Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Część pierwsza
Prawo
str. 19

Rozdział I. Umowa przewozu a umowa spedycji
str. 21


1. Uwagi wstępne
str. 21

2. Przewóz, spedycja, logistyka
str. 22

3. Umowa przewozu
str. 22

4. Umowa spedycji
str. 24

5. Podsumowanie
str. 25

Rozdział II. Dokumenty transportowe
str. 26


1. Uwagi wstępne
str. 26

2. Instytucja listu przewozowego
str. 27

3. Inne dokumenty związane z przewozem
str. 29

4. Protokół szkodowy
str. 29

Rozdział III. Podstawowe przepisy dotyczące systemu prawa transportowego w Polsce
str. 31


1. Ustawa o transporcie drogowym
str. 31

1.1. Podstawowe zagadnienia związane z transportem drogowym
str. 32

1.1.1. Transport drogowy
str. 32

1.1.2. Niezarobkowy przewóz drogowy
str. 33

1.1.3. Przewóz kabotażowy
str. 34

1.2. Świadczenie usług transportowych jako działalność licencjonowana
str. 35

1.2.1. Przekształcenie, podział, łączenie spółek a sukcesja licencji
str. 35

1.2.2. Spółka cywilna jako adresat licencji
str. 37

1.2.3. Warunki uzyskania licencji w rozumieniu art. 5 ust. 3 u.t.d.
str. 38

1.2.4. Utrata licencji
str. 39

1.2.5. Uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego
str. 41

1.2.6. Dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej
str. 53

1.2.7. Procedura odwoławcza od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej
str. 54

Rozdział IV. Odpowiedzialność przewoźnika a odpowiedzialność spedytora za przewożony towar
str. 57


1. Odpowiedzialność przewoźnika za powstanie szkody transportowej
str. 57

1.1. Powierzenie przesyłki przez pierwszego przewoźnika dalszemu przewoźnikowi
str. 58

1.2. Ustalenie stanu przesyłki
str. 59

1.3. Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
str. 60

2. Przypadki, w których wyłączona jest odpowiedzialność przewoźnika za utracony bądź uszkodzony towar
str. 62

2.1. Odpowiedzialność osób trzecich za niedobory w przewożonym towarze
str. 62

2.2. Siła wyższa
str. 64

2.3. Ubytki naturalne przewożonego towaru
str. 66

2.4. Przedawnienie roszczeń z umowy przewozu
str. 66

3. Odpowiedzialność spedytora za utratę bądź uszkodzenie przewożonego towaru
str. 67

3.1. Kiedy spedytor będzie odpowiadał tak, jak przewoźnik
str. 68

3.2. Przedawnienie roszczeń z umowy spedycji
str. 68

Rozdział V. Przewóz w świetle przepisów konwencji CMR
str. 69


1. Podstawowe założenia wykonywania przewozu na podstawie konwencji CMR
str. 69

2. Zawarcie umowy przewozu w świetle przepisów konwencji CMR
str. 73

3. Odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar
str. 78

4. Reklamacje i roszczenia na gruncie przepisów konwencji CMR
str. 83

5. Postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników
str. 85

Rozdział VI. Czas pracy kierowców
str. 87


1. Uwagi ogólne
str. 87

2. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
str. 88

2.1. Definicja czasu pracy na gruncie ustawy o czasie pracy kierowców
str. 88

2.2. Obowiązkowe przerwy w czasie pracy kierowcy
str. 90

2.3. Rodzaje systemów czasu pracy, które mogą być zastosowane wobec kierowców
str. 91

3. Praca kierowcy w godzinach nadliczbowych
str. 93

Rozdział VII. Zastosowanie reguł INCOTERMS 2010 w branży TSL
str. 95


1. EXW (ang. ex works - z zakładu)
str. 95

2. FCA (ang. free carrier - dostarczony do przewoźnika)
str. 96

3. CPT (ang. carriage paid to - przewóz opłacony do)
str. 96

4. CIP (ang. carriage and insurance paid to - przewóz i ubezpieczenie opłacone do)
str. 96

5. DAT (ang. delivered at terminal - dostarczony do terminalu)
str. 96

6. DAP (ang. delivered at place - dostarczony do miejsca)
str. 97

7. DDP (ang. delivered duty paid - dostarczony, cło opłacone)
str. 97

8. FAS (ang. free alongside ship - dostarczony wzdłuż burty statku)
str. 97

9. FOB (ang. free on board - dostarczony na statek)
str. 98

10. CFR (ang. cost and freight - koszt i fracht)
str. 98

11. CIF (ang. cost insurance and freight - koszt, ubezpieczenie, fracht)
str. 98

Rozdział VIII. Analiza wybranego orzecznictwa sądowego dotyczącego prawa przewozowego i świadczenia usług transportowych
str. 99


1. Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2004 r., II CK 389/02
str. 99

2. Wyrok SN z dnia 6 października 2004 r., I CK 199/04
str. 102

3. Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 listopada 1990 r., I ACr 45/90
str. 104

4. Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 października 2002 r., I ACa 1188/02
str. 105

5. Wyrok SN z dnia 8 kwietnia 2009 r., V CSK 392/08
str. 107

6. Wyrok SN z dnia 17 listopada 1998 r., III CKN 23/98
str. 109

7. Wyrok SA w Warszawie z dnia 12 listopada 1996 r., I ACr 673/96
str. 110

8. Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2003 r., IV CK 264/02
str. 115

9. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 maja 2008 r., VI SA/Wa 263/08
str. 118

10. Wyrok SN z dnia 29 września 2004 r., II CK 24/04
str. 120

11. Wyrok SN z dnia 6 lutego 2008 r., II CSK 469/07
str. 122

12. Wyrok SN z dnia 22 listopada 2006 r., V CSK 303/06
str. 125

13. Wyrok SN z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 554/09
str. 126

14. Wyrok SN z dnia 28 lutego 2006 r., III CSK 149/05
str. 132

Część druga
VAT
str. 137

Rozdział I. Najważniejsze zagadnienia z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - zagadnienia wstępne
str. 139


1. Czynności opodatkowane podatkiem VAT
str. 139

1.1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium Polski
str. 141

1.2. Czynności wykonywane poza terytorium Polski
str. 143

1.3. Czynności kompleksowe
str. 144

2. Czynności wyłączone z opodatkowania
str. 146

2.1. Czynności wyłączone z opodatkowania na mocy samej ustawy o VAT
str. 146

2.1.1. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 147

2.1.2. Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy
str. 147

2.2. Czynności niepodlegające opodatkowaniu - brak uznania, że zachodzi sprzedaż
str. 148

2.2.1. Kary umowne
str. 149

2.2.2. Odszkodowania
str. 151

2.2.3. Opłaty za przestój (postojowe)
str. 154

2.2.4. Kradzież towaru
str. 157

2.2.5. Opłaty za przetrzymanie kontenerów
str. 158

2.2.6. Skutki wyłączenia z opodatkowania
str. 162

2.3. Czynności nieodpłatne
str. 162

2.3.1. Nieodpłatne wydanie towarów
str. 163

2.3.2. Nieodpłatne świadczenie usług
str. 165

Rozdział II. Definicje
str. 170


1. Wprowadzenie (dlaczego kwestia definicji jest tak ważna dla rozliczeń podatku VAT)
str. 170

2. Definicja usług transportowych
str. 172

3. Definicja usług spedycyjnych
str. 174

4. Definicja usług magazynowania
str. 177

5. Definicja usług przechowania
str. 179

6. Definicja usług składowania
str. 180

7. Definicja usług logistycznych
str. 182

8. Znaczenie kompleksowego charakteru usług transportowych
str. 183

9. Znaczenie kompleksowego charakteru usług spedycyjnych - czy firma spedycyjna świadczy wiele drobnych usług czy jedną kompleksową
str. 187

10. Usługi kurierskie - czy są to usługi tożsame z usługami transportowymi
str. 188

Rozdział III. Miejsce świadczenia usług
str. 189


1. Wprowadzenie
str. 189

2. Zasada ogólna
str. 190

2.1. Definicja podatnika
str. 190

2.2. Siedziba działalności gospodarczej
str. 192

2.3. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
str. 193

2.4. Usługi wykonywane na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 195

3. Zasady szczególne
str. 195

3.1. Usługi pośrednictwa
str. 196

3.2. Usługi związane z nieruchomościami
str. 197

3.3. Transport (w sytuacjach szczególnych - wyjątki od zasady)
str. 198

3.3.1. Transport pasażerów
str. 198

3.3.2. Szczególne przypadki związane z transportem towarów (polscy przedsiębiorcy - trasa poza UE)
str. 198

3.3.3. Szczególne przypadki związane z transportem towarów (nabywca przedsiębiorcą spoza UE - trasa po Polsce)
str. 199

3.3.4. Szczególne przypadki związane z transportem towarów - transport na rzecz tzw. niepodatników
str. 199

3.4. Usługi kulturalne, artystyczne, sportowe itp.
str. 199

3.5. Usługi pomocnicze do usług transportowych oraz usługi wyceny majątku rzeczowego
str. 201

3.6. Usługi restauracyjne i cateringowe
str. 202

3.7. Krótkoterminowy najem środków transportu
str. 203

3.7.1. Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 r.
str. 203

3.7.2. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r.
str. 205

3.8. Usługi elektroniczne
str. 206

3.9. Usługi niematerialne świadczone na rzecz niepodatników spoza UE
str. 207

3.10. Usługi telekomunikacyjne
str. 208

3.11. Usługi turystyki
str. 208

4. Eksport usług
str. 209

5. Import usług
str. 210

6. Studium przypadków - usługi transportu towarów
str. 211

6.1. Transport towarów świadczony na rzecz podatnika
str. 211

6.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 212

6.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 215

6.2. Transport towarów świadczony na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 217

6.2.1. Transport kołowy i kolejowy
str. 218

6.2.2. Transport lotniczy oraz morski
str. 219

7. Studium przypadków - usługi transportu osób
str. 221

8. Studium przypadków - usługi spedycji
str. 223

8.1. Usługi spedycji świadczone na rzecz podatnika
str. 223

8.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 223

8.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 224

8.2. Spedycja towarów świadczona na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 225

9. Studium przypadków - usługi logistyczne
str. 226

9.1. Usługi logistyczne świadczone na rzecz podatnika
str. 226

9.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 226

9.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 226

9.2. Usługi logistyczne świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 227

10. Studium przypadków - usługi magazynowania
str. 228

10.1. Usługi świadczone na rzecz podatnika
str. 228

10.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 228

10.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 228

10.2. Usługa magazynowania towarów świadczona na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 236

11. Studium przypadków - usługi w portach morskich
str. 236

11.1. Usługi w portach morskich świadczone na rzecz podatnika
str. 236

11.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 237

11.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 237

11.2. Usługi w portach morskich świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 238

12. Studium przypadków - usługi świadczone przez agencje celne
str. 239

12.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
str. 239

12.2. Usługi świadczone na rzecz polskich przedsiębiorców
str. 240

12.3. Usługi świadczone na rzecz podmiotów z UE oraz spoza UE
str. 240

Rozdział IV. Obowiązek podatkowy
str. 241


1. Pojęcie obowiązku podatkowego
str. 241

2. Zasada ogólna
str. 242

2.1. Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2013 r.
str. 242

2.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 243

3. Przypadki szczególne (wprowadzenie)
str. 245

3.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.
str. 245

3.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 249

4. Czy usługi transportowe/spedycyjne mogą być usługą ciągłą?
str. 252

5. Studium przypadków - usługi transportowe
str. 256

5.1. Stan prawny obowiązujący do 31 stycznia 2013 r.
str. 256

5.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 256

5.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 257

5.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 259

6. Usługi spedycyjne
str. 260

6.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 260

6.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 261

6.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 261

6.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 263

7. Usługi logistyczne
str. 264

7.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 264

7.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 264

7.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 266

7.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 267

8. Usługi magazynowania
str. 269

8.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 269

8.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 269

8.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 271

8.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 273

9. Usługi przechowania
str. 275

9.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 275

9.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 275

9.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 276

9.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 277

10. Usługi składowania
str. 279

10.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 279

10.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 279

10.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 280

10.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 281

11. Usługi w portach morskich (przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie itp.)
str. 284

11.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 284

11.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 284

11.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 285

11.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 286

12. Refaktura kosztów transportu
str. 286

12.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 287

12.1.1. Obowiązek podatkowy przy odsprzedaży usług transportowych oraz spedycyjnych
str. 287

12.1.2. Moment wykonania odsprzedawanej usługi
str. 288

12.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 289

13. Refaktura biletów lotniczych
str. 289

13.1. Stan prawny do 31 grudnia 2013 r. - obowiązek podatkowy przy odsprzedaży biletu lotniczego
str. 290

13.2. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 291

14. Obowiązek podatkowy w imporcie usług
str. 291

14.1. Pojęcie importu usług
str. 292

14.2. Obowiązek podatkowy w imporcie usług - stan prawny do 31 grudnia 2013 r.
str. 292

14.3. Stan prawny od 1 stycznia 2014 r.
str. 293

Rozdział V. Faktura VAT w usługach branży TSL
str. 295


1. Wprowadzenie
str. 295

2. Regulacje prawne
str. 295

2.1. Podatnicy zobowiązani do wystawiania faktur
str. 297

2.1.1. Zasady obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r., jak i częściowo w 2013 r.
str. 297

2.1.2. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.
str. 302

2.1.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r.
str. 306

2.2. Dane obowiązkowe faktury
str. 307

2.2.1. Zasady obowiązujące do dnia 31 grudnia 2012 r.
str. 307

2.2.2. Stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.
str. 309

2.2.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 319

2.3. Faktura zaliczkowa
str. 320

2.3.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 320

2.3.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 322

2.3.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 323

2.4. Faktura NP
str. 324

2.4.1. Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2012 r.
str. 324

2.4.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 325

2.4.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 326

2.5. Moment wystawienia faktury
str. 326

2.5.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 326

2.5.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 330

2.5.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 333

2.6. Faktura korygująca
str. 335

2.6.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 335

2.6.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 337

2.6.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 339

2.6.4. Ujęcie faktury korygującej
str. 339

2.6.5. Zbiorcze faktury korygujące
str. 347

2.7. Nota korygująca
str. 350

2.7.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 350

2.7.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 351

2.7.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 352

2.8. Faktura wewnętrzna
str. 352

2.8.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 352

2.8.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 353

2.8.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 353

2.9. Duplikat faktury
str. 354

2.9.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 354

2.9.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 354

2.9.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 355

2.10. Sposób zabezpieczenia faktur (tradycyjnych, jak i elektronicznych
str. 355

2.10.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 355

2.10.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 357

2.10.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 359

2.11. Faktura elektroniczna
str. 359

2.11.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 359

2.11.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 362

2.11.3. Stan prawny obowiązujący przejściowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 363

2.12. Faktury wystawiane w imieniu i na rzecz przewoźników (sprzedaż biletów lotniczych)
str. 364

3. Studium przypadków
str. 366

3.1. Usługi transportowe i spedycyjne a moment wystawienia faktury
str. 366

3.1.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 366

3.1.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotów z UE oraz spoza UE
str. 368

3.2. Usługi magazynowania i logistyczne a moment wystawienia faktury
str. 373

3.2.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 373

3.2.2. Usługi magazynowania świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 377

3.3. Usługi w portach morskich a moment wystawienia faktury (przeładunek, załadunek, badania, czyszczenie, holowanie itp.)
str. 382

3.3.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 382

3.3.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 383

3.4. Usługi świadczone przez agencje celne a moment wystawienia faktury
str. 385

3.4.1. Usługi świadczone na rzecz podmiotu polskiego
str. 385

3.4.2. Usługi świadczone na rzecz podmiotu z UE oraz spoza UE
str. 386

Rozdział VI. Kurs waluty
str. 388


1. Uwagi ogólne
str. 388

1.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 388

1.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.
str. 389

2. Sprzedaż krajowa w walucie
str. 390

2.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 390

2.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 394

2.3. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 397

3. Sprzedaż NP (świadczenie usług poza terytorium kraju)
str. 399

3.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 399

3.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 400

3.3. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 403

4. Import usług
str. 404

4.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2012 r.
str. 404

4.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
str. 406

4.3. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 407

Rozdział VII. Stawka podatku VAT
str. 409


1. Wprowadzenie
str. 409

2. Transport
str. 411

2.1. Transport towarów wykonywany na rzecz podatnika polskiego oraz import usług
str. 413

2.1.1. Transport krajowy
str. 413

2.1.2. Transport unijny
str. 415

2.1.3. Transport międzynarodowy - preferencje podatkowe
str. 416

2.1.4. Transport krajowy, wewnątrzunijny oraz poza Polską opodatkowany stawką 0%
str. 447

2.1.5. Transport między innym państwem UE a K3
str. 452

2.1.6. Transport poza UE
str. 453

2.2. Transport towarów na rzecz podatnika unijnego
str. 454

2.3. Transport towarów na rzecz podatnika z K3
str. 455

2.4. Transport towarów wykonywany na rzecz tzw. niepodatnika
str. 457

2.4.1. Transport krajowy
str. 457

2.4.2. Transport unijny
str. 458

2.4.3. Transport międzynarodowy
str. 460

2.5. Transport osób
str. 462

2.5.1. Transport krajowy
str. 463

2.5.2. Transport unijny i międzynarodowy
str. 472

2.5.3. Transport towaru przewożonego przez osoby podróżujące
str. 478

2.5.4. Transport poza Polską
str. 478

2.5.5. Regulacje wynikające z dyrektywy 2006/112/WE
str. 479

2.6. Tabelaryczne zestawienie wysokości opodatkowania usług transportowych
str. 482

3. Usługi spedycji
str. 482

4. Usługi magazynowania
str. 485

5. Usługi logistyczne
str. 488

6. Usługi w portach morskich
str. 489

7. Usługi związane z eksportem i usługi agencji celnych
str. 493

8. Usługi związane z importem
str. 496

9. Usługi związane z obsługą lotniczą
str. 497

Rozdział VIII. Numer identyfikacji podatkowej
str. 503


1. Rejestracja podatnika na potrzeby podatku VAT (numer identyfikacji podatkowej)
str. 503

2. Rejestracja podatnika na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych (numer VAT UE)
str. 506

2.1. Obowiązek posługiwania się numerem VAT UE
str. 507

2.2. Potwierdzenie NIP UE kontrahenta
str. 509

2.2.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.
str. 509

2.2.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 511

Rozdział IX. Deklaracje oraz informacje podsumowujące - wykazywanie transakcji z dziedziny TSL
str. 512


1. Deklaracje
str. 512

1.1. Uwagi ogólne
str. 512

1.2. Termin i miejsce złożenia deklaracji
str. 513

1.3. Wykazanie transakcji z dziedziny TSL w deklaracji podatkowej
str. 515

1.3.1. Usługi świadczone przez podmiot krajowy na rzecz innego podmiotu krajowego
str. 517

1.3.2. Usługi świadczone przez polskiego podatnika na rzecz kontrahenta z terytorium UE
str. 520

1.3.3. Usługi świadczone przez polskiego podatnika na rzecz kontrahenta spoza terytorium UE
str. 522

1.3.4. Usługa nabywana przez polskiego podatnika VAT od kontrahenta z terytorium UE
str. 523

1.3.5. Usługa nabywana przez polskiego podatnika VAT od kontrahenta z terytorium poza UE
str. 525

1.3.6. Usługi nabywane przez podmiot krajowy od innego podmiotu krajowego
str. 525

1.3.7. Moment wykazania usługi w deklaracji VAT
str. 526

1.4. Korekta deklaracji
str. 530

2. Informacje podsumowujące
str. 532

2.1. Usługi wykazywane w informacjach podsumowujących
str. 533

2.2. Termin i miejsce złożenia informacji podsumowującej
str. 538

2.3. Moment wykazania usługi w informacji podsumowującej
str. 540

2.3.1. Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.
str. 540

2.3.2. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
str. 541

Bibliografia
str. 543

Wykaz orzeczeń
str. 545

O autorach
str. 555


Ukryj

Opis:

Transport, spedycja, logistyka to czynności, których uregulowanie oraz prawidłowe rozliczenie budzi wiele kontrowersji (zarówno prawnych jak i podatkowych). Publikacja stanowi profesjonalne i wyczerpujące kompendium wiedzy o prawidłowym rozliczeniu podatku VAT w czynnościach wykonywanych przez przedsiębiorstwa branży TSL.

Opracowanie zawiera praktyczne rozwiązania dotyczące konkretnych transakcji gospodarczych. Rozwiązania te zostały zilustrowane przykładami sytuacji, z którymi autorzy spotkali się w toku wieloletniej współpracy z podmiotami gospodarczymi z tej branży. Czytelnik będzie miał możliwość przyswojenia podstawowych zagadnień prawnych związanych z problematyką transportu. W publikacji zostały zaprezentowane wzory dokumentów dotyczących takich czynności jak reklamacja czy protokół szkodowy. Istotną część pracy stanowi również wybór najważniejszego orzecznictwa powstałego na tle aspektów związanych z przewozem towarów.

Ponadto autorzy omówili:

  • umowy przewozu i spedycji,
  • dokumenty transportowe,
  • przepisy dotyczące transportu drogowego,
  • odpowiedzialność przewoźnika i spedytora,
  • czas pracy kierowców,
  • problematykę faktur (m.in. zaliczkowej, korygującej, NP, wewnętrznej, elektronicznej),
  • miejsce świadczenia usług,
  • kursy walut,
  • stawkę podatku VAT,
  • obowiązek podatkowy.
W książce uwzględniono przepisy aktualnie obowiązujące oraz ich opublikowane zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2014 r.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz spedytorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4165-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 556
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo transportowe
Kod: KAM-2024;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów