Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Urszula Promińska, Andrzej Kidyba (red. nauk.),
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-1748:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW
str. 11

CZĘŚĆ 1
Konstrukcja jurydyczna spółki partnerskiej
str. 13

ROZDZIAŁ 1
Istota spółki partnerskiej
str. 15


§ 1. Pojęcie spółki partnerskiej
str. 15

§ 2. Geneza spółki partnerskiej i jej znaczenie gospodarcze
str. 18

§ 3. Cel i charakter spółki partnerskiej
str. 25

1. Cel spółki partnerskiej
str. 25

2. Charakter prawny spółki partnerskiej
str. 26

§ 4. Stosunek prawny spółki partnerskiej
str. 31

§ 5. Struktura prawna spółki partnerskiej
str. 33

1. Organizacja spółki partnerskiej
str. 33

2. Elementy kapitałowe spółki partnerskiej
str. 36

3. Cechy osobowe
str. 37

§ 6. Podmiotowość prawna spółki partnerskiej
str. 37

ROZDZIAŁ 2
Formy ustrojowe spółki partnerskiej
str. 40


§ 1. Pojęcie i rodzaje form ustrojowych spółki partnerskiej
str. 40

§ 2. Problem występowania "przedspółki" partnerskiej
str. 42

§ 3. Spółka partnerska jako podmiot prawa
str. 43

§ 4. Spółka partnerska w likwidacji i rozwiązanie spółki - odesłanie
str. 44

1. Rozwiązanie spółki partnerskiej
str. 44

2. Kwestia spółki jednoosobowej
str. 46

§ 5. Spółka partnerska w upadłości - odesłanie
str. 49

§ 6. Szczególne formy ustrojowe spółki partnerskiej w transformacji - odesłanie
str. 51

ROZDZIAŁ 3
Majątek spółki partnerskiej i problematyka udziałów
str. 52


§ 1. Pojęcia majątku i udziału
str. 52

§ 2. Rodzaje udziałów
str. 53

1. Udział kapitałowy
str. 53

2. Udział w zyskach i w stratach
str. 56

3. Udział likwidacyjny
str. 57

§ 3. Zmiana wartości nominalnej udziału kapitałowego
str. 58

§ 4. Obrót udziałami kapitałowymi w spółce partnerskiej
str. 59

ROZDZIAŁ 4
Wkłady do spółki partnerskiej
str. 63


§ 1. Istota wkładu
str. 63

1. Pojęcie wkładu
str. 63

2. Charakter prawny wkładu
str. 64

§ 2. Przedmiot wkładu
str. 65

§ 3. Rodzaje wkładów
str. 70

§ 4. Wniesienie wkładu
str. 70

§ 5. Odpowiedzialność za niewniesienie lub wadliwe wniesienie wkładu
str. 71

1. Odpowiedzialność z tytułu niewniesienia lub nienależytego wniesienia wkładu
str. 72

2. Odpowiedzialność z tytułu wad wniesionego wkładu
str. 73

§ 6. Kwalifikacja prawna świadczenia usług profesjonalnych w spółce partnerskiej
str. 76

CZĘŚĆ 2
Utworzenie spółki partnerskiej
str. 79

ROZDZIAŁ 1
Zawiązanie spółki partnerskiej
str. 81


§ 1. Zawarcie umowy spółki partnerskiej
str. 81

§ 2. Treść umowy spółki partnerskiej
str. 82

1. Określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki i przedmiotu działalności spółki partnerskiej
str. 84

2. Siedziba spółki partnerskiej
str. 85

3. Firma spółki partnerskiej
str. 86

4. Wkłady - odesłanie
str. 90

§ 3. Forma umowy spółki partnerskiej
str. 90

ROZDZIAŁ 2
Powstanie spółki jako podmiotu prawa
str. 92


§ 1. Utworzenie spółki przez wpis spółki zawiązanej
str. 92

§ 2. Utworzenie przez przekształcenie
str. 93

CZĘŚĆ 3
Wspólnicy w spółce partnerskiej
str. 95

ROZDZIAŁ 1
Zdolność do osiągnięcia statusu partnera
str. 97


§ 1. Osoby fizyczne
str. 97

§ 2. Wykonywanie wolnego zawodu
str. 98

1. Adwokaci
str. 102

2. Aptekarze (farmaceuci)
str. 105

3. Architekci i inżynierowie budownictwa
str. 107

4. Biegli rewidenci
str. 108

5. Brokerzy ubezpieczeniowi
str. 109

6. Doradcy podatkowi
str. 110

7. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni
str. 111

8. Księgowi
str. 112

9. Lekarze, lekarze dentyści
str. 113

10. Lekarze weterynarii
str. 114

11. Notariusze
str. 116

12. Pielęgniarki i położne
str. 117

13. Psychologowie
str. 118

14. Radcowie prawni
str. 119

15. Rzecznicy patentowi
str. 122

16. Rzeczoznawcy majątkowi
str. 123

17. Tłumacze przysięgli
str. 124

ROZDZIAŁ 2
Prawa i obowiązki partnerów
str. 127


§ 1. Istota praw i obowiązków
str. 127

§ 2. Rodzaje praw i obowiązków
str. 131

1. Prawo do informacji
str. 132

2. Prawo do wypowiedzenia umowy, rozwiązania spółki i żądania wykluczenia partnera
str. 133

3. Obowiązek lojalności partnera i zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej
str. 135

4. Obowiązek partnera wystąpienia ze spółki
str. 137

CZĘŚĆ 4
Prowadzenie spraw, reprezentacja i kontrola spraw spółki partnerskiej
str. 139

ROZDZIAŁ 1
Klasyczny model spółki partnerskiej
str. 141


§ 1. Uwagi wstępne
str. 141

§ 2. Prowadzenie spraw
str. 142

§ 3. Reprezentacja spółki
str. 148

1. Koncepcja reprezentacji
str. 148

2. Zakres reprezentacji w spółce osobowej
str. 150

3. Sposób reprezentacji
str. 151

4. Reprezentacja spółki partnerskiej. Rozwiązania szczególne
str. 152

§ 4. Kontrola spraw spółki
str. 156

ROZDZIAŁ 2
Umowny model spółki partnerskiej z zarządem
str. 158


§ 1. Uwagi wstępne
str. 158

§ 2. Charakter prawny zarządu
str. 161

§ 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd
str. 164

§ 4. Pozostały zakres odpowiedniego stosowania przepisów o zarządzie
str. 166

1. Powołanie i odwołanie zarządu
str. 166

2. Mandat i kadencja
str. 167

3. Zakaz konkurencji
str. 168

§ 5. Kontrola spraw spółki
str. 169

CZĘŚĆ 5
Odpowiedzialność w spółce partnerskiej
str. 171

ROZDZIAŁ 1
Zasady generalne
str. 173


§ 1. Ogólne zasady odpowiedzialności partnerów
str. 173

§ 2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce
str. 177

§ 3. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania inne niż związane z wykonywaniem wolnego zawodu
str. 182

§ 4. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki
str. 184

ROZDZIAŁ 2
Odpowiedzialność partnerów oraz osób trzecich w przypadku ustanowienia w spółce zarządu
str. 187


§ 1. Uwagi wstępne
str. 187

§ 2. Odpowiedzialność wobec spółki
str. 187

§ 3. Odpowiedzialność wobec wierzycieli. Posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu spółki z o. o. za zobowiązania spółki
str. 189

CZĘŚĆ 6
Spółka partnerska w likwidacji, procesach transformacyjnych oraz w upadłości
str. 195

ROZDZIAŁ 1
Likwidacja spółki partnerskiej
str. 197


§ 1. Uwagi wstępne
str. 197

§ 2. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej
str. 198

§ 3. Bezwzględne przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej
str. 199

1. Przyczyny przewidziane w umowie spółki partnerskiej
str. 199

2. Jednomyślna uchwała wspólników
str. 200

3. Ogłoszenie upadłości spółki
str. 201

4. Utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu
str. 201

5. Prawomocne orzeczenie sądu jako przyczyna rozwiązania spółki partnerskiej
str. 203

6. Przyczyna wskazana w art. 98 § 2 k. s. h
str. 205

§ 4. Zdarzenia niestanowiące bezwzględnych przyczyn rozwiązania spółki partnerskiej
str. 207

1. Śmierć partnera, ogłoszenie jego upadłości lub wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela
str. 207

2. Kwestie szczegółowe podyktowane specyfiką spółki partnerskiej
str. 208

§ 5. Skutki wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki
str. 210

1. Zakończenie działalności spółki
str. 210

2. Procedura likwidacyjna
str. 212

ROZDZIAŁ 2
Istota i rodzaje transformacji prawnych w spółce partnerskiej
str. 213


§ 1. Pojęcie transformacji i jej znaczenie dla spółki partnerskiej
str. 213

§ 2. Przekształcenie spółki partnerskiej w inną spółkę handlową
str. 215

§ 3. Połączenie spółki partnerskiej
str. 216

ROZDZIAŁ 3
Upadłość spółki partnerskiej
str. 218


§ 1. Ogólne założenia procedury upadłościowej
str. 218

§ 2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 219

§ 3. Skutki ogłoszenia upadłości spółki partnerskiej
str. 220

LITERATURA
str. 223Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera charakterystykę prawną spółki partnerskiej oraz przedstawia propozycje rozwiązania podstawowych problemów związanych ze stosowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych jej dotyczących.

W książce zaprezentowano kolejno konstrukcję jurydyczną spółki partnerskiej (pojęcie, znaczenie gospodarcze, cel, elementy kapitałowe i cechy osobowe), jej formy ustrojowe (tzw. „przedspółka”, spółka jednoosobowa, spółka w likwidacji i w upadłości), omówiono także kwestie majątkowe oraz wkładów i udziałów w spółce. Odrębne części poświęcono zagadnieniom tworzenia spółki partnerskiej (takim jak treść umowy spółki, siedziba i firma spółki), prowadzenia jej spraw i reprezentacji. Szczegółowo omówiono także zdolność do osiągnięcia statusu partnera w spółce (adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy, aptekarzy, księgowych, tłumaczy i innych uprawnionych do bycia partnerami w tego rodzaju spółce) oraz prawa i obowiązki partnerów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4075-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 228
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1748:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów