Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy

Książka rekomendowana dla doradców podatkowych!

Książka prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego poświęcona jest węzłowym problemom wykładni i stosowania prawa podatkowego.

więcej

Autorzy: Bogumił Brzeziński (red. nauk.),
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2116:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

CZĘŚĆ I
Zagadnienia ogólne. Zobowiązania podatkowe. Postępowanie podatkowe
str. 19

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty a postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego (Hanna Filipczyk)
str. 21


1. Wstęp
str. 21

2. Układ problemów - matryca rozwiązań
str. 22

3. Stanowiska w orzecznictwie sądowym
str. 22

4. Stanowiska w doktrynie prawa podatkowego (przegląd uproszczony)
str. 25

5. Nadpłata a zobowiązanie podatkowe
str. 26

6. Pytanie pierwsze
str. 27

7. Pytanie drugie
str. 29

8. Pytanie trzecie
str. 31

9. Kilka kwestii szczegółowych - uwagi uzupełniające
str. 32

9.1. Charakter prawny skorygowanego zeznania (deklaracji), o których mowa w art. 75 § 4 o.p.
str. 32

9.2. Decyzja określająca wysokość nadpłaty a decyzja stwierdzająca nadpłatę
str. 32

9.3. Treść art. 79 § 1 o.p.
str. 33

9.4. Systematyka ordynacji podatkowej
str. 33

10. Problem bezpodstawnego wzbogacenia a orzekanie w sprawie nadpłaty
str. 34

11. Podsumowanie
str. 35

Wybór orzeczeń
str. 35

Bibliografia
str. 41

Skutki złożenia pełnomocnictwa do akt postępowania podatkowego w zakresie umocowania do reprezentowania strony przed sądem administracyjnym (Piotr Karwat)
str. 42


1. Wstęp
str. 42
2. "Dołączenie" pełnomocnictwa do akt sprawy
str. 44

3. Istota sporu
str. 45

4. Dwa poglądy
str. 45

5. Pogląd konserwatywny - argumenty
str. 46

6. Pogląd liberalny - argumenty
str. 47

7. Możliwy kompromis?
str. 47

8. Znaczenie terminów "sprawa" i "akta sprawy"
str. 48

9. Znaczenie terminu "akta sprawy" użytego w art. 37 § 1 p.p.s.a.
str. 50

10. Artykuł 37 § 1 p.p.s.a. a gwarancje procesowe
str. 52

11. Wymóg zachowania w aktach sądowych pełnomocnictwa jako dowodu na należytą reprezentację strony w procesie
str. 53

12. Wnioski
str. 54

Doręczenia w postępowaniu podatkowym (Marian Masternak)
str. 55


1. Wprowadzenie
str. 55

2. Zasada oficjalności doręczeń
str. 56

3. Podmioty dokonujące doręczeń
str. 58

4. Podmioty doręczeń
str. 62

5. Obowiązek informowania organu podatkowego o zmianie adresu
str. 70

6. Sposoby doręczeń
str. 73

7. Miejsce doręczania pism osobom fizycznym
str. 75

8. Szczególne tryby doręczania pism osobom fizycznym
str. 80

9. Doręczanie pism jednostkom organizacyjnym
str. 90

10. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
str. 93

11. Doręczanie pism przez wywieszenie w siedzibie organu
str. 94

12. Potwierdzenie odbioru pisma
str. 95

13. Odmowa odbioru pisma przez adresata
str. 96

14. Podsumowanie
str. 98

Zwrot nadpłaty powstałej na skutek niezgodności prawa polskiego z prawem unijnym (Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski)
str. 100


1. Orzecznictwo TS - podstawa do odmowy zwrotu czy instrument ochrony prawa do zwrotu nadpłaconego podatku?
str. 100

2. Ograniczenia zwrotu nadpłaty - unijny punkt widzenia
str. 102

3. Ewolucja orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
str. 105

4. Stanowisko polskich sądów administracyjnych - historia pytań, odpowiedzi i zdań odrębnych
str. 108

5. Zakres oddziaływania uchwały Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11
str. 112

6. Zwrot podatku podmiotowi niebędącemu podatnikiem
str. 113

7. Krytyka stanowiska zawartego w uchwale Izby Gospodarczej NSA z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11
str. 113

8. Podsumowanie
str. 115

Wybór orzeczeń
str. 116

Bibliografia
str. 116

CZĘŚĆ II
Podatki dochodowe
str. 119

Zagadnienie reprezentacji i reklamy w prawie podatkowym (Agnieszka Bielska-Brodziak, Bronisława Jastrzębska)
str. 121


1. Wprowadzenie. Co wspólnego mają ze sobą Budda, ślepcy, słoń i podatkowa reprezentacja?
str. 121

2. Ewolucja brzmienia przepisów o reprezentacji i reklamie
str. 123

3. Typowe zachowania rynkowe oceniane jako reprezentacja
str. 126

3.1. Usługi gastronomiczne
str. 127

3.2. Prezenty
str. 132

3.3. Konferencje i imprezy firmowe
str. 145

4. Koncepcje znaczeniowe reprezentacji w orzecznictwie podatkowym
str. 152

4.1. Koncepcja pierwsza. Reprezentacja jako przeciwieństwo reklamy
str. 152

4.2. Koncepcja druga. Zwrot "w szczególności" - niefortunny drogowskaz interpretacyjny
str. 156

4.3. Koncepcja trzecia. Słowniki językowe jako punkt wyjścia dla definiowania terminu "reprezentacja"
str. 161

4.3.1. Wariant pierwszy. Reprezentacja jako słownikowa "wystawność" - standardy wystawności i okazałości jako punkt odniesienia
str. 164

4.3.2. Wariant drugi. Reprezentacja, czyli korzystny wizerunek - "pewność" płynąca z uproszczeń
str. 166

4.3.3. Wariant trzeci. Reprezentacja jako przedstawicielstwo (termin prawny), czyli o nieakceptowalnym użyciu słownika
str. 168

5. Zakończenie
str. 171

Perypetie podatku dochodowego z sądownictwem administracyjnym (Bogumił Brzeziński)
str. 176


1. Wprowadzenie
str. 176

2. Zarys problematyki
str. 176

3. Przychody podatkowe
str. 180

4. Koszty uzyskania przychodów
str. 185

5. Uwagi końcowe
str. 187

Orzecznictwo
str. 190

Bibliografia
str. 190

Ceny transferowe w polskim prawie podatkowym (Krzysztof Lasiński-Sulecki)
str. 192


1. Próba zdefiniowania problemu
str. 192

2. Źródła prawa
str. 193

3. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania czy uchylaniu się od opodatkowania?
str. 196

4. Przepisy dotyczące cen transferowych jako regulacje o charakterze wyjątku
str. 197

5. Sformułowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a umowy międzynarodowe
str. 197

6. Nierynkowe warunki transakcji
str. 198

7. Związek przyczynowo-skutkowy w podatkach dochodowych
str. 199

8. Racjonalność ekonomiczna transakcji
str. 200

9. Zbieg art. 11 i 14 u.p.d.o.p.
str. 201

10. "Ciężar dowodu"
str. 202

11. Określanie podstawy opodatkowania
str. 202

12. Dokumentacja
str. 202

13. Porozumienia cenowe - temporalny zakres oddziaływania
str. 203

14. Cel reżimu wartości wolnorynkowej
str. 204

15. Związek przyczynowo-skutkowy w podatku od towarów i usług
str. 205

16. Ceny transferowe w podatku od towarów i usług przed 2008 r.
str. 206

17. Podsumowanie
str. 206

Wybór orzeczeń
str. 207

Bibliografia
str. 209

Opodatkowanie pracowniczych świadczeń nieodpłatnych (Olgierd Łunarski, Paweł Majka)
str. 210


1. Wstęp
str. 210

2. Pojęcie przychodu oraz przychodu ze stosunku pracy
str. 210

3. Pojęcie i zasady opodatkowania pracowniczych świadczeń nieodpłatnych
str. 214

4. Opodatkowanie pakietów medycznych
str. 217

5. Opodatkowanie świadczeń uzyskanych w związku z udziałem w imprezach integracyjnych
str. 223

6. Opodatkowanie świadczeń w postaci dowozu pracowników do pracy
str. 227

7. Podsumowanie
str. 227

Wybór orzeczeń
str. 228

Bibliografia
str. 230

Polska klauzula ogólna zapobiegająca unikaniu opodatkowania na tle rozwiązań stosowanych w innych państwach (Agnieszka Olesińska)
str. 232


1. Uwagi ogólne
str. 232

2. Unikanie opodatkowania
str. 232

3. Reakcje na unikanie opodatkowania
str. 233

4. Ogólna klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania
str. 235

5. Charakter prawny i konstrukcja normy
str. 237

6. Hipoteza normy - uwagi ogólne
str. 237

7. Pojęcie unikania opodatkowania jako element budowy hipotezy normy prawnej zapobiegającej temu zjawisku
str. 238

8. Inne elementy hipotezy normy
str. 240

8.1. Uwagi ogólne
str. 240

8.2. Nadużycie prawa
str. 241

8.3. Sztuczność, nieprzystawanie do realiów ekonomicznych, brak uzasadnienia gospodarczego
str. 241

8.4. Zamiar (cel) osiągnięcia korzyści podatkowej
str. 243

8.5. Skutek
str. 247

9. Dyspozycja normy
str. 247

10. Podsumowanie
str. 251

Opodatkowanie usług niematerialnych u źródła - dylematy interpretacyjne (Joanna Zawiejska-Rataj)
str. 255


1. Problemy interpretacyjne a opodatkowanie usług niematerialnych u źródła - zarys tematyki
str. 255

2. Ogólne przedstawienie mechanizmu opodatkowania
str. 256

3. Osiąganie przychodów (dochodów) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
str. 258

4. Katalog usług niematerialnych
str. 263

5. Właściwy sposób opodatkowania?
str. 265

6. Podsumowanie
str. 268

Wybór orzeczeń
str. 270

Bibliografia
str. 271

CZĘŚĆ III
Podatek od towarów i usług
str. 273

Opodatkowanie świadczeń złożonych podatkiem od towarów i usług (Adam Bartosiewicz)
str. 275


1. Wprowadzenie
str. 275

2. Podatek VAT jako podatek od zdarzeń ekonomicznych, a nie umów
str. 276

3. Świadczenie złożone jako przedmiot opodatkowania
str. 277

4. Kwalifikowalność świadczenia jako kompleksowego
str. 278

4.1. Brak definicji
str. 278

4.2. Świadczenia złożone jako wyjątek, a nie zasada
str. 279

4.3. Przesłanki uznania zdarzenia za świadczenie kompleksowe
str. 281

4.4. Kryterium potrzeby konsumenta (efektu świadczenia)
str. 283

4.5. Związek świadczeń - kryterium niepogorszonej jakości
str. 284

4.6. Związek świadczeń - kryterium nieistotności świadczeń dodatkowych
str. 286

4.7. Związek świadczeń - możliwość wykonywania przez inne podmioty
str. 287

4.8. Związek świadczeń - kryterium czasu
str. 290

4.9. Obiektywny czy subiektywny charakter oceny złożoności świadczeń
str. 291

4.10. Brak reguły generalnej - ocena a casu ad casum
str. 292

5. Ustalenie dominującego elementu świadczenia
str. 293

6. Świadczenie złożone jako jeden przedmiot opodatkowania a stawka podatku
str. 296

7. Zakończenie
str. 299

Komentarz i posłowie
str. 300

Wybór orzeczeń
str. 301

Orzecznictwo
str. 307

Bibliografia
str. 308

Usługi medyczne zwolnione z VAT (Dagmara Dominik-Ogińska)
str. 309


1. Wstęp
str. 309

2. Prawo unijne
str. 310

2.1. Reguły interpretacyjne prawa unijnego
str. 310

2.2. Przepisy dyrektywy 2006/112/WE dotyczące opieki medycznej
str. 311

2.2.1. System VAT
str. 311

2.2.2. Zwolnienia VAT
str. 312

2.2.3. Art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy 2006/112/WE
str. 314

2.2.3.1. Pojęcie "opieka szpitalna i medyczna"
str. 314

2.2.3.2. Pojęcie "czynności związane ściśle z opieką szpitalną i medyczną"
str. 315

2.2.3.3. Placówki uznane za mające charakter podobny do szpitali, ośrodków medycznych i diagnostycznych
str. 317

2.2.3.4. Warunki socjalne porównywalne do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego
str. 319

2.2.3.5. Warunki przyznania zwolnienia
str. 320

2.2.4. Art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/112/WE
str. 322

2.2.4.1. Pojęcie "świadczenie opieki medycznej"
str. 322

2.2.4.2. Zawody medyczne i paramedyczne
str. 323

2.3. Przepisy polskie dotyczące ochrony zdrowia
str. 325

2.4. Wykładnia prounijna
str. 327

2.4.1. Przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2011 r.
str. 327

2.4.2. Przepisy obowiązujące po 1 stycznia 2011 r.
str. 329

2.4.2.1. Art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT
str. 329

2.4.2.2. Art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT
str. 333

2.4.2.3. Art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT
str. 334

2.4.2.4. Art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT
str. 335

2.5. Konkluzja
str. 336

Wybór orzeczeń
str. 337

Bibliografia
str. 343

Akty prawa unijnego
str. 343

Akty prawa polskiego
str. 344

Orzecznictwo TS
str. 345

Opinie
str. 348

Wyroki sądów administracyjnych
str. 348

Interpretacje indywidualne
str. 348

Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług w związku z obrotem złomem metali (Marek Kalinowski)
str. 350


1. Wprowadzenie
str. 350

2. Formy oszustw podatkowych w podatku od wartości dodanej
str. 351

3. Mechanizm dokonywania oszustw podatkowych w zakresie obrotu złomem w Polsce
str. 353

4. Konsekwencje uczestnictwa w łańcuchu operacji prowadzących do oszustwa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i jego stosowanie w państwach Unii Europejskiej
str. 354

5. Praktyka polskich sądów administracyjnych dotycząca odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego w wypadku oszustw podatkowych
str. 361

6. Ocena praktyki polskich sądów administracyjnych dotycząca odmowy prawa do odliczenia podatku naliczonego w wypadku oszustw podatkowych
str. 365

Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę jako przedmiot podatku od towarów i usług (Janusz Orłowski)
str. 373


1. Wprowadzenie
str. 373

2. Tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę w ustawie o VAT
str. 373

3. Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę
str. 375

4. Dostawa terenu budowlanego w dyrektywach dotyczących wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i zagadnienie ich implementacji ustawą o VAT
str. 377

5. Opodatkowanie dostawy terenów budowlanych bądź przeznaczonych pod zabudowę w świetle orzecznictwa sądowego
str. 382

5.1. Charakter działalności gospodarczej według art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT
str. 382

5.2. Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę jako przedmiot działalności gospodarczej
str. 384

5.3. Zamiar związany z "przeznaczeniem" danej nieruchomości
str. 385

6. Moment nabycia nieruchomości gruntowej i prawo do odliczenia podatku naliczonego
str. 387

7. Działalność w zakresie obrotu nieruchomościami
str. 389

8. Dostawa z majątku wspólnego małżonków
str. 391

9. Sprzedaż gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
str. 392

10. Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości gruntowych podatkiem od towarów i usług czy podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
str. 394

11. Podsumowanie
str. 395

Wybór orzeczeń
str. 396

CZĘŚĆ IV
Inne zagadnienia
str. 401

Spór o pojęcie budowli w podatku od nieruchomości (Wojciech Morawski)
str. 403


1. Stan prawny
str. 403

2. Wadliwość regulacji prawnej
str. 405

3. Stanowisko organów podatkowych
str. 406

4. Orzecznictwo sądów administracyjnych - na drodze do stworzenia podatku od majątku trwałego przedsiębiorców?
str. 406

5. Ewolucja orzecznictwa sądów administracyjnych na korzyść podatników
str. 408

6. Wyrok TK z dnia 13 września 2011 r., P 33/09 - potwierdzenie ewolucji orzecznictwa
str. 409

7. Orzecznictwo sądów administracyjnych wobec wyroku TK
str. 412

8. Wyrok TK nie kończy sporów
str. 415

9. Podsumowanie
str. 416

Wybór orzeczeń
str. 416

Bibliografia
str. 417

Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym (Jowita Pustuł)
str. 418


1. Uwagi wstępne
str. 418

2. Przedsiębiorstwo
str. 419

2.1. Definicja pojęcia przedsiębiorstwa
str. 419

2.2. Wyłączenie składników majątkowych z przedmiotu umowy
str. 420

2.3. Zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa
str. 424

3. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 425

3.1. Uwagi ogólne
str. 425

3.2. Wyodrębnienie organizacyjne
str. 427

3.3. Wyodrębnienie finansowe
str. 429

3.4. Wyodrębnienie funkcjonalne
str. 430

3.5. Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa a zobowiązania
str. 432

4. Podsumowanie
str. 433

Orzecznictwo
str. 434

Interpretacje podatkowe
str. 434

Bibliografia
str. 436

(tematyka: prawo podatkowe)

Ukryj

Opis:

"(...) prawo podatkowe charakteryzuje się istotnym, ponadprzeciętnym poziomem rozbieżności interesów stron stosunków prawnych. To wszystko powoduje, że dyskurs prawniczy w tej dziedzinie prawa jest współcześnie dosyć intensywny. Trzeba przy tym zauważyć, że pewne problemy mają charakter bardziej znaczący od innych; na nich ogniskuje się uwaga środowiska podatkowego na czas dłuższy. Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelnika, poświęcone jest takiej właśnie kategorii węzłowych problemów wykładni i stosowania prawa podatkowego".

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego


W publikacji omówiono m.in. zagadnienia:
 • nadpłaty podatku,
 • doręczeń,
 • pełnomocnictw,
 • reprezentacji i reklam,
 • cen transferowych,
 • nieodpłatnych świadczeń,
 • klauzul unikania opodatkowania,
 • opodatkowania usług niematerialnych,
 • świadczeń złożonych,
 • usług medycznych,
 • handlu złomem,
 • dostawy terenów budowlanych,
 • budowli w podatku od nieruchomości,
 • pojęcia przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części w prawie podatkowym.
W opracowaniu uwzględniono orzecznictwo podatkowe sądów oraz poglądy wyrażone w doktrynie prawa podatkowego. Zarekomendowano ponadto rozwiązania istniejących problemów interpretacyjnych i ukazano ich praktyczne konsekwencje.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4124-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 436
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2116:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów