Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Teszner,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2012 r.
Kod: KAM-2080:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Administracja podatkowa i jej podmioty
str. 23


1. Administracja podatkowa a administracja publiczna - uwagi ogólne
str. 23

2. Miejsce organu administracji podatkowej w systemie organów administracji publicznej
str. 31

3. Pojęcie organu podatkowego
str. 46

4. Władza skarbowa, organ finansowy, organ podatkowy, organ skarbowy - porządek terminologiczny
str. 55

5. Typologia organów podatkowych
str. 64

Rozdział II
Ewolucja kształtowania się administracji podatkowej w Polsce
str. 70


1. Odbudowa polskiej państwowości i unifikacja przepisów skarbowych
str. 70

2. Kształtowanie modelu administracji podatkowej w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1933
str. 73

2.1. Organy powołane do wymiaru i poboru należności Skarbu Państwa
str. 73

2.2. Organy administrujące podatkami komunalnymi
str. 88

2.3. Administrowanie wymiarem i poborem podatków z udziałem podatników
str. 93

3. Przebudowa modelu administracji podatkowej w latach 1934-1939
str. 100

3.1. Reforma administracji podatkowej wdrożona ordynacją podatkową z 1934 r.
str. 100

3.2. Skład i organizacja komisji odwoławczych
str. 108

3.3. Właściwość organów podatkowych
str. 112

3.4. Administracja podatkowa w Polsce w 1939 r.
str. 115

4. Model administracji podatkowej w latach 1946-1980
str. 119

5. Model administracji podatkowej w latach 1980-1997
str. 139

Rozdział III
Podstawy prawnoustrojowe organizacji współczesnego modelu administracji podatkowej w Polsce oraz funkcjonowania tworzących ją organów
str. 149


1. Uwagi ogólne
str. 149

2. Systematyka organów podatkowych w ordynacji podatkowej
str. 154

2.1. Rezygnacja z definicji na rzecz wyliczenia podmiotów - organów podatkowych
str. 154

2.2. Dwuinstancyjność postępowania podatkowego jako element różnicujący organy podatkowe
str. 160

3. Właściwość organów podatkowych
str. 167

3.1. Uwagi ogólne
str. 167

3.2. Właściwość rzeczowa
str. 168

3.3. Właściwość miejscowa
str. 172

3.4. Właściwość instancyjna i delegacyjna
str. 188

3.5. Spory kompetencyjne o właściwość między organami podatkowymi
str. 188

3.5.1. Spory pozytywne i negatywne
str. 189

3.5.2. Rozstrzyganie sporów o właściwość
str. 191

3.5.3. Konsekwencje wydania rozstrzygnięcia w sprawie przez organ niewłaściwy
str. 192

4. Wyłączenie organu podatkowego oraz pracownika tego organu od załatwienia sprawy
str. 194

4.1. Uwagi ogólne
str. 194

4.2. Wyłączenie organu podatkowego
str. 195

4.3. Wyłączenie pracownika organu podatkowego
str. 199

5. Szczególna pozycja ministra właściwego do spraw finansów publicznych
str. 205

5.1. Uwagi ogólne
str. 205

5.2. Minister Finansów jako organ podatkowy
str. 206

5.3. Minister Finansów jako organ nadzoru
str. 208

5.4. Moc wiążąca interpretacji ogólnych Ministra Finansów w odniesieniu do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej
str. 218

5.5. Akty wewnętrznego kierownictwa Ministerstwa Finansów jako wykładnia przepisów podatkowych w procesie ich stosowania przez organy podatkowe
str. 222

6. Wydawanie przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego
str. 223

6.1. Uwagi ogólne
str. 223

6.2.Wydawanie interpretacji indywidualnych przez Ministra Finansów
str. 226

6.3. Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe
str. 235

Rozdział IV
Podstawowe problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem organów podatkowych w Polsce
str. 238


1. Uwagi ogólne w kwestii krytycznego wizerunku służb skarbowych w Polsce
str. 238

2. Problemy wynikające z błędów legislacyjnych w przepisach określających status organów podatkowych
str. 250

2.1. Wadliwa redakcja art. 13 o.p.
str. 250

2.2. Brak uregulowania kwestii organów mogących pełnić funkcje organów podatkowych oraz organów quasi-podatkowych
str. 257

2.3. Nazewnictwo organów odwoławczych
str. 270

2.4. Skomplikowane określenie właściwości organów podatkowych
str. 276

2.5. Luki w regulacji dotyczącej rozstrzygania sporów o właściwość
str. 290

3. Problemy wynikające ze struktury modelowej administracji podatkowej i zasadności istnienia niektórych organów podatkowych
str. 295

3.1. Zasadność funkcjonowania organów celnych jako organów podatkowych
str. 295

3.2. Zasadność powołania urzędów skarbowych dla tzw. dużych podatników
str. 302

3.3. Zasadność istnienia urzędów skarbowych w dotychczasowej liczbie a problem efektywności administracji podatkowej
str. 309

3.4. Potrzeba istnienia jednego organu orzekającego w II instancji w zakresie podatków państwowych
str. 312

3.5. Potrzeba udziału przedstawicieli podatników w orzekaniu w II instancji
str. 314

3.6. Konieczność przekazania gminnym organom podatkowym możliwości realizacji podatków stanowiących dochody gmin
str. 316

3.7. Status i pozycja dyrektora urzędu kontroli skarbowej i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w strukturze administracji skarbowej
str. 319

Rozdział V
Problematyka koordynacji działań oraz współpracy podmiotów administracji podatkowej w Polsce
str. 328


1. Instytucjonalizacja współpracy w ramach administracji podatkowej - uwagi ogólne
str. 328

2. Współdziałanie organów administracji skarbowej w ramach Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych - raport badawczy
str. 340

2.1. Metodyka badań
str. 340

2.2. Realizacja ustawowych zadań Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych w świetle badań
str. 341

2.2.1 Kreowanie na obszarze województwa polityki podatkowej, celnej i kontrolnej państwa
str. 341

2.2.2. Przedmiot posiedzeń Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego
str. 342

2.2.3 Zgłaszanie przez Wojewódzkie Kolegia Skarbowe inicjatyw i rozwiązań normatywnych
str. 344

2.2.4 Koordynacja działań kontrolnych, w tym typowanie podmiotów przewidzianych do kontroli
str. 348

2.2.5. Organizacja posiedzeń Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
str. 353

2.2.6. Uczestnictwo osób trzecich w posiedzeniach Wojewódzkiego Kolegium Skarbowego
str. 355

2.3. Pozytywne aspekty funkcjonowania Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych zdaniem ich przewodniczących
str. 358

2.4. Podstawowe utrudnienia zakłócające pracę Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych - postulowane rozwiązania usprawniające
str. 359

2.5. Przydatność instytucji Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych dla współdziałania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej
str. 360

2.6. Ocena przez badanych statusu prawnego i regulacji normatywnych powołujących Wojewódzkie Kolegia Skarbowe
str. 361

3. Ocena i wnioski końcowe
str. 363

4. Problematyka współdziałania organów podatkowych przy stosowaniu ulg i zwolnień uznaniowych
str. 369

Rozdział VI
Modele administracji podatkowej w wybranych państwach Unii Europejskiej
str. 376


1. Uwagi ogólne
str. 376

2. Administracja podatkowa Niemiec
str. 377

3. Administracja podatkowa Francji
str. 385

4. Administracja podatkowa Czech
str. 394

5. Administracja podatkowa Litwy
str. 402

Rozdział VII
Wnioski końcowe
str. 408


1. Ocena projektów transformacji administracji podatkowej w Polsce
str. 408

1.1. Ocena projektowanej reformy Krajowej Administracji Skarbowej
str. 408

1.2. E-administracja a zmiany organizacyjno-strukturalne administracji podatkowej
str. 414

1.3. Ocena postulowanych zmian w samorządowych kolegiach odwoławczych
str. 419

2. Postulowane założenia reformy modelu administracji podatkowej w Polsce
str. 421

Bibliografia
str. 439

Wykaz orzecznictwa
str. 459


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono problematykę administracji podatkowej w systemie administracji publicznej. Zwrócono uwagę na kontrowersyjne sytuacje i nieprawidłowości pojawiające się w procesie stosowania prawa przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Opracowanie zawiera liczne odesłania do orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także tabele oraz schematy prezentujące różne historyczne i współczesne modele administracji podatkowej. Ponadto książka daje możliwość zapoznania się z wcześniej niepublikowanymi autorskimi badaniami naukowymi dotyczącymi omawianej problematyki.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków, w tym sędziów sądów administracyjnych, doradców podatkowych, adwokatów, a także radców prawnych zajmujących się prawem podatkowym i administracyjnym. Może stanowić cenną lekturę dla pracowników administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Zainteresuje również studentów prawa i administracji.

"Przechodząc do oceny wartości treści zawartych w recenzowanej rozprawie, należy jeszcze raz podkreślić, że praca przedstawia bardzo dobry poziom merytoryczny, a rozważania cechuje klarowność. W wielu miejscach Autor podejmuje polemikę z poglądami doktryny i judykatury, nie obawiając się przedstawić własnej, najczęściej trafnej oceny. Warto także podnieść, że czyni to w sposób zasługujący na aprobatę, rzetelnie i z dużą kulturą".

Dr hab. Wiesława Miemiec, prof. UWr


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3981-0 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 464
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2080:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów