Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Rozdział 1
Zasady prawa cywilnego
str. 17


1.1. Pojęcie
str. 17

1.2. Katalog zasad prawa cywilnego
str. 17

Rozdział 2
Nadużycie prawa podmiotowego
str. 19


2.1. Ogólne omówienie instytucji
str. 19

2.2. Zakres podmiotowy art. 5 k.c.
str. 20

2.3. Zakres przedmiotowy art. 5 k.c.
str. 21

2.4. Stosowanie art. 5 k.c.
str. 22

Rozdział 3
Osoby fizyczne
str. 24


3.1. Zdolność prawna
str. 24

3.1.1. Uzyskanie zdolności prawnej
str. 24

3.1.2. Utrata zdolności prawnej
str. 25

3.2. Zdolność do czynności prawnych
str. 27

3.2.1. Uzyskanie zdolności do czynności prawnych
str. 28

3.2.2. Ubezwłasnowolnienie i utrata zdolności do czynności prawnych
str. 31

3.3. Miejsce zamieszkania
str. 33

3.4. Konsument
str. 35

Rozdział 4
Osoby prawne 36


4.1. Pojęcie
str. 36

4.2. Ogólna regulacja
str. 36

4.2.1. Źródła regulacji
str. 36

4.2.2. Powstanie
str. 37

4.2.3. Nazwa i siedziba
str. 37

4.2.4. Zdolność prawna
str. 38

4.2.5. Organy osób prawnych
str. 38

4.3. Rodzaje osób prawnych
str. 40

4.3.1. Skarb Państwa
str. 40

4.3.2. Inne państwowe osoby prawne
str. 41

4.3.3. Jednostki samorządu terytorialnego
str. 41

4.3.4. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne
str. 42

4.3.5. Spółki
str. 42

4.4. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
str. 43

4.4.1. Uwagi ogólne
str. 43

4.4.2. Charakterystyka
str. 43

Rozdział 5
Ochrona dóbr osobistych
str. 45


5.1. Dobra osobiste
str. 45

5.2. Ochrona dóbr osobistych
str. 47

Rozdział 6
Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
str. 49


6.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 49

6.2. Firma przedsiębiorcy
str. 50

6.3. Zasady dotyczące firmy
str. 51

6.4. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym
str. 51

6.5. Czynności prawne dotyczące przedsiębiorstwa
str. 52

Rozdział 7
Mienie i rzeczy
str. 53


7.1. Mienie i majątek
str. 53

7.1.1. Mienie
str. 53

7.1.2. Majątek
str. 54

7.1.3. Mienie a majątek
str. 54

7.2. Pojęcie rzeczy i ich rodzaje
str. 55

7.2.1. Przedmioty niematerialne
str. 56

7.2.2. Rzeczy wyłączone z obrotu
str. 56

7.2.3. Ruchomości oznaczone co do gatunku i co do tożsamości
str. 57

7.2.4. Nieruchomości i ruchomości
str. 57

7.2.4.1. Nieruchomości
str. 58

7.2.4.2. Rzeczy ruchome (ruchomości)
str. 60

7.2.5. Rzeczy przyszłe
str. 60

7.2.6. Rzeczy proste i rzeczy złożone. Części składowe rzeczy
str. 61

7.2.7. Przynależności
str. 62

7.2.8. Przedmioty zbiorowe i zbiory rzeczy
str. 63

7.2.9. Pożytki
str. 64

7.2.9.1. Pożytki rzeczy
str. 64

7.2.9.2. Pożytki naturalne
str. 64

7.2.9.3. Pożytki cywilne
str. 64

7.2.9.4. Pożytki prawa
str. 65

Rozdział 8
Czynności prawne
str. 66


8.1. Czynności prawne
str. 66

8.1.1. Zdarzenia cywilnoprawne. Pojęcie i typy
str. 66

8.1.2. Definicje czynności prawnych
str. 66

8.1.3. Elementy stanu faktycznego składające się na czynność prawną
str. 67

8.1.4. Składniki treści czynności prawnych
str. 67

8.1.5. Klasyfikacje czynności prawnych
str. 67

8.1.5.1. Czynności prawne jednostronne, umowy, uchwały
str. 67

8.1.5.2. Czynności prawne między żyjącymi i na wypadek śmierci
str. 68

8.1.5.3. Czynności prawne konsensualne i realne
str. 68

8.1.5.4. Czynności prawne zobowiązujące, rozporządzające i o podwójnym skutku
str. 68

8.1.5.5. Przysporzenia i inne czynności prawne
str. 69

8.1.5.6. Czynności prawne odpłatne i nieodpłatne
str. 69

8.1.5.7. Czynności prawne kauzalne i abstrakcyjne
str. 70

8.1.5.8. Czynności prawne upoważniające
str. 70

8.1.5.9. Czynności powiernicze (fiducjarne)
str. 70

8.1.6. Zbywalność prawa
str. 71

8.1.7. Postacie bezskuteczności prawnych
str. 71

8.1.7.1. Nieważność
str. 71

8.1.7.2. Wzruszalność
str. 72

8.1.7.3. Bezskuteczność zawieszona
str. 73

8.1.7.4. Bezskuteczność względna
str. 73

8.1.7.5. Bezskuteczność względna a skarga pauliańska
str. 73

8.2. Oświadczenia woli
str. 74

8.2.1. Teorie oświadczeń woli
str. 75

8.2.2. Przesłanki decydujące o złożeniu oświadczenia woli
str. 75

8.2.3. Milczenie jako oświadczenie woli
str. 76

8.2.4. Moment złożenia oświadczenia woli
str. 76

8.2.5. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej
str. 77

8.2.6. Odwołanie oświadczenia woli
str. 77

8.3. Wykładnia oświadczeń woli
str. 77

Rozdział 9
Forma czynności prawnych
str. 79


9.1. Swoboda formy czynności prawnych
str. 79

9.2. Szczególne formy czynności prawnych
str. 80

9.2.1. Zwykła forma pisemna
str. 80

9.2.1.1. Zastępcze postacie podpisu
str. 81

9.2.2. Kwalifikowana forma pisemna
str. 81

9.2.2.1. Akt notarialny
str. 81

9.2.2.2. Dokument z urzędowo poświadczonym podpisem
str. 83

9.2.2.3. Dokument z datą pewną
str. 84

9.2.3. Elektroniczna forma czynności prawnych
str. 85

9.3. Skutki niezachowania wymaganej formy
str. 86

9.3.1. Forma ad solemnitatem
str. 86

9.3.2. Forma ad eventum
str. 87

9.3.3. Forma ad probationem
str. 88

9.4. Pactum de forma
str. 89

9.5. Potwierdzenie umowy zawartej między przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej
str. 89

9.6. Forma następczych czynności prawnych
str. 89

9.6.1. Uzupełnienie lub zmiana umowy
str. 89

9.6.2. Rozwiązanie, odstąpienie, wypowiedzenie
str. 90

Rozdział 10
Zawarcie umowy
str. 91


10.1. Wstęp
str. 91

10.1.1. Swoboda zawierania umów
str. 91

10.1.2. Zasada konsensu
str. 93

10.1.3. Tryby zawierania umów w kodeksie cywilnym
str. 93

10.2. Oferta
str. 94

10.2.1. Stan związania ofertą
str. 94

10.2.2. Odwołanie oferty
str. 97

10.2.3. Opóźnienie odpowiedzi na ofertę
str. 97

10.2.4. Odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniami zmian
str. 98

10.2.5. Przyjęcie oferty
str. 101

10.2.6. Czas i miejsce zawarcia umowy
str. 102

10.3. Aukcja i przetarg Bartosz Drzymała
str. 103

10.3.1. Kwestie wstępne
str. 103

10.3.1.1. Podstawowe cechy aukcji i przetargu
str. 103

10.3.1.2. Etapy postępowania aukcyjnego (przetargowego)
str. 104

10.3.2. Aukcja
str. 104

10.3.2.1. Przebieg aukcji
str. 105

10.3.2.2. Skutki prawne złożenia oferty przez licytanta
str. 105

10.3.3. Przetarg
str. 106

10.3.3.1. Przebieg przetargu
str. 106

10.3.3.2. Skutki prawne złożenia oferty w przetargu
str. 107

10.3.4. Wadium
str. 108

10.3.4.1. Cechy wadium
str. 108

10.3.4.2. Rola wadium
str. 109

10.3.5. Unieważnienie umowy zawartej w drodze aukcji albo przetargu (art. 705 k.c.)
str. 110

10.4. Negocjacje
str. 110

10.4.1. Kwestie wstępne
str. 110

10.4.2. Chwila zawarcia umowy
str. 111

10.4.3. Porozumienia przedkontraktowe
str. 111

10.4.4. Wina w kontraktowaniu (culpa in contrahendo)
str. 113

Rozdział 11
Wady oświadczenia woli
str. 115


11.1. Uwagi ogólne
str. 115

11.2. Brak świadomości albo swobody
str. 115

11.2.1. Pojęcie
str. 115

11.2.2. Skutki
str. 116

11.3. Pozorność
str. 116

11.3.1. Pojęcie
str. 116

11.3.2. Skutki
str. 116

11.3.3. Stany zbliżone do pozorności
str. 117

11.4. Błąd
str. 117

11.4.1. Pojęcie
str. 117

11.4.2. Przesłanki
str. 118

11.4.3. Skutki
str. 119

11.5. Podstęp
str. 119

11.5.1. Pojęcie
str. 119

11.5.2. Przesłanki
str. 120

11.5.3. Skutki
str. 120

11.6. Groźba
str. 120

11.6.1. Pojęcie
str. 120

11.6.2. Skutki
str. 121

11.7. Sankcje wadliwości oświadczenia woli
str. 121

11.8. Wady oświadczenia woli a przedstawicielstwo
str. 122

Rozdział 12
Przedstawicielstwo
str. 123


12.1. Pojęcie przedstawicielstwa
str. 123

12.1.1. Teoria reprezentacji
str. 123

12.1.2. Rozróżnienie przedstawicielstwa od innych instytucji prawnych i sytuacji faktycznych
str. 123

12.1.3. Przesłanki skuteczności działania przedstawiciela
str. 124

12.1.4. Podziały przedstawicielstwa
str. 124

12.1.5. Domniemanie z art. 97 k.c.
str. 125

12.2. Pełnomocnictwo
str. 125

12.2.1. Pojęcie pełnomocnictwa
str. 125

12.2.2. Udzielenie pełnomocnictwa
str. 126

12.2.2.1. Podmioty
str. 126

12.2.2.2. Forma
str. 126

12.2.2.3. Rodzaje pełnomocnictwa
str. 127

12.2.2.4. Substytucja
str. 127

12.2.2.5. Umocowanie kilku pełnomocników z takim samym zakresem (art. 107 k.c.)
str. 127

12.2.3. Rzekomy pełnomocnik
str. 127

12.2.3.1. Pojęcie
str. 127

12.2.3.2. Potwierdzenie umowy zawartej przez rzekomego pełnomocnika
str. 128

12.2.3.3. Roszczenia w stosunku do rzekomego pełnomocnika
str. 128

12.2.4. Wygaśnięcie pełnomocnictwa
str. 129

12.2.4.1. Odwołanie pełnomocnictwa
str. 129

12.2.4.2. Zrzeczenie się pełnomocnictwa
str. 129

12.2.4.3. Śmierć mocodawcy
str. 130

12.2.4.4. Śmierć pełnomocnika
str. 130

12.2.4.5. Zwrot dokumentu pełnomocnictwa
str. 130

12.2.5. Zakaz tzw. czynności "z samym sobą"
str. 130

12.3. Prokura
str. 131

12.3.1. Pojęcie
str. 131

12.3.2. Udzielenie prokury
str. 131

12.3.2.1. Uwagi wstępne
str. 131

12.3.2.2. Podmioty
str. 132

12.3.3. Zakres umocowania
str. 132

12.3.4. Wygaśnięcie prokury
str. 133

12.3.5. Porównanie pełnomocnictwa i prokury
str. 133

Rozdział 13
Przedawnienie i terminy zawite
str. 135


13.1. Definicja i rodzaje dawności
str. 135

13.2. Przedawnienie
str. 136

13.2.1. Pojęcie przedawnienia
str. 136

13.2.2. Termin przedawnienia
str. 136

13.2.3. Zasada przedawniania roszczeń majątkowych
str. 137

13.2.4. Zarzut przedawnienia
str. 138

13.2.5. Początek biegu terminu przedawnienia
str. 138

13.2.6. Zawieszenie biegu przedawnienia
str. 139

13.2.7. Wstrzymanie zakończenia biegu terminu przedawnienia
str. 140

13.2.8. Przerwa biegu terminu przedawnienia
str. 141

13.3. Termin zawity
str. 142

13.3.1. Pojęcie terminu zawitego (prekluzyjnego)
str. 142

13.3.2. Podstawowy podział terminów zawitych
str. 143

13.3.3. Zasady dotyczące terminów zawitych
str. 143

13.3.4. Analogiczne stosowanie przepisów o przedawnieniu
str. 144

Rozdział 14
Warunek i termin
str. 145


14.1. Warunek
str. 145

14.1.1. Definicja warunku
str. 145

14.1.2. Cechy zdarzenia będącego treścią warunku
str. 145

14.1.3. Klasyfikacja warunków
str. 146

14.1.4. Dopuszczalność warunku
str. 147

14.1.5. Moment ziszczenia się warunku
str. 147

14.1.6. Ochrona warunkowo uprawnionego
str. 147

14.1.7. Bezskuteczność rozporządzenia prawem należącym do warunkowo zobowiązanego
str. 148

14.1.8. Fikcja ziszczenia lub nieziszczenia się warunku
str. 148

14.1.9. Skutki prawne zamieszczenia warunku zakazanego z art. 94 k.c.
str. 149

14.2. Termin
str. 149

14.2.1. Definicja terminu
str. 149

14.2.2. Terminy początkowe i końcowe
str. 150

14.2.3. Odpowiednie stosowanie przepisów o warunku
str. 150

14.2.4. Niedopuszczalność zastrzeżenia terminu
str. 150

14.2.5. Obliczanie terminu
str. 151

Bibliografia
str. 153


Ukryj

Opis:

Repetytorium w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze wiadomości z części ogólnej prawa cywilnego. Zagadnienia tu zawarte dotyczą kluczowych tematów, takich jak podmioty i przedmioty prawa cywilnego, czynności prawne i przedstawicielstwo. Liczne diagramy, tabele i przykłady pomagają zrozumieć omawiane instytucje.

Autorami repetytorium są absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będący jednocześnie aplikantami radcowskimi albo adwokackimi, a także studenci tego Wydziału.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów oraz absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów. Książka może być również pomocna studentom administracji w trakcie nauki podstaw prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4095-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 156
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2118:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa