Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Meritum Ubezpieczenia Społeczne 2017 [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu.

więcej

Autorzy: Jerzy Kuźniar (red. naukowy), Ewa Dziubińska-Lechnio, Magdalena Kostrzewa, Piotr Kostrzewa, Eliza Skowrońska, Agnieszka Ślązak, Elżbieta Kowalczyk, Joanna Stępniak,
Seria:  Meritum
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: ABC-0462;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Słowo wstępne | str. 11

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych | str. 17
1. Podstawowe pojęcia | str. 22
2. Zasady ogólne | str. 23
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym | str. 25
4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych | str. 115
5. Dobrowolne ubezpieczenia społeczne | str. 131
6. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne | str. 136
7. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych | str. 165
8. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek | str. 173
9. Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 188
10. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne | str. 219
11. Konto ubezpieczonego i konto płatnika składek | str. 237
12. Dokumenty ubezpieczeniowe | str. 243
13. Sądowa kontrola decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 252
14. Kontrola wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 257
15. Sankcje za uchybienie obowiązkom z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 260
16. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | str. 263
17. Wiążące interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str. 265
18. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 269
19. Składka na Fundusz Pracy | str. 300
20. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 306

Rozdział II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa | str. 311
1. Zagadnienia ogólne | str. 314
2. Zasiłek chorobowy | str. 323
3. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 372
4. Zasiłek wyrównawczy | str. 382
5. Zasiłek macierzyński | str. 384
6. Zasiłek opiekuńczy | str. 423
7. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników | str. 432
8. Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami | str. 482

Rozdział III. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego | str. 505
1. Podmioty uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz zakres świadczeń | str. 506
2. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej | str. 507
3. Zasady ustalania prawa do świadczeń | str. 521
4. Wysokość świadczeń oraz dokumentacja | str. 531
5. Podstawa wymiaru świadczeń | str. 534

Rozdział IV. Zasady wypłaty świadczeń | str. 541
1. Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń | str. 542
2. Terminy wypłaty świadczeń | str. 544
3. Świadczenia pobrane nienależnie oraz wypłacone bezpodstawnie | str. 551
4. Potrącenia | str. 564
5. Tryb odwoławczy | str. 567
6. Przedawnienie roszczeń | str. 576
7. Finansowanie wypłacanych świadczeń | str. 576

Rozdział V. Świadczenia rodzinne z budżetu państwa | str. 581
1. Zagadnienia ogólne | str. 583
2. Zagadnienia szczegółowe dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego | str. 599
3. Zagadnienia szczegółowe dotyczące świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne) | str. 610
4. Pozostałe świadczenia związane z urodzeniem dziecka | str. 617
5. Postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych | str. 620
6. Wzory dokumentów | str. 636

Rozdział VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG | str. 661
1. Zagadnienia ogólne | str. 663
2. Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa | str. 666
3. Praca najemna w więcej niż jednym państwie członkowskim | str. 685
4. Działalność na własny rachunek w więcej niż jednym państwie członkowskim | str. 687
5. Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania | str. 688
6. Działalność na własny rachunek i praca najemna w kilku państwach członkowskich | str. 688
7. Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich | str. 689
8. Artykuł 16 rozporządzenia 883/2004 wyjątkiem od postanowień zawartych w art. 11-15 | str. 690
9. Obywatele państw trzecich | str. 691
10. Osoby zatrudnione przez podmioty zagraniczne z państw członkowskich UE/EOG | str. 692
11. Przejęcie obowiązków płatnika składek przez pracownika | str. 694
12. Zasady wypełniania formularza A1 | str. 696

Rozdział VII. Prawo do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach | str. 705
1. Wprowadzenie | str. 706
2. Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. | str. 707
3. Prawo do emerytury przewidzianej w art. 46 i 50 u.e.r. oraz art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. | str. 721

Rozdział VIII. Renty z FUS | str. 763
1. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str. 764
2. Renta rodzinna | str. 819

Rozdział IX. Obliczanie wysokości emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach oraz rent | str. 857
1. Czynniki kształtujące prawo i wysokość emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach oraz rent z tytułu niezdolności do pracy | str. 860
2. Ustalanie wysokości emerytury obliczanej na dotychczasowych zasadach oraz renty z tytułu niezdolności do pracy | str. 960
3. Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w związku z osiąganiem przychodów | str. 1016

Rozdział X. Przyznawanie i wypłata emerytur i rent | str. 1057
1. Powstanie i ustanie prawa do emerytury i renty | str. 1058
2. Wypłata świadczeń | str. 1063
3. Decyzje organów rentowych | str. 1076
4. Nienależnie pobrane świadczenia | str. 1089
5. Niezrealizowane świadczenia | str. 1109
6. Postępowanie odwoławcze | str. 1115

Rozdział XI. Postępowanie w sprawach o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach i rentę | str. 1119
1. Wniosek o emeryturę lub rentę | str. 1122
2. Dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o emeryturę lub rentę | str. 1133
3. Środki dowodowe | str. 1136
4. Sposób wypełniania wniosków | str. 1138
5. Decyzja organu rentowego | str. 1197
6. Możliwość ubiegania się o inne świadczenie | str. 1198
7. Postępowanie w sprawie świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS | str. 1199
8. Sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń | str. 1202
9. Wznowienie postępowania | str. 1205

Rozdział XII. Nowe emerytury oraz ich wysokość | str. 1219
1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str. 1220
2. Wysokość nowej emerytury | str. 1257

Rozdział XIII. Okresowa emerytura kapitałowa | str. 1309
1. Okresowa emerytura kapitałowa | str. 1311
2. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej | str. 1314
3. Postępowanie o okresową emeryturę kapitałową | str. 1319
4. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej | str. 1321
5. Pojęcie członka OFE | str. 1324

Rozdział XIV. Emerytury pomostowe | str. 1325
1. Warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury pomostowej | str. 1327
2. Szczególne przypadki ustalania uprawnień do emerytury pomostowej | str. 1344
3. Wysokość emerytury pomostowej | str. 1361
4. Powstanie prawa do emerytury pomostowej | str. 1363
5. Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej i zasady jej wypłaty | str. 1364
6. Ustanie prawa do emerytury pomostowej | str. 1374
7. Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej lub zmniejszenie jej wysokości w związku z osiąganiem przychodu | str. 1374

Rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego | str. 1377
1. Zakres podmiotowy ustawy wypadkowej | str. 1379
2. Zakres przedmiotowy ustawy wypadkowej | str. 1380
3. Rodzaje wypadków | str. 1381
4. Elementy definicji wypadków | str. 1385
5. Choroba zawodowa | str. 1396
6. Wyłączenie prawa do świadczeń | str. 1408
7. Jednorazowe odszkodowanie | str. 1417
8. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str. 1423
9. Renta szkoleniowa | str. 1443
10. Renta rodzinna | str. 1444
11. Obowiązki płatnika składek | str. 1446
12. Przypadki, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. i wcześniejsze | str. 1468
13. Postępowanie w sprawach świadczeń | str. 1474

Rozdział XVI. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne | str. 1477
1. Świadczenia przedemerytalne przyznawane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu | str. 1479
2. Zasiłek przedemerytalny przyznawany na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu | str. 1480
3. Przejęcie wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przez ZUS | str. 1480
4. Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych | str. 1481
5. Wysokość świadczeń i zasiłków przedemerytalnych | str. 1500
6. Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, zawieszenie prawa do tego świadczenia oraz zbieg prawa do świadczenia z rentą rodzinną | str. 1502
7. Zbieg prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej | str. 1506
8. Zasady wstrzymywania wypłaty świadczenia i zasiłku przedemerytalnego wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z FUS | str. 1507
9. Zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych | str. 1507
10. Postępowanie o świadczenie przedemerytalne | str. 1519

Rozdział XVII. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne | str. 1531
1. Wprowadzenie | str. 1532
2. Warunki wymagane do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str. 1532
3. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str. 1537
4. Powstanie, ustanie oraz zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego | str. 1538
5. Postępowanie w sprawach o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i wypłata tych świadczeń | str. 1547

Indeks rzeczowy | str. 1549

Ukryj

Opis:

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasady funkcjonowania w praktyce systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich związanych z nim świadczeń. Zaprezentowane zagadnienia mają szerokie ujęcie, gdyż dotyczą również świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń znajdujących się poza ubezpieczeniami społecznym, tj. świadczeń rodzinnych. Omówiono także zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Wydanie 2017 uwzględnia zmiany dotyczące m.in.:
? dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego;
? wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych;
? dokumentacji składanej do ZUS niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i jego wypłaty (nowe wzory formularzy, zaświadczenia, formularze elektroniczne);
? zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego;
? wymiaru zasiłku macierzyńskiego (nowe regulacje zilustrowane przykładami wariantowymi, z obliczeniami);
? podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia minimalnego;
? kwot emerytur wolnych od potrąceń (omówienie przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.);
? zasad (pierwszeństwa) potrącania z zasiłków kwot należności z tytułu zbiegu egzekucji;
? obniżenia wieku emerytalnego (omówienie przepisów, które będą obowiązywać od 1 października 2017 r.);
? konsekwencji wejścia w życie ww. przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego dla emerytur pomostowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
? gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego po wejściu w życie ww. ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego;
? prawa do świadczenia przedemerytalnego dla osób, które utraciły prawo do świadczeń opiekuńczych (np. zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna);
? zmniejszenia wysokości świadczeń w trakcie roku rozliczeniowego.

Tekst wzbogacono ponadto o liczne nowe wariantowe przykłady ilustrujące wybrane zagadnienia oraz wybór najnowszego orzecznictwa.
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr, księgowości, biur księgowo-rachunkowych oraz terenowych oddziałów ZUS i jednostek pomocy społecznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-283-0 , Oprawa: miękka z tworzywa , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1570
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: ABC-0462;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów