Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2013:


Autorzy: Piotr Żak, Renata Dyląg, Jacek Gawron, Waldemar Gos, Katarzyna Klimczak, Dagmara Leszczyńska-Trochonowicz, Marcin Michalak, Dorota Mikulska, Małgorzata Niedźwiedzka, Małgorzata Siwy, Maciej Soprych, Mikołaj Turzyński, Tadeusz Waślicki,
Seria:  E-PORADNIK
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2013 r.
Kod: EBO-0991  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 7,92 zł. ( Oszczędzasz: 1,98 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Część I
Najczęstsze błędy i przekłamania w sprawozdaniach finansowych
str. 9


1. Rzetelność i jasność danych jako podstawowa dyspozycja prawa bilansowego
str. 9

2. Wpływ inwentaryzacji na rzetelność danych
str. 10

3. Zweryfikowane zestawienie obrotów i sald podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego
str. 11

4. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów
str. 12

5. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów
str. 15

6. Zniekształcenia wyniku finansowego
str. 17

7. Wpływ opisowej części sprawozdania finansowego na rzetelność i jasność danych
str. 19

8. Aspekty formalne
str. 20

Część II
Obszary ryzyk i błędów w pytaniach i odpowiedziach
str. 22


1. Ryzyka i błędy w prezentacji aktywów
str. 22

1.1. Czy jednostka może zakwalifikować w księgach umowy leasingowe według przepisów podatkowych?
str. 22

1.2. Czy w prezentacji wyników w bilansie winniśmy rozróżnić umowy leasingu finansowego od operacyjnego, które w księgach rozliczamy jak leasing finansowy?
str. 23

1.3. Czy od maszyn, które nie są używane, nalicza się amortyzację oraz czy można zmienić ich wycenę, a także stawkę bądź okres amortyzacji?
str. 25

1.4. Czy przy ustalaniu okresu użytkowania środków trwałych powinniśmy uwzględniać fakt, że za 2 lata zmieniamy lokalizację?
str. 27

1.5. Jak ująć w księgach odpis z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie?
str. 28

1.6. Czy nieużytkowane środki trwałe powinny być prezentowane w bilansie w pozycji "środki trwałe w budowie"?
str. 29

1.7. W jaki sposób powinien być zaksięgowany piec i zakupione paliwo?
str. 30

1.8. W jaki sposób należy ustalić przychody i koszty z tytułu sprzedaży uprzednio zaniechanej inwestycji?
str. 32

1.9. Czy mogę urealnić saldo ZFŚS do salda jakie jest na rachunku bankowy?
str. 33

1.10. Jak mamy na koniec roku uzgodnić saldo konta 851 ZFŚS i 132 Rachunek pomocniczy ZFŚŚ?
str. 34

1.11. Czy spółka powinna wykazać w bilansie nieruchomość jako inwestycję długoterminową skoro będzie wykorzystywać ją w swojej działalności aż do momentu sprzedaży?
str. 37

1.12. Jak należy wykazać w bilansie należności, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego?
str. 38

1.13. W jakim przypadku pozycja bilansu B.II.2d "Należności dochodzone na drodze sądowej" jest większa od zera?
str. 40

1.14. W jakiej pozycji bilansu wykazać zaliczkę?
str. 41

2. Ryzyka i błędy w prezentacji pasywów
str. 42

2.1. Gdzie w bilansie należy wykazać konto 234 Rozrachunki właścicieli spółki cywilnej?
str. 42

2.2. Jak należy prawidłowo ująć w bilansie salda rozrachunków z właścicielem w firmie jednoosobowej, prowadzonej we własnym imieniu i na własne nazwisko?
str. 45

2.3. Jak zaksięgować skutki zmiany wyceny zapasów materiałowych po stronie pasywów?
str. 46

2.4. Jakie saldo należy potwierdzić kontrahentowi?
str. 47

2.5. W której pozycji bilansu ująć rezerwę na odsetki od kredytu długoterminowego?
str. 48

2.6. W jakiej pozycji bilansu należy wykazywać saldo Ma na koncie Rozrachunki z odbiorcami z tytułu dostaw towarów i usług?
str. 50

3. Zniekształcenia wyniku finansowego
str. 51

3.1. Czy faktura za usługę wyburzenia środka trwałego jest kosztem, który w rachunku zysków i strat wchodzi w stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych?
str. 51

3.2. Czy koszty i przychody związane z obrotem wierzytelnościami wykazuje się w RZiS oddzielnie czy per saldo?
str. 53

3.3. Czy powinniśmy wykazywać wartość refaktur i faktur pierwotnych per saldo w pozostałych przychodach operacyjnych lub pozostałych kosztach operacyjnych?
str. 54

3.4. Czy przychody i koszty z tytułu zaokrągleń podatku VAT należy w rachunku zysków i strat ująć oddzielnie?
str. 55

3.5. Czy różnice z przewalutowania zobowiązania należy zaprezentować w rachunku zysków i strat jako saldo czy pozostałe przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe?
str. 56

3.6. Czy wycenę bilansową zapasów ujemną jako koszt operacyjny ujmuję w RZiS w pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych?
str. 57

3.7. Gdzie w RZiS powinna być ujęta kwota umorzonej pożyczki przez kontrahenta?
str. 57

3.8. W której pozycji RZiS w wersji porównawczej należy ująć odpis aktualizujący wartość środka trwałego w budowie?
str. 58

Ukryj

Opis:

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. To okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

W publikacji "Sporządzanie sprawozdań finansowych - najczęściej popełniane błędy" zostały wskazane najczęstsze błędy, jakie zdarza się popełniać w związku z zamykaniem roku i sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych. Na błędy, które mogą być zarówno wynikiem przeoczeń czy zaniechań wynikających z dużego nakładu pracy w okresie przygotowywania sprawozdań, jak i rezultatem niestosowania lub niewłaściwego stosowania przepisów prawa bilansowego. Oczywiście katalog możliwych błędów czy nieprawidłowości stanowi w zasadzie zbiór nieograniczony, stąd w publikacji zostały wskazane tylko te najpowszechniejsze, wynikające z nieprzestrzegania podstawowych zasad rachunkowości.

Z publikacji dowiesz się przykładowo:

  • jak wykazywać w bilansie leasing finansowy i operacyjny,
  • kiedy należy dokonywać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów,
  • jak wykazać w bilansie nieużywane środki trwałe,
  • co zrobić z saldem ZFŚS,
  • które koszty i przychody należy wykazywać per saldo.
Adresaci:
Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych.

Szczegóły towaru


, 59
Rodzaj: e-poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: EBO-0991 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów