Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Melezini, Dariusz Zalewski,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.12.2012 r.
Kod: KAM-2088;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 23

Rozdział 1
Zakres podmiotowy kontroli skarbowej
str. 27


1. Kategorie podatników podlegających kontroli skarbowej
str. 27

2. Kontrola skarbowa następcy prawnego
str. 29

3. Kontrola skarbowa osób trzecich
str. 29

4. Kontrola skarbowa płatników
str. 29

5. Kontrola skarbowa wydatkujących środki publiczne
str. 32

6. Kontrola skarbowa wydatkujących środki unijne
str. 32

7. Inne podmioty objęte kontrolą skarbową
str. 33

8. Spółka cywilna jako podatnik w zakresie podatku VAT i strona postępowania kontrolnego
str. 34

9. Wspólnicy spółki cywilnej jako podatnicy na gruncie podatku dochodowego i strony postępowania kontrolnego
str. 35

10. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy
str. 37

11. Kontrola skarbowa rozwiązanej spółki cywilnej
str. 39

12. Kontrola skarbowa w CBA, ABW i innych służbach
str. 40

Rozdział 2
Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej
str. 41


13. Zamknięty katalog zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli skarbowej
str. 41

14. Kontrola należności podatkowych budżetu państwa
str. 41

15. Najczęściej występujące zakresy przedmiotowe postępowań kontrolnych
str. 41

16. Kategorie podatków podlegających najczęstszej kontroli skarbowej u przedsiębiorców
str. 42

17. Kontrola budżetów jednostek samorządu terytorialnego
str. 42

18. Kontrola należności niepodatkowych budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych
str. 43

19. Kontrola skarbowa gminy a celowość gospodarowania środkami zaliczonymi do dochodów własnych gminy
str. 44

20. Kontrola skarbowa środków publicznych
str. 46

21. Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej środków publicznych
str. 47

22. Ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej
str. 48

23. Kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
str. 49

24. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych
str. 50

25. Środki publiczne podlegające kontroli skarbowej
str. 51

26. Zakres przedmiotowy kontroli skarbowej środków publicznych
str. 52

27. Kontrola i audyt prawidłowości wydatkowania funduszy unijnych
str. 52

28. Zakres przedmiotowy kontroli oraz audytu prawidłowości wydatkowania funduszy unijnych
str. 53

29. Kontrola mienia państwowego
str. 54

30. Kontrola poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa
str. 55

31. Zapobieganie naruszeniom krajowych przepisów celnych i wykrywanie ich
str. 56

32. Kontrola oświadczeń majątkowych
str. 57

33. Uprawnienie organów kontroli skarbowej do kontroli oświadczeń majątkowych
str. 57

34. Uprawnienia kontroli skarbowej do kontroli oświadczeń majątkowych wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 59

35. Uprawnienia kontroli skarbowej do kontroli oświadczeń majątkowych wynikające z ustaw o samorządzie województwa, o samorządzie powiatowym, o samorządzie gminnym
str. 61

36. Przedmiot oświadczeń majątkowych
str. 62

37. Zakres stosowania ustawy o kontroli skarbowej i ordynacji podatkowej w kontroli oświadczeń majątkowych
str. 64

38. Badanie prawidłowości stosowania cen urzędowych i marż handlowych urzędowych
str. 65

39. Zapobieganie przestępstwom korupcyjnym i ujawnianie ich
str. 66

40. Działania jawne i pośrednie prowadzące do ujawniania przestępstw korupcyjnych
str. 66

41. Działania niejawne i bezpośrednie prowadzące do ujawniania przestępstw korupcyjnych
str. 68

42. Badanie przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów prawa dewizowego
str. 71

43. Współdziałanie ze Służbą Celną
str. 71

44. Kontrola związana z przestępstwami i wykroczeniami przeciwko prawom własności intelektualnej
str. 71

45. Kontrola prawidłowości ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych
str. 72

46. Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej
str. 73

47. Kontrola kas fiskalnych jako czyn przestępny
str. 74

48. Co może podlegać kontroli prawidłowości ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych?
str. 75

49. Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
str. 76

50. Sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie prawidłowości ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych
str. 76

Rozdział 3
Organy kontroli skarbowej
str. 78


51. System organizacyjny jednostek kontroli skarbowej w Polsce
str. 78

52. Urzędy kontroli skarbowej i ich siedziby
str. 78

53. Właściwość miejscowa organów kontroli skarbowej
str. 79

54. Minister Finansów jako naczelny organ kontroli skarbowej
str. 80

55. Kompetencje Ministra Finansów w sprawach z zakresu kontroli skarbowej
str. 81

56. Uprawnienia procesowe Ministra Finansów
str. 82

57. Zadania Departamentu Kontroli Skarbowej
str. 84

58. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej
str. 84

59. Departament Wywiadu Skarbowego
str. 86

60. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
str. 87

61. Zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
str. 88

62. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ kontroli skarbowej wyższego stopnia
str. 92

63. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako przełożony inspektorów kontroli skarbowej i jego uprawnienia procesowe
str. 93

64. Zwalczanie przez kontrolę skarbową nieprawidłowości finansowych na szkodę Polski i Unii Europejskiej
str. 94

65. Prowadzenie spraw poza zakresem właściwości miejscowej
str. 95

66. Przekazywanie spraw w trakcie postępowania kontrolnego
str. 95

67. Organ kontroli skarbowej pierwszego stopnia
str. 98

68. Zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej
str. 99

69. Wyłączenie dyrektora urzędu kontroli skarbowej z udziału w sprawie
str. 105

70. Statut urzędów kontroli skarbowej i ich struktura wewnętrzna
str. 105

71. Zmiany struktury wewnętrznej urzędu kontroli skarbowej
str. 107

72. Zakres działania komórki analityczno-planistycznej w UKS
str. 109

73. Zakres działania komórki kontroli podatkowej w UKS
str. 109

74. Zakres działania komórki kontroli środków publicznych w UKS
str. 110

75. Zakres działania komórki audytu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w UKS
str. 111

76. Zakres działania komórki organizacyjnej postępowań przygotowawczych w UKS
str. 111

77. Zakres działania komórki wywiadu skarbowego w UKS
str. 112

78. Zakres działania komórki realizacyjnej w UKS
str. 112

79. Zakres działania komórki kadr, szkolenia zawodowego i spraw socjalnych w UKS
str. 112

80. Zakres działania komórki informatyki w UKS
str. 113

81. Zakres działania komórki obsługi prawnej w UKS
str. 113

82. Zakres działania komórki organizacyjnej zajmującej się prowadzeniem spraw administracyjno-gospodarczych w UKS
str. 113

83. Zakres działania komórki kancelaryjno-sekretarskiej w UKS
str. 113

84. Zakres działania komórki księgowości w UKS
str. 114

85. Ustalenie regulaminu organizacyjnego w UKS
str. 114

86. Przekazanie kompetencji organu pracownikowi urzędu
str. 115

87. Właściwość organów wyższego stopnia
str. 116

Rozdział 4
Postępowanie kontrolne
str. 118

A. Zasady ogólne postępowania kontrolnego
str. 118


88. Zasady ordynacji podatkowej stosowane w postępowaniu kontrolnym
str. 118

89. Zasada legalizmu
str. 118

90. Zasada zaufania
str. 119

91. Zasada obowiązku organów kontroli skarbowej udzielania informacji i wyjaśnień
str. 119

92. Zasada prawdy obiektywnej
str. 120

93. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym
str. 121

94. Zasada przekonywania
str. 121

95. Zasada szybkości
str. 122

96. Zasada pisemności
str. 122

97. Zasada dwuinstancyjności
str. 123

98. Zasada trwałości ostatecznych decyzji
str. 123

99. Zasada ograniczonej jawności postępowania kontrolnego
str. 124

B. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 124


100. Zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego do 29 lipca 2010 r.
str. 124

101. Zawiadomienie podatnika o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego od 30 lipca 2010 r.
str. 125

102. Części składowe zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 126

103. Ważność zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 126

104. Przesłanki wyłączające obowiązek zawiadomienia podatnika
str. 127

105. Przesłanki wyłączające obowiązek zawiadomienia związane z przedmiotem kontroli
str. 127

106. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a zasadność zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług
str. 128

107. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a postępowanie przeprowadzone na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
str. 128

108. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a postępowanie w celu kontroli przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
str. 129

109. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a niezgłoszona do opodatkowania działalność gospodarcza
str. 130

110. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenie dowodów jego popełnienia
str. 131

111. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a konieczność rozszerzenia jego zakresu na inne okresy rozliczeniowe
str. 132

112. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym a podatek od wydobycia niektórych kopalin
str. 132

113. Przesłanki wyłączające obowiązek zawiadomienia związane z podmiotem kontroli
str. 133

114. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym, gdy kontrolowany został prawomocnie skazany lub popełnił wykroczenie polegające na utrudnianiu kontroli
str. 133

115. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym, gdy kontrolowany jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
str. 134

116. Niezawiadamianie o postępowaniu kontrolnym, gdy kontrolowany nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione
str. 134

117. Negatywne skutki zawiadomienia podatnika o planowanej kontroli
str. 135

C. Wszczęcie postępowania kontrolnego
str. 136


118. Definicja postępowania kontrolnego
str. 136

119. Planowość postępowania kontrolnego
str. 136

120. Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2012 r. i najbliższe lata
str. 137

121. Przygotowanie planu kontroli
str. 139

122. Odstępstwa od zasady planowości postępowania kontrolnego
str. 140

123. Tryby wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 142

124. Postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego
str. 143

125. Upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych a postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego
str. 143

126. Kompletność uregulowań dotyczących wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 144

127. Zaskarżenie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego
str. 144

128. Wydanie postanowienia i upoważnienia do postępowania kontrolnego
str. 144

129. Zmiana zakresu postępowania kontrolnego
str. 145

D. Doręczanie pism
str. 145


130. Ogólne zasady doręczeń w postępowaniu kontrolnym
str. 145

131. Uprawnieni do doręczania pism
str. 147

132. Procedura doręczania pism kontrolowanym
str. 147

133. Pełnomocnik do doręczeń
str. 148

134. Wątpliwości co do prawidłowości doręczenia
str. 149

135. Wpływ skutków zmiany adresu na prawidłowość doręczania pism
str. 150

136. Pisma pochodzące od zagranicznych organów podatkowych i do nich przekazywane
str. 150

137. Prawidłowe określenie miejsca doręczenia pism kontrolowanym
str. 152

138. Przepisy ordynacji podatkowej wpływające na prawidłowość doręczeń
str. 153

139. Fikcja prawna doręczenia pisma
str. 154

140. Niezgodność adresu przy doręczaniu
str. 154

141. Doręczanie pism kuratorowi
str. 155

142. Miejsce doręczania pism osobom fizycznym
str. 155

143. Doręczenia zastępcze osobom fizycznym
str. 156

144. Doręczanie pism skierowanych do osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu
str. 157

145. Obowiązki ciążące na odbiorcy pisma
str. 157

E. Terminy
str. 158


146. Terminy na załatwienie sprawy, jaką jest postępowanie kontrolne
str. 158

147. Wpływ przeprowadzenia kontroli podatkowej na czas trwania postępowania kontrolnego
str. 160

148. Wyjątki od terminów przewidzianych na załatwienie sprawy
str. 162

149. Nieprzeprowadzenie postępowania kontrolnego we właściwym terminie
str. 163

150. Ponaglenie
str. 164

151. Skarga na bezczynność
str. 165

152. Odpowiedzialność odszkodowawcza
str. 165

153. Odpowiedzialność pracownika organu kontroli skarbowej za niezałatwienie sprawy w terminie
str. 166

154. Skutki naruszenia terminu a możliwość jego przywrócenia
str. 166

155. Obliczanie terminów
str. 167

156. Odraczanie terminu
str. 168

157. Przywracanie terminu
str. 168

158. Przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu
str. 169

159. Orzecznictwo sądowe w sprawach uprawdopodobniania braku winy w uchybieniu terminowi
str. 171

160. Orzecznictwo sądowe, które nie uznaje uprawdopodobniania braku winy w uchybieniu terminowi
str. 171

161. Termin na złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień
str. 172

162. Dotrzymanie terminu a sposoby doręczania pism i dokumentów
str. 173

163. Skracanie, wydłużanie i wyznaczanie nowych terminów
str. 174

164. Skutki niedotrzymania terminów przez kontrolowanego oraz organ skarbowy
str. 175

165. Wyznaczenie nowego terminu zakończenia kontroli
str. 176

166. Skutki naruszenia terminów określających czas trwania kontroli
str. 177

F. Kontrola podatkowa
str. 178


167. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 178

168. Definicja kontroli podatkowej
str. 179

169. Fakultatywność kontroli podatkowej
str. 181

170. Brak obowiązku wszczęcia kontroli podatkowej
str. 181

171. Weryfikacja podmiotu przed wszczęciem kontroli podatkowej
str. 182

172. Przygotowanie planu kontroli
str. 182

173. Sporządzenie planów kontroli
str. 183

174. Częstotliwość sporządzania planów kontroli
str. 184

175. Odstępstwa od zasady planowości
str. 184

176. Skutki wszczęcia kontroli skarbowej poza planem
str. 186

177. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 186

178. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 187

179. Zmiana upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 189

180. Wygaśnięcie upoważnienia
str. 189

181. Przedłużenie terminu ważności upoważnienia
str. 190

182. Podmioty, wobec których wszczynana jest kontrola podatkowa
str. 191

183. Tryby wszczęcia kontroli podatkowej
str. 192

184. Przygotowanie kontroli podatkowej
str. 193

185. Czynności dowodowe zastrzeżone dla kontroli podatkowej
str. 194

186. Terminy czynności dowodowych
str. 195

187. Sposób pozyskiwania materiału dowodowego w kontroli podatkowej
str. 196

188. Dokumentowanie czynności kontrolnych
str. 198

189. Pojęcie kontroli przedsiębiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
str. 199

190. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa
str. 200

191. Postępowanie kontrolne a kontrola podatkowa
str. 200

192. Postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa
str. 201

193. Linia orzecznicza sądów administracyjnych w zakresie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do postępowania podatkowego
str. 203

194. Treść protokołu kontroli
str. 204

195. Protokół kontroli a protokół badania ksiąg
str. 205

196. Co może stanowić załącznik do protokołu kontroli?
str. 207

197. Opis przebiegu czynności dowodowej
str. 208

198. Podpisanie protokołu
str. 208

199. Wzór protokołu kontroli podatkowej
str. 209

200. Podpis kontrolowanego na protokole kontroli
str. 209

201. Wyjaśnienia składane do protokołu a ważność protokołu kontroli
str. 210

202. Doręczenie protokołu kontroli a ważność czynności dowodowych
str. 211

203. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
str. 212

204. Jaki termin mają kontrolujący na rozpatrzenie zastrzeżeń złożonych do protokołu kontroli?
str. 213

205. Odmowa uwzględnienia wniosku dowodowego strony
str. 214

206. Jaką czynnością prawną organ odmawia przeprowadzenia dowodu?
str. 214

207. Prostowanie protokołu kontroli
str. 215

208. Możliwość zaskarżenia protokołu kontroli
str. 216

209. Możliwość zaskarżenia protokołu kontroli w orzecznictwie sądów
str. 217

210. Wpływ zakończenia kontroli podatkowej na postępowanie kontrolne
str. 218

G. Czynności sprawdzające (kontrola krzyżowa)
str. 219


211. Zakres czynności sprawdzających dokonywanych przez organy kontroli skarbowej
str. 219

212. Zakres kontroli krzyżowej
str. 221

213. Kontrola krzyżowa w kontroli podatkowej
str. 222

214. Limity czasu trwania kontroli krzyżowej
str. 223

215. Żądanie okazania dokumentów
str. 224

216. Składanie wyjaśnień
str. 226

217. Skutki naruszenia zasad prowadzenia kontroli krzyżowej
str. 226

218. Składanie oświadczeń do protokołu
str. 228

219. Zawieszenie prawa do kontroli krzyżowej
str. 229

220. Odmowa okazania dokumentów
str. 229

221. Zakończenie działalności gospodarczej przez kontrahenta
str. 230

222. Porównanie uprawnień organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w kontroli krzyżowej
str. 230

223. Wezwanie do okazania dowodów w ramach kontroli krzyżowej
str. 232

224. Żądanie kserokopii dokumentów przez organ
str. 233

225. Zawieszenie prawa do korekty deklaracji
str. 233

226. Wykorzystanie materiałów dowodowych z kontroli krzyżowej
str. 234

227. Zażądanie przedłożenia dokumentów nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem kontroli podatkowej
str. 235

228. Rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających
str. 236

229. Wyjaśnienia w kontroli krzyżowej
str. 237

230. Żądanie okazania innych dokumentów niż faktura VAT
str. 238

H. Postępowanie dowodowe
str. 238


231. Dowód w sprawie
str. 238

232. Granice gromadzenia materiału dowodowego przez organ
str. 240

233. Sposób oceny materiału dowodowego
str. 240

234. Lepszy i gorszy dowód w sprawie
str. 241

235. Zasada oficjalności i zupełności postępowania dowodowego
str. 241

236. Ciężar dowodzenia
str. 243

237. Obalenie tezy organu kontroli skarbowej
str. 244

238. Zasada rozkładu ciężaru dowodu
str. 245

239. Interes wykazania źródeł przychodów
str. 246

240. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 248

241. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym
str. 249

242. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu
str. 250

243. Wyznaczenie terminu na przedstawienie dowodu
str. 251

244. Katalog środków dowodowych
str. 252

245. Przesłuchanie w charakterze świadka
str. 253

246. Ponowne przesłuchanie świadka
str. 255

247. Świadek leczony psychiatrycznie
str. 256

248. Przesłuchanie w charakterze strony
str. 256

249. Opinia biegłego
str. 257

250. Obowiązek powołania biegłego
str. 260

251. Opinie klasyfikacyjne Głównego Urzędu Statystycznego
str. 260

252. Opinie na zlecenie strony
str. 261

253. Ustalenie sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika
str. 263

254. Oględziny
str. 263

255. Szczególna rola banków we współpracy z organami kontroli skarbowej
str. 265

256. Zakres tajemnicy bankowej
str. 265

257. Uprawnienie prokuratora do dostępu do tajemnicy bankowej
str. 267

258. Zakres podmiotowo-przedmiotowy dostępu do informacji z instytucji bankowych w ustawie o kontroli skarbowej
str. 268

259. Procedura pozyskania dokumentów z instytucji bankowych
str. 270

260. Szczególna ochrona tajemnicy bankowej w postępowaniu kontrolnym
str. 272

261. Ustalenie obrotu na podstawie wpływów na konta bankowe
str. 273

262. Praktyczne problemy postępowania dowodowego przy włączaniu materiału dowodowego z innych postępowań
str. 274

263. Praktyka włączania dokumentów a jej zgodność z orzecznictwem sądów administracyjnych
str. 277

264. Nadrzędność zasady bezpośredniości w postępowaniu dowodowym
str. 278

265. Najczęstsze błędy w kontekście korzystania z materiału dowodowego z innych postępowań
str. 280

266. Moc urzędowa dokumentów w postępowaniu przed organem kontroli skarbowej
str. 281

267. Czynności notarialne
str. 282

268. Posługiwanie się dokumentem nieprzetłumaczonym
str. 283

269. Ustawowy nakaz tłumaczenia dokumentów
str. 284

270. Odpowiedzialność za przetłumaczenie dowodu
str. 286

271. Forma tłumaczenia dokumentów
str. 287

272. Błędy procesowe z użyciem dokumentów obcojęzycznych
str. 288

273. Związanie wyrokami sądów karnych
str. 289

274. Granice związania wyrokiem sądu karnego
str. 290

275. Wykładnia art. 11 p.p.s.a. przez doradców podatkowych
str. 291

276. Dowody z innych postępowań
str. 293

277. Postępowanie dowodowe w zakresie pustych faktur VAT
str. 293

278. Relacja między prawem polskim a prawem wspólnotowym
str. 294

279. Orzecznictwo sądów na tle stosowania art. 108 ustawy o VAT
str. 294

280. Konsekwencja zastosowania art. 108 dla rozliczenia podatku VAT
str. 295

281. Korekta faktury przez osobę niebędącą podatnikiem
str. 297

282. Pomyłkowo wystawiona faktura VAT
str. 297

283. Postępowanie dowodowe a obejście prawa
str. 298

284. Instrumenty prawne służące reagowaniu przez organy kontroli skarbowej na przypadki obejścia prawa
str. 300

285. Ustalenie treści czynności prawnej
str. 300

286. Skutki podatkowe pozorności czynności prawnej
str. 301

287. Wystąpienie do sądu o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
str. 302

288. Postępowanie dowodowe o firmanctwo
str. 305

289. Analiza przyczyn zjawiska firmanctwa
str. 306

290. Przesłanki odpowiedzialności firmującego i firmanta
str. 306

291. Wyłączenie firmanctwa
str. 308

292. Specyfika postępowania kontrolnego przy firmanctwie
str. 308

293. Praktyka działania organów kontroli skarbowej w sprawach o firmanctwo
str. 309

294. Odpowiedzialność karna przy firmanctwie
str. 311

295. E-handel
str. 312

296. Program pilotażowy kontroli internetowych
str. 313

297. Metodyka kontroli e-handlu
str. 314

298. Problemy prawne związane z pozyskiwaniem informacji o podmiotach dokonujących transakcji na portalach internetowych
str. 315

299. Kwalifikacja prawna firmanctwa na portalach aukcyjnych
str. 317

300. Postępowanie dowodowe a podmioty powiązane
str. 319

301. Badanie rynkowości transakcji przy podmiotach powiązanych
str. 319

302. Cienka kapitalizacja
str. 321

303. Uprawnienie do zastosowania przepisów o cienkiej kapitalizacji
str. 322

304. Typowanie podmiotów do kontroli w zakresie cen transferowych
str. 325

305. Specyfika postępowania kontrolnego w zakresie przedmiotowym cen transferowych
str. 326

306. Specyfika postępowania dowodowego w zakresie cen transferowych
str. 326

307. Badanie rynkowości transakcji w zakresie cen transferowych
str. 328

308. Postępowanie dowodowe a zasady wydatkowania środków publicznych
str. 331

309. Specyfika planowania kontroli krajowych środków publicznych
str. 332

310. Zasady przeprowadzania kontroli środków publicznych
str. 334

311. Zakończenie kontroli i postępowania w zakresie środków publicznych
str. 335

312. Zmiany w zakresie kontroli skarbowej gospodarowania środkami publicznymi po 29 lipca 2010 r.
str. 337

313. Procedura przeprowadzania kontroli środków pochodzących z Unii Europejskiej
str. 338

314. Procedura przeprowadzania audytu środków pochodzących z Unii Europejskiej
str. 340

315. Procedura kontroli oświadczenia majątkowego
str. 342

316. Wynik kontroli w zakresie kontroli oświadczeń majątkowych
str. 343

317. Zawiadomienie organów ścigania w sprawie kontroli oświadczeń majątkowych
str. 344

318. Odpowiedzialność karna w zakresie oświadczeń majątkowych
str. 344

319. Czynności kontrolne
str. 345

320. Protokół czynności kontrolnych
str. 346

321. Protokół badania ksiąg
str. 347

322. Protokół kontroli
str. 348

323. Uwagi co do poprawności sporządzania protokołów kontroli
str. 350

324. Adnotacje
str. 352

I. Metryka i akta sprawy
str. 352


325. Obowiązki organu kontroli skarbowej związane z prowadzeniem metryki akt
str. 352

326. Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy
str. 353

327. Zakres stosowania metryki sprawy
str. 353

328. Definicja akt sprawy postępowania kontrolnego
str. 354

329. Zasada jawności dostępu do akt sprawy
str. 355

330. Przeglądanie akt sprawy
str. 356

331. Sporządzanie z akt sprawy notatek, odpisów bądź też kopii
str. 357

332. Żądanie uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów
str. 357

333. Udostępnianie akt sprawy i informacji z akt sprawy
str. 357

334. Udostępnianie akt zawierających informacje bankowe
str. 358

335. Udostępnianie akt niezawierających informacji bankowych
str. 359

336. Udostępnianie informacji wynikających z akt kontroli
str. 360

337. Postępowanie z aktami sprawy po zakończeniu postępowania kontrolnego
str. 361

338. Definicja interesu publicznego w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 362

339. Tryb postępowania w przypadku wyłączenia dokumentów z akt sprawy
str. 363

340. Zakres kontroli sądowej zasadności wyłączenia dokumentów przez organ
str. 366

341. Błędy organów w postępowaniach dotyczących odmowy dostępu do akt
str. 367

342. Zasada proporcjonalności w ograniczeniu dostępu do akt
str. 368

J. Korekta deklaracji
str. 370


343. Korekta deklaracji w ustawie o kontroli skarbowej i w ordynacji podatkowej
str. 370

344. Deklaracja podatkowa i jej korekta
str. 370

345. Wydanie decyzji ostatecznej a uprawnienie do złożenia korekty deklaracji
str. 371

346. Nieograniczone prawo do składania korekt deklaracji
str. 372

347. Złożenie korekty deklaracji w toku postępowania kontrolnego
str. 372

348. Złożenie korekty deklaracji po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 373

349. Termin na złożenie korekty deklaracji w toku postępowania kontrolnego
str. 373

350. Różnica pomiędzy terminami na złożenie korekty deklaracji w postępowaniu prowadzonym przez organ kontroli skarbowej i w postępowaniu prowadzonym przez organ podatkowy
str. 374

351. Sposób złożenia korekty deklaracji
str. 375

352. Skutek złożenia korekty deklaracji w postępowaniu kontrolnym
str. 376

353. Możliwość skorygowania korekty deklaracji
str. 376

K. Zakończenie postępowania kontrolnego
str. 376


354. Czynności proceduralne przed zakończeniem postępowania kontrolnego
str. 376

355. Obowiązki organu związane z zakończeniem postępowania
str. 377

356. Charakter terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego
str. 378

357. Korekta przed zakończeniem postępowania kontrolnego
str. 379

358. Wydanie decyzji i obowiązek jej doręczenia
str. 380

359. Wniosek o zabezpieczenie wykonania decyzji
str. 380

, 360. Wniosek o nadanie rygoru wykonalności
str. 382

361. Postępowanie organu kontroli skarbowej po wniesieniu odwołania
str. 384

362. Obowiązek odniesienia się przez organ kontroli skarbowej do zarzutów skarżącego
str. 385

363. Decyzja organu kontroli skarbowej
str. 387

364. Elementy składowe decyzji organu kontroli skarbowej
str. 387

365. Charakter prawny decyzji organu kontroli skarbowej
str. 392

366. Rodzaje decyzji wydawanych przez organy skarbowe
str. 393

367. Specyfika decyzji wydawanych przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej
str. 394

368. Wpływ orzecznictwa TSUE na wydawane decyzje
str. 396

369. Zawieszenie postępowania kontrolnego a pytanie prejudycjalne
str. 396

370. Orzeczenie TSUE jako podstawa wznowienia postępowania kontrolnego
str. 397

371. Wykładnia prowspólnotowa a orzecznictwo sądów administracyjnych
str. 399

372. Sprawa Magoory
str. 400

373. Uprawnienie kontroli skarbowej w zakresie wydania decyzji co do podatków lokalnych
str. 401

374. Strona postępowania w podatku od czynności cywilnoprawnych a solidarność zobowiązania
str. 402

375. Wpływ powołania się na pożyczkę, nabycie spadku lub darowizny na wydanie decyzji
str. 404

376. Właściwość organów podatkowych jako wierzycieli w kontekście nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu kontroli skarbowej
str. 405

377. Kompetencje wierzyciela
str. 407

378. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
str. 407

379. Utrata bytu prawnego przez rygor natychmiastowej wykonalności
str. 409

380. Charakter prawny odwołania od decyzji organu kontroli skarbowej
str. 409

381. Dwuinstancyjność postępowania kontrolnego
str. 410

382. Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do złożenia odwołania
str. 411

383. Rodzaje wyników kontroli wydawanych przez organy kontroli skarbowej
str. 411

384. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu kontrolowanego
str. 412

385. Złożenie przez kontrolowanego korekty deklaracji
str. 413

386. Sprawa zakończona wcześniej decyzją organu podatkowego
str. 414

387. Wydanie wyniku w częściowym zakresie prowadzonego postępowania
str. 415

388. Wydanie wyniku zamiast decyzji podatkowej
str. 416

389. Odrębności i podobieństwa treści decyzji i wyniku kontroli
str. 417

390. Elementy wyniku kontroli
str. 418

391. Doręczenie wyniku kontroli
str. 422

392. Wynik kontroli a kontrola oświadczenia majątkowego
str. 423

393. Wynik kontroli w zakresie audytu środków z Unii Europejskiej
str. 423

394. Wątpliwości co do skutków audytu środków z Unii Europejskiej
str. 424

395. Obowiązki związane z otrzymaniem wyniku kontroli
str. 425

396. Charakter prawny noty sygnalizacyjnej
str. 425

397. Tryb postępowania w przypadku not sygnalizacyjnych
str. 426

398. Egzekucja obowiązków związanych ze skierowaniem noty sygnalizacyjnej
str. 427

399. Nota sygnalizacyjna jako dowód w sprawie
str. 429

400. Charakter prawny wyniku kontroli w kontekście możliwości jego zaskarżania
str. 430

401. Skarga na wynik kontroli
str. 433

402. Zmiana podstaw prawnych normujących możliwość zaskarżania wyników kontroli
str. 434

403. Orzeczenia sądów administracyjnych wydawane po zmianie przepisów rozszerzających granice skargi na akty i czynności administracji
str. 437

404. Skargi na wyniki kontroli wydawane zamiast decyzji
str. 437

405. Możliwości zaskarżenia protokołu kontroli
str. 438

406. Nienaliczanie odsetek w kontroli skarbowej
str. 439

407. Nierówność w traktowaniu podatnika przy naliczaniu odsetek przed organami kontroli skarbowej i podatkowymi
str. 439

408. Sytuacja podatników pod rządami znowelizowanych przepisów ustawy o kontroli skarbowej
str. 440

409. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jego skutki dotyczące naliczania odsetek
str. 442

L. Ochrona danych osobowych w kontroli skarbowej
str. 443


410. Potrzeba ochrony danych osobowych w kontroli skarbowej
str. 443

411. Definicja danych osobowych
str. 443

412. Jawność danych osobowych przedsiębiorcy
str. 444

413. Administrator danych osobowych
str. 445

414. Przetwarzanie danych osobowych przez organy kontroli skarbowej
str. 446

415. Ochrona danych osobowych a zasada legalności
str. 446

416. Ochrona danych osobowych a zasada celowości zbierania danych osobowych
str. 447

417. Ochrona danych osobowych a zasada poprawności zbierania danych osobowych
str. 448

418. Ochrona danych osobowych a zasada adekwatności przetwarzania danych osobowych
str. 448

419. Ochrona danych osobowych a zasada ograniczenia czasowego
str. 449

420. Ochrona danych osobowych w postępowaniu kontrolnym
str. 449

M. Tryby nadzwyczajne
str. 450


421. Ogólna zasada co do trybów nadzwyczajnych
str. 450

422. Generalna właściwość organów kontroli skarbowej w sprawach tzw. trybów nadzwyczajnych
str. 450

423. Ogólne zasady prowadzenia postępowań w trybach nadzwyczajnych
str. 451

424. Praktyczne problemy związane z wejściem w życie przepisów o zmianie właściwości organów kontroli skarbowej w trybach nadzwyczajnych
str. 453

Rozdział 5
Prawa i obowiązki stron w kontroli skarbowej
str. 455


425. Prawa kontrolowanych
str. 455

426. Prawo do czynnego udziału w kontroli skarbowej
str. 455

427. Realizacja prawa do informowania w trakcie kontroli skarbowej
str. 457

428. Wyłączenie pracownika organu
str. 457

429. Zasada pisemności
str. 457

430. Prawa kontrolowanego w zakresie reprezentacji
str. 458

431. Prawo do korekty
str. 458

432. Prawo do identyfikacji kontrolujących
str. 458

433. Prawo do uprzedzenia o postępowaniu kontrolnym
str. 459

434. Dodatkowe uprawnienia kontrolowanych przedsiębiorców
str. 460

435. Prawo do wniesienia sprzeciwu
str. 460

436. Sposób liczenia terminów na rozpatrzenie sprzeciwu
str. 461

437. Skutki wniesienia sprzeciwu
str. 462

438. Obowiązki przedsiębiorców związane z realizacją uprawnień kontrolujących
str. 463

439. Uprawnienia organów kontroli skarbowej w kontroli podatkowej
str. 463

440. Sankcje stosowane przez organy kontroli skarbowej
str. 464

441. Przesłanki zastosowania kary porządkowej
str. 465

442. Rodzaje uprawnień przyznanych organom kontroli skarbowej
str. 467

443. Prawo wstępu do lokalu i na grunt kontrolowanego
str. 468

444. Prawo wstępu na teren oraz do lokalu w celu jego oględzin
str. 468

445. Prawo do legitymowania
str. 468

446. Prawo do odpowiednich warunków pracy
str. 469

447. Żądanie okazania majątku podlegającego kontroli
str. 469

448. Prawo do udostępnienia dokumentacji księgowej
str. 470

449. Prawo do zbierania materiałów
str. 470

450. Prawo do zabezpieczania zebranych dowodów
str. 470

451. Żądanie złożenia oświadczenia majątkowego
str. 471

452. Żądanie tłumaczenia
str. 471

453. Uprawnienia organu w postępowaniu dowodowym
str. 472

454. Prawo do pomocy
str. 473

455. Obowiązki organów skarbowych związane z realizacją uprawnień kontrolowanych
str. 473

456. Prowadzenie postępowania w sposób budzący zaufanie
str. 474

457. Obowiązek udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego
str. 474

Rozdział 6
Kara pieniężna
str. 476


458. Specyfika kary pieniężnej
str. 476

459. Przesłanki nałożenia kary pieniężnej
str. 477

460. Postępowanie odwoławcze w sprawie kary pieniężnej
str. 477

461. Wymierzenie i egzekucja kary pieniężnej
str. 478

462. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych
str. 479

Rozdział 7
Tajemnica skarbowa
str. 482


463. Zakres stosowania tajemnicy skarbowej
str. 482

464. Zmiany w ustawie o kontroli skarbowej zwalniające z tajemnicy skarbowej
str. 483

465. Zgoda organu kontroli skarbowej na ujawnienie tajemnicy skarbowej
str. 483

466. Zobowiązani do przestrzegania tajemnicy skarbowej
str. 484

467. Dostęp do dokumentów i informacji objętych tajemnicą skarbową
str. 485

468. Klauzula "Tajemnica skarbowa"
str. 486

469. Czy istnieje konieczność zwalniania pracowników kontroli skarbowej z tajemnicy skarbowej?
str. 487

470. Przekazywanie dokumentów objętych tajemnicą skarbową
str. 488

471. Tajemnica skarbowa w aspekcie ograniczenia prawa wglądu do akt sprawy i ochrony interesu publicznego osób trzecich
str. 488

472. Udostępnianie indywidualnych danych o podatnikach
str. 489

Rozdział 8
Pełnomocnictwo i inne formy reprezentacji strony w kontroli skarbowej
str. 490


473. Pełnomocnik w postępowaniu kontrolnym
str. 490

474. Pełnomocnictwo dorozumiane
str. 491

475. Skuteczność pełnomocnictwa
str. 492

476. Stosowanie przepisów prawa cywilnego do pełnomocnictw w kontroli skarbowej
str. 492

477. Urzędowe poświadczenie pełnomocnictwa
str. 494

478. Uwierzytelnianie pełnomocnictw
str. 495

479. Dołączanie pełnomocnictwa do akt sprawy
str. 496

480. Zakaz domniemania złożenia pełnomocnictwa
str. 497

481. Organ nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictwa
str. 497

482. Naruszenie przepisów art. 137 o.p.
str. 498

483. Utrata mocy pełnomocnictwa
str. 499

484. Cofnięcie umocowania
str. 499

485. Reprezentacja strony w kontroli podatkowej
str. 500

486. Ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika
str. 501

487. Wszczęcie kontroli wobec podatnika lub reprezentanta
str. 502

488. Pozycja prawna reprezentanta
str. 502

489. Zakres reprezentacji w kontroli podatkowej
str. 503

490. Status reprezentanta w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 505

491. Przedstawiciel ustawowy strony w postępowaniu kontrolnym
str. 507

492. Postępowanie kontrolne wobec małoletniego
str. 507

493. Kurator dla osoby niezdolnej do czynności prawnej
str. 508

494. Kurator dla osoby nieobecnej
str. 509

495. Reprezentacja osoby prawnej w postępowaniu kontrolnym
str. 510

496. Substytut w postępowaniu kontrolnym
str. 512

497. Ustanowienie substytuta
str. 513

498. Zastępowanie pełnomocnika przez aplikanta
str. 514

499. Zakres substytucji w kontroli skarbowej
str. 515

500. Doręczanie pism po ustanowieniu substytuta
str. 516

501. Reprezentant przedsiębiorcy w kontroli podatkowej
str. 517

502. Wszczęcie kontroli wobec reprezentanta przedsiębiorcy
str. 517

503. Zakres stosowania do reprezentanta przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ordynacji podatkowej
str. 518

504. Podmioty umocowane do występowania w imieniu przedsiębiorcy
str. 521

505. Ustanowienie pełnomocnika w kontroli podatkowej przedsiębiorcy
str. 522

506. Problem tzw. fałszywego pełnomocnika
str. 523

507. Wymogi formalne pełnomocnictwa w kontroli skarbowej przedsiębiorcy
str. 524

508. Wszczęcie postępowania kontrolnego wobec pełnomocnika
str. 526

509. Pominięcie strony przy wszczęciu postępowania kontrolnego
str. 528

510. Pełnomocnictwo znane organowi z urzędu
str. 529
511. Zakres pełnomocnictwa przed organem kontroli skarbowej
str. 530

512. Pełnomocnictwo w sprawie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności
str. 532

513. Jedno pełnomocnictwo do kilku spraw
str. 534

Rozdział 9
Inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej
str. 536


514. Prowadzenie czynności kontrolnych w toku postępowania
str. 536

515. Wylegitymowanie ekipy kontrolnej
str. 536

516. Kierowanie ekipą kontrolną
str. 537

517. Udział w ekipie kontrolnej przedstawicieli Unii Europejskiej
str. 538

518. Czynności zastrzeżone dla inspektora
str. 538

519. Podstawy wyłączenia inspektora oraz pracownika kontroli skarbowej
str. 539

520. Procedura wyłączenia pracownika kontroli skarbowej od udziału w sprawie
str. 540

521. Ochrona prawna inspektorów i pracowników organów w toku kontroli
str. 541

522. Powołanie pracownika na inspektora kontroli skarbowej
str. 543

523. Egzamin na inspektora
str. 543

524. Stosunek pracy z powołania
str. 544

525. Powołanie na inspektora
str. 545

526. Przesłanki odwołania inspektora
str. 546

527. Nowe warunki pracy i płacy
str. 546

528. Podjęcie zatrudnienia poza urzędem kontroli skarbowej
str. 547

529. Przyjęcie obywatelstwa innego kraju
str. 547

530. Rezygnacja z zajmowanego stanowiska
str. 548

531. Zdolność do wykonywania obowiązków inspektora
str. 548

532. Przesłanki fakultatywnego odwołania inspektora
str. 549

533. Osiągnięcie wieku 65 lat jako przesłanka odwołania
str. 549

534. Nieobecność w pracy przyczyną odwołania
str. 550

535. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika
str. 551

536. Naruszenie podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej
str. 551

537. Popełnienie przestępstwa przez inspektora
str. 552

538. Specyfika stosunku pracy inspektora
str. 553

539. Sposoby rozwiązania stosunku pracy z inspektorem kontroli skarbowej
str. 554

540. Negatywa ocena kwalifikacyjna
str. 555

541. Utrata nieposzlakowanej opinii
str. 555

542. Stosowanie innych ustaw przy rozwiązaniu stosunku pracy z inspektorem
str. 556

543. Wygaśnięcie stosunku pracy inspektora
str. 556

544. Podmiot uprawniony do rozwiązania stosunku pracy z inspektorem
str. 557

545. Ponowne powołanie inspektora
str. 559

546. Przeniesienie inspektora w razie likwidacji urzędu kontroli skarbowej
str. 559

547. Zasady wynagradzania pracowników kontroli skarbowej
str. 560

548. Zasady przyznawania dodatku skarbowego
str. 561

549. Delegowanie inspektorów kontroli skarbowej
str. 562

550. Zasady określania warunków płacy w okresie delegowania
str. 564

551. Inspektor kontroli skarbowej jako finansowy organ postępowania przygotowawczego
str. 565

552. Właściwość inspektora kontroli skarbowej jako organu postępowania przygotowawczego
str. 566

553. Uprawnienia inspektora kontroli skarbowej w sprawach karnych skarbowych
str. 567

554. Inspektor w postępowaniu mandatowym
str. 568

555. Rodzaje mandatów karnych nakładanych przez inspektorów
str. 569

556. Prawomocność mandatu i jego uchylenie
str. 570

557. Przedawnienie obowiązku zapłaty nałożonego mandatu
str. 571

558. Ujawnianie przestępstw w trybie procedury karnej
str. 571

Rozdział 10
Policja skarbowa
str. 573


559. Cel powołania policji skarbowej
str. 573

560. Zakres uprawnień pracowników komórek realizacyjnych
str. 574

561. Struktura organizacyjna
str. 575

562. Broń i umundurowanie
str. 577

563. Działanie na podstawie kodeksu postępowania karnego
str. 578

564. Zatrzymywanie osób
str. 581

565. Działanie w niezbędnym zakresie
str. 582

566. Struktura wewnętrzna policji skarbowej
str. 585

567. Dokumentacja działań policji skarbowej
str. 587

568. Tryb działania i uprawnienia policji skarbowej
str. 587

569. Legitymowanie osób
str. 589

570. Zatrzymywanie osób
str. 589

571. Przeszukanie mieszkania
str. 592

572. Dokumentowanie przeszukania
str. 594

573. Zatrzymywanie pojazdów oraz bagażu i ładunku
str. 594

574. Procedura zatrzymania pojazdu
str. 595

575. Dokumentowanie zatrzymania pojazdu
str. 596

576. Oznakowanie pojazdów służbowych
str. 597

577. Zatrzymywanie innych środków transportu
str. 598

578. Kontrola paliwa
str. 598

579. Zdejmowanie i nakładanie zamknięć celnych
str. 599

580. Współpraca z policją
str. 601

581. Zwalczanie przemytu alkoholu
str. 602

582. Zwalczanie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi
str. 604

583. Zatrzymanie kierowcy przewożącego nielegalne paliwo
str. 605

584. Ujawnianie przestępstw naruszających ochronę własności intelektualnej
str. 606

585. Kontrola źródeł pochodzenia majątku
str. 608

586. Ujawnienie i zwalczanie przestępstw akcyzowych po nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej
str. 609

587. Zwalczanie przestępstw akcyzowych w trybie karnym skarbowym
str. 612

588. Respektowanie praw i wolności obywatelskich w trakcie realizacji specjalnych uprawnień policji skarbowej
str. 614

589. Gwarancje respektowania praw obywatelskich przy zatrzymaniu osoby
str. 616

590. Tryb zatrzymania osoby
str. 616

591. Badania lekarskie osoby zatrzymanej
str. 617

592. Pierwsza pomoc osobie zatrzymanej
str. 618

593. Gwarancje ochrony praw konstytucyjnych w trakcie przeszukania
str. 619

594. Sądowa i prokuratorska kontrola działania policji skarbowej
str. 620

595. Zatwierdzenie przeszukania
str. 622

596. Wniesienie zażalenia na czynności dokonane przez pracowników kontroli skarbowej
str. 623

597. Dokumentowanie czynności dokonywanych w ramach uprawnień specjalnych
str. 624

598. Środki przymusu a konstytucyjne gwarancje ochrony praw człowieka i obywatela
str. 626

599. Zasady ogólne stosowania środków przymusu bezpośredniego
str. 627

600. Ograniczenie podmiotowe i przedmiotowe w stosowaniu środków przymusu
str. 629

601. Rodzaje środków przymusu bezpośredniego stosowane przez policję skarbową
str. 630

602. Osobowe uprawnienie do stosowania środków przymusu
str. 631

603. Stosowanie pałek służbowych przez policję skarbową
str. 631

604. Użycie broni palnej
str. 632

605. Blokowanie pojazdów
str. 632

606. Generalne przesłanki użycia środków przymusu bezpośredniego w praktyce działania policji skarbowej
str. 633

607. Tryb użycia środków przymusu bezpośredniego
str. 634

608. Bezpośrednie przesłanki zastosowania środków przymusu
str. 634

609. Następstwa użycia środków przymusu
str. 635

Rozdział 11
Wywiad skarbowy
str. 637


610. Zakres działania wywiadu skarbowego
str. 637

611. Współpraca wywiadu skarbowego z innymi instytucjami
str. 638

612. Współpraca wywiadu skarbowego z Policją
str. 639

613. Współpraca wywiadu skarbowego z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
str. 641

614. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
str. 642

615. Obserwowanie i rejestrowanie obrazu oraz dźwięku
str. 643

616. Na czym polega przesyłka niejawnie nadzorowana i jak się ją dokumentuje?
str. 644

617. Wykorzystanie przesyłki niejawnie nadzorowanej
str. 645

618. Pomoc przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
str. 646

619. Kontrola operacyjna
str. 647

620. Przesłanki uprawniające do zarządzenia kontroli operacyjnej
str. 647

621. Organy zarządzające kontrolę operacyjną
str. 648

622. Zakres czasowy trwania kontroli operacyjnej
str. 649

623. Dokumentowanie kontroli operacyjnej
str. 650

624. Dostęp do danych telekomunikacyjnych podatników a definicja tajemnicy telekomunikacyjnej
str. 651

625. Uprawnienia pracowników wywiadu skarbowego do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych
str. 652

626. Procedura pozyskiwania danych telekomunikacyjnych
str. 653

627. Wykorzystanie materiałów pozyskanych przez pracowników wywiadu skarbowego
str. 655

628. Wykorzystanie informacji pozyskanych przez pracowników wywiadu skarbowego
str. 656

629. Niewykorzystane materiały operacyjne
str. 657

630. Stanowisko sądów powszechnych w sprawie wykorzystywania dowodów pozyskanych przez instytucje wywiadowcze
str. 658

Ukryj

Opis:

Książka stanowi kompendium wiedzy o kontroli skarbowej i procedurze postępowania kontrolnego, a także kontroli kas fiskalnych, działaniach policji skarbowej i wywiadu skarbowego. Zawiera ponad 400 orzeczeń sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników z organami na tle prowadzenia kontroli skarbowej, w tym aktualne orzecznictwo NSA, a także pisemne interpretacje przepisów ustawy o kontroli skarbowej wydane przez Ministerstwo Finansów. W opracowaniu znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kontrolą skarbową, w tym: * jak być czynnym uczestnikiem kontroli skarbowej? * jaka jest procedura kontroli skarbowej? * w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie dowodowe? * jakie instrumenty prawne posiada kontrolowany do obrony swoich racji? * jak orzecznictwo sądów administracyjnych reaguje na działania kontrolne inspektorów? * jakie uprawnienia posiadają wywiad skarbowy oraz policja skarbowa? Autorzy wskazują, w jaki sposób radzić sobie z problemami proceduralnymi w trakcie kontroli skarbowej i czynnie uczestniczyć w postępowaniu dowodowym. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, w tym dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Może stanowić też cenną pomoc dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców i pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4036-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 660
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2088;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów