Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ


Traktat o Unii Europejskiej | str. 23

Preambuła | str. 23
Tytuł I. Postanowienia wspólne | str. 25
Tytuł II. Postanowienia o zasadach demokratycznych | str. 29
Tytuł III. Postanowienia o instytucjach | str. 30
Tytuł IV. Postanowienia o wzmocnionej współpracy | str. 36
Tytuł V. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa | str. 37
Rozdział 1. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii | str. 37
Rozdział 2. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa | str. 39
Sekcja 1. Postanowienia wspólne | str. 39
Sekcja 2. Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony | str. 48
Tytuł VI. Postanowienia końcowe | str. 52

Skorowidz | str. 57

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ


Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str. 63

Preambuła | str. 63
CZĘŚĆ PIERWSZA. ZASADY | str. 64
Tytuł I. Kategorie i dziedziny kompetencji Unii | str. 64
Tytuł II. Postanowienia ogólne | str. 67
CZĘŚĆ DRUGA. NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII | str. 70
CZĘŚĆ TRZECIA. POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII | str. 74
Tytuł I. Rynek wewnętrzny | str. 74
Tytuł II. Swobodny przepływ towarów | str. 74
Rozdział 1. Unia celna | str. 75
Rozdział 2. Współpraca celna | str. 76
Rozdział 3. Zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi | str. 76
Tytuł III. Rolnictwo i rybołówstwo | str. 77
Tytuł IV. Swobodny przepływ osób, usług i kapitału | str. 81
Rozdział 1. Pracownicy | str. 81
Rozdział 2. Prawo przedsiębiorczości | str. 83
Rozdział 3. Usługi | str. 86
Rozdział 4. Kapitał i płatności | str. 88
Tytuł V. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości | str. 90
Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 90
Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji | str. 92
Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych | str. 95
Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych | str. 96
Rozdział 5. Współpraca policyjna | str. 100
Tytuł VI. Transport | str. 102
Tytuł VII. Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw | str. 105
Rozdział 1. Reguły konkurencji | str. 105
Sekcja 1. Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw | str. 105
Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez państwa | str. 108
Rozdział 2. Postanowienia podatkowe | str. 110
Rozdział 3. Zbliżanie ustawodawstw | str. 111
Tytuł VIII. Polityka gospodarcza i pieniężna | str. 114
Rozdział 1. Polityka gospodarcza | str. 115
Rozdział 2. Polityka pieniężna | str. 119
Rozdział 3. Postanowienia instytucjonalne | str. 122
Rozdział 4. Postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro | str. 124
Rozdział 5. Postanowienia przejściowe | str. 125
Tytuł IX. Zatrudnienie | str. 129
Tytuł X. Polityka społeczna | str. 131
Tytuł XI. Europejski Fundusz Społeczny | str. 137
Tytuł XII. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport | str. 138
Tytuł XIII. Kultura | str. 139
Tytuł XIV. Zdrowie publiczne | str. 140
Tytuł XV. Ochrona konsumentów | str. 142
Tytuł XVI. Sieci transeuropejskie | str. 142
Tytuł XVII. Przemysł | str. 144
Tytuł XVIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna | str. 145
Tytuł XIX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna | str. 147
Tytuł XX. Środowisko | str. 151
Tytuł XXI. Energetyka | str. 153
Tytuł XXII. Turystyka | str. 154
Tytuł XXIII. Ochrona ludności | str. 154
Tytuł XXIV. Współpraca administracyjna | str. 155
CZĘŚĆ CZWARTA. STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH | str. 155
CZĘŚĆ PIĄTA. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII | str. 158
Tytuł I. Postanowienia ogólne dotyczące działań zewnętrznych Unii | str. 158
Tytuł II. Wspólna polityka handlowa | str. 158
Tytuł III. Współpraca z państwami trzecimi i pomoc humanitarna | str. 160
Rozdział 1. Współpraca na rzecz rozwoju | str. 160
Rozdział 2. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi | str. 161
Rozdział 3. Pomoc humanitarna | str. 162
Tytuł IV. Środki ograniczające | str. 163
Tytuł V. Umowy międzynarodowe | str. 163
Tytuł VI. Stosunki Unii z organizacjami międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz delegatury Unii | str. 166
Tytuł VII. Klauzula solidarności | str. 167
CZĘŚĆ SZÓSTA. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE | str. 168
Tytuł I. Postanowienia instytucjonalne | str. 168
Rozdział 1. Instytucje | str. 168
Sekcja 1. Parlament Europejski | str. 168
Sekcja 2. Rada Europejska | str. 172
Sekcja 3. Rada | str. 173
Sekcja 4. Komisja | str. 175
Sekcja 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 177
Sekcja 6. Europejski Bank Centralny | str. 188
Sekcja 7. Trybunał Obrachunkowy | str. 189
Rozdział 2. Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia | str. 192
Sekcja 1. Akty prawne Unii | str. 192
Sekcja 2. Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia | str. 194
Rozdział 3. Organy doradcze Unii | str. 198
Sekcja 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny | str. 198
Sekcja 2. Komitet Regionów | str. 200
Rozdział 4. Europejski Bank Inwestycyjny | str. 201
Tytuł II. Postanowienia finansowe | str. 202
Rozdział 1. Zasoby własne Unii | str. 203
Rozdział 2. Wieloletnie ramy finansowe | str. 203
Rozdział 3. Roczny budżet Unii | str. 204
Rozdział 4. Wykonanie budżetu i absolutorium | str. 207
Rozdział 5. Postanowienia wspólne | str. 208
Rozdział 6. Zwalczanie nadużyć finansowych | str. 210
Tytuł III. Wzmocniona współpraca | str. 210
CZĘŚĆ SIÓDMA. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE | str. 214

Skorowidz | str. 223

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH


Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 235

Preambuła | str. 235
Tytuł I. Godność | str. 236
Tytuł II. Wolności | str. 237
Tytuł III. Równość | str. 240
Tytuł IV. Solidarność | str. 242
Tytuł V. Prawa obywatelskie | str. 244
Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości | str. 246
Tytuł VII. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania Karty | str. 248

Skorowidz | str. 251

Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych | str. 255

Tytuł I. Godność | str. 255
Tytuł II. Wolności | str. 259
Tytuł III. Równość | str. 266
Tytuł IV. Solidarność | str. 269
Tytuł V. Prawa obywatelskie | str. 272
Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości | str. 275
Tytuł VII. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania Karty | str. 278

Protokół (Nr 30) w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa | str. 285

Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 287

Deklaracja Rzeczypospolitej Polskiej dotycząca Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa | str. 289

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI


Protokół (Nr 3) w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 293

Tytuł I. Sędziowie i rzecznicy generalni | str. 295
Tytuł II. Organizacja Trybunału Sprawiedliwości | str. 297
Tytuł III. Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości | str. 300
Tytuł IV. Sąd | str. 308
Tytuł IVa. Sądy wyspecjalizowane | str. 314
Tytuł V. Postanowienia końcowe | str. 314

Załącznik I. Sąd do spraw służby publicznej Unii Europejskiej (skreślony) | str. 316

Skorowidz | str. 317

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości | str. 321

Przepisy wstępne | str. 323
Tytuł I. Organizacja Trybunału | str. 324
Rozdział 1. Sędziowie i rzecznicy generalni | str. 324
Rozdział 2. Prezes Trybunału, tworzenie izb i wyznaczanie Pierwszego Rzecznika Generalnego | str. 325
Rozdział 3. Przydzielanie spraw sędziom sprawozdawcom i Rzecznikom Generalnym | str. 327
Rozdział 4. Sprawozdawcy pomocniczy | str. 328
Rozdział 5. Sekretariat | str. 328
Rozdział 6. Funkcjonowanie Trybunału | str. 330
Rozdział 7. Składy orzekające | str. 331
Sekcja 1. Ustalanie składów orzekających | str. 331
Sekcja 2. Narady | str. 334
Rozdział 8. System językowy | str. 335
Tytuł II. Wspólne przepisy proceduralne | str. 338
Rozdział 1. Prawa i obowiązki pełnomocników, doradców oraz adwokatów lub radców prawnych | str. 338
Rozdział 2. Doręczenia | str. 340
Rozdział 3. Terminy | str. 341
Rozdział 4. Zwykły tryb postępowania i odstępstwa od niego | str. 342
Rozdział 5. Pisemny etap postępowania | str. 344
Rozdział 6. Sprawozdanie wstępne i przydział spraw składom orzekającym Trybunału | str. 345
Rozdział 7. Środki organizacji postępowania i środki dowodowe | str. 346
Sekcja 1. Środki organizacji postępowania | str. 346
Sekcja 2. Środki dowodowe | str. 347
Rozdział 8. Ustny etap postępowania | str. 351
Rozdział 9. Wyroki i postanowienia | str. 353
Tytuł III. Odesłania prejudycjalne | str. 355
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 355
Rozdział 2. Przyspieszony tryb prejudycjalny | str. 359
Rozdział 3. Pilny tryb prejudycjalny | str. 360
Rozdział 4. Pomoc prawna | str. 363
Tytuł IV. Skargi bezpośrednie | str. 364
Rozdział 1. Reprezentacja stron | str. 364
Rozdział 2. Pisemny etap postępowania | str. 365
Rozdział 3. Zarzuty i dowody | str. 367
Rozdział 4. Interwencja | str. 367
Rozdział 5. Tryb przyspieszony | str. 369
Rozdział 6. Koszty | str. 370
Rozdział 7. Ugoda, cofnięcie skargi, umorzenie postępowania i kwestie incydentalne | str. 373
Rozdział 8. Wyroki zaoczne | str. 374
Rozdział 9. Wnioski i środki zaskarżenia dotyczące wyroków i postanowień | str. 375
Rozdział 10. Zawieszenie wykonania aktu i inne środki tymczasowe | str. 378
Tytuł V. Odwołania od orzeczeń Sądu | str. 380
Rozdział 1. Forma, zawartość i żądania odwołania | str. 380
Rozdział 2. Odpowiedź na odwołanie, replika i duplika | str. 382
Rozdział 3. Forma, zawartość i żądania odwołania wzajemnego | str. 383
Rozdział 4. Wymiana pism po wniesieniu odwołania wzajemnego | str. 384
Rozdział 5. Odwołania, w przedmiocie których orzeka się w drodze postanowienia | str. 384
Rozdział 6. Skutki wykreślenia odwołania głównego dla odwołania wzajemnego | str. 385
Rozdział 7. Koszty i pomoc prawna w postępowaniu odwoławczym | str. 385
Rozdział 8. Inne przepisy mające zastosowanie do postępowań odwoławczych | str. 387
Tytuł VI. Szczególna procedura kontroli orzeczeń Sądu | str. 389
Tytuł VII. Opinie | str. 391
Tytuł VIII. Postępowania szczególne | str. 392
Przepisy końcowe | str. 395

Regulamin Dodatkowy Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2014 r. | str. 397

Rozdział I. Wnioski o pomoc sądową | str. 398
Rozdział II. Wnioski o przyznanie pomocy prawnej | str. 398
Rozdział III. Doniesienia o złamaniu przez świadków lub biegłych przysięgi | str. 399
Przepisy końcowe | str. 399

ZAŁĄCZNIKI | str. 401
Załącznik I. Wykaz, o którym mowa w art. 2 ust. 1 | str. 401
Załącznik II. Wykaz, o którym mowa w art. 4 ust. 2 | str. 403
Załącznik III. Wykaz, o którym mowa w art. 6 | str. 405

Skorowidz | str. 407

Regulamin postępowania przed Sądem | str. 415

Przepisy wstępne | str. 418
Tytuł I. Organizacja Sądu | str. 419
Rozdział 1. Członkowie Sądu | str. 419
Rozdział 2. Prezes Sądu | str. 421
Rozdział 3. Izby i składy orzekające | str. 422
Sekcja 1. Tworzenie izb i ustalanie składów orzekających | str. 422
Sekcja 2. Prezesi izb | str. 424
Sekcja 3. Narady | str. 425
Rozdział 4. Przydzielanie i ponowne przydzielanie spraw, wyznaczanie sędziów sprawozdawców, przekazywanie spraw składom orzekającym i przekazywanie spraw Sądowi w składzie jednego sędziego | str. 427
Rozdział 5. Wyznaczanie rzeczników generalnych | str. 430
Rozdział 6. Sekretariat | str. 430
Sekcja 1. Sekretarz | str. 430
Sekcja 2. Pozostałe służby | str. 433
Rozdział 7. Funkcjonowanie Sądu | str. 433
Tytuł II. System językowy | str. 434
Tytuł III. Skargi bezpośrednie | str. 437
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 437
Sekcja 1. Reprezentacja stron | str. 437
Sekcja 2. Prawa i obowiązki przedstawicieli stron | str. 438
Sekcja 3. Doręczenia | str. 440
Sekcja 4. Terminy | str. 440
Sekcja 5. Przebieg postępowania i rozpoznawanie spraw | str. 442
Rozdział 2. Pisma procesowe | str. 444
Rozdział 3. Pisemny etap postępowania | str. 446
Rozdział 4. Zarzuty, dowody i dostosowanie skargi | str. 448
Rozdział 5. Sprawozdanie wstępne | str. 450
Rozdział 6. Środki organizacji postępowania i środki dowodowe | str. 450
Sekcja 1. Środki organizacji postępowania | str. 451
Sekcja 2. Środki dowodowe | str. 452
Sekcja 3. Przetwarzanie poufnych informacji, materiałów i dokumentów przedstawionych w ramach postępowania dowodowego | str. 456
Rozdział 7. Informacje lub materiały mające wpływ na bezpieczeństwo Unii, jej państwa członkowskiego lub państw członkowskich lub też na utrzymywanie przez nie stosunków międzynarodowych | str. 457
Rozdział 8. Ustny etap postępowania | str. 459
Rozdział 9. Wyroki i postanowienia | str. 462
Rozdział 10. Wyroki zaoczne | str. 464
Rozdział 11. Ugoda i cofnięcie skargi | str. 464
Rozdział 11a. Postępowanie ugodowe z inicjatywy Sądu w sprawach wniesionych na podstawie art. 270 TFUE | str. 465
Rozdział 12. Skargi i kwestie incydentalne rozstrzygane w drodze postanowienia | str. 467
Rozdział 13. Koszty postępowania i koszty sądowe | str. 469
Rozdział 14. Interwencja | str. 471
Rozdział 15. Pomoc prawna | str. 473
Rozdział 16. Tryby pilne | str. 476
Sekcja 1. Tryb przyspieszony | str. 476
Sekcja 2. Zawieszenie wykonania aktu i inne środki tymczasowe | str. 478
Rozdział 17. Wnioski dotyczące wyroków i postanowień | str. 480
Tytuł IV. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej | str. 484
Rozdział 1. Strony postępowania | str. 484
Rozdział 2. Skarga i odpowiedzi na skargę | str. 486
Rozdział 3. Skarga wzajemna | str. 488
Rozdział 4. Inne aspekty postępowania | str. 489
Tytuł V. Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw służby publicznej | str. 490
Rozdział 1. Odwołanie | str. 491
Rozdział 2. Odpowiedź na odwołanie, replika i duplika | str. 492
Rozdział 3. Odwołanie wzajemne | str. 493
Rozdział 4. Wymiana pism po wniesieniu odwołania wzajemnego | str. 494
Rozdział 5. Ustny etap postępowania | str. 495
Rozdział 6. Odwołania, w przedmiocie których orzeka się w drodze postanowienia | str. 495
Rozdział 7. Skutki wykreślenia odwołania głównego dla odwołania wzajemnego | str. 496
Rozdział 8. Koszty postępowania i koszty sądowe w postępowaniu odwoławczym | str. 496
Rozdział 9. Inne przepisy mające zastosowanie do postępowań odwoławczych | str. 497
Rozdział 10. Odwołania od orzeczeń o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze interwenienta oraz od orzeczeń w przedmiocie środków tymczasowych | str. 498
Tytuł VI. Postępowanie po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania | str. 498
Rozdział 1. Orzeczenia Sądu wydane po uchyleniu jego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania | str. 498
Rozdział 2. Orzeczenia Sądu wydane po poddaniu jego orzeczenia szczególnej procedurze kontroli i po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania | str. 500
Przepisy końcowe | str. 501

Skorowidz | str. 503

Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym | str. 511

Wprowadzenie | str. 511
I. Postanowienia mające zastosowanie do wszelkich wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym | str. 512
Autor wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym | str. 512
Przedmiot i cele wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym | str. 513
Etap postępowania, na którym należy dokonać odesłania prejudycjalnego | str. 514
Forma i zawartość wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym | str. 514
Interakcje między odesłaniem prejudycjalnym a postępowaniem krajowym | str. 516
Koszty postępowania i pomoc prawna | str. 517
Komunikacja między Trybunałem a sądem krajowym | str. 517
II. Przepisy mające zastosowanie do wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wymagających szczególnie szybkiego rozpatrzenia | str. 518
Warunki zastosowania trybu przyspieszonego i trybu pilnego | str. 518
Wniosek o zastosowanie trybu przyspieszonego lub trybu pilnego | str. 519
Komunikacja między Trybunałem, sądem odsyłającym a stronami w postępowaniu głównym | str. 519

ZAŁĄCZNIK | str. 520

Regulaminy Wewnętrzne. Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału | str. 523

I. Przepisy ogólne | str. 524
Etapy postępowania przed Trybunałem i ich zasadnicza charakterystyka | str. 524
Reprezentacja stron przed Trybunałem | str. 525
Opłaty sądowe, koszty postępowania przed Trybunałem i pomoc prawna | str. 525
Utajnienie tożsamości | str. 526
II. Pisemny etap postępowania | str. 527
Cel pisemnego etapu postępowania | str. 527
Pisemny etap postępowania w sprawach prejudycjalnych | str. 527
Pisemny etap postępowania w sprawach ze skarg bezpośrednich | str. 528
Pisemny etap postępowania odwoławczego | str. 530
Interwencja w postępowaniach ze skarg bezpośrednich i w postępowaniach odwoławczych | str. 533
Forma i struktura pism procesowych | str. 534
Składanie i przekazywanie dokumentów procesowych | str. 536
III. Ustny etap postępowania | str. 537
Cel rozprawy | str. 537
Wniosek o przeprowadzenie rozprawy | str. 538
Wezwanie na rozprawę i obowiązek udzielenia szybkiej odpowiedzi na to wezwanie | str. 538
Środki ostrożności w kontekście rozprawy | str. 539
Zwyczajowy przebieg rozprawy | str. 539
Część pierwsza rozprawy: wystąpienia | str. 539
Część druga rozprawy: pytania członków Trybunału | str. 540
Część trzecia rozprawy: repliki | str. 541
Specyfika tłumaczeń konferencyjnych i ograniczenia z nimi związane | str. 541
Dalszy przebieg postępowania po zamknięciu rozprawy | str. 542
IV. Przepisy końcowe | str. 542

Praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem | str. 543

I. Sekretariat | str. 544
A. Zadania sekretarza | str. 544
B. Godziny otwarcia sekretariatu | str. 545
C. Rejestr | str. 545
D. Numer sprawy | str. 546
E. Akta sprawy i wgląd do akt sprawy | str. 547
E.1. Prowadzenie akt sprawy | str. 547
E.2. Wgląd do akt sprawy | str. 548
F. Oryginały wyroków i postanowień | str. 548
G. Przekłady | str. 549
H. Świadkowie i biegli | str. 549
I. Opłaty kancelaryjne | str. 549
J. Odzyskiwanie kwot | str. 550
K. Publikacje i ogłaszanie dokumentów w Internecie | str. 551
II. Przepisy ogólne dotyczące rozpoznawania spraw | str. 551
A. Doręczenia | str. 551
B. Terminy | str. 552
C. Utajnienie tożsamości | str. 552
D. Pominięcie danych w obiegu publicznym | str. 553
III. Pisma procesowe i załączniki do nich | str. 553
A. Składanie pism procesowych i załączników do nich | str. 553
A.1. Za pośrednictwem aplikacji e-Curia | str. 553
A.2. Za pośrednictwem faksu | str. 554
A.3. Za pośrednictwem poczty | str. 554
B. Odmowa przyjęcia pism procesowych i materiałów | str. 555
C. Wymogi dotyczące redagowania pism procesowych i załączników do nich | str. 555
C.1. Pisma procesowe | str. 555
C.2. Wykaz załączników | str. 557
C.3. Załączniki | str. 557
D. Wymogi dotyczące redagowania plików składanych za pośrednictwem aplikacji e-Curia | str. 558
E. Usuwanie braków pism procesowych i załączników do nich | str. 558
E.1. Przepisy ogólne | str. 558
E.2. Usuwanie braków skarg | str. 559
E.3. Usuwanie braków innych pism procesowych | str. 559
IV. Pisemny etap postępowania | str. 560
A. Długość pism procesowych | str. 560
A.1. Skargi bezpośrednie | str. 560
A.2. Sprawy z zakresu własności intelektualnej | str. 560
A.3. Odwołania | str. 561
A.4. Usuwanie braków pism procesowych w postaci nadmiernej ich długości | str. 561
B. Struktura i zawartość pism procesowych | str. 561
B.1. Skargi bezpośrednie | str. 561
B.2. Sprawy z zakresu własności intelektualnej | str. 563
B.3. Odwołania | str. 564
V. Ustny etap postępowania | str. 567
A. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy | str. 567
A.1. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w postępowaniach ze skarg bezpośrednich i w sprawach z zakresu własności intelektualnej | str. 567
A.2. Wnioski o przeprowadzenie rozprawy w postępowaniach odwoławczych | str. 567
B. Przygotowanie rozprawy | str. 568
C. Przebieg rozprawy | str. 569
D. Tłumaczenie konferencyjne | str. 571
E. Protokół rozprawy | str. 571
VI. Zachowanie poufności | str. 571
A. Zasady ogólne | str. 571
B. Zachowanie poufności w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta | str. 572
C. Zachowanie poufności w odniesieniu do spraw połączonych | str. 573
D. Zachowanie poufności w ramach art. 103 regulaminu postępowania | str. 573
E. Zachowanie poufności w ramach art. 104 regulaminu postępowania | str. 575
F. Zachowanie poufności w ramach art. 105 regulaminu postępowania | str. 575
VII. Pomoc prawna | str. 575
VIII. Tryby pilne | str. 577
A. Tryb przyspieszony | str. 577
A.1. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym | str. 577
A.2. Wersja skrócona | str. 577
A.3. Odpowiedź na skargę | str. 578
A.4. Etap ustny postępowania | str. 579
B. Zawieszenie wykonania aktu i inne środki tymczasowe | str. 579
IX. Wejście w życie niniejszych praktycznych przepisów wykonawczych | str. 580

ZAŁĄCZNIKI | str. 581
Załącznik 1. Wymogi, których niespełnienie uzasadnia brak doręczenia skargi (pkt 110 niniejszych praktycznych przepisów wykonawczych) | str. 581
Załącznik 2. Wymogi formalne, których niespełnienie uzasadnia odroczenie doręczenia skargi (pkt 111 niniejszych praktycznych przepisów wykonawczych) | str. 583
Załącznik 3. Wymogi formalne, których niespełnienie nie powstrzymuje doręczenia skargi (pkt 112 niniejszych praktycznych przepisów wykonawczych) | str. 585

PROTOKOŁY I TABELE EKWIWALENCYJNE


Protokół (Nr 7) w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej | str. 589

Rozdział I. Mienie, fundusze, aktywa i operacje Unii Europejskiej | str. 589
Rozdział II. Komunikacja i Laissez-Passer | str. 590
Rozdział III. Członkowie Parlamentu Europejskiego | str. 591
Rozdział IV. Przedstawiciele Państw Członkowskich biorący udział w pracach instytucji Unii Europejskiej | str. 592
Rozdział V. Urzędnicy i inni pracownicy Unii Europejskiej | str. 592
Rozdział VI. Przywileje i immunitety placówek dyplomatycznych państw trzecich akredytowanych przy Unii Europejskiej | str. 595
Rozdział VII. Postanowienia ogólne | str. 595

Skorowidz | str. 597

Protokół (Nr 1) w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej | str. 599

Tytuł I. Informacje dla parlamentów narodowych | str. 599
Tytuł II. Współpraca międzyparlamentarna | str. 602

Protokół (Nr 5) w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego | str. 603

Skorowidz | str. 617

Protokół (Nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego | str. 621

Rozdział I. Europejski System Banków Centralnych | str. 621
Rozdział II. Cele i zadania ESBC | str. 622
Rozdział III. Organizacja ESBC | str. 624
Rozdział IV. Funkcje monetarne i operacje wykonywane przez ESBC | str. 629
Rozdział V. Nadzór ostrożnościowy | str. 632
Rozdział VI. Przepisy finansowe ESBC | str. 632
Rozdział VII. Postanowienia ogólne | str. 636
Rozdział VIII. Zmiana Statutu i prawodawstwo uzupełniające | str. 638
Rozdział IX. Postanowienia przejściowe oraz inne postanowienia dotyczące ESBC | str. 639

Skorowidz | str. 643

Protokół (Nr 12) w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu | str. 647

Protokół (Nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji | str. 649

Protokół (Nr 19) w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej | str. 651

Protokół (Nr 24) w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej | str. 655

Protokół (Nr 23) w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczących przekraczania zewnętrznych granic | str. 657

Protokół (Nr 29) w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich | str. 659

Protokół (Nr 37) w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia traktatu EWWiS oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali | str. 661

Protokół (Nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności | str. 663

Protokół (Nr 14) w sprawie Eurogrupy | str. 667

Protokół (Nr 10) w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu 42 Traktatu o Unii Europejskiej | str. 669

Protokół (Nr 8) dotyczący artykułu 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności | str. 673

Protokół (Nr 27) w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji | str. 675

Protokół (Nr 25) w sprawie wykonywania kompetencji dzielonych | str. 677

Protokół (Nr 26) w sprawie usług świadczonych w interesie ogólnym | str. 679

Protokół (Nr 9) w sprawie decyzji Rady odnoszącej się do wykonania artykułu 16 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej i artykułu 238 ustęp 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między 1 listopada 2014 roku a 31 marca 2017 roku i od 1 kwietnia 2017 roku | str. 681

Tabele ekwiwalencyjne | str. 683

Traktat o Unii Europejskiej | str. 683
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str. 687

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera między innymi ostatnie wersje skonsolidowane traktatów oraz załączonych do nich protokołów:

- Traktatu o Unii Europejskiej;
- Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
- Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
- Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
- Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

W publikacji uwzględniono także najnowsze:

- Regulamin postępowania przed Sądem;
- Praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem;
- Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Artykuły wielu aktów prawnych zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W książce zamieszczono również skorowidze rzeczowe pomocne w odnalezieniu poszczególnych zagadnień.

Zbiór jest przeznaczony przede wszystkim dla praktyków prawa, a także dla aplikantów oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wszystkich zainteresowanych prawem unijnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-423-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 708
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-2172:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa