Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Krzysztof Biernat, Magdalena Dobek-Rak, Paweł Mierzejewski, Diana Trzcińska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-1506:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 17

Problematyka ewidencji ludności. Zagadnienia wprowadzające
str. 19

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
str. 47

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 49


Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
str. 49

Art. 2. [Ewidencja ludności - definicja]
str. 61

Art. 3. [Formy prowadzenia ewidencji]
str. 64

Art. 4. [Charakter zadań]
str. 68

Art. 5. [Organ wyższego stopnia i sprawowanie nadzoru]
str. 73

Rozdział 2. Zakres i zasady rejestracji danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców
str. 86


Art. 6. [Rejestr PESEL]
str. 86

Art. 7. [Dane w rejestrze PESEL]
str. 89

Art. 8. [Zakres przedmiotowy]
str. 94

Art. 9. [Obowiązek selektywnego gromadzenia danych]
str. 98

Art. 10. [Właściwość organów]
str. 103

Art. 11. [Sprawdzanie danych]
str. 110

Art. 12. [Gromadzenie danych a oświadczenia]
str. 113

Art. 13. [Delegacja dla ministra]
str. 114

Art. 14. [Delegacja dla ministra]
str. 117

Rozdział 3. Zasady i tryb nadawania numeru PESEL
str. 118


Art. 15. [Numer PESEL]
str. 118

Art. 16. [Nadawanie numeru PESEL]
str. 121

Art. 17. [Nadanie numeru PESEL - wszczęcie postępowania]
str. 122

Art. 18. [Wniosek o nadanie numeru PESEL]
str. 124

Art. 19. [Zmiana numeru PESEL]
str. 126

Art. 20. [Przekazywanie danych]
str. 128

Art. 21. [Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL]
str. 130

Art. 22. [Jednorazowość numeru PESEL]
str. 132

Art. 23. [Delegacja dla ministra]
str. 134

Rozdział 4. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich
str. 137


Art. 24. [Zakres obowiązku meldunkowego]
str. 137

Art. 25. [Pobyt stały i pobyt czasowy]
str. 171

Art. 26. [Elementy adresu]
str. 182

Art. 27. [Termin wykonania obowiązku meldunkowego]
str. 188

Art. 28. [Forma dokonania zameldowania]
str. 193

Art. 29. [Zameldowanie dziecka]
str. 203

Art. 30. [Formularz meldunkowy]
str. 208

Art. 31. [Rozstrzyganie wątpliwości co do zgłoszonych danych]
str. 212

Art. 32. [Zaświadczenie o zameldowaniu]
str. 218

Art. 33. [Wymeldowanie]
str. 228

Art. 34. [Formularz wymeldowania]
str. 235

Art. 35. [Decyzja w sprawie wymeldowania]
str. 238

Art. 36. [Zgłoszenie wyjazdu za granicę]
str. 247

Art. 37. [Formularz zgłoszenia wyjazdu za granicę]
str. 251

Art. 38. [Wymeldowanie osoby zmarłej]
str. 256

Art. 39. [Delegacje dla ministrów]
str. 260

Rozdział 5. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców
str. 266


Art. 40. [Obowiązek meldunkowy cudzoziemców]
str. 275

Art. 41. [Termin dopełnienia obowiązku meldunkowego]
str. 279

Art. 42. [Zwolnienia z obowiązku]
str. 284

Art. 43. [Wymogi formalne]
str. 285

Art. 44. [Prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców]
str. 289

Rozdział 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
str. 293

Wprowadzenie
str. 294


Art. 45. [Wgląd do rejestru, zaświadczenie]
str. 298

Art. 46. [Udostępnianie]
str. 310

Art. 47. [Wniosek o udostępnienie danych]
str. 330

Art. 48. [Udostępnienie za pomocą urządzeń teletransmisji danych]
str. 344

Art. 49. [Rozwinięcie]
str. 353

Art. 50. [Podmiot udostępniający]
str. 355

Art. 51. [Decyzje organu]
str. 358

Art. 52. [Delegacja dla ministra]
str. 363

Art. 53. [Odpłatność i nieodpłatność]
str. 365

Art. 54. [Zwolnienie z opłat]
str. 370

Art. 55. [Dochód budżetu państwa]
str. 372

Art. 56. [Delegacja]
str. 374

Art. 57. [Kontrola]
str. 377

Art. 58. [Delegacja dla ministra]
str. 383

Rozdział 7. Przepisy karne
str. 386


Art. 59. [Regulacja dotycząca odpowiedzialności]
str. 386

Art. 60. [Odesłanie do ustawy proceduralnej]
str. 389

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 390


Art. 61. [Zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP]
str. 391

Art. 62. [Uchylenie art. 147 ustawy - Kodeks wykroczeń]
str. 393

Art. 62a. (uchylony)

[Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych]
str. 394

Art. 63. [Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób]
str. 399

Art. 64. [Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego]
str. 399

Art. 65. [Zmiana ustawy o pomocy społecznej]
str. 400

Art. 66. [Zmiana ustawy o zmianie imienia i nazwiska]
str. 401

Art. 67. [Zmiana ustawy o funduszu sołeckim]
str. 402

Art. 68. [Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych]
str. 403

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe
str. 408


Art. 69. [Wpływ na postępowania w toku]
str. 408

Art. 70. [Ważność dotychczasowego zameldowania]
str. 410

Art. 71. [Numer PESEL; rejestr PESEL; rejestry zamieszkania cudzoziemców]
str. 411

Art. 72. [Rejestr PESEL; rejestry mieszkańców]
str. 412

Art. 73. [Wygaśnięcie decyzji]
str. 412

Art. 74. [Zniesienie obowiązku meldunkowego]
str. 414

Art. 75. [Likwidacja rejestrów]
str. 418

Art. 76. [Zniesienie obowiązku gromadzenia danych]
str. 418

Art. 77. [Określenie organu]
str. 419

Art. 78. [Przepis derogacyjny]
str. 420

Art. 79. (uchylony)

[Obowiązywanie przepisów wykonawczych]
str. 422

Art. 80. [Wejście w życie ustawy]
str. 425

Załącznik. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
str. 427

Bibliografia
str. 459


Ukryj

Opis:

Komentarz stanowi najbardziej aktualne opracowanie ustawy o ewidencji ludności - po jej nowelizacji dokonanej w grudniu 2012 r. Zawarto w nim kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ewidencją ludności, począwszy od aspektów ogólnych i wprowadzających (istota ewidencji ludności, istota rejestrów publicznych, pojęcie obowiązku meldunkowego oraz jego zakres), a skończywszy na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach i cudzoziemcach przez państwo.

Przepisy ustawy zostały omówione na tle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego, jak również stanowiska organów orzeczniczych, zwłaszcza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4054-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 464
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1506:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów