Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce omówiono problematykę związaną ze wzruszaniem decyzji administracyjnych dotkniętych ciężkimi wadami o charakterze materialnoprawnym...

więcej

Autorzy: Ewa Śladkowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: KAM-2101;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Trwałość decyzji administracyjnej wydanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa
str. 17


1. Uwagi wstępne
str. 17

2. Trwałość decyzji administracyjnej wydanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 20

2.1. Pojęcie ostateczności i prawomocności decyzji administracyjnej
str. 20

2.2. Zasada trwałości decyzji administracyjnej
str. 27

2.3. Tryby nadzwyczajne dotyczące decyzji wadliwych
str. 30

3. Uwagi podsumowujące
str. 34

Rozdział II
Nieważność decyzji administracyjnej
str. 38


1. Uwagi wstępne
str. 38

2. Instytucja nieważności decyzji administracyjnej
str. 41

2.1. Zagadnienia ogólne
str. 41

2.2. Rodzaje nieważności
str. 42

2.3. Zagadnienie decyzji "nieistniejących"
str. 44

2.4. Nieważność decyzji administracyjnej w świetle regulacji prawnych i poglądów doktryny
str. 51

2.4.1. Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym
str. 51

2.4.2 Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przed 1 września 1980 r.
str. 54

2.4.3. Nieważność decyzji administracyjnej na gruncie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po 1 września 1980 r.
str. 55

2.5. Domniemanie ważności decyzji administracyjnej
str. 58

3. Uwagi podsumowujące
str. 60

Rozdział III
Warunki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
str. 62


1. Zagadnienia ogólne
str. 62

2. Decyzje objęte zakresem zastosowania instytucji stwierdzenia nieważności decyzji
str. 63

3. Ograniczenia zakresu stosowania instytucji stwierdzenia nieważności decyzji
str. 69

4. Uwagi podsumowujące
str. 71

Rozdział IV
Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
str. 72


1. Uwagi wstępne
str. 72

2. Przesłanki pozytywne
str. 73

2.1. Typologia i podział przesłanek pozytywnych
str. 73

2.2. Charakterystyka przesłanek pozytywnych
str. 75

2.2.1. Wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości (art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.)
str. 75

2.2.2. Decyzja dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.)
str. 77

2.2.3. Decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie (art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.)
str. 79

2.2.4. Decyzja była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.)
str. 80

2.2.5. Decyzja w razie wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą (art. 156 § 1 pkt 6 k.p.a.)
str. 83

2.2.6. Decyzja zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa (art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a.)
str. 84

3. Przesłanki negatywne
str. 85

3.1. Redakcja art. 156 § 2 k.p.a.
str. 85

3.2. Charakterystyka przesłanek negatywnych
str. 86

3.2.1. Upływ terminu
str. 86

3.2.2. Nieodwracalne skutki prawne
str. 89

3.2.2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące skutków prawnych decyzji
str. 90

3.2.2.2. Pojęcie nieodwracalnych skutków prawnych. Tezy ogólne i szczegółowe
str. 95

3.2.2.3. Przykłady skutków prawnych uznanych za nieodwracalne i odwracalne
str. 103

4. Uwagi podsumowujące
str. 112

Rozdział V
Wydanie decyzji administracyjnej bez jakiejkolwiek podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Analiza w aspekcie historycznym
str. 115


1. Uwagi wstępne
str. 115

2. Wykładnia przesłanki "wydanie decyzji bez jakiejkolwiek podstawy prawnej"
str. 116

3. Uwagi podsumowujące
str. 125

Rozdział VI
Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 128


1. Zagadnienia ogólne dotyczące podstawy prawnej decyzji administracyjnej
str. 128

1.1. Wprowadzenie
str. 128

1.2. Zasada praworządności
str. 129

2. Podstawa prawna decyzji administracyjnej
str. 131

2.1. Ranga przepisów zawierających podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej
str. 132

2.2. Przepisy prawne stanowiące podstawę prawną decyzji wydawanych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 143

2.2.1. Przepisy prawa administracyjnego
str. 143

2.2.2. Podstawa prawna a rodzaj decyzji administracyjnej
str. 145

2.3. Sposób ujęcia podstawy prawnej decyzji administracyjnej w przepisach prawa
str. 147

2.4. Moment ustalania podstawy prawnej do wydania decyzji administracyjnej
str. 152

2.5. Skutki utraty mocy obowiązującej przez przepisy prawa stanowiące podstawę prawną do wydania decyzji administracyjnej po wydaniu decyzji
str. 153

2.5.1. Utrata mocy obowiązującej aktu prawnego w drodze derogacji zwykłej
str. 153

2.5.2. Utrata mocy obowiązującej aktu prawnego w drodze derogacji "trybunalskiej"
str. 154

2.5.3. Utrata mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego wskutek stwierdzenia nieważności
str. 162

2.5.4. Zawężenie podstawy prawnej decyzji administracyjnej w aspekcie art. 153 p.p.s.a.
str. 165

3. Wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej
str. 167

3.1. Problematyka niepowołania podstawy prawnej decyzji administracyjnej w treści decyzji
str. 167

3.1.1 Obowiązek powołania podstawy prawnej decyzji. Uzasadnienie prawne decyzji administracyjnej
str. 167

3.1.2. Skutki niepowołania podstawy prawnej decyzji
str. 170

3.1.3. Sposób powołania podstawy prawnej decyzji
str. 172

3.2. Przypadki kwalifikowane jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 174

3.2.1 Kryterium przypadków kwalifikowanych jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 174

3.2.2. Typologia przypadków kwalifikowanych jako "wydanie decyzji administracyjnej bez podstawy prawnej"
str. 176

3.2.3. Uwagi dodatkowe
str. 184

4. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej w aspekcie procesu stosowania prawa i stosunku administracyjnoprawnego
str. 186

Rozdział VII
Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w ogólnym postępowaniu administracyjnym
str. 190


1. Uwagi wstępne
str. 190

2. Wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa w świetle doktryny i orzecznictwa
str. 191

2.1. Zagadnienia ogólne
str. 191

2.2. Koncepcje znaczenia pojęcia "wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa"
str. 192

2.2.1. Rażące naruszenie prawa jako oczywiste naruszenie prawa
str. 192

2.2.2. Rażące naruszenie prawa jako naruszenie, którego skutki społeczno-gospodarcze są nie do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności
str. 194

2.2.3. Rażące naruszenie prawa jako naruszenie niestopniowalne
str. 198

2.2.4. Inne koncepcje dotyczące wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 199

2.3. Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa a niewłaściwa wykładnia prawa
str. 201

2.4. Wskazanie przepisów prawa administracyjnego, których naruszenie może być kwalifikowane jako "rażące" w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.
str. 205

3. Interpretacja pojęcia "decyzja administracyjna wydana z rażącym naruszeniem prawa"
str. 208

3.1. Zagadnienia ogólne
str. 208

3.2. Wykładnia zwrotu "rażące naruszenie prawa"
str. 209

3.2.1. Wykładnia językowa
str. 209

3.2.1.1. Wykładnia językowa pojęcia "rażący"
str. 209

3.2.1.2. "Rażące naruszenie prawa" jako przesłanka instytucji reformationis in peius
str. 211

3.2.1.3. Pojęcie "rażące naruszenie prawa" jako pojęcie "niedookreślone" lub "nieokreślone"
str. 213

3.2.1.4. Znaczenie spójnika "lub" w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.
str. 216

3.2.2. Wykładnia systemowa
str. 218

3.2.3 Wykładnia celowościowa. Ratio legis przepisu art. 156 § 1 k.p.a.
str. 223

4. Proponowana koncepcja interpretacji zwrotu "wydanie decyzji administracyjnej z rażącym naruszeniem prawa"
str. 226

4.1. Uwagi wstępne
str. 226

4.2. Kryterium wady
str. 227

4.3. Przesłanki wstępne wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 231

4.4. Przypadki wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa
str. 235

4.5. "Rażące naruszenie prawa" a uznanie administracyjne
str. 240

Wnioski końcowe
str. 245

Bibliografia
str. 249Ukryj

Opis:

.. Opracowanie stanowi wyjatkowa w polskim pismiennictwie analize dwóch najczesciej wykorzystywanych w praktyce administracyjnej przeslanek stwierdzenia niewaznosci decyzji. .. W ksiazce omówiono problematyke zwiazana ze wzruszaniem decyzji administracyjnych dotknietych ciezkimi wadami o charakterze materialnoprawnym, w tym kwestie zwiazane z trwaloscia decyzji administracyjnej oraz instytucja stwierdzenia niewaznosci decyzji. .. Analize tytulowych przeslanek stwierdzenia niewaznosci decyzji zamyka prezentacja koncepcji interpretacji pojecia „decyzji administracyjnej wydanej bez podstawy prawnej” oraz „decyzji administracyjnej wydanej z razacym naruszeniem prawa”. Prowadzone rozwazania moga byc pomocne przy rozwiazywaniu problemów pojawiajacych sie na gruncie ogólnego postepowania administracyjnego. .. Opracowanie zainteresuje przedstawicieli nauki prawa administracyjnego i osoby majace do czynienia z praktyka administracyjna, a takze studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4064-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2101;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów