Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Zbigniew Ofiarski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-1835:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wprowadzenie
str. 27

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
str. 29

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 31


Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy]
str. 31

Art. 2. [Definicja banku]
str. 40

Art. 3. [Zastrzeżenie wyrazów "bank" oraz "kasa"]
str. 48

Art. 4. [Słownik ustawowy]
str. 57

Art. 4a. [Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego]
str. 92

Art. 5. [Klasyfikacja czynności bankowych]
str. 95

Art. 6. [Pozostała działalność banków]
str. 137

Art. 6a. [Powierzanie działalności bankowej podmiotom zewnętrznym]
str. 144

Art. 6b. [Istota odpowiedzialności insourcera]
str. 156

Art. 6c. [Warunki outsourcingu]
str. 157

Art. 6d. [Zezwolenie na outsourcing]
str. 161

Art. 7. [Forma czynności bankowych]
str. 164

Art. 7a. [Specyfika terminowych operacji finansowych]
str. 170

Art. 8. [Płynność płatnicza banku]
str. 171

Art. 9. [System zarządzania w banku]
str. 174

Art. 9a. [Organy banku a system zarządzania bankiem]
str. 175

Art. 9b. [Cele systemu zarządzania bankiem]
str. 176

Art. 9c. [Cele systemu kontroli wewnętrznej]
str. 177

Art. 9d. [Komórka audytu wewnętrznego]
str. 179

Art. 9e. [Rada nadzorcza wobec audytu wewnętrznego]
str. 180

Art. 9f. [Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu zarządzania]
str. 181

Art. 9g. [Polityka zmiennych składników wynagrodzeń]
str. 189

Art. 10. [Wykonywanie kontroli wewnętrznej przez bank zrzeszający]
str. 193

Art. 10a. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej]
str. 194

Art. 11. [Przedmiot decyzji KNF]
str. 200

Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków
str. 205


Art. 12. [Rodzaje banków]
str. 205

Art. 13. [Założyciele banku]
str. 206

Art. 13a. [Siedziba zarządu banku]
str. 209

A. Banki państwowe
str. 210


Art. 14. [Utworzenie banku państwowego]
str. 210

Art. 15. [Organy banku państwowego]
str. 212

Art. 16. [Rada nadzorcza w banku państwowym]
str. 214

Art. 17. [Zarząd banku państwowego]
str. 216

Art. 18. [Zakres kompetencji organów banku]
str. 219

Art. 19. [Statut banku państwowego]
str. 223

B. Banki spółdzielcze
str. 224


Art. 20. [Bank spółdzielczy]
str. 224

C. Banki w formie spółek akcyjnych
str. 225


Art. 21. [Utworzenie banku akcyjnego]
str. 225

Art. 22. [Rada nadzorcza w banku akcyjnym]
str. 227

Art. 22a. [Zarząd w banku akcyjnym]
str. 228

Art. 22b. [Powołanie członków zarządu banku]
str. 230

Art. 22c. [Protokół walnego zgromadzenia]
str. 234

Art. 23. (uchylony)
str. 236

Art. 24. (uchylony)
str. 237
Art. 25. [Nabywanie znacznych pakietów akcji banku]
str. 237

Art. 25a. [Treść zawiadomienia]
str. 243

Art. 25b. [Informacje uzupełniające zawiadomienie]
str. 245

Art. 25c. [Język zawiadomienia]
str. 248

Art. 25d. [Oświadczenie]
str. 248

Art. 25e. [Pełnomocnik do doręczeń]
str. 249

Art. 25f. [Wystąpienie KNF do władz nadzorczych w innym państwie]
str. 250

Art. 25g. [Przyjęcie zawiadomienia przez KNF]
str. 251

Art. 25h. [Sprzeciw KNF]
str. 253

Art. 25i. [Doręczenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF]
str. 257

Art. 25j. [Czynności zawiadamiającego w razie braku sprzeciwu KNF]
str. 258

Art. 25k. [Uchylenie decyzji w sprawie sprzeciwu KNF]
str. 258

Art. 25l. [Skutki nabycia akcji z naruszeniem procedury zawiadomienia KNF]
str. 259

Art. 25m. [Uchylenie zakazów przez KNF]
str. 263

Art. 25n. [Zakaz wykonywania prawa głosu z akcji]
str. 264

Art. 25o. [Obowiązek informowania o nabyciu znacznego pakietu akcji]
str. 268

Art. 25p. [Obowiązek informowania o zamiarze zbycia akcji]
str. 269

Art. 25r. [Obowiązek informowania o nabyciu i zbyciu innych papierów wartościowych]
str. 270

Art. 25s. [Kontrola struktury kapitału w banku spółdzielczym]
str. 272

Art. 26. (uchylony)
str. 273

Art. 26a. (uchylony)
str. 273

Art. 26b. (uchylony)
str. 273

Art. 26c. (uchylony)
str. 273

Art. 27. [Nabycie i posiadanie akcji przez podmiot zależny]
str. 273

Art. 28. [Rodzaje akcji banków]
str. 275

Art. 29. (uchylony)
str. 278

D. Postępowanie przy tworzeniu banków
str. 279


Art. 30. [Warunki utworzenia banku]
str. 279

Art. 30a. [Zezwolenie na utworzenie banku]
str. 284

Art. 31. [Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku]
str. 286

Art. 32. [Kapitał założycielski banku]
str. 290

Art. 33. [Czynności KNF poprzedzające wydanie zezwolenia na utworzenie banku]
str. 292

Art. 34. [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu]
str. 295

Art. 35. [Postępowanie rejestrowe dotyczące banku]
str. 298

Art. 36. [Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank]
str. 299

Art. 37. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia]
str. 302

Art. 38. [Utrata mocy zezwoleń]
str. 303

Art. 39. [Utworzenie banku lub oddziału banku za granicą]
str. 304

Art. 40. [Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju]
str. 306

Art. 40a. [Obowiązki oddziału banku zagranicznego w Polsce]
str. 310

Art. 41. [Prawo właściwe dla oddziałów banków zagranicznych w Polsce]
str. 313

Art. 42. [Przedstawicielstwa]
str. 313

Da. Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział
str. 318


Art. 42a. [Utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową]
str. 318

Art. 42b. [Obowiązek przedstawienia dodatkowych dokumentów]
str. 322

Art. 42c. [Przesłanki odmowy wydania zezwolenia na utworzenie banku krajowego]
str. 324

Art. 42d. [Utrata mocy zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową]
str. 325

Art. 42e. [Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców]
str. 326

Art. 42f. [Szczególne wymagania wobec banku krajowego]
str. 329

E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną
str. 330


Art. 43. [Możliwość przekształcenia banku państwowego]
str. 330

Art. 44. [Procedura przekształcenia banku państwowego]
str. 331

Art. 45. [Kontynuacja działalności przez przekształcony bank]
str. 332

Art. 46. [Moment przekształcenia]
str. 333

Art. 47. [Odesłanie do przepisów kodeksu spółek handlowych]
str. 333

Art. 48. [Zbywanie akcji banku]
str. 334

Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
str. 336


Art. 48a. [Możliwość prowadzenia działalności na terytorium państwa goszczącego]
str. 336

Art. 48b. [Zakres wykonywanej działalności]
str. 337

Art. 48c. [Zawiadomienie KNF]
str. 337

Art. 48d. [Przesłanki odmowy przekazania zawiadomienia]
str. 339

Art. 48e. [Zamiar dokonania zmian w odniesieniu do oddziału banku]
str. 341

Art. 48f. [Zawiadomienie o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej]
str. 342

Art. 48g. [Skutki utraty zezwolenia na utworzenie banku krajowego]
str. 343

Art. 48h. [Wykonywanie niektórych form działalności bankowej przez instytucję finansową na terytorium państwa goszczącego]
str. 344

Art. 48i. [Możliwość prowadzenia działalności w Polsce przez instytucję kredytową]
str. 351

Art. 48j. [Zakres działalności możliwej do wykonywania przez instytucję kredytową]
str. 352

Art. 48k. [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych]
str. 352

Art. 48l. [Rozpoczęcie działalności przez oddział instytucji kredytowej]
str. 354

Art. 48ł. [Moment rozpoczęcia działalności transgranicznej przez instytucję kredytową]
str. 358

Art. 48m. [Obowiązki sprawozdawcze oddziału instytucji kredytowej]
str. 359

Art. 48n. [Prowadzenie działalności w Polsce przez unijne instytucje finansowe]
str. 360

Art. 48o. [Obowiązki informacyjne instytucji kredytowych]
str. 362

Rozdział 3. Rachunki bankowe
str. 367


Art. 49. [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych]
str. 367

Art. 50. [Zakres swobody posiadacza rachunku w dysponowaniu środkami]
str. 383

Art. 51. [Rachunek wspólny]
str. 388

Art. 51a. [Rachunek wspólny osób fizycznych]
str. 391

Art. 51b. [Rachunek wspólny dla jednostek samorządu terytorialnego]
str. 394

Art. 52. [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego]
str. 397

Art. 53. [Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego]
str. 413

Art. 54. [Ochrona wkładu oszczędnościowego przed egzekucją]
str. 418

Art. 55. [Wypłata środków z rachunku oszczędnościowego po śmierci wkładcy]
str. 420

Art. 56. [Zadysponowanie wkładem na wypadek śmierci wkładcy]
str. 423

Art. 57. [Ograniczenia dotyczące rachunku wspólnego]
str. 429

Art. 58. [Rachunek oszczędnościowy małoletniego]
str. 429

Art. 59. [Rachunek powierniczy]
str. 431

Art. 60. [Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa]
str. 434

Art. 61. [Ochrona wkładcy w razie utraty dokumentów związanych z rachunkiem bankowym]
str. 435

Art. 62. [Umarzanie w toku egzekucji utraconych dokumentów]
str. 437

Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków
str. 439


Art. 63. [Formy rozliczeń za pośrednictwem banków]
str. 439

Art. 63a. [Realizacja przelewów na rachunki ZUS]
str. 443

Art. 63b. [Czek gotówkowy]
str. 445

Art. 63c. [Polecenie przelewu]
str. 447

Art. 63d. [Polecenie zapłaty]
str. 451

Art. 63e. [Czek rozrachunkowy]
str. 458

Art. 63f. [Warunki stosowania kart płatniczych do rozliczeń]
str. 460

Art. 63g. (uchylony)
str. 463

Art. 63h. [Wzór formularza polecenia przelewu oraz wpłaty gotówkowej]
str. 464

Art. 64. [Solidarna odpowiedzialność banków]
str. 465

Art. 65. [Obowiązki banku]
str. 467

Art. 66. [Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe]
str. 469

Art. 67. [Izby rozliczeniowe]
str. 472

Art. 67a. [Ochrona środków na rachunku rozliczeniowym banku]
str. 476

Art. 68. [Uprawnienia regulacyjne Prezesa NBP]
str. 478

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań
str. 483


Art. 69. [Umowa kredytu]
str. 483

Art. 70. [Zdolność kredytowa]
str. 501

Art. 71. [Limity zaangażowań banków]
str. 508

Art. 72. (uchylony)
str. 514

Art. 73. [Konsorcjum bankowe]
str. 515

Art. 74. [Kontrola banku sprawowana wobec kredytobiorcy]
str. 518

Art. 75. [Wypowiedzenie umowy kredytu]
str. 519

Art. 75a. [Termin spłaty kredytu]
str. 521

Art. 75b. [Spłata kredytu bezpośrednio w walucie obcej]
str. 523

Art. 76. [Zasady oprocentowania kredytu]
str. 526

Art. 76a. [Zwłoka kredytobiorcy w spłacie kredytu]
str. 528

Art. 77. [Dodatkowa prowizja banku]
str. 529

Art. 77a. [Zlecenie udzielenia kredytu osobie trzeciej]
str. 530

Art. 78. [Umowa pożyczki pieniężnej]
str. 531

Art. 78a. [Kredyt konsumencki udzielany przez bank]
str. 533

Art. 79. [Zakaz stosowania preferencji]
str. 534

Art. 79a. [Szczególny tryb dokonywania czynności bankowych z osobami kierującymi bankiem]
str. 537

Art. 79b. [Obowiązek zawiadomienia KNF]
str. 540

Art. 79c. [Odesłanie do szczególnej procedury]
str. 541

Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy
str. 542


Art. 80. [Zlecenie dokonania określonych czynności bankowych]
str. 542

Art. 81. [Istota gwarancji bankowej]
str. 544

Art. 82. [Przelew wierzytelności z gwarancji bankowej]
str. 550

Art. 83. [Potwierdzenie gwarancji oraz poręczenia]
str. 551

Art. 84. [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego]
str. 552

Art. 85. [Akredytywa dokumentowa]
str. 553

Art. 86. [Akredytywa pieniężna]
str. 556

Art. 86a. [Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej oraz o akredytywie]
str. 557

Art. 87. [Przedawnienie roszczeń]
str. 558

Art. 88. (uchylony)
str. 559

Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych
str. 561


Art. 89. [Warunki emisji bankowych papierów wartościowych]
str. 561

Art. 90. [Cel emisji i treść bankowych papierów wartościowych]
str. 563

Art. 91. [Zakaz kredytowania zakupu bankowych papierów wartościowych]
str. 572

Art. 92. [Wyłączenie]
str. 573

Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
str. 575


Art. 92a. [Przeniesienie wierzytelności przez bank]
str. 577

Art. 92b. [Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację]
str. 582

Art. 92c. (uchylony)
str. 582

Art. 92d. [Sekurytyzacja syntetyczna]
str. 584

Art. 93. [Zabezpieczenia wierzytelności banku oraz potrącenie]
str. 585

Art. 93a. [Skonsolidowane oprocentowanie]
str. 592

Art. 94. (uchylony)
str. 595

Art. 95. [Status ksiąg rachunkowych banków]
str. 596

Art. 96. [Bankowy tytuł egzekucyjny]
str. 604

Art. 97. [Nadanie klauzuli wykonalności]
str. 613

Art. 98. [Egzekucja przeciwko osobie trzeciej]
str. 622

Art. 99. (uchylony)
str. 625

Art. 99a. (uchylony)
str. 626

Art. 100. (uchylony)
str. 626

Art. 101. [Przewłaszczenie na zabezpieczenie]
str. 627

Art. 102. [Kaucja bankowa]
str. 630

Art. 103. (uchylony)
str. 633

Art. 104. [Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej]
str. 634

Art. 105. [Obowiązek udzielania informacji objętych tajemnicą bankową]
str. 652

Art. 105a. [Zasady przetwarzania danych objętych tajemnicą bankową]
str. 691

Art. 106. [Obowiązek banku w zakresie przeciwdziałania niektórym przestępstwom]
str. 700

Art. 106a. [Obowiązek zawiadomienia]
str. 707

Art. 106b. [Dodatkowe uprawnienia prokuratora w zakresie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową]
str. 713

Art. 106c. [Możliwość żądania przez prokuratora informacji objętych tajemnicą bankową od podmiotów innych niż banki]
str. 716

Art. 106d. [Przetwarzanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową]
str. 718

Art. 107. [Zakres odpowiedzialności pracownika banku]
str. 719

Art. 108. [Wyłączenie odpowiedzialności banku]
str. 723

Art. 109. [Ogólne warunki i regulaminy bankowe]
str. 725

Art. 110. [Prowizje i opłaty pobierane przez banki]
str. 729

Art. 111. [Obowiązek ogłaszania informacji przez bank]
str. 734

Art. 111a. [Obowiązek ogłaszania informacji o adekwatności kapitałowej oraz zasadach ustalania wynagrodzeń osób kierujących bankiem]
str. 737

Art. 111b. [Obowiązek ogłaszania informacji o outsourcerach]
str. 740

Art. 112. [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami]
str. 741

Art. 112a. (uchylony)
str. 744

Art. 112b. [Przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach tożsamości osób fizycznych]
str. 745

Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków
str. 749


Art. 113. (uchylony)
str. 749

Art. 114. (uchylony)
str. 750

Art. 115. (uchylony)
str. 750

Art. 116. (uchylony)
str. 750

Art. 117. (uchylony)
str. 751

Art. 118. (uchylony)
str. 751

Art. 119. (uchylony)
str. 751

Art. 120. (uchylony)
str. 752

Art. 121. [Bankowe izby gospodarcze]
str. 752

Art. 122. [Zrzeszanie się banków]
str. 759

Art. 123. [Rada zrzeszenia]
str. 760

Art. 124. [Łączenie się banków]
str. 761

Art. 124a. [Nabycie przedsiębiorstwa bankowego]
str. 764

Art. 124b. [Zakaz podziału banku spółdzielczego]
str. 765

Art. 124c. [Podział banku zorganizowanego w formie spółki akcyjnej]
str. 766

Art. 125. (uchylony)
str. 770

Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków
str. 771


Art. 126. [Rozmiary funduszy własnych banku]
str. 771

Art. 127. [Struktura funduszy własnych banku]
str. 773

Art. 128. [Standardy kapitałowe]
str. 788

Art. 128a. [Obowiązek informowania KNF]
str. 796

Art. 128b. [Szczególne traktowanie banków państwowych]
str. 797

Art. 128c. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru nabycia akcji lub udziałów]
str. 800

Art. 128d. [Stosowanie wspólnych metod statystycznych]
str. 801

Art. 129. [Ogólne ramy gospodarki finansowej banku]
str. 804

Art. 130. [Rezerwa na ryzyko ogólne]
str. 809

Rozdział 11. Nadzór bankowy
str. 813


Art. 131. [Podmiotowy zakres nadzoru bankowego]
str. 813

Art. 131a. [Wpłaty z tytułu nadzoru bankowego]
str. 822

Art. 132. [Inicjatywa w sprawie podjęcia czynności lub środków nadzoru]
str. 826

Art. 133. [Cele i czynności nadzoru bankowego]
str. 826

Art. 134. [Badanie sprawozdań finansowych]
str. 836

Art. 135. [Ponowne sprawdzenie sytuacji finansowej banku]
str. 839

Art. 136. [Obowiązek zawiadomienia]
str. 842

Art. 137. [Delegacje ustawowe dla KNF]
str. 845

Art. 137a. [Przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych]
str. 855

Art. 138. [Środki prawne przysługujące KNF]
str. 856

Art. 138a. [Dodatkowe wymogi kapitałowe nakładane na bank]
str. 866

Art. 138b. [Współpraca KNF z właściwymi władzami nadzorczymi]
str. 868

Art. 139. [Obowiązki podmiotów nadzorowanych]
str. 872

Art. 140. [Obowiązek zawiadomienia]
str. 875

Art. 140a. [Opinia właściwych władz nadzorczych]
str. 876

Art. 140b. (uchylony)
str. 878

Art. 140c. [Obowiązek przekazania informacji do Komisji Europejskiej]
str. 879

Art. 141. [Kary pieniężne]
str. 881

Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych
str. 885


Art. 141a. [Środki nadzoru nad instytucjami kredytowymi]
str. 885

Art. 141b. [Nadzór nad bankiem krajowym w państwie goszczącym]
str. 895

Art. 141c. [Właściwość organów nadzoru]
str. 898

Art. 141d. [Czynności kontrolne w oddziale instytucji kredytowej]
str. 901

Art. 141e. [Przekazywanie informacji między KNF a właściwymi władzami nadzorczymi]
str. 902

Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany
str. 90
5

Art. 141f. [Nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym]
str. 905

Art. 141g. [Obowiązek przekazywania informacji przez banki krajowe działające w holdingach]
str. 925

Art. 141h. [Przeprowadzanie czynności kontrolnych]
str. 931

Art. 141i. [Obowiązek zapewnienia kontroli wewnętrznej w holdingu]
str. 935

Art. 141j. [Uprawnienia regulacyjne KNF]
str. 939

Art. 141k. [Obowiązki związane z wykonywaniem nadzoru skonsolidowanego]
str. 941

Art. 141l. [Wykaz holdingów]
str. 944

Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, likwidacja i upadłość banku
str. 946


A. Postępowanie naprawcze
str. 946


Art. 142. [Przesłanki przedstawienia programu naprawczego banku]
str. 946

Art. 143. [Środki stosowane w przypadku nieskuteczności programu naprawczego]
str. 950

Art. 144. [Nadzór kuratora nad programem naprawczym banku]
str. 957

Art. 145. [Zarząd komisaryczny w banku]
str. 967

Art. 146. [Uprawnienia członków zarządu komisarycznego]
str. 975

B. Likwidacja, przejęcie banku
str. 976


Art. 147. [Przesłanki zakończenia działalności banku]
str. 976

Art. 148. [Skutki przejęcia banku]
str. 983

Art. 149. [Bilans przejęcia banku]
str. 988

Art. 150. [Przeznaczenie funduszy własnych przejętego banku]
str. 990

Art. 151. [Uprawnienia akcjonariuszy i członków banku przejętego]
str. 991

Art. 152. [Możliwość zmiany treści zobowiązania]
str. 993

Art. 153. [Likwidator banku]
str. 996

Art. 154. [Zasady likwidacji banku]
str. 999

Art. 155. [Pozostałe uprawnienia i obowiązki likwidatora]
str. 1005

Art. 156. [Kompetencje KNF w zakresie przejęcia i likwidacji banku]
str. 1011

Art. 156a. [Dobrowolna likwidacja banku]
str. 1012

Art. 157. [Odwołanie likwidatora wyznaczonego przez bank]
str. 1023

Art. 157a. [Obowiązek powiadomienia władz nadzorczych państwa goszczącego]
str. 1024

Art. 157b. [Obowiązek powiadomienia]
str. 1026

Art. 157c. [Uznanie środków ingerencji zgodnie z zasadą wzajemności]
str. 1027

Art. 157d. [Likwidator oddziału instytucji kredytowej]
str. 1030

Art. 157e. [Ocena skutków reorganizacji lub likwidacji oddziału instytucji kredytowej]
str. 1032

C. Upadłość banku
str. 1036


Art. 158. [Przesłanki zawieszenia działalności oraz upadłości banku]
str. 1036

Art. 159. [Okres zawieszenia działalności banku]
str. 1046

Art. 160. (uchylony)
str. 1051

Art. 161. (uchylony)
str. 1052

Art. 162. (uchylony)
str. 1053

Art. 163. (uchylony)
str. 1053

Art. 164. (uchylony)
str. 1056

Art. 165. (uchylony)
str. 1057

Art. 166. (uchylony)
str. 1061

Art. 167. (uchylony)
str. 1062

Art. 168. (uchylony)
str. 1063

Art. 169. [Ograniczenie uprawnień władz banku]
str. 1064

Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna
str. 1069


Art. 170. [Sankcje cywilnoprawne]
str. 1069

Art. 171. [Sankcje karne]
str. 1073

Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe
str. 1086


Art. 172. [Osiąganie wymaganego poziomu funduszy własnych]
str. 1086

Art. 173. [Okres dostosowania wysokości kapitału założycielskiego]
str. 1090

Art. 174. [Likwidacja funduszu ryzyka]
str. 1092

Art. 175. [Sprawy w toku dotyczące tworzenia banków]
str. 1095

Art. 176. [Dokończenie postępowań naprawczych, likwidacyjnych i upadłościowych]
str. 1097

Art. 177. [Zachowanie statusu przez banki już działające]
str. 1097

Art. 178. [Banki niemające zezwolenia Prezesa NBP]
str. 1100

Art. 179. [Wyjątek od ograniczeń w zakresie inwestycji kapitałowych]
str. 1102

Art. 180. [Dostosowanie się banków do norm koncentracji kapitałowej]
str. 1103

Art. 181. [Przepisy właściwe dla umów zawartych przez banki przed dniem 1 stycznia 1998 r.]
str. 1104

Art. 182. [Utrzymanie mocy obowiązującej dotychczasowych aktów wykonawczych]
str. 1109

Art. 183. [Wkłady oszczędnościowe na okaziciela]
str. 1110

Art. 184. (uchylony)
str. 1113

Art. 185. (uchylony)
str. 1113

Art. 186. [Nabywanie nieruchomości przez bank będący cudzoziemcem]
str. 1115

Art. 187. [Zmiany w przepisach obowiązujących]
str. 1116

Art. 188. [Zmiany dostosowawcze w ustawie o restrukturyzacji banków spółdzielczych]
str. 1118

Art. 189. [Dostęp naczelnika urzędu skarbowego do informacji będących w posiadaniu banku]
str. 1119

Art. 190. [Zmiany w ustawie o rachunkowości]
str. 1121

Art. 191. [Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego]
str. 1122

Art. 192. [Łączenie i grupowanie banków w formie spółki akcyjnej]
str. 1122

Art. 193. [Utrata mocy przez ustawę z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe]
str. 1123

Art. 194. [Wejście w życie ustawy]
str. 1124

Bibliografia
str. 1125


Ukryj

Opis:

Komentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych).

W książce omówiono m.in.:

  • problematykę tworzenia banków,
  • działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu),
  • specyfikę wykonywania czynności bankowych,
  • zakres nadzoru sprawowanego nad bankami.
Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3849-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1123
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-1835:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów