Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie

W publikacji omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego.

więcej

Autorzy: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2053:W06D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje | str. 17

1. Pojęcie administracji | str. 17
2. Cechy administracji | str. 20
3. Funkcje administracji i jej podziały | str. 23
4. Sprawa administracyjna, sprawa z zakresu administracji publicznej | str. 29

Rozdział II
Geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego | str. 34

1. Geneza prawa administracyjnego | str. 34
2. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa | str. 36
3. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego | str. 40
4. Definicje prawa administracyjnego | str. 44
4.1. Zagadnienia wprowadzające | str. 44
4.2. Przegląd definicji prawa administracyjnego w doktrynie wybranych państw | str. 46
4.3. Wybrane definicje prawa administracyjnego w polskiej doktrynie przedwojennej | str. 48
4.4. Wybrane definicje prawa administracyjnego w polskiej doktrynie powojennej | str. 49
5. Europeizacja prawa administracyjnego | str. 52

Rozdział III
Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego | str. 68

1. Stosunek administracyjnoprawny. Sytuacja administracyjnoprawna | str. 68
2. Cel publiczny, interes publiczny i dobro wspólne | str. 75
3. Publiczne prawo podmiotowe | str. 80
4. Władztwo administracyjne (państwowe) i sankcja administracyjna | str. 86
4.1. Władztwo administracyjne | str. 86
4.2. Sankcja administracyjna | str. 88
5. Uznanie administracyjne - władza dyskrecjonalna | str. 94
6. Dobra publiczne, świadczenia publiczne, obowiązki publiczne | str. 107

Rozdział IV
Zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji | str. 113

1. Pojęcie, cechy i typologia zasad prawa administracyjnego | str. 113
2. Rodzaje zasad i ich charakterystyka | str. 119
2.1. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 119
2.2. Zasada legalności, zasada równości wobec prawa i zasada sprawiedliwości społecznej | str. 126
2.3. Zasada ochrony godności człowieka | str. 134
2.4. Zasada proporcjonalności | str. 146
2.5. Zasada jawności administracyjnej | str. 155
2.6. Prawo do sądu | str. 166
2.7. Zasady postępowania administracyjnego | str. 171
2.8. Zasada pomocniczości (subsydiarności) | str. 177
2.9. Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji | str. 182
2.10. Zasada kompetencyjności | str. 188
2.11. Dualizm i monizm w administracji | str. 191
2.12. Zasada zespolenia administracyjnego | str. 193
2.13. Zasada sprawności działań administracji (zasada efektywności) | str. 196
2.14. Zasada dobrej administracji | str. 200

Rozdział V
Źródła prawa administracyjnego | str. 206

1. Pojęcie prawa, określenie i charakterystyka systemu oraz źródeł prawa administracyjnego | str. 206
1.1. Źródła prawa administracyjnego w systemie prawa | str. 206
1.2. Delimitacja źródeł prawa | str. 212
1.3. Źródła prawa Unii Europejskiej w systemie źródeł polskiego prawa | str. 213
2. Konstytucja, ustawy i umowy międzynarodowe | str. 223
3. Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej, akty prawa wewnętrznego i swoiste źródła prawa | str. 227
3.1. Akty prawne powszechnie obowiązujące, pochodzące od naczelnych organów władzy wykonawczej | str. 227
3.2. Akty prawa wewnętrznego | str. 230
3.3. Inne swoiste źródła prawa | str. 232
3.4. Znaczenie zwyczaju, orzecznictwa sądowego i doktryny | str. 233
4. Prawo miejscowe | str. 237
5. Ogłaszanie źródeł prawa | str. 249
6. Wykładnia prawa administracyjnego | str. 256
7. Luki i analogia w prawie administracyjnym | str. 262

Rozdział VI
Podmioty administrujące | str. 272

1. Pojęcie podmiotów administrujących, aparatu administracyjnego i systemu administracji publicznej | str. 272
2. Cele i zadania, właściwość i kompetencja | str. 273
3. Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd | str. 275
4. Zakład publiczny (administracyjny) | str. 280
5. Inne podmioty administrujące - agencje, instytucje, przedsiębiorstwa, spółki prawa publicznego, fundacje, organizacje społeczne | str. 283
5.1. Agencje | str. 284
5.2. Instytucje | str. 286
5.3. Przedsiębiorstwa | str. 286
5.4. Spółki prawa publicznego | str. 286
5.5. Fundacje | str. 287
5.6. Organizacje społeczne | str. 290
6. Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi | str. 295
7. Instytucja zlecania funkcji z zakresu administracji publicznej i prywatyzacja zadań publicznych | str. 300
7.1. Zlecanie funkcji z zakresu administracji publicznej | str. 300
7.2. Prywatyzacja zadań publicznych | str. 302

Rozdział VII
Podział terytorialny | str. 306

1. Pojęcie podziału terytorialnego i jego rodzaje | str. 306
2. Ewolucja podziału terytorialnego | str. 307
3. Aktualny podział terytorialny | str. 310
3.1. Zasadniczy podział terytorialny | str. 311
3.2. Podział pomocniczy | str. 317
3.3. Podziały terytorialne specjalne | str. 319

Rozdział VIII
Ustrój administracji państwowej | str. 327

1. Administracja centralna | str. 327
1.1. Zagadnienia wstępne | str. 327
1.2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | str. 329
1.3. Rada Ministrów | str. 331
1.4. Prezes Rady Ministrów | str. 342
1.5. Ministrowie | str. 346
1.6. Organy centralne | str. 350
2. Terenowa administracja rządowa | str. 353
2.1. Zagadnienia wstępne | str. 353
2.2. Wojewoda | str. 354
2.3. Rządowa administracja zespolona w województwie | str. 358
2.4. Wojewódzka administracja niezespolona | str. 361

Rozdział IX
Samorząd terytorialny | str. 365

1. Geneza, pojęcie i cechy samorządu terytorialnego | str. 365
1.1. Geneza samorządu terytorialnego | str. 365
1.2. Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego | str. 368
2. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego | str. 375
2.1. Strukturalny model samorządu terytorialnego | str. 375
2.2. Formy demokracji bezpośredniej | str. 378
2.3. Formy demokracji pośredniej | str. 387
2.4. Struktura organizacyjna jednostek pomocniczych | str. 412
2.5. Relacje między jednostkami samorządu terytorialnego | str. 416
3. Zadania samorządu terytorialnego | str. 428
3.1. Klasyfikacja zadań samorządu terytorialnego | str. 429
3.2. Zadania gminy | str. 430
3.3. Zadania powiatu | str. 431
3.4. Zadania województwa | str. 432
3.5. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str. 435
4. Współdziałanie i "ruch zadań" w systemie samorządu terytorialnego | str. 439
4.1. Współdziałanie międzygminne | str. 439
4.2. Współdziałanie powiatów | str. 443
4.3. Współdziałanie gmin i powiatów | str. 445
4.4. Współdziałanie województw (z udziałem województw) | str. 447
4.5. Uczestnictwo jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych | str. 448
5. Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego | str. 459
5.1. Pojęcie, cechy, kryteria i organy nadzoru | str. 459
5.2. Środki nadzoru | str. 462
5.3. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych | str. 465
5.4. Samorządowe kolegia odwoławcze | str. 466
5.5. Sądowa kontrola działalności samorządu terytorialnego | str. 466

Rozdział X
Prawne formy działania administracji publicznej | str. 471

1. Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji | str. 471
2. Akty normatywne i akty generalne stosowania prawa | str. 476
2.1. Akty normatywne | str. 476
2.2. Akty generalne stosowania prawa | str. 478
3. Akty administracyjne - pojęcie, rodzaje | str. 480
4. Polecenie służbowe | str. 487
5. Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne | str. 490
6. Przyrzeczenie publiczne (administracyjne) | str. 499
7. Czynności materialno-techniczne | str. 504
8. Tworzenie planów, programów i strategii | str. 509
9. Działalność społeczno-organizatorska | str. 513

Rozdział XI
Kontrola administracji | str. 516

1. Pojęcie, cechy i rodzaje kontroli | str. 516
2. Kontrola sądowa administracji | str. 521
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 521
2.2. Sądownictwo administracyjne | str. 522
2.3. Rola innych sądów w zabezpieczaniu legalności działania administracji | str. 530
3. Trybunał Konstytucyjny | str. 531
4. Trybunał Stanu | str. 532
5. Kontrola pozasądowa administracji | str. 535
5.1. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli | str. 535
5.2. Kontrola administracji sprawowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 543
5.3. Kontrola administracji sprawowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych | str. 550
5.4. Kontrola społeczna | str. 552
6. Kontrola wewnętrzna administracji | str. 561
6.1. Kontrola wewnętrzna sensu stricto | str. 561
6.2. Kontrola wewnętrzna sensu largo | str. 578

Autorki | str. 583

Ukryj

Opis:

W książce omówione zostały podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego, takie jak:
– geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego,
– zasady prawa administracyjnego i organizacji administracji,
– źródła prawa administracyjnego,
– ustrój administracji państwowej i samorządowej,
– kontrola administracji publicznej, a także
– zasady i zagadnienia nieomówione dotychczas w literaturze, np. zasada ochrony godności człowieka w działaniu administracji, zasada solidarności społecznej i dobrej administracji.

Szóste wydanie książki uwzględnia zmiany, które nastąpiły od czasu ostatniego wydania w 2013 r., w tym wynikające z nowelizacji ustaw o samorządzie województwa, samorządzie powiatowym i samorządzie gminnym, dotyczące m.in. takich kwestii jak: współdziałanie gmin i powiatów, wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, związki metropolitalne, prawo do informacji publicznej.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, socjologii i innych kierunków, na których prowadzone są zajęcia z określonych dziedzin prawa np. prawa ochrony środowiska, prawa oświatowego, prawa ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8654-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 584
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2053:W06D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów