Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego

Zgodnie z rozporządzeniem rady (WE) nr 1346/2000

więcej

Autorzy: Patryk Filipiak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2164:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wstęp
str. 25

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne
str. 29


1.1. Rozporządzenie nr 1346/2000 jako instrument regulacji europejskiego prawa upadłościowego
str. 29

1.1.1. Uwagi wstępne
str. 29

1.1.2. Rozporządzenie jako źródło prawa pochodnego Unii Europejskiej
str. 34

1.2. Zakres zastosowania rozporządzenia nr 1346/2000
str. 37

1.2.1. Zakres podmiotowy
str. 37

1.2.2. Zakres przedmiotowy
str. 41

1.2.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 41

1.2.2.2. Kryteria objęcia postępowania upadłościowego zakresem zastosowania rozporządzenia nr 1346/2000
str. 42

1.2.2.3. Konieczność istnienia elementu zagranicznego
str. 47

1.2.3. Zakres czasowy
str. 58

1.2.4. Zakres terytorialny
str. 61

1.3. Systematyka transgranicznych postępowań upadłościowych według rozporządzenia nr 1346/2000
str. 64

1.4. Wykładnia przepisów rozporządzenia nr 1346/2000
str. 67

1.4.1. Uwagi ogólne
str. 67

1.4.2. Rola wydawanych w trybie prejudycjalnym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie wykładni prawa unijnego
str. 69

1.4.3. Rola raportu wyjaśniającego autorstwa Miguela Virgósa Soriana i Etienne Schmita oraz preambuły rozporządzenia
str. 73

1.4.4. Rola innych dokumentów oficjalnych wydanych w procesie legislacyjnym oraz orzecznictwa krajowego
str. 75

Rozdział 2
Pojęcie i charakter postępowania wtórnego
str. 76


2.1. Zagadnienia terminologiczne
str. 76

2.2. Funkcje postępowania wtórnego
str. 82

2.2.1. Uwagi wstępne
str. 82

2.2.2. Funkcja ochronna
str. 84

2.2.2.1. Zagadnienia wstępne
str. 84

2.2.2.2. Ochrona miejscowych interesów
str. 86

2.2.3. Funkcja pomocnicza
str. 91

2.3. Prawo właściwe dla postępowania wtórnego
str. 94

2.4. Likwidacyjny charakter postępowania wtórnego
str. 99

2.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 99

2.4.2. Konieczność otwarcia wtórnego postępowania o charakterze likwidacyjnym przy uprzednim wszczęciu postępowania głównego o charakterze naprawczym
str. 103

2.4.3. Możliwość przekształcenia postępowania likwidacyjnego w postępowanie restrukturyzacyjne
str. 107

2.5. Realizacja zasady ograniczonego uniwersalizmu na skutek wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
str. 112

2.5.1. Zasada terytorialności
str. 112

2.5.2. Zasada uniwersalności
str. 115

2.5.3. Zasada ograniczonej (kontrolowanej) uniwersalności
str. 118

2.5.4. Skutki wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
str. 124

Rozdział 3
Pojęcie oraz systematyka podstaw wszczęcia postępowania wtórnego
str. 130


3.1. Pojęcie podstaw wszczęcia postępowania w ogólności
str. 130

3.2. Stosunek podstaw wszczęcia uregulowanych w prawie polskim oraz w Rozporządzeniu
str. 136

3.3. Systematyka podstaw wszczęcia postępowania wtórnego
str. 141

3.4.Podstawy wszczęcia postępowania wtórnego uregulowane w prawie krajowym
str. 145

3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 145

3.4.2. Okoliczności warunkujące dopuszczalność rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 145

3.4.2.1 Immunitet sądowy w sprawie jako negatywna podstawa ogłoszenia upadłości
str. 145

3.4.2.2. Zdolność upadłościowa
str. 148

3.4.3. Okoliczności warunkujące pozytywne rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 150

3.4.3.1 Majątek dłużnika pozwalający pokryć koszty postępowania upadłościowego
str. 150

3.4.3.2. Szczególne negatywne podstawy ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej)
str. 153

3.4.3.3. Niewypłacalność dłużnika oraz brak jej badania w postępowaniu w przedmiocie wszczęcia postępowania wtórnego
str. 155

3.4.3.4. Ocena możliwości zastosowania art. 12 p.u.n. (niewielkie zadłużenie i krótkotrwała utrata płynności)
str. 160

Rozdział 4
Uprzednie wszczęcie postępowania głównego
str. 163


4.1. Uwagi wstępne
str. 163

4.2. Wszczęcie postępowania głównego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
str. 164

4.3. Problem określenia chwili wszczęcia postępowania głównego
str. 166

4.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 166

4.3.2. Rozumienie pojęcia wydania orzeczenia o wszczęciu postępowania
str. 167

4.3.3. Wykładnia w przedmiocie momentu wszczęcia postępowania dokonana przez TSUE w wyroku w sprawie Eurofood
str. 169

4.3.4. Krytyka wykładni dokonanej przez TSUE w wyroku w sprawie Eurofood
str. 173

4.3.4.1 Pozycja prawna tymczasowego zarządcy w postępowaniu
str. 173

4.3.4.2. Odróżnienie orzeczenia o powołaniu tymczasowego zarządcy od orzeczenia o wszczęciu postępowania upadłościowego
str. 178

4.3.4.3. Badanie niewypłacalności dłużnika w postępowaniu w przedmiocie wszczęcia postępowania upadłościowego
str. 181

4.3.4.4. Podsumowanie
str. 183

4.3.4. Problematyka skutków złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wtórnego przez zarządcę tymczasowego ustanowionego w postępowaniu głównym
str. 184

4.4. Brak możliwości wszczęcia postępowania wtórnego po zakończeniu postępowania głównego
str. 186

4.5. Brak związania sądu treścią wniosku o wszczęcie postępowania
str. 190

Rozdział 5
Uznanie orzeczenia o wszczęciu postępowania głównego
str. 192


5.1. Uwagi ogólne
str. 192

5.2. Istota uznania na podstawie rozporządzenia nr 1346/2000
str. 195

5.3. Tryb uznania przyjęty w rozporządzeniu nr 1346/2000
str. 198

5.4. Przedmiot uznania w systemie unijnego postępowania upadłościowego
str. 200

5.4.1. Uwagi wstępne. Poglądy doktryny i orzecznictwa
str. 200

5.4.2. Pogląd o orzeczeniu zagranicznym jako przedmiocie uznania i jego uzasadnienie
str. 204

5.5. Okoliczności uzasadniające uznanie zagranicznego orzeczenia o wszczęciu postępowania
str. 211

5.5.1. Wszczęcie postępowania głównego przez "sąd" określony w art. 2 lit. d Rozporządzenia
str. 211

5.5.2. Wszczęcie postępowania upadłościowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 2 lit. a w zw. z załącznikiem A do rozporządzenia nr 1346/2000
str. 212

5.5.3. Skuteczność orzeczenia wszczynającego postępowanie główne
str. 214

5.6. Problematyka ujawnienia podstawy jurysdykcyjnej w orzeczeniu o wszczęciu postępowania głównego
str. 217

5.6.1. Uwagi wstępne
str. 217

5.6.2. Syntetyczne przedstawienie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w sprawach realizowanych przez sądy polskie
str. 220

5.6.3. Obowiązek wskazywania podstawy jurysdykcyjnej w orzeczeniu na podstawie rozporządzenia nr 1346/2000
str. 222

5.6.3.1 Poglądy doktryny w zakresie istnienia obowiązku wskazywania podstawy jurysdykcyjnej
str. 222

5.6.3.2. Argumenty przemawiające za istnieniem obowiązku wskazywania podstawy jurysdykcyjnej
str. 224

5.6.4. Skutek braku wskazania podstawy jurysdykcyjnej w treści orzeczenia
str. 228

5.6.4.1 Uwagi wstępne. Przedstawienie sprawy rozpoznawanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 228

5.6.4.2. Przedstawienie poglądów doktryny
str. 231

5.6.4.3. Przyjęcie jurysdykcji w sprawie w rozumieniu art. 16 Rozporządzenia
str. 234

5.6.5. Domniemanie wszczęcia postępowania głównego
str. 236

5.6.6. Możliwość dokonania własnych ustaleń co do położenia COMI przez kolejny sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości
str. 238

5.6.7. Wykładnia treści orzeczenia o ogłoszeniu upadłości w zakresie określenia rodzaju wszczętego postępowania w kontekście wyroku TSUE w sprawie MG Probud Gdynia
str. 239

5.6.8. Krytyka poglądu o braku możliwości wykładni orzeczenia sądu przez sąd obcy
str. 243

5.7. Odmowa uznania orzeczenia o wszczęciu postępowania głównego
str. 247

5.7.1. Uwagi wprowadzające
str. 247

5.7.2. Zakaz merytorycznego badania orzeczenia zagranicznego
str. 251

5.7.3. Zakaz badania jurysdykcji pośredniej
str. 252

5.7.4. Treść klauzuli porządku publicznego
str. 254

5.7.4.1. Uwagi wstępne
str. 254

5.7.4.2. Naruszenie klauzuli porządku publicznego w zakresie prawa procesowego
str. 257

5.7.4.3. Naruszenie klauzuli porządku publicznego w zakresie prawa materialnego
str. 260

5.7.5. Tryb odmowy uznania orzeczenia
str. 264

5.7.6. Skutki odmowy uznania orzeczenia
str. 267

5.7.7. Problem częściowej odmowy uznania orzeczenia
str. 268

5.7.8. Kolizyjnoprawna odmowa uznania - ordre public wzakresie stosowania obcego prawa materialnego
str. 269

5.7.8.1. Uwagi wstępne
str. 269

5.7.8.2. Brak możliwości stosowania unijnych norm prawa międzynarodowego prywatnego
str. 271

5.7.8.3. Możliwość stosowania wewnętrznych norm prawa międzynarodowego prywatnego
str. 272

Rozdział 6
Jurysdykcja krajowa
str. 275


6.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 275

6.2. Charakter jurysdykcji krajowej
str. 280

6.2.1. Uwagi wstępne
str. 280

6.2.2. Jurysdykcja bezpośrednia
str. 282

6.2.3. Jurysdykcja bezwzględna
str. 284

6.2.4. Jurysdykcja ogólna
str. 284

6.2.5. Jurysdykcja wyłączna
str. 285

6.2.6. Jurysdykcja jako okoliczność badana we wszystkich rodzajach spraw upadłościowych
str. 286

6.2.6.1 Konieczność badania jurysdykcji we wszystkich rodzajach spraw upadłościowych
str. 286

6.2.6.2. Określenie podstawy jurysdykcyjnej
str. 288

6.2.7. Jurysdykcja jako okoliczność badana przez sąd w każdym stanie sprawy z urzędu
str. 290

6.3. Zagadnienia temporalne związane z istnieniem jurysdykcji krajowej w sprawie
str. 291

6.3.1 Moment badania istnienia łącznika jurysdykcyjnego
str. 291

6.3.1.1. Uwagi wstępne
str. 291

6.3.1.2 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jako moment miarodajny
str. 293

6.3.2. Przeniesienie oddziału do innego państwa przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 298

6.3.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 298

6.3.2.2. Analiza wyroku TSUE w sprawie Interedil
str. 298

6.3.2.3. Warunki zmiany jurysdykcji w sprawie na skutek przeniesienia oddziału przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wtórnej
str. 303

6.3.3. Ocena istnienia łącznika jurysdykcyjnego w sytuacji uprzedniego rozwiązania spółki dłużnika
str. 307

6.3.4. Zmiany w zakresie istnienia łącznika jurysdykcyjnego
str. 308

6.3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 308

6.3.4.2. Pierwotne istnienie łącznika oraz jego następcze odpadnięcie
str. 309

6.3.4.3. Pierwotny brak łącznika oraz jego następcze zaistnienie
str. 311

6.3.5. Konieczność istnienia dwóch łączników dla wszczęcia postępowania wtórnego
str. 313

6.4. Pojęcie łącznika jurysdykcyjnego
str. 315

6.4.1. Uwagi wstępne
str. 315

6.4.2. Łącznik jurysdykcyjny w postaci posiadania głównego ośrodka podstawowej działalności
str. 316

6.4.3. Łącznik jurysdykcyjny w postaci posiadania oddziału
str. 317

6.4.4. Cechy definicyjne łącznika jurysdykcyjnego posiadania oddziału
str. 324

6.4.4.1. Uwaga wstępna
str. 324

6.4.4.2. Łącznik jurysdykcyjny posiadania oddziału jako łącznik o charakterze podmiotowo otwartym
str. 324

6.4.4.3. Rozpoznawalność przez osoby trzecie jako kryterium oceny istnienia oddziału w danympaństwie
str. 325

6.4.4.4. Posiadanie oddziału w innym państwie członkowskim niż państwo położenia głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika
str. 329

6.4.4.5. Istnienie elementów stanu faktycznego statuującego oddział
str. 329

6.4.5. Problematyka uznania spółki zależnej za oddział dłużnika
str. 330

6.4.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 330

6.4.5.2. Koncepcje oparte na położeniu COMI spółki zależnej
str. 337

6.4.5.2.1. Koncepcja mind of management
str. 337

6.4.5.2.2. Koncepcja business activity
str. 344

6.4.5.2.3. Orzeczenia TSUE będące wyrazem koncepcji business activity
str. 345

6.4.6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r.
str. 352

6.4.7. Cechy konstytutywne pojęcia oddziału dłużnika
str. 359

6.4.7.1. Uwagi wstępne
str. 359

6.4.7.2. Każde miejsce wykonywania działalności
str. 360

6.4.7.3. Wykonywanie przez dłużnika działalności w państwie innym niż państwo położenia COMI
str. 362

6.4.7.4. Wykorzystanie zasobów ludzkich i majątkowych
str. 365

6.4.7.5 Brak tymczasowego charakteru działalności
str. 371

Rozdział 7
Legitymacja do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wtórnego
str. 374


7.1. Uwagi ogólne
str. 374

7.2. Prawo zarządcy głównego do złożenia wniosku o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego
str. 375

7.3. Legitymacja podmiotów wskazanych w prawie krajowym
str. 378

Rozdział 8
Podstawy wszczęcia postępowania przy przekształceniu niezależnego postępowania ubocznego w postępowanie wtórne
str. 387


8.1. Uwagi ogólne o niezależnym postępowaniu ubocznym
str. 387

8.1.1. Zagadnienia wstępne
str. 387

8.1.2. Jurysdykcja w sprawie o wszczęcie niezależnego postępowania ubocznego
str. 389

8.1.3. Dodatkowe podstawy wszczęcia niezależnego postępowania ubocznego
str. 389

8.1.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 389

8.1.3.2. Przypadek braku możliwości wszczęcia postępowania głównego
str. 390

8.1.3.3. Złożenie wniosku przez miejscowego wierzyciela
str. 393

8.1.3.3.1. Uwagi wstępne
str. 393

8.1.3.3.2. Pojęcie wierzyciela posiadającego miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie członkowskim
str. 394

8.1.3.4. Złożenie wniosku przez wierzycieli oddziału
str. 396

8.1.4. Badanie niewypłacalności dłużnika
str. 397

8.1.5. Charakter niezależnego postępowania ubocznego
str. 398

8.1.6. Funkcje niezależnego postępowania ubocznego
str. 400

8.2. Przekształcenie niezależnego postępowania ubocznego w postępowanie wtórne
str. 401

8.2.1 Spełnienie podstaw wszczęcia postępowania wtórnego przy przekształceniu z niezależnego postępowania ubocznego
str. 401

8.2.2. Odmowa uznania orzeczenia o wszczęciu postępowania głównego
str. 403

Wnioski końcowe
str. 407

Bibliografia
str. 421


Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest pierwsza na rynku wydawniczym monografia poświęcona wtórnemu postępowaniu upadłościowemu i jedna z nielicznych dotyczących transgranicznego postępowania upadłościowego w Unii Europejskiej.

W książce ujęto wyniki badan empirycznych przeprowadzonych we wszystkich sadach upadłościowych w Polsce, uwzględniono tez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego dotyczące unijnych spraw upadłościowych. Jej lektura umożliwi kompleksowe przygotowanie zarówno do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości wtórnej w Polsce, jak i wydania stosownego orzeczenia przez sad polski.

Rozważania o podstawach ogłoszenia upadłości wtórnej odpowiadają działaniom sądu rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Za szczególnie cenne naukowo należy uznać uwagi o automatycznym uznaniu orzeczenia zagranicznego o wszczęciu postępowania upadłościowego.

Adresaci:
Książka jest adresowana do sędziów upadłościowych, syndyków, adwokatów, radców prawnych, a także przedstawicieli nauki zajmujących się poruszana tematyka.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4144-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 440
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2164:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów