Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  2012:


Autorzy: Bogdan Dolnicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-2064;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13


Agata Barczewska-Dziobek
Instytucjonalne formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
str. 19

Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz
Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi
str. 35

Alina Miruć
Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną
str. 52

Andrzej Matan
Nadzór nad związkami międzygminnymi (zagadnienia wybrane)
str. 72

Bogdan Dolnicki
Założenia ustawy o powiecie metropolitalnym Górnego Śląska i Zagłębia
str. 86

Bogusław Przywora
Lokalne grupy działania jako nowa forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
str. 99

Danuta Kurzyna-Chmiel
Główne formy współdziałania samorządu terytorialnego w wykonywaniu oświatowych zadań publicznych
str. 111

Małgorzata Szalewska, Dorota Sylwestrzak
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego a odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 128

Grzegorz Wenarski
Od konfliktu do współpracy. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu chełmskiego
str. 150

Iwona Niżnik-Dobosz
Współdziałanie jako pojęcie redefiniujące administracyjne prawo ustrojowe
str. 161

Łukasz Karaś, Izabela Skipioł
Stowarzyszenia gmin jako jedna z form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie stowarzyszeń gmin uzdrowiskowych - uwagi do dyskusji
str. 177

Jerzy Korczak
Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego
str. 205

Joanna Wyporska-Frankiewicz, Renata Cybulska
Kontrakt socjalny - doskonałe narzędzie służące współdziałaniu w wykonywaniu zadań z zakresu pomocy społecznej ciążących na administracji publicznej?
str. 221

Karolina Kentnowska
Rozwój form współpracy samorządów na poziomie międzynarodowym
str. 234

Krystyna Celarek
Stowarzyszenie powiatów a związek powiatów - wybrane zagadnienia
str. 252

Lidia Zacharko
Nowe formy współdziałania międzygminnego w modelu francuskim (la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)
str. 264

Magdalena Kisała
Przystępowanie jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
str. 273

Magdalena Małecka-Łyszczek
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej
str. 283

Małgorzata Ofiarska
Statuty związków międzygminnych - uwarunkowania prawne a praktyka
str. 298

Małgorzata Wenclik
Współpraca samorządu i III sektora - model współpracy
str. 338

Marcin Janik
Nowe formy współdziałania a koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
str. 355

Marcin Szewczak
Rola jednostek samorządu terytorialnego w działalności agencji rozwoju regionalnego w kontekście nowej polityki regionalnej
str. 363

Maria Rachwał
Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Hiszpanii - analiza obowiązujących regulacji prawnych
str. 375

Mariusz Pijewski
Wystąpienie gminy ze związku międzygminnego
str. 390

Paulina Łazutka
Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski
str. 402

Przemysław Kledzik
Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia i stosowania prawa
str. 416

Roman Marchaj
Zasada samodzielności, a prawo do prowadzenia współpracy przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 448

Wiesław Kisiel
Współpraca międzygminna w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 462

Wojciech Staszczak
Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw - komentarz krytyczny
str. 489

Małgorzata Kruszewska-Gagoś
Wybrane aspekty stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych przez związki międzygminne i związki powiatów
str. 524

Ewa Tamara Szuber-Bednarz
Nauka wsparciem dla samorządowych procesów adaptacyjnych, czyli nowe formy współpracy samorządu terytorialnego różnych szczebli ze środowiskiem akademickim
str. 539

Czesław Martysz
Kierunki zmian w ustawodawstwie samorządowym w świetle przygotowywanych projektów ustaw
str. 550

Autorzy
str. 565


Ukryj

Opis:

Książka zawiera szerokie omówienie wielu aspektów współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, które może, w zależności od celu, przybrać różną postać. Najpopularniejszą formą współdziałania są związki międzygminne i powiatowe, innymi rodzajami są porozumienia i stowarzyszenia – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Z uwagi na pilną potrzebę modyfi kacji prawodawstwa samorządowego w celu znaczącego zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym, wzmocnienia partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego oraz uporządkowania relacji między organami stanowiącymi i wykonawczymi tych jednostek w publikacji zaprezentowany jest projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. .. Problemy poruszane w monografi i dotyczą także rozstrzygania sporów wynikających ze wspólnej realizacji zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie oraz nowych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiotową problematykę zilustrowano aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz rozstrzygnięciami wydanymi przez organy administracji publicznej. Praca uwzględnia też aktualne poglądy doktryny i odniesienia do najnowszej literatury. .. Publikacja została opracowana przez zespół doświadczonych pracowników naukowych będących równocześnie praktykami samorządowymi. Będzie stanowić cenną pomoc dla teoretyków prawa i administracji, pracowników samorządowych, a także dla studentów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3975-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 568
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2064;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów