Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jerzy Szczotka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  Stan prawny na 1 lutego 2013 r.
Orzecznictwo i bibliografia według stanu na 31 sierpnia 2012 r.

Kod: KAM-2111:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Uwagi wstępne
str. 15

Część pierwsza
Normatywne wyodrębnienie najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako pól eksploatacji
str. 21

Rozdział I
Przesłanki i geneza wyodrębnienia najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako pól eksploatacji
str. 23


1. Pola eksploatacji utworu w zakresie autorskich praw majątkowych
str. 23

2. Wyodrębnienie najmu egzemplarzy utworu jako pola eksploatacji
str. 31

2.1. Przesłanki wyodrębnienia
str. 31

2.2. Najem egzemplarzy utworu a wyczerpanie prawa autorskiego
str. 33

2.2.1. Wyczerpanie prawa - geneza i charakter instytucji
str. 33

2.2.2.Wyczerpanie w prawie Unii Europejskiej
str. 41

2.2.3. Normatywne ujęcie instytucji wyczerpania i prawa najmu egzemplarzy utworu
str. 44

3. Wyodrębnienie użyczenia egzemplarzy utworu jako pola eksploatacji
str. 50

3.1. Przesłanki wyodrębnienia
str. 50

3.2. Prawo publicznego użyczania (public lending right)
str. 51

3.2.1. Pojęcie i geneza instytucji
str. 51

3.2.2. Regulacja prawna
str. 53

Rozdział II
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w międzynarodowym prawie autorskim
str. 57


1. Wypożyczanie fonogramów i wideogramów - inicjatywy rozwiązania problemu
str. 57

2. Wiążące Polskę umowy w dziedzinie prawa autorskiego
str. 63

3. Najem i użyczenie w Konwencji berneńskiej i Konwencji powszechnej
str. 67

4. Najem i użyczenie w Porozumieniu TRIPS
str. 73

5. Najem i użyczenie w Traktacie WIPO o prawie autorskim
str. 82

Rozdział III
Dyrektywa 2006/115/WE w sprawie najmu i użyczenia
str. 89


1. Geneza i cele dyrektywy 2006/115/WE w sprawie najmu i użyczenia
str. 89

2. Treść dyrektywy 2006/115/WE
str. 97

2.1. Autorskie prawo najmu i użyczenia
str. 97

2.2. Ograniczenia autorskiego prawa publicznego użyczenia
str. 109

2.3. Przedmiot autorskiego prawa najmu i użyczenia
str. 118

2.4. Podmiot autorskiego prawa najmu i użyczenia
str. 125

2.5. Wynagrodzenie autorskie
str. 129

3. Zasady implementacji dyrektywy 2006/115/WE
str. 133

4. Implementacja dyrektywy w zakresie prawa użyczenia. Raport Komisji Europejskiej
str. 137

Rozdział IV
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w polskich ustawach o prawie autorskim (zarys rozwoju)
str. 147


1. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1926 r.
str. 147

1.1. Autorskie prawa majątkowe na polu najmu i użyczenia
str. 147

1.2. Dozwolony użytek publiczny w zakresie najmu i użyczenia
str. 152

2. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1952 r.
str. 155

2.1. Autorskie prawa majątkowe na polu najmu i użyczenia
str. 155

2.2. Wypożyczanie egzemplarzy utworu
str. 158

3. Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1994 r. - charakterystyka ogólna
str. 162

3.1. Regulacja prawna najmu i użyczenia
str. 162

3.1.1.Najem i dzierżawa - wersja pierwotna
str. 162

3.1.2. Zmiany regulacji
str. 172

3.2. Pojęcie egzemplarza i oryginału utworu
str. 180

3.2.1. Pojęcie egzemplarza utworu
str. 180

3.2.2.Oryginał utworu jako jego egzemplarz
str. 189

3.3. Pojęcie najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 197

Część druga
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu w ustawie o prawie autorskim z 1994 r.
str. 207

Rozdział V
Podmiot autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 209


1. Twórca i współtwórcy utworu podmiotami autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 209

1.1. Twórca utworu
str. 209

1.2. Współtwórcy utworu
str. 212

2. Inny niż twórca podmiot autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 216

2.1. Wydawca lub producent utworu zbiorowego
str. 216

2.2. Pracodawca
str. 217

2.3. Instytucja naukowa
str. 225

2.4. Uczelnia
str. 235

3. Podmiot praw autorskich na polu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu audiowizualnego
str. 240

3.1. Producent utworu audiowizualnego
str. 240

3.2. Współtwórcy jako uprawnieni do wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy
str. 252

Rozdział VI
Autorskie prawo do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 261


1. Charakter i treść autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 261

2. Autorskie prawo do korzystania z utworu na polu najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 263

2.1 Treść autorskiego prawa do korzystania z utworu na polu najmu i użyczenia
str. 263

2.2. Umowa najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako instrument wykonywania uprawnienia autora
str. 268

2.3. Status prawny autora jako wynajmującego w świetle kodeksu cywilnego
str. 270

2.3.1 Autor jako strona umowy najmu egzemplarzy utworu
str. 270

2.3.2. Prawa i obowiązki autora jako wynajmującego egzemplarze utworu
str. 278

2.4. Status prawny autora jako użyczającego w świetle kodeksu cywilnego
str. 284

3. Prawo do rozporządzania utworem na polu najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 291

3.1 Ustawowe zasady wykonywania prawa do rozporządzania utworem na polu najmu i użyczenia
str. 291

3.1.1 Umowy uprawniające do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 291

3.1.2. Pactum de non cedendo
str. 296

3.1.3. Ustawowy wymóg specyfikacji pól eksploatacji utworu
str. 299

3.2. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi na polu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 312

3.2.1 Status prawny organizacji zbiorowegozarządzania
str. 312

3.2.2. Stosunek prawny twórcy z organizacją zbiorowego zarządzania
str. 318

3.2.3. Domniemanie uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania z art. 105 pr. aut.
str. 322

3.2.4. Właściwa organizacja zbiorowego zarządzania na polu najmu egzemplarzy utworu audiowizualnego
str. 328

3.3. Rozporządzanie utworem audiowizualnym na polu najmu jego egzemplarzy
str. 332

4. Prawo do wynagrodzenia z tytułu najmu i użyczenia egzemplarzy utworu
str. 334

4.1. Pojęcie i charakter prawa do wynagrodzenia
str. 334

4.2. Wykonywanie prawa do wynagrodzenia
str. 342

4.2.1. Zasady ogólne
str. 342

4.2.2. Wykonywanie prawa do wynagrodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania
str. 345

5 Dozwolony najem i użyczenie egzemplarzy utworu - ograniczenia praw autorskich
str. 355

5.1. Istota dozwolonego użytku utworu w zakresie najmu i użyczenia jego egzemplarzy
str. 355

5.2. Dozwolony użytek publiczny w zakresie najmu egzemplarzy utworu
str. 361

5.3. Dozwolony użytek publiczny w zakresie użyczenia egzemplarzy utworu
str. 366

Rozdział VII
Dozwolone korzystanie z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu
str. 376


1. Dozwolone korzystanie z utworu przy użyciu egzemplarza wynajętego i użyczonego
str. 376

1.1. Podstawy dozwolonego korzystania z chronionego utworu
str. 376

1.2. Umowna modyfikacja przepisów o dozwolonym użytku chronionych utworów
str. 378

1.3. Przesłanki dozwolonego korzystania z chronionego utworu według art. 34 i 35 pr. aut.
str. 382

2. Dozwolony użytek osobisty utworu utrwalonego na egzemplarzu wynajętym lub użyczonym
str. 386

2.1. Pojęcie i zakres dozwolonego użytku osobistego
str. 386

2.1.1. Pojęcie dozwolonego użytku osobistego
str. 386

2.1.2. Zakres dozwolonego użytku osobistego
str. 391

2.2. Ustawowe ograniczenia dozwolonego użytku osobistego określonych kategorii utworów
str. 401

2.2.1 Utwory architektoniczne i architektoniczno-urbanistyczne
str. 401

2.2.2. Elektroniczne bazy danych
str. 402

2.2.3. Programy komputerowe
str. 414

2.3. Odpłatne zwielokrotnianie utworu dla własnego użytku osobistego
str. 426

2.4. Zwielokrotnienie utworu dla użytku osobistego w ramach działalności gospodarczej
str. 436

3. Dozwolony użytek publiczny utworu utrwalonego na egzemplarzu wynajętym lub użyczonym
str. 437

3.1. Pojęcie dozwolonego użytku publicznego
str. 437

3.2. Treść dozwolonego użytku publicznego
str. 439

4. Status prawny najemcy egzemplarza utworu w świetle kodeksu cywilnego
str. 450

4.1. Najemca egzemplarza utworu
str. 450

4.2. Prawa i obowiązki najemcy egzemplarza utworu
str. 452

4.2.1. Zapłata czynszu
str. 452

4.2.2. Sposób używania egzemplarza i jego zwrot
str. 454

4.2.3.Wady egzemplarza najętego
str. 461

5. Status prawny biorącego egzemplarz utworu w użyczenie w świetle kodeksu cywilnego
str. 466

5.1. Osoba biorąca egzemplarz utworu w użyczenie
str. 466

5.2 Prawa i obowiązki biorącego egzemplarz utworu w użyczenie
str. 467

Podsumowanie
str. 473

Źródła prawa
str. 491

Orzecznictwo sądowe
str. 495

Bibliografia
str. 507

Ukryj

Opis:

Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normatywnego wyodrębnienia najmu i użyczenia jako oddzielnych pól eksploatacji utworu z uwzględnieniem międzynarodowych umów z zakresu prawa autorskiego, unijnej dyrektywy dotyczącej tego zagadnienia oraz ustawodawstwa polskiego.

Część druga zawiera prezentację najmu i użyczenia egzemplarzy utworu w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów. Przedstawiono tu najważniejsze z merytorycznego punktu widzenia aspekty tej materii, tj.:

  • praktycznie istotne zagadnienie dozwolonego korzystania z wynajętych i użyczonych egzemplarzy utworu,
  • problematykę podmiotu autorskiego prawa do najmu i użyczenia egzemplarzy utworu oraz
  • kwestię charakteru, treści i ograniczenia tego prawa.
Adresaci:
Książka adresowana jest zarówno do prawników praktyków (sędziów, radców prawnych, adwokatów), jak i do przedstawicieli nauki oraz studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4142-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 532
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-2111:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów