Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo medyczne dla pielęgniarek

W książce omówiono wiele ważnych tematów, m. in. status prawny i zasady wykonywania zawodu pielęgniarki...

więcej

Autorzy: Dorota Karkowska, Włodzimierz Cezary Włodarczyk (wprowadzenie),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: ABC-0597:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Przedmowa
str. 21

Część I
Wprowadzenie - pielęgniarstwo jako profesja
str. 23


1. Profesjonalizm lekarski
str. 26

1.1. Wizja heroiczna
str. 27

1.2. Krytyka profesjonalizmu
str. 30

1.3. Położenie pacjentów
str. 35

1.4. Reformy systemów zdrowotnych
str. 36

1.5. Konsumeryzm medyczny
str. 40

1.6. Podsumowanie
str. 41

2. Profesjonalizm pielęgniarek
str. 42

2.1. Profesjonalizm w polskim podręczniku pielęgniarstwa
str. 43

2.2. Ku profesjonalizmowi
str. 44

2.3. Autonomia pielęgniarek
str. 50

2.3. Wobec dominacji profesjonalnej
str. 52

2.4. Kodeksy etyczne
str. 55

2.5. Problemy gender
str. 58

2.6. Podsumowanie
str. 62

3. Szanse na przyszłość
str. 63

3.1. Wspólne wartości
str. 63

3.2. Poszerzanie uprawnień
str. 65

3.3. Wspólne kodeksy
str. 69

3.4. Nowy profesjonalizm
str. 72

3.5. Zgodność poglądów
str. 74

3.6. Podsumowanie
str. 77

Część II
Wykonywanie zawodu pielęgniarki
str. 79

Rozdział 1
Definicja oraz status prawny zawodu pielęgniarki
str. 81


1. Uwagi ogólne
str. 81

2. Zakres pojęcia wykonywania zawodu pielęgniarki
str. 82

2.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych
str. 83

2.2. Inne składniki wykonywania zawodu pielęgniarki
str. 88

3. Zawód pielęgniarki jako zawód regulowany
str. 90

4. Zawód pielęgniarki jako wolny zawód
str. 92

5. Zawód pielęgniarki jako zawód zaufania publicznego
str. 96

6. Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny
str. 102

7. Podsumowanie
str. 113

Rozdział 2
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki
str. 115


1. Zasady w prawie medycznym
str. 115

2. Postępowanie zgodne ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
str. 116

3. Postępowanie zgodne z posiadanymi kwalifikacjami
str. 120

4. Postępowanie z dochowaniem należytej staranności i reguł ostrożności
str. 123

5. Postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej
str. 127

6. Zasięganie opinii innej pielęgniarki
str. 128

6.1. Zwołanie narady pielęgniarskiej
str. 128

6.2. Żądanie pacjenta zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki
str. 130

7. Obowiązek udzielania pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
str. 132

8. Zlecenie lekarskie
str. 133

8.1. Uwagi ogólne
str. 133

8.2. Charakter prawny zlecenia lekarskiego
str. 134

8.3. Realizacja zlecenia lekarskiego
str. 136

9. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego
str. 138

9.1. Odmowa świadczeń zdrowotnych udzielanych bez zlecenia lekarskiego
str. 139

9.2. Odmowa realizacji zlecenia lekarskiego
str. 140

9.3. Wskazanie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego podmiotu
str. 143

9.4. Akcja protestacyjna, strajk jako szczególne okoliczności nieudzielania świadczeń pielęgniarskich
str. 144

10. Informowanie pacjenta
str. 148

10.1. Zakres przedmiotowy przekazywanych informacji
str. 149

10.2. Zakres podmiotowy osób uprawnionych
str. 156

10.3. Informowanie w sposób przystępny
str. 159

10.4. Prawo pacjenta do żądania nieudzielania informacji
str. 162

10.5. Przywilej terapeutyczny a obowiązek informowania przez pielęgniarkę
str. 164

10.6. Ciężar dowodu o poinformowaniu pacjenta
str. 166

11. Wyrażanie zgody na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych
str. 166

11.1. Uwagi ogólne
str. 166

11.2. Przedmiot zgody
str. 168

11.3. Zakres podmiotowy osób upoważnionych do wyrażania zgody
str. 172

11.4. Zatrzymanie pacjenta w podmiocie leczniczym
str. 179

11.5. Formy wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne
str. 179

11.6. Okoliczności podejmowania przez pielęgniarkę działań wbrew woli pacjenta
str. 184

11.7. Wykonywanie szczepień ochronnych przez pielęgniarkę
str. 191

12. Tajemnica pielęgniarska
str. 193

12.1. Podstawy zachowania tajemnicy
str. 193

12.2. Charakterystyka i zakres przedmiotowy tajemnicy
str. 194

12.3. Okoliczności uchylające obowiązek zachowania tajemnicy pielęgniarskiej
str. 201

13. Pielęgniarska dokumentacja medyczna
str. 212

13.1. Uwagi ogólne
str. 212

13.2. Dokumentacja medyczna (definicja, rodzaj, zawartość)
str. 213

13.3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
str. 214

13.4. Formy prowadzenia dokumentacji medycznej
str. 220

13.5. Prowadzenie dokumentacji medycznej i odnotowywanie czynności pielęgniarskich
str. 222

13.6. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej
str. 223

13.7. Przechowywanie i ochrona dokumentacji medycznej
str. 226

13.8. Udostępnianie dokumentacji medycznej
str. 228

13.9. Znaczenie dowodowe dokumentacji medycznej
str. 235

13.10. Kontrola pielęgniarskiej dokumentacji medycznej
str. 236

14. Udział pielęgniarki w eksperymencie medycznym
str. 239

15. Poszanowanie godności i intymności pacjenta
str. 240

15.1. Poszanowanie intymności
str. 241

15.2. Poszanowanie godności pacjenta
str. 249

16. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna
str. 252

16.1. Miejsce udzielania "dodatkowej opieki pielęgnacyjnej"
str. 252

16.2. Zakres terminu "dodatkowa opieka pielęgnacyjna"
str. 254

16.3. Krytyczne uwagi
str. 255

16.4. Wnioski
str. 259

17. Podsumowanie
str. 261

Rozdział 3
Prawne przesłanki wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencje ich niespełnienia
str. 263


1. Warunki wykonywania zawodu pielęgniarki
str. 263

1.1. Uwagi ogólne
str. 263

1.2. Obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE
str. 264

1.3. Znajomość języka
str. 271

1.4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
str. 273

1.5. Zdolność do czynności prawnych
str. 283

1.6. Stan zdrowia
str. 287

1.6.1. Uzasadnione podejrzenie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia
str. 290

1.7. Wykazanie nienagannej postawy etycznej
str. 294

2. Prawo wykonywania zawodu
str. 301

2.1. Stwierdzanie "prawa wykonywania zawodu"
str. 301

2.2. Prawo wykonywania zawodu a sposób wykonywania zawodu na terytorium RP
str. 305

2.3. Dokumenty konieczne dla potwierdzenia prawa wykonywania zawodu
str. 311

2.4. Ślubowanie i rejestr osób wykonujących zawód pielęgniarki
str. 316

3. Tytuł zawodowy
str. 319

4. Przerwa w wykonywaniu zawodu
str. 319

5. Obowiązek i prawo doskonalenia zawodowego
str. 323

5.1. Uwagi ogólne
str. 323

5.2. Ustawiczne kształcenie w prawie międzynarodowym i europejskim
str. 325

5.3. Obowiązek ustawicznego kształcenia w etyce i prawie polskim
str. 327

5.4. Formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek
str. 330

5.5. Odbywanie kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania
str. 335

5.6. Niedostateczne przygotowanie zawodowe
str. 337

6. Podsumowanie
str. 339

Część III
Prawne formy wykonywania zawodu pielęgniarki
str. 341

Rozdział 1
Pielęgniarska praktyka zawodowa
str. 343


1. Istota praktyk zawodowych
str. 344

2. Indywidualna praktyka pielęgniarki
str. 349

3. Grupowa praktyka pielęgniarek
str. 351

4. Zatrudnianie innych osób w praktyce pielęgniarskiej
str. 356

5. Grupowe praktyki lekarsko-pielęgniarskie (uwagi de lege ferenda)
str. 357

6. Podsumowanie
str. 360

Rozdział 2
Charakterystyka zatrudnienia pracowniczego
str. 362


1. Cechy zatrudnienia pracowniczego
str. 362

2. Podporządkowanie pracownicze
str. 365

2.1. Podporządkowanie autonomiczne
str. 368

2.2. Polecenie pracownicze
str. 372

2.3. Polecenie pracownicze a zlecenie lekarskie
str. 375

3. Ryzyko pracodawcy
str. 377

4. Świadczenie pracy określonej w umowie
str. 380

5. Wyznaczenie miejsca i czas pracy
str. 390

5.1. Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy - tzw. klauzula opt-out
str. 396

5.2. Praca w godzinach nadliczbowych
str. 398

5.3. Dyżur medyczny
str. 400

5.4. Limit czasu pracy
str. 407

5.5. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 408

5.6. Praca w niedziele i święta
str. 409

6. Wynagrodzenie za pracę
str. 410

7. Podsumowanie
str. 417

Rozdział 3
Charakterystyka zatrudnienia cywilnoprawnego na tzw. kontrakcie
str. 418


1. Uwagi ogólne
str. 418

2. Charakter prawny umowy o świadczenie usług pielęgniarskich
str. 419

3. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego
str. 423

4. Klasyfikowanie zatrudnienia cywilnoprawnego jako zatrudnienia pracowniczego
str. 430

5. Podsumowanie
str. 433

Rozdział 4
Forma wykonywania zawodu a odpowiedzialność prawna
str. 436


1. Odpowiedzialność cywilna
str. 437

1.1. Uwagi ogólne
str. 437

1.2. Źródła i przesłanki odpowiedzialności cywilnej
str. 437

1.3. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki a formy wykonywania zawodu
str. 444

1.4. Odszkodowanie
str. 447

1.5. Przyczynienie się poszkodowanego
str. 449

1.6. Przedawnienie roszczeń
str. 449

2. Odpowiedzialność karna
str. 450

3. Odpowiedzialność zawodowa
str. 452

4. Odpowiedzialność pracownicza
str. 459

4.1. Odpowiedzialność porządkowa
str. 459

4.2. Odpowiedzialność materialna
str. 462

5. Podsumowanie
str. 465

Bibliografia
str. 467

Wykaz podstawowych polskich aktów prawnych
str. 481

Podstawowe regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego
str. 489


Ukryj

Opis:

Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki.

Publikacja przedstawia prawa i obowiązki osób wykonujących zawód pielęgniarki w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta.

W pracy omówiono zasady i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki oraz scharakteryzowano prawne podstawy zawodowej praktyki pielęgniarskiej oraz zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w podmiocie leczniczym. Dokonano także analizy ogólnych podstaw i przesłanek prawnych odpowiedzialności: cywilnej, karnej, zawodowej oraz pracowniczej.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla osób wykonujących zawód pielęgniarki i inne zawody medyczne, a także dla podmiotów zarządzających podmiotami leczniczymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4166-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 492
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Medycyna / Pielęgniarstwo
Kod: ABC-0597:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów