Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Robert Jurkiewicz,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2089:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Zagadnienia metodologiczne
str. 13


1. Uwagi wstępne
str. 13

2. Metoda wykładni
str. 14

Rozdział II
Wybrane zagadnienia prawa zobowiązań i prawa bilansowego
str. 22


1. Zobowiązanie
str. 22

1.1. Zobowiązanie jako rodzaj stosunku prawnego
str. 22

1.1.1. Podmioty zobowiązania
str. 23

1.1.2. Przedmiot zobowiązania
str. 24

1.1.3. Treść zobowiązania
str. 25

1.1.4. Wygaśnięcie zobowiązania
str. 26

1.1.5. Zaliczenie świadczenia w przypadku wielości długów
str. 30

1.2. Zobowiązanie jako kategoria bilansowa
str. 33

2. Świadczenie
str. 34

2.1. Uwagi wstępne
str. 34

2.2. Postacie, treść i przedmiot świadczenia
str. 37

2.3. Oznaczenie świadczenia i świadczenia alternatywne
str. 38

2.4. Świadczenia główne i uboczne
str. 39

2.5. Świadczenia jednorazowe, okresowe i ciągłe
str. 40

2.6. Zobowiązania ciągłe (trwałe)
str. 42

2.7. Świadczenia podzielne i niepodzielne
str. 43

2.8. Świadczenia pieniężne
str. 45

2.8.1. Pieniądz
str. 45

2.8.2. Świadczenie pieniężne i niepieniężne
str. 46

2.8.3. Formy spełnienia świadczenia pieniężnego
str. 47

2.8.4. Nominalizm i waloryzacja
str. 47

2.8.5. Odsetki
str. 51

3. Wierzytelność, roszczenie i dług
str. 56

4. Prawo majątkowe
str. 59

5. Umowa
str. 64

5.1. Istota i rodzaje umów
str. 64

5.2. Wadliwość umowy
str. 64

5.3. Znaczenie umowy na gruncie podatkowym
str. 70

5.4. Umowy nazwane i nienazwane
str. 71

5.5. Odrębność umów i ich związki
str. 75

5.5.1. Umowa odrębna
str. 75

5.5.2. Związek umów
str. 76

5.6. Treść umowy a treść zobowiązania
str. 77

Rozdział III
Zmiana wierzyciela
str. 79


1. Zagadnienia wstępne
str. 79

1.1. Rodzaje wierzytelność
str. 79

1.2. Przeniesienie wierzytelności
str. 81

2. Przelew wierzytelności
str. 82

2.1. Charakter prawny przelewu
str. 82

2.2. Ograniczenia przelewu wierzytelności
str. 83

2.3. Prawa związane z wierzytelnością
str. 85

2.3.1. Poręczenie
str. 86

2.3.2. Zastaw
str. 87

2.3.3. Zastaw rejestrowy
str. 88

2.3.4. Hipoteka
str. 90

2.4. Postacie przelewu
str. 94

2.5. Ryzyko niewypłacalności dłużnika
str. 96

2.6. Sprzedaż wierzytelności
str. 97

2.6.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 97

2.6.2. Podatki dochodowe
str. 98

2.6.3. Podatek od towarów i usług
str. 117

2.6.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 131

2.6.5. Sprzedaż wierzytelności z tytułu najmu, dzierżawy i leasingu
str. 134

2.7. Przelew w celu zabezpieczenia
str. 140

2.7.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 140

2.7.2. Skutki podatkowe
str. 142

2.8. Przelew w celu inkasa
str. 144

2.8.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 144

2.8.2. Skutki podatkowe
str. 146

2.9. Przelew w miejsce wykonania
str. 150

2.9.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 150

2.9.2. Skutki podatkowe
str. 151

2.10. Przelew w celu zapłaty
str. 153

2.10.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 153

2.10.2. Skutki podatkowe
str. 154

2.11. Przelew wierzytelności przyszłych
str. 158

2.12. Faktoring
str. 159

2.12.1. Definicja i funkcje faktoringu
str. 159

2.12.2. Strony umowy
str. 163

2.12.3. Przedmiot i treść umowy
str. 164

2.12.4. Kwalifikacja prawna umowy faktoringu
str. 167

2.12.5. Skutki podatkowe
str. 168

2.13. Forfaiting
str. 179

2.13.1. Zagadnienia wstępne
str. 179

2.13.2. Skutki podatkowe
str. 180

2.14. Cash pooling
str. 181

2.14.1. Rodzaje cash poolingu
str. 181

2.14.2. Cel cash poolingu
str. 182

2.14.3. Cash pooling wirtualny
str. 182

2.14.4. Cash pooling rzeczywisty
str. 185

2.14.5. Skutki podatkowe
str. 187

2.15. Wniesienie wierzytelności tytułem wkładu
str. 194

2.15.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 194

2.15.2. Skutki podatkowe
str. 199

2.16. True-sale sekurytyzacja
str. 206

2.16.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 206

2.16.2. Skutki podatkowe
str. 212

2.17. Subpartycypacja
str. 219

2.17.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 219

2.17.2. Skutki podatkowe
str. 223

3. Subrogacja
str. 230

3.1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 230

3.2. Skutki podatkowe
str. 233

3.2.1. Podatki dochodowe
str. 233

3.2.2. Podatek od towarów i usług
str. 236

3.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 238

4. Przeniesienie wierzytelności inkorporowanych w papierach wartościowych
str. 239

4.1. Zagadnienia prawne
str. 239

4.2. Skutki podatkowe
str. 243

4.2.1. Podatki dochodowe
str. 243

4.2.2. Podatek od towarów i usług
str. 244

4.2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 245

Rozdział IV
Zmiana dłużnika
str. 247


1. Zagadnienia cywilnoprawne
str. 247

1.1. Modele przejęcia długu
str. 247

1.2. Zwalniające przejęcie długu
str. 248

1.3. Przedmiot sukcesji w dług i zakres następstwa prawnego
str. 250

1.4. Umowa pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią
str. 251

1.5. Umowa pomiędzy wierzycielem a osobą trzecią
str. 253

1.6. Rozkład przysporzeń wśród podmiotów uczestniczących w czynności zwalniającego przejęcia długu
str. 254

1.7. Kumulatywne przystąpienie do długu
str. 256

1.8. Szczególne przypadki sukcesji w dług
str. 258

1.8.1. Zbycie nieruchomości
str. 258

1.8.2. Zbycie przedsiębiorstwa
str. 260

1.9. Przeniesienie umowy
str. 262

2. Skutki podatkowe
str. 264

2.1. Podatki dochodowe
str. 264

2.1.1. Określenie przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z czynnością zwalniającego przejęcia długu
str. 264

2.1.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa
str. 268

2.1.3. Przegląd orzecznictwa podatkowego
str. 270

2.2. Podatek od towarów i usług
str. 277

2.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych
str. 278

Rozdział V
Nieściągalność wierzytelności
str. 285


1. Wierzytelności nieściągalne w podatkach dochodowych
str. 285

1.1. Uwagi wstępne
str. 285

1.2. Odpisanie nieściągalnej wierzytelności
str. 286

1.2.1. Wierzytelności handlowe
str. 286

1.2.2. Wierzytelności bankowe
str. 287

1.2.3. Udokumentowanie nieściągalności
str. 288

1.2.4. Konsekwencje zwrotu lub sprzedaży wierzytelności odpisanej jako nieściągalna
str. 294

1.3. Odpisy aktualizujące
str. 295

1.3.1. Uprawdopodobnienie nieściągalności
str. 296

1.3.2. Wierzytelności handlowe
str. 297

1.3.3. Wierzytelności bankowe
str. 299

2. Wierzytelności nieściągalne w podatku od towarów i usług
str. 301

2.1. Uwagi wstępne
str. 301

2.2. Przesłanki stosowania tzw. ulgi na złe długi
str. 303

2.2.1. Uprawdopodobnienie nieściągalności
str. 303

2.2.2. Podmiotowe przesłanki korekty podatku należnego
str. 305

2.2.3. Przedmiotowe przesłanki korekty podatku należnego
str. 308

2.3. Korekta podatku należnego u wierzyciela
str. 309

2.4. Korekta podatku naliczonego u dłużnika
str. 312

Wyciąg z przepisów
str. 317

Wykaz orzeczeń
str. 331

Bibliografia
str. 335


Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia podstawowe instytucje cywilnoprawne z zakresu prawa zobowiązań, które są charakterystyczne dla obrotu wierzytelnościami. Czytelnik z łatwością odnajdzie w opracowaniu interesujący go rodzaj umowy oraz zapozna się z jej skutkami cywilnoprawnymi i podatkowymi.

W książce zostały zaprezentowane najciekawsze aspekty cywilnoprawne i szczegółowe skutki podatkowe m.in. takich transakcji, jak: umowa sprzedaży wierzytelności, umowa cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia, umowy faktoringu, cash poolingu, sekurytyzacji oraz subpartycypacji, a także umowy o zwalniające przejęcie długu.

Opracowanie zawiera omówienie bogatego orzecznictwa organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie skutków podatkowych zmiany wierzyciela lub dłużnika.

Adresaci:
Publikacja stanowi doskonałe kompendium wiedzy z zakresu prawa zobowiązań w ich gospodarczym ujęciu. Będzie przydatna prawnikom i ekonomistom specjalizującym się w obrocie wierzytelnościami. Zainteresuje również dyrektorów finansowych i doradców podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4184-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 340
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: KAM-2089:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów