Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Jacek Jaśkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-2071:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Poznanie a cele, funkcje oraz zasady postępowań sądowych
str. 19


1. Poznanie a materialne i proceduralne aspekty prawa
str. 19

2. Materialne i proceduralne przyczyny zróżnicowania postępowań sądowych
str. 23

3. Paradygmat aksjologiczny i metodologiczny poznania w postępowaniach sądowych
str. 25

4. Paradygmat prawdy w postępowaniach sądowych
str. 30

Rozdział II
Modelowanie poznania w postępowaniu cywilnym
str. 36


1. Cele i założenia metodologiczne modelowania poznania sądowego
str. 36

2. Model proceduralny poznania faktów w postępowaniu cywilnym
str. 40

Rozdział III
Postępowanie cywilne jako środowisko poznania konwencjonalnego
str. 45


1. Istota, cele i funkcje postępowania cywilnego
str. 45

2. Poznanie sądowe a droga postępowania cywilnego
str. 50

Rozdział IV
Czynności poznawcze w postępowaniu cywilnym
str. 53


1. Uwagi wstępne
str. 53

2. Decyzje i czynności procesowe a czynności konwencjonalne w prawie
str. 55

2.1. Konwencjonalizacja i formalizacja czynności w prawie
str. 55

2.2. Formalizacja czynności w prawie a czynności poznawcze w postępowaniu cywilnym
str. 58

3. Decyzje sądowe
str. 61

3.1. Charakterystyka ogólna
str. 61

3.2. Typy decyzji sądowych
str. 62

3.3. Decyzje merytoryczne oraz decyzje niemerytoryczne
str. 67

3.4. Racjonalność, trafność oraz słuszność decyzji sądowych
str. 70

4. Czynności procesowe stron i czynności poznawcze innych podmiotów
str. 74

5. Czynności poznawcze a sprzężenia informacyjne
str. 78

Rozdział V
Podmioty poznawcze oraz inne podmioty uczestniczące w poznaniu
str. 83


1. Charakterystyka ogólna
str. 83

2. Podmioty poznawcze judykacyjne i podmioty poznawcze niejudykacyjne
str. 86

2.1. Sąd jako podmiot poznawczy judykacyjny
str. 86

2.2. Podmioty poznawcze niejudykacyjne
str. 87

2.3. Referendarz sądowy jako podmiot poznawczy
str. 94

3. Podmioty poznawcze szczególne
str. 98

4. Podmioty uczestniczące w poznaniu
str. 102

5. Podmioty pomocnicze
str. 104

Rozdział VI
Przedmiot poznania w postępowaniu cywilnym
str. 109


1. Uwagi wstępne
str. 109

2. Fakt jako przedmiot poznania sądowego
str. 110

2.1. Wyznaczanie faktu przez przepisy prawne
str. 112

2.2. Terminy faktyczne i terminy prawne
str. 114

2.3. Fakty empiryczne i fakty konwencjonalne
str. 115

3. Uzasadnienie poznania faktów
str. 119

4. Przedmiot postępowania cywilnego a poznanie
str. 123

5. Podstawa faktyczna powództwa i zadanie poznawcze sądu cywilnego
str. 126

6. Modalność przedmiotu poznania a twierdzenia o faktach
str. 129

Rozdział VII
Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniu cywilnym
str. 134


1. Struktura poznania w postępowaniu cywilnym
str. 134

2. Sekwencyjność i pragmatyczność poznania w postępowaniu cywilnym
str. 139

3. Ukształtowanie i reguły poznania w procesie cywilnym
str. 143

3.1. Uwagi wstępne
str. 143

3.2. Fakt jako przedmiot dowodzenia. Decyzje dowodowe w modelu proceduralnym
str. 146

3.3. Udowodnienie oraz uprawdopodobnienie faktu
str. 150

3.4. Reguły poznawcze i swobodna ocena dowodów
str. 152

3.5. Ciężar dowodu a poznanie faktów
str. 158

3.6. Szczególne reguły dowodzenia faktów
str. 164

4. Działanie sądu z urzędu a poznanie
str. 166

5. Ukształtowanie i reguły poznania w fazie apelacyjnej
str. 174

6. Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniach odrębnych
str. 178

7. Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniu nieprocesowym
str. 181

8. Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniu egzekucyjnym
str. 185

9. Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniu upadłościowym
str. 188

10. Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniach nadzwyczajnych
str. 191

10.1 Ukształtowanie i reguły poznania w postępowaniu ze skargi kasacyjnej
str. 191

10.2. Ukształtowanie i reguły poznania w innych postępowaniach nadzwyczajnych
str. 196

Zakończenie
str. 201

Bibliografia
str. 213

Orzecznictwo
str. 229


Ukryj

Opis:

Prezentowana książka stanowi kompleksowe monografi czne opracowanie problematyki poznania faktów w postępowaniu cywilnym w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Znaczna część rozważań poświęcona została analizie podmiotowych i przedmiotowych relacji zachodzących w procesie kształtowania się podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądowego oraz ukształtowaniu poznania w różnych trybach i rodzajach postępowania cywilnego: procesie, postępowaniach odrębnych, postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym oraz upadłościowym. .. Publikacja dostarcza obszernych informacji dotyczących funkcjonowania konkretnych instytucji prawa procesowego cywilnego, ich osadzenia w systemie prawa oraz wzajemnych powiązań. Daje możliwość skonfrontowania poglądów doktryny i orzecznictwa z koncepcjami teoretycznymi, a także zdiagnozowania i rozwiązania konkretnych problemów praktycznych. .. Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa procesowego cywilnego oraz prawników praktyków, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i referendarzy sądowych, a także dla asystentów sędziów, aplikantów i studentów zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z tej dziedziny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4009-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 236
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2071:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów