Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Witold Missala, Łukasz Wolbach,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: ABC-0695:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Podstawy formalnoprawne i ekonomiczne likwidacji spółki
str. 15


1. Charakterystyka spółek kapitałowych
str. 15

1.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 15

1.2. Spółka akcyjna
str. 16

1.3. Spółka powstała w drodze komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
str. 20

1.4. Nadzór korporacyjny
str. 22

2. Decyzja o likwidacji spółki
str. 23

3. Zdolność upadłościowa
str. 31

4. Likwidacja z wniosku kuratora sądowego
str. 34

5. Podstawowe informacje o likwidacji spółki
str. 36

5.1. Rozwiązanie spółki
str. 36

5.2. Procedura likwidacji spółki
str. 38

5.3. Likwidatorzy
str. 41

6. Ustanie bytu prawnego spółki
str. 45

6.1. Wykreślenie spółki z rejestru po likwidacji
str. 45

6.2. Zobowiązania spółki nieistniejącej
str. 48

6.3. Uchylenie likwidacji
str. 49

6.4. Utrata bytu prawnego bez likwidacji
str. 49

6.5. Majątek nieobjęty likwidacją
str. 51

Rozdział II
Czynności likwidacyjne
str. 52


1. Czynności wstępne
str. 52

2. Zakończenie bieżących interesów
str. 54

3. Likwidacja majątku
str. 58

3.1. Sprzedaż nieruchomości
str. 58

3.2. Sprzedaż przedsiębiorstwa
str. 62

3.3. Sprzedaż innych składników majątkowych
str. 63

3.4. Likwidacja majątku w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
str. 63

3.5. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
str. 64

3.6. Sprzedaż mieszkań "zakładowych"
str. 66

4. Ściągnięcie wierzytelności
str. 66

5. Zaspokojenie wierzycieli
str. 78

5.1. Wprowadzenie
str. 78

5.2. Wykonanie zobowiązania
str. 79

5.3. Złożenie do depozytu sądowego
str. 85

5.4. Modyfikacja i wygaszenie zobowiązania
str. 87

5.5. Potrącenie w postępowaniu upadłościowym
str. 94

5.6. Odnowienie (nowacja)
str. 96

5.7. Zwolnienie z długu
str. 97

5.8. Zakaz modyfikacji stosunku prawnopodatkowego
str. 97

5.9. Cesja wierzytelności w trakcie postępowania egzekucyjnego
str. 99

6. Archiwizacja dokumentacji
str. 99

7. Sprawy pracownicze
str. 104

7.1. Zniesienie ograniczeń rozwiązywania stosunku pracy
str. 104

7.2. Przejęcie zakładu pracy
str. 105

7.3. Pomoc Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
str. 107

7.4. Rozwiązanie umów o pracę
str. 109

7.5. Dokumentacja z zakresu bhp
str. 112

8. Zakończenie likwidacji
str. 112

9. Mienie polikwidacyjne
str. 114

Rozdział III
Sprawozdawczość finansowa i ewidencja księgowa
str. 117


1. Rok obrotowy i dzień bilansowy
str. 117

2. Sprawozdawczość finansowa
str. 120

3. Inwentaryzacja majątku
str. 129

4. Kapitał intelektualny
str. 133

5. Wycena aktywów
str. 136

6. Aktualizacja należności
str. 143

7. Wycena pasywów
str. 145

8. Bilans otwarcia a sprawozdanie finansowe
str. 150

Rozdział IV
Problemy podatkowe w postępowaniach likwidacyjnych
str. 152


1. Wprowadzenie
str. 152

2. Podatek dochodowy od osób prawnych
str. 153

2.1. Rok podatkowy
str. 153

2.2. Odpisy aktualizacyjne
str. 154

2.3. Sprzedaż przedsiębiorstwa i części przedsiębiorstwa
str. 156

2.4. Straty związane z likwidacją środków trwałych
str. 160

2.5. Spisanie nakładów w obcym środku trwałym
str. 163

2.6. Straty z likwidacji środków obrotowych
str. 164

2.7. Sprzedaż składników majątku
str. 166

2.8. Mienie polikwidacyjne
str. 166

3. Podatek od towarów i usług
str. 170

3.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
str. 170

3.2. Sprzedaż nieruchomości
str. 172

3.3. Sprzedaż ruchomości
str. 179

3.4. Sprzedaż wierzytelności
str. 180

3.5. Mienie polikwidacyjne
str. 184

4. Podatek od nieruchomości
str. 187

4.1. Podatnik podatku od nieruchomości
str. 187

4.2. Przedmiot opodatkowania
str. 189

4.3. Zaprzestanie albo niewykonywanie działalności gospodarczej
str. 194

4.4. Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego
str. 198

4.5. Obowiązki informacyjne, powstanie zobowiązania podatkowego i zapłata podatku od nieruchomości
str. 200

5. Odpowiedzialność nabywcy majątku
str. 202

Rozdział V
Odpowiedzialność likwidatora
str. 204


1. Odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu spółek handlowych
str. 204

2. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
str. 210

3. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa podatkowego
str. 212

4. Obowiązki i odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa bilansowego
str. 216

5. Odpowiedzialność likwidatora jako pracodawcy
str. 217

6. Odpowiedzialność karna
str. 222

Aneks
str. 237


1. Ogłoszenie kuratora o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji
str. 237

2. Uchwała o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji
str. 238

3. Ogłoszenie w Dziale I Monitora Sądowego i Gospodarczego o otwarciu likwidacji
str. 239

4. Zgłoszenie wierzytelności
str. 240

5. Bilans otwarcia likwidacji (1)
str. 241

6. Bilans otwarcia likwidacji (2)
str. 247

7. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego
str. 253

8. Regulamin aukcji
str. 254

9. Ogłoszenie o aukcji
str. 258

10. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży wierzytelności
str. 260

11. Umowa sprzedaży udziałów w spółce
str. 261

12. Regulamin zwolnień grupowych
str. 263


Ukryj

Opis:

Ś Książka prezentuje problematykę likwidacji spółek kapitałowych w sposób kompleksowy, pozwalający na zrozumienie związków występujących między poszczególnymi fazami i płaszczyznami tego procesu. Opracowanie zawiera wiele cennych wskazówek praktycznych – poruszane zagadnienia odnoszą się do problemów, z którymi Autorzy zetknęli się w swojej praktyce zawodowej. Ś W publikacji omówiono m.in.: – zasady funkcjonowania spółek kapitałowych i uwarunkowania ekonomiczne decyzji właścicieli o ich likwidacji, – czynności likwidacyjne z uwzględnieniem wygaszania działalności gospodarczej, zbywania majątku oraz zaspokajania wierzycieli, – zasady sporządzania sprawozdań fi nansowych w okresie likwidacji, – problemy podatkowe występujące w toku likwidacji, – zasady odpowiedzialności likwidatora. Ś Przydatnym uzupełnieniem pracy jest aneks zawierający wzory dokumentów wykorzystywanych w procesie likwidacji. Ś Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla likwidatorów stających nierzadko przed trudnymi do rozwikłania problemami, które pojawiają się w toku likwidacji spółek. Będzie przydatna także dla doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz biegłych rewidentów. Ze względu na szereg podobieństw z postępowaniami upadłościowymi książka może stanowić również wsparcie w pracy syndyków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4026-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: ABC-0695:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów