spółki
str. 121

1. Istota prawa reprezentowania spółki
str. 121

2. Charakter prawa reprezentowania spółki
str. 123

3. Podstawa prawna reprezentowania spółki przez wspólnika
str. 127

4. Zakres prawa reprezentowania spółki
str. 134

5. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki
str. 137

6. Sposób wykonywania prawa reprezentowania spółki przez wspólnika
str. 145

7. Skutki działania wspólnika jako rzekomego przedstawiciela (reprezentanta)
str. 154

8. Nadużycie umocowania
str. 161

§ 2. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki
str. 164

1. Istota prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółki
str. 164

2. Charakter prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółki
str. 167

3. Podstawa prawna prowadzenia spraw spółki przez wspólnika
str. 170

4. Zakres prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółki
str. 172

5. Wyłączenie wspólnika od prowadzenia spraw spółki
str. 176

6. Pozbawienie wspólnika prawa i zwolnienie z obowiązku prowadzenia spraw spółki
str. 178

7. Sposób wykonywania prawa i obowiązku prowadzenia spraw spółki
str. 185

§ 3.Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki w stosunkach wewnętrznych
str. 190

1. Zależności między prowadzeniem spraw a reprezentowaniem spółki
str. 190

2. Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki a stosunki między wspólnikiem a spółką
str. 194

3. Prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki a stosowanie przepisów o zleceniu i prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
str. 205

§ 4. Wnioski
str. 212

Rozdział III
Korporacyjne prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej
str. 217


§ 1. Prawo głosu i prawo wyrażania zgody
str. 217

1. Istota prawa głosu i prawa wyrażania zgody
str. 217

2. Charakter prawa głosu i prawa wyrażania zgody
str. 220

3. Zasady wykonywania prawa głosu
str. 226

4. Zasady wykonywania prawa wyrażania zgody
str. 232

5. Problem zgody wspólnika na zmianę umowy spółki uszczuplającą jego prawa lub zwiększającą jego obowiązki
str. 236

6. Dopuszczalność podważenia uchwały wspólników lub wyrażonej zgody
str. 240

§ 2. Prawo kontroli spółki. Obowiązki wspólników w zakresie kontroli spółki
str. 243

1. Pojęcie prawa kontroli spółki
str. 243

2. Charakter prawa kontroli spółki
str. 247

3. Zakres prawa kontroli spółki
str. 251

4. Wykonywanie prawa kontroli spółki
str. 255

5. Obowiązki wspólników w zakresie kontroli spółki
str. 258

§ 3. Obowiązek lojalności i zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi
str. 260

1. Obowiązek lojalności oraz zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi a zakaz konkurencji
str. 260

2. Zakres obowiązku lojalności
str. 264

3. Zakres zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi
str. 269

4. Charakter obowiązku lojalności i zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi
str. 275

5. Zgoda na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
str. 280

6. Skutki naruszenia obowiązku lojalności i zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi
str. 282

§ 4. Obowiązek "firmowania" spółki
str. 288

1. Istota obowiązku "firmowania" spółki
str. 288

2. Charakter obowiązku "firmowania" spółki
str. 293

§ 5. Wnioski
str. 294

Rozdział IV
Majątkowe prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej
str. 298


§ 1. Obowiązek wniesienia wkładu
str. 298

1. Istota obowiązku wniesienia wkładu
str. 298

2. Charakter obowiązku wniesienia wkładu
str. 303

3. Przedmiot i rodzaje wkładów
str. 309

4. Zasady wykonania obowiązku wniesienia wkładu
str. 320

5. Odpowiedzialność wspólnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku wniesienia wkładu
str. 327

§ 2. Prawo do udziału w zyskach
str. 330

1. Pojęcie prawa do udziału w zyskach
str. 330

2. Charakter prawa do udziału w zyskach
str. 332

3. Zakres prawa do udziału w zyskach
str. 336

4. Realizacja prawa do udziału w zyskach
str. 340

5. Prawo do udziału w zyskach ze spraw niezakończonych
str. 346

§ 3. Obowiązek uczestniczenia w stratach spółki
str. 349

1. Istota obowiązku uczestniczenia w stratach
str. 349

2. Charakter obowiązku uczestniczenia w stratach
str. 351

3. Zakres obowiązku uczestniczenia w stratach
str. 353

4. Sposób wykonania obowiązku uczestniczenia w stratach
str. 356

5. Uczestnictwo w stratach ze spraw niezakończonych
str. 359

§ 4. Prawo do odsetek
str. 361

1. Istota prawa do odsetek
str. 361

2. Charakter prawa do odsetek
str. 363

3. Zakres prawa do odsetek
str. 364

4. Realizacja prawa do odsetek
str. 367

§ 5. Wnioski
str. 369

Rozdział V
Prawa i obowiązki wspólnika spółki jawnej w zakresie zmian w składzie osobowym oraz rozwiązania spółki
str. 372


§ 1. Prawo wypowiedzenia umowy spółki
str. 372

1. Istota i charakter prawa wypowiedzenia umowy spółki
str. 372

2. Wykonanie prawa wypowiedzenia umowy spółki
str. 376

3. Skutki wypowiedzenia umowy spółki
str. 378

§ 2. Prawo przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę
str. 379

1. Istota prawa przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę
str. 379

2. Charakter prawa przeniesienia ogółu praw i obowiązków
str. 383

3. Przedmiot prawa wspólnika przeniesienia ogółu praw i obowiązków
str. 385

4. Wykonanie prawa przeniesienia ogółu praw i obowiązków
str. 388

§ 3. Prawo żądania wyłączenia wspólnika ze spółki
str. 392

1. Istota i charakter prawa żądania wyłączenia wspólnika ze spółki
str. 392

2. Realizacja prawa żądania wyłączenia wspólnika ze spółki
str. 394

§ 4. Prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd
str. 398

1. Istota i charakter prawa żądania rozwiązania spółki przez sąd
str. 398

2. Wykonanie prawa żądania rozwiązania spółki przez sąd
str. 400

§ 5.Prawo wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika
str. 404

1. Wymóg zgody dotychczasowych wspólników na przystąpienie do spółki nowego wspólnika
str. 404

2. Zasady wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki nowego wspólnika
str. 407

§ 6. Prawo zastrzeżenia w umowie wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika
str. 408

1. Dopuszczalność zastrzeżenia w umowie spółki wstąpienia do niej spadkobierców wspólnika
str. 408

2. Podstawa przysługiwania spadkobiercom praw zmarłego wspólnika
str. 412

§ 7. Prawo do części majątku spółki i obowiązek wyrównania brakującej wartości w razie wystąpienia wspólnika
str. 417

1. Istota i charakter prawa do części majątku spółki i obowiązku wyrównania brakującej wartości
str. 417

2. Zakres prawa do części majątku spółki i obowiązku wyrównania brakującej wartości
str. 420

3. Realizacja prawa do części majątku i obowiązku wyrównania brakującej wartości
str. 424

§ 8.Prawo do części majątku oraz obowiązek uczestniczenia w niedoborze w razie likwidacji spółki
str. 427

1. Istota i charakter prawa do części majątku oraz obowiązku uczestniczenia w niedoborze
str. 427

2. Zakres i wykonanie prawa do części majątku oraz obowiązku uczestniczenia w niedoborze
str. 429

3. Problem prawa do majątku nieistniejącej spółki ujawnionego po jej rozwiązaniu
str. 433

§ 9. Prawo do przejęcia majątku spółki
str. 439

1. Pojęcie i charakter prawa do przejęcia majątku spółki
str. 439

2. Przesłanki powstania prawa do przejęcia majątku spółki
str. 441

3. Zakres prawa do przejęcia majątku spółki
str. 443

§ 10.Wnioski
str. 445

Rozdział VI
Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki
str. 449


§ 1. Istota odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
str. 449

§ 2. Charakter prawny odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
str. 453

§ 3. Przesłanki odpowiedzialności wspólnika
str. 464

§ 4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
str. 469

§ 5. Treść odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
str. 474

§ 6. Zakres czasowy odpowiedzialności wspólnika
str. 480

§ 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzyciela - wspólnika
str. 485

§ 8. Roszczenia regresowe
str. 488

§ 9. Zarzuty przysługujące wspólnikowi
str. 491

§ 10. Dochodzenie od wspólnika roszczeń z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spółki
str. 502

§ 11. Prawomocność materialna wyroku przeciwko spółce oraz wyroku przeciwko wspólnikowi
str. 509

§ 12. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce lub przeciwko wspólnikowi
str. 514

§ 13. Upadłość spółki jawnej a odpowiedzialność jej wspólników. Upadłość wspólnika spółki jawnej
str. 522

§ 14. Modyfikacje pozycji prawnej wspólnika spółki jawnej w zakresie szczególnych przypadków odpowiedzialności za jej zobowiązania
str. 529

1. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed wpisem spółki do rejestru
str. 529

2. Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki za jej zobowiązania
str. 535

3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę
str. 539

4. Odpowiedzialność wspólnika zawierającego umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym
str. 543

5. Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki w procesach transformacyjnych
str. 551

6. Odpowiedzialność spadkobiercy wstępującego do spółki
str. 556

§ 15.Wnioski
str. 560

Podsumowanie
str. 565

Bibliografia
str. 577Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi pierwszą na rynku wydawniczym monografię, w której dokonano analizy zagadnienia pozycji prawnej wspólnika spółki jawnej. Zawarta w niej została dogłębna charakterystyka praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, a także ponoszonej przez niego odpowiedzialności za zobowiązania spółki, wyznaczających jego pozycję prawną. W opracowaniu uwzględniono poglądy doktryny oraz orzecznictwo związane z omawianymi, niejednokrotnie spornymi, kwestiami. Jednocześnie zaprezentowano propozycje wyjaśnienia wskazywanych w nauce i pojawiających się w praktyce wątpliwości, dotyczących omawianych zagadnień.

Adresaci:
Książka adresowana jest zarówno do teoretyków prawa, jak i praktyków zajmujących się problematyką prawa spółek handlowych - sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także wspólników spółek jawnych oraz innych handlowych spółek osobowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4365-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 632
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2233;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów