Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych

W opracowaniu omówione zostały skutki podatkowe udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji, poręczeń, sprzedaży wierzytelności pieniężnych...

więcej

Autorzy: Urszula Lewińska, Tomasz Lenart,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: ABC-0742:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Kredyty i pożyczki pieniężne
str. 19


1.1. Definicja kredytu
str. 19

1.2. Rodzaje kredytów
str. 20

1.2.1. Saldo debetowe (dopuszczalne i niedopuszczalne)
str. 20

1.2.2. Kredyt konsorcjalny
str. 26

1.3. Definicja pożyczki pieniężnej
str. 27

1.4. Kredyt (pożyczka) w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
str. 27

1.4.1. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych zawarcia umowy kredytu (pożyczki)
str. 28

1.4.2. Transakcje Repo oraz Sell Buy Back (SBB) a pożyczka w znaczeniu ekonomicznym
str. 29

1.4.3. Przychody z kredytu (pożyczki gotówkowej)
str. 31

1.4.4. Skutki w podatku od towarów i usług
str. 31

Rozdział 2
Rachunek bankowy
str. 34


2.1. Definicja rachunku bankowego
str. 34

2.1.1. Rodzaje rachunków bankowych
str. 36

2.2. Rachunek oszczędnościowy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
str. 37

2.3. Przychody z rachunku bankowego
str. 38

2.3.1. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
str. 39

2.3.1.1. Opodatkowanie przychodów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
str. 41

2.3.2. Skutki w podatku od towarów i usług
str. 42

2.3.2.1. Sposób dokumentowania obrotu
str. 44

2.4. Odsetki jako przychód posiadacza rachunku
str. 45

2.4.1. Odsetki od kaucji bankowych
str. 45

2.4.2. Mechanizm opodatkowania odsetek
str. 48

2.4.2.1. Opodatkowanie odsetek podatkiem dochodowym od osób prawnych
str. 48

2.4.2.2. Opodatkowanie odsetek podatkiem dochodowym od osób fizycznych
str. 53

2.4.2.3. Certyfikat rezydencji
str. 64

2.4.2.4. Podmioty o szczególnym statusie podatkowym
str. 68

2.5. Skutki podatkowe działań promocyjnych związanych z rachunkiem bankowym
str. 70

2.6. Obowiązek związany z wypłatą zagranicznej emerytury lub renty
str. 75

2.7. Obowiązek informowania o założonych i zamkniętych rachunkach
str. 79

2.8. Obowiązki prowadzącego rachunek jako "dłużnika spadkodawcy"
str. 81

Rozdział 3
Gwarancje i poręczenia
str. 83


3.1. Definicja gwarancji i poręczenia na gruncie prawa bankowego
str. 83

3.1.1. Poręczenie
str. 83

3.1.2. Gwarancja
str. 85

3.2. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
str. 87

3.2.1. Skutki podatkowe realizacji zabezpieczenia z gwarancji lub poręczenia
str. 88

3.2.2. Konsekwencje udzielenia nieodpłatnych poręczeń przez podmioty powiązane
str. 91

3.3. Skutki podatkowe umorzenia poręczenia udzielonego przez osoby fizyczne
str. 96

3.4. Skutki w podatku od towarów i usług
str. 98

Rozdział 4
Nieściągalność wierzytelności z tytułu kredytu (pożyczki) oraz gwarancji (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki)
str. 101


4.1. Wstęp
str. 101

4.2. Odpisy z tytułu utraty wartości, rezerwy celowe - zagadnienia ogólne
str. 103

4.3. Rezerwy a koszty uzyskania przychodów
str. 105

4.4. Przesłanki przedmiotowe
str. 108

4.4.1 Rezerwy - definicja
str. 108

4.4.2. Rezerwy tworzone na pokrycie wierzytelności nieściągalnych - definicja
str. 111

4.4.3. Odpisy z tytułu utraty wartości - definicja
str. 119

4.4.4. Odpisy aktualizujące wartość należności - definicja
str. 122

4.4.5. Typizacja wierzytelności objętych rezerwą bądź odpisem aktualizującym, którego koszt może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów
str. 124

4.4.5.1. Kredyt (pożyczka)
str. 124

4.4.5.2. Dopuszczalne oraz niedopuszczalne salda debetowe
str. 126

4.4.5.3. Rezerwy utworzone na tzw. skupione wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek)
str. 134

4.4.5.4. Rezerwy na wierzytelności nabyte na skutek połączenia oraz nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 140

4.4.5.5. Rezerwy na wierzytelności faktoringowe
str. 140

4.4.5.6. Rezerwy na wyemitowane bony korporacyjne
str. 142

4.4.5.7. Rezerwy na należności z tytułu gwarancji (poręczenia) spłaty kredytu (pożyczki)
str. 147

4.5. Przesłanki podmiotowe kwalifikacji rezerw na wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) bądź gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) do kosztów uzyskania przychodów
str. 149

4.5.1. Bank oraz jednostka organizacyjna uprawniona na podstawie przepisów regulujących zasady jej funkcjonowania do udzielania kredytów (pożyczek)
str. 149

4.5.1.1. Bank
str. 150

4.5.1.2. Oddział banku zagranicznego, instytucji kredytowej oraz oddział banku krajowego za granicą
str. 151

4.5.1.3. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
str. 152

4.5.2. Koszty rezerw u następców prawnych
str. 158

4.6. Przesłanki funkcjonalne kwalifikacji rezerw utworzonych na pokrycie wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) bądź gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek) do kosztów uzyskania przychodu
str. 162

4.6.1. Rezerwy na kredyty (pożyczki) udzielone w wyniku bądź na skutek popełnionego przestępstwa
str. 162

4.6.2. Wymagalność
str. 174

4.6.3. Rezerwy celowe na kredyty (pożyczki) zakwalifikowane do kategorii ryzyka wątpliwe oraz na wątpliwe należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek
str. 176

4.6.4. Wątpliwe należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek)
str. 182

4.6.5. Wierzytelności zakwalifikowane do kategorii ryzyka stracone bez spełnionych przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności (art. 16 ust. 3f u.p.d.o.p.)
str. 182

4.6.6. Rezerwy na wierzytelności wobec podmiotów realizujących program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw
str. 188

4.6.7. Pomniejszenie o zabezpieczenia
str. 189

4.6.8. Pojęcie nieściągalności oraz jej uprawdopodobnienia
str. 197

4.6.8.1. Śmierć dłużnika
str. 200

4.6.8.2. Wykreślenie dłużnika z ewidencji działalności gospodarczej
str. 201

4.6.8.3. Postawienie dłużnika w stan likwidacji
str. 202

4.6.8.4. Ogłoszenie upadłości dłużnika obejmującej likwidację majątku
str. 205

4.6.8.5. Wszczęcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego
str. 208

4.6.8.6. Wszczęcie na wniosek dłużnika postępowania ugodowego w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
str. 211

4.6.9. Opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekraczające sześć miesięcy
str. 212

4.6.9.1. Opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekraczające sześć miesięcy, gdy wierzytelność jest ponadto kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego
str. 213

4.6.9.2. Opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekraczające sześć miesięcy, gdy wierzytelność została ponadto skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego
str. 214

4.6.9.3. Opóźnienie w spłacie kapitału kredytu (pożyczki) lub odsetek przekraczające sześć miesięcy, gdy miejsce pobytu dłużnika jest nieznane i jego majątek nie został ujawniony
str. 217

4.7. Wierzytelności odpisane jako nieściągalne
str. 218

4.7.1. Przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności
str. 222

4.7.1.1. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem o nieściągalności
str. 224

4.7.1.2. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 232

4.7.1.3. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego
str. 233

4.7.1.4. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku
str. 235

4.7.1.5. Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności protokołem
str. 238

4.7.2. Protokół o nieściągalności a wielość wierzytelności
str. 245

4.7.3. Skutki późniejszego dochodzenia wierzytelności nieściągalnej na drodze sądowej
str. 246

4.7.4. Protokół o nieściągalności - kalkulacja kosztów procesowych i egzekucyjnych
str. 248

4.7.5. Protokół o nieściągalności - protokół "zbiorczy"
str. 251

4.7.6. Poręczyciele a uprawdopodobnienie bądź udokumentowanie nieściągalności wierzytelności
str. 252

4.7.7. Wielość wierzytelności a przesłanki uprawdopodobnienia oraz udokumentowania nieściągalności
str. 255

4.8. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu rezerw celowych
str. 259

4.9. Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne
str. 267

4.10. Kredyty udzielone podmiotom zagranicznym
str. 271

4.11. Warunek utworzenia rezerw zgodnie z przepisami o rachunkowości
str. 272

4.12. Zastosowanie regulacji dotyczących rezerw celowych do banków prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z MSR
str. 274

4.13. Rezerwa na ryzyko ogólne oraz IBNR
str. 281

4.13.1. Koszty IBNR
str. 285

Rozdział 5
Sprzedaż wierzytelności
str. 292


5.1. Sprzedaż wierzytelności - zagadnienie ogólne
str. 292

5.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
str. 293

5.2.1. Koszty uzyskania przychodów związane ze sprzedażą wierzytelności
str. 301

5.2.1.1. Moment rozpoznania kosztu w odniesieniu do sprzedaży wierzytelności zabezpieczonych hipoteką
str. 303

5.2.2. Sprzedaż wierzytelności odpisanych uprzednio w koszty uzyskania przychodu
str. 305

5.2.3. Cena zapłacona za wierzytelności jako koszt podatkowy po stronie ich nabywcy
str. 307

5.3. Sekurytyzacja
str. 308

5.3.1. Regulacja możliwości realizacji transakcji sekurytyzacyjnych przez banki
str. 310

5.3.1.1. "Zwykła sprzedaż do funduszu" (true-sale securitization)
str. 311

5.3.1.2. Subpartycypacja
str. 317

5.3.2. Subpartycypacja niebankowa
str. 320

5.4. Sprzedaż wierzytelności - skutki w podatku VAT i PCC
str. 321

5.4.1. Regulacja ustawy o podatku od towarów i usług
str. 322

5.4.2. Przepisy polskie a regulacje UE
str. 324

5.4.3. Transakcje faktoringowe
str. 326

5.4.4. Faktoring odwrotny
str. 334

5.4.5. Sprzedaż tzw. trudnych wierzytelności
str. 337

5.4.5.1. Brak usługi - czynność opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych
str. 339

5.4.5.2. Usługa opodatkowana podstawową stawką VAT
str. 339

5.4.5.3. Usługa zwolniona z VAT
str. 340

5.4.5.4. Zbywca jako świadczący usługę
str. 341

5.4.5.5. Wyrok ETS - szansa na "nowe otwarcie"
str. 342

5.4.6. Transakcje dotyczące regularnie obsługiwanych wierzytelności
str. 345

Rozdział 6
Wygaśnięcie zobowiązań z tytułu kredytu (pożyczki) oraz przedawnienie roszczeń wierzyciela
str. 349


6.1. Spłata wierzytelności z tytułu kredytu (pożyczki)
str. 349

6.2. Umorzenie wierzytelności
str. 353

6.2.1. Skutki umorzenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
str. 354

6.2.2. Skutki podatkowe umorzenia na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych
str. 357

6.3. Przedawnienie
str. 363

Bibliografia
str. 375

Skorowidz
str. 379


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono kompleksową analizę skutków podatkowych czynności bankowych. Jest to również pierwsza na rynku wydawniczym publikacja odnosząca się do zagadnień stosowania prawa podatkowego w praktyce funkcjonowania instytucji finansowych.

W opracowaniu omówione zostały skutki podatkowe udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji, poręczeń, sprzedaży wierzytelności pieniężnych, przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków tych wkładów. Dokonano szczegółowej analizy przepisów prawa podatkowego, dorobku orzecznictwa oraz doktryny ostatnich kilkunastu lat.

Publikacja ułatwia orientację we wzajemnych zależnościach i powiązaniach pomiędzy prawem cywilnym, prawem bankowym oraz prawem bilansowym, w tym Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów finansowych, członków zarządów, pracowników działów restrukturyzacji i windykacji w bankach, dyrektorów departamentów prawnych, radców prawnych, doradców podatkowych interesujących się problematyką opodatkowania sektora finansowego oraz przedstawicieli organów odpowiedzialnych za tworzenie, interpretację oraz stosowanie przepisów dotyczących działalności instytucji finansowych.

Autorzy są doktorantami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doradcami podatkowymi. Praktyczne doświadczenie zdobywali jako menedżerowie kreujący politykę podatkową w największych krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych, a także jako członkowie organizacji branżowych - Rady ds. Podatków Związku Banków Polskich, Rady Podatkowej PKPP Lewiatan oraz American Chamber of Commerce. Są autorami licznych publikacji dotyczących konsekwencji podatkowych transakcji finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4107-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 380
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: ABC-0742:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa